Rīgā

 

Rīgā

 

 

29.05.2009.                Nr.90/TA-1549, TA-1546, TA-1558,

TA-1559, TA-1561, TA-1562,

TA-1521, TA-1542, TA-1719,

TA-1633, TA-1616, TA-1637,

TA-1639, TA-1640, TA-1674,

TA-1676, TA-1597, TA-1569,

TA-1667, TA-1731, TA-1732,

TA-1552, TA-1556, TA-1706,

TA-1723, TA-1727, TA-1745,

TA-1758, TA-1760, TA-1543

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija, š.g. 26.maija un š.g. 27.maija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Militārā dienesta likumā", kuru izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Žukovs 67335027, Deniss.Zukovs@mod.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Šatrovska 67026521, dace.satrovska@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vilkaste 67026504, daiga.vilkaste@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Čablis 67095498, raivis.cablis@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Burmistrovs 67114757, ivars.burmistrovs@eps.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Ieroču aprites likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Enerģētikas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Fomina 67013148, kristine.fomina@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095662, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Vesere 67026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā", kuru izstrādāja Iekšlietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Strode 67219602, Alda.Strode@iem.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Pužule 67095521, Gunta.Puzule@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"", kuru iz strādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Mačivka 67095493, sandra.macivka@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Krastiņa 67021555, Saulveiga.Krastina@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Liepa 67021559, Linda.Liepa@lm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Tralmaks 67038604, kristaps.tralmaks@vzd.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstmane 67162607, marite.augstmane@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Sviķe 67027419, Irena.Svike@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"", kuru izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Baranovska 67021558, Inara.Baranovska@lm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" uz 2 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" anotācija uz 8 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  68.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" uz 2 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"" anotācija uz 9 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  70.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" uz 1 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" anotācija uz 5 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  77.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" uz 1 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" anotācija uz 6 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32 78.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" anotācija uz 4 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  79.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā" anotācija uz 4 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 19.maija sēdes protokola Nr.32  80.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" uz 1 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likumā" anotācija uz 5 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  15.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" uz 1 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā" anotācija uz 5 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  16.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācija uz 16 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33  102.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" uz 1 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījums Elektroenerģijas nodokļa likumā" anotācija uz 5 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 9.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Grozījums Ieroču aprites likumā" anotācija uz 5 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 10.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" uz 1 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"" anotācija uz 5 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 12.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likumā" uz 1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījums Enerģētikas likumā" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  14.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" uz 1 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" anotācija uz 6 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 15.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" anotācija uz 6 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  16.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" uz 3 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" anotācija uz 6 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  17.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu"" anotācija uz 5 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  19.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" uz 10 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" anotācija uz 32 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  28.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

uz 1 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" anotācija uz 6 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  30.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" uz 3 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" anotācija uz 9 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34   33.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" uz 3 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" anotācija uz 8 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  34.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" uz 3 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" anotācija uz 13 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  38.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uz  2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" anotācija uz 6 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  39.§ izraksts uz 1 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" uz 1 lpp.

71. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  47.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  64.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" uz 2 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" anotācija uz 10 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  65.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" uz 5 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"" anotācija uz 11 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  68.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" anotācija uz 7 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  73.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" anotācija uz 6 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  75.§ izraksts uz 1 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" uz 2 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" anotācija uz 12 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34  77.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 5.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „divējādi par degvielu” ar vārdiem „divējādi vai par degvielu”;

 

aizstāt 3.1 daļā vārdu „elektrotīklos” ar vārdu „elektrolītiskos”;

 

papildināt ceturto daļu aiz vārda „dabasgāzi” ar vārdu „biogāzi”.

 

2. 14.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 40 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais). Ja šajā gadījumā minētie naftas produkti satur rapšu sēklu eļļu vai no rapšu sēklu eļļas iegūtu biodīzeļdegvielu vismaz 5 procentus no kopējā produktu daudzuma, nodokli aprēķina pēc likmes 15 lati par 1000 litriem.”;

 

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) nodokli aprēķina pēc likmes 80,7 lati, ja absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma;”;

 

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

„3) nodokli aprēķina pēc likmes 37,7 lati, ja absolūtā spirta saturs veido no 86 līdz 95 tilpumprocentiem no kopējā produktu daudzuma;”.

 

3. 18.pantā:

papildināt piekto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6) atmaksājamo summu aprēķina par:

a)   šā likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā un šā likuma 14.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto produktu, - pēc šā likuma 14.panta ceturtās daļas 1.punktā norādītās nodokļa likmes;

b)  šā likuma 14.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto produktu, - pēc šā likuma 14.panta ceturtās daļas 2.punktā norādītās nodokļa likmes.”;

 

izslēgt septīto daļu.

 

4. Papildināt 20.panta ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

„Par šā likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktā minēto produktu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu atbilst 95.markas benzīnam, atmaksājamo nodokli aprēķina pēc šā likuma 14.panta trešās daļas 1.punktā norādītās nodokļa likmes. Par šā likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā un šā likuma 14.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto produktu, atmaksājamo nodokli aprēķina pēc šā likuma 14.panta ceturtās daļas 1.punktā norādītās nodokļa likmes.”.

 

5. Aizstāt 32.panta sestās daļas 1.punktā vārdus „paredz nosacījumus” ar vārdiem „paredz gadījumus, kad nodrošinājums nav jāiesniedz, un nosacījumus”.

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

„24. Grozījumi 14.pantā, grozījums 18.panta piektajā daļā par daļas papildināšanu ar 6.punktu, grozījums par šā likuma 18.panta septītās daļas izslēgšanu un grozījums 20.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

25. Pēc grozījuma par 18.panta septītās daļas izslēgšanu spēkā stāšanās līdz 2010.gada 20.februārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr. 213 „Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par degvieleļļu, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo” par iepriekšējā gadā faktiski iegādāto un izlietoto degvieleļļas daudzumu.

26. Pēc grozījuma 32.panta sestās daļas 1.punktā spēkā stāšanās un līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr. 638 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”.

  

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Ministru prezidents                                                          V.Dombrovskis

 

Finanšu ministrs                                                              E.Repše

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                M.Bičevskis

 

22.05.2008 8:44

538
Gunta Pužule, 67095521

Gunta.Puzule@fm.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli””

anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi koncepcijas projektu par obligātās 5% biodegvielas tirgus daļas nodrošināšanu no kopējā brīvam apgrozījumam izlaistā transportam paredzētā degvielas daudzuma, kas  pagaidām vēl nav apstiprināts Ministru kabinetā, tomēr Ministru kabinets ir paudis savu nostāju, atbildot uz Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vēstuli par obligātās 5% biodegvielas tirgus daļas nodrošināšanu no kopējā brīvam apgrozījumiem izlaistā transportam paredzētā degvielas daudzuma (Ministru kabineta 2009.gada 6.marta vēstule Nr.18/TA-647).

 

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” (turpmāk – likums) 14.panta otrajai daļai dīzeļdegvielai, petrolejai un degvieleļļai (gaistošajai) akcīzes nodokli aprēķina pēc likmes 15 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais). Ņemot vērā, ka ir paredzēts obligāts 5% biodegvielas piejaukums fosilajai degvielai, kā arī lai vairāk veicinātu biodegvielas izmantošanu (biodegvielas pašizmaksa ir augstāka nekā fosilajai degvielai), nepieciešams diferencēt akcīzes nodokļa likmes degvielai, kuru izmanto par kurināmo, nosakot fosilajai degvielai augstāku likmi, nekā degvielai, kura satur vismaz 5 % biodegvielas.

Saskaņā ar likuma 14.panta trešās daļas 2.punktu, ja bezsvina benzīnam akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajam produkta maisījumam (par 1000 litriem) bezsvina benzīnam noteikto akcīzes nodokļa likmi proporcionāli samazina atbilstoši absolūtā etilspirta daudzumam, ja absolūtā spirta īpatsvars ir no 70 līdz 95 tilpumprocentiem. Šajā gadījumā tiek noteikta akcīzes nodokļa likme atkarībā no spirta satura degvielas maisījumā. Minētā norma ir pozitīvi vērtējama no akcīzes nodokļa piemērošanas, taču tā apgrūtina šādu degvielas maisījumu apriti un realizāciju mazumtirdzniecībā, jo, lai varētu šādu degvielas maisījumu ar noteiktu spirta saturu, par kuru ir piemērota konkrēta akcīzes nodokļa likme, identificēt, ir nepieciešams šādu degvielas maisījumu norādīt pavaddokumentos un mazumtirdzniecībā realizēt atsevišķi. Lai to atrisinātu, ir nepieciešams degvielas maisījumam ar noteiktu spirta satura intervālu noteikt konkrētu akcīzes nodokļa likmi.

Likuma 18.panta piektā daļa paredz lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksāt akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot noteiktus nosacījumus. Likuma 20.panta ceturtā daļa paredz citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām saistībā ar diplomātiskajām vai konsulārajām attiecībām, starptautiskajām organizācijām, NATO bruņotajiem spēkiem, kā arī patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts, atmaksāt akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātām akcīzes precēm. Ministru kabinets atbildes vēstulē Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par obligāto 5% biodegvielas tirgus daļas nodrošināšanu no kopējā brīvam apgrozījumiem izlaistā transportam paredzētā degvielas daudzuma (Ministru kabineta 2009.gada 6.marta vēstule Nr.18/TA-647) norādīja, ka atbalsta priekšlikumu administratīvi noteikt obligāto 5% biodegvielas piejaukumu (pēc tilpuma) fosilajai degvielai, paredzot, ka samazināta akcīzes nodokļa likme tiek piemērota tikai Latvijas Republikas akcīzes preču noliktavās sajauktiem degvielas maisījumiem. Ņemot to vērā, kā arī lai negatīvi neietekmētu valsts budžetu un nesarežģītu degvielas ar 5%  biodegvielas saturu, par kuru ir nomaksāts akcīzes nodoklis pēc samazinātas nodokļa likmes un pēc standarta nodokļa likmes,  apriti un realizāciju, nepieciešams precizēt normas par akcīzes nodokļa atmaksu iepriekš minētajos gadījumos. Minētie precizējumi varētu stāties spēkā ar 2010.gada 1.janvāri, jo šobrīd ir paredzēts obligāto 5% biodegvielas piejaukumu ieviest no šī gada 1.jūlija, nosakot trīs mēnešu pārejas periodu līdz 1.oktobrim, kā arī nosakot, ka ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) nepievienot fosilajai dīzeļdegvielai biodīzeļdegvielu. Tādējādi šajā periodā nepiemēros samazināto akcīzes nodokļa likmi. Ņemot to vērā, lai akcīzes nodokļa atmaksa nepārsniegtu patiesībā samaksāto akcīzes nodokļa apjomu, ir nepieciešams noteikt, ka par dīzeļdegvielu, kas iegūta pēc 2010.gada 1.janvāra, akcīzes nodokli atmaksā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, ārvalstu  pārstāvjiem un organizācijām akcīzes nodokli par degvielas veidu, uz kuru attiecas obligātais 5% biodegvielas piejaukums, pēc likmes, kas samazināta, ņemot vērā 5% biodegvielas piejaukumu.  

Likuma 18.panta septītā daļa paredz komersantiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā samaksāto akcīzes nodokli par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Minēto kārtību nosaka Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr. 213 „Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par degvieleļļu, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo”. Atbilstoši Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvai 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, 18.a.panta 5.punkta trešajā daļā ir paredzēts pārejas periods Latvijai, saskaņā ar kuru var piemērot akcīzes  nodokļa par degvieleļļu (mazutu) atmaksu minētajiem komersantiem līdz 2010.gada 1.janvārim. Ņemot to vērā, ar 2010.gada 1.janvāri degvieleļļai (mazutu), kuru izmantoto siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, ir jāpiemēro akcīzes nodokļa standarta likme – Ls 11 par 1000 litriem.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz, ka degvielai, kuru izmanto par kurināmo, piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi – Ls 15 par 1000 litriem, ja tā satur rapšu sēklu eļļu vai no rapšu sēklu eļļas iegūtu biodīzeļdegvielu, savukārt nodokļa likmi Ls 40 par 1000 litriem piemēro fosilajai degvielai, kuru izmanto par kurināmo (likumprojekta 2.pants).

Likumprojekts paredz bezsvina benzīna un etilspirta maisījumam ar noteiktu spirta satura intervālu noteikt konkrētu akcīzes nodokļa likmi (likumprojekta 2.pants).

Likumprojekta  3. un 4.pantā tiek precizētas normas par akcīzes nodokļa atmaksu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un ārvalstu  pārstāvjiem un organizācijām.

Likumprojekts paredz izslēgt likuma 18.panta septīto daļu, saskaņā ar kuru komersantiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atmaksā samaksāto akcīzes nodokli par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Tādējādi ar 2010.gada 1.janvāri degvieleļļai (mazutam), kuru izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, piemēro akcīzes nodokļa standarta likmi – Ls 11 par 1000 litriem  (likumprojekta 3.pants).

Likumprojekts ietver arī atsevišķu normu redakcionālus precizējumus.

Likumprojekts paredz, ka normas attiecībā uz akcīzes nodokļa atmaksu un likuma 18.panta septītās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

 4. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

Nav attiecināms.

 

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.      

 

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

 

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē 

Paredzot, ka degvielai, kuru izmanto par kurināmo, piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi – Ls 15 par 1000 litriem, ja tā satur rapšu sēklu eļļu vai no rapšu sēklu eļļas iegūtu biodīzeļdegvielu, tiek vairāk veicināta biodegvielas izmantošana.    

 

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms.   

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

Rādītāji

2009

Turpmākie trīs gadi

 

2010

2011

2012

 

1

2

3

4

5

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1.  valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

 papildu ieņēmumi par akcīzes nodokļa atmaksas atcelšanu par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai

 

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

 

 

 

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

120

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

120

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

120

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

Nav at tiecināms

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

akcīzes nodokļa atmaksa lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un citu ārvalstu  pārstāvjiem un organizācijām

 

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

 

 

Nav attiecināms

-500

 

 

 

 

 

 

-500

 

 

 

Nav attiecināms

-500

 

 

 

 

 

 

-500

 

 

 

Nav attiecināms

-500

 

 

 

 

 

 

-500

 

 

 

Nav attiecināms

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

 

 

 

 

Nav attiecināms

620

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

620

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

620

 

 

 

 

 

Nav attiecināms

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

Nav attiecināms    

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Pēdējo gados pastāv tendence samazināties akcīzes nodokļa atmaksas apjomam komersantiem par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai: 2005.g. – 408,5 tūkst. Ls; 2006.g. – 332,9 tūkst. Ls; 2007.g. – 195,1 tūkst. Ls; 2008.g. – 157,9 tūkst. Ls; 2009.g. 4 mēn.– 60 tūkst. Ls. 

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem pēc situācijas 2009.gada 1.janvārī akcīzes nodoklis par 2008.gadā iegādāto dīzeļdegvielu un tās sajaukumu ar biodīzeļdegvielu tika atmaksāts par 558,5 tūkst. ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Paredzot obligāto 5% biodegvielas piejaukumu un to, ka dīzeļdegvielai ar 5% biodīzeļdegvielas saturu piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi, akcīzes nodokļa atmaksai par 2010.gadā iegādāto dīzeļdegvielu būs nepieciešams nedaudz mazāk līdzekļu no valsts budžeta, nekā tad, ja akcīzes nodoklis tiktu atmaksāts pēc standarta likmes.

Kopumā abu šo normu - gan akcīzes nodokļa atmaksas atcelšana par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, gan likuma normas precizēšana attiecībā uz akcīzes nodokļa atmaksu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un citu ārvalstu  pārstāvjiem un organizācijām, ņemot vērā to, ka būs obligāts 5% biodegvielas piejaukums, - ietekme uz valsts budžetu ir pozitīva.

 6. Cita informācija 

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sagatavoto normatīvo aktu paketi par obligāto 5% biodegvielas piejaukumu fosilai degvielai un Ministru kabineta 2009.gada 6.marta atbildes vēstuli Nr.18/TA-647 Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, pašlaik likumā esošās normas neierobežo fosilās degvielas ar 5% biodegvielas piejaukumu ražošanu un izmantošanu. Šobrīd ir paredzēts obligāto 5% biodegvielas piejaukumu ieviest no šī gada 1.jūlija, nosakot trīs mēnešu pārejas periodu līdz 1.oktobrim, kā arī nosakot, ka ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) nav paredzēts fosilajai dīzeļdegvielai pievienot biodīzeļdegvielu, tātad par to nevarēs arī piemērot samazināto akcīzes nodokļa likmi. Samazināto akcīzes nodokļa likmi par degvielas sajaukumu ar biodegvielu paredzēts piemērot, ja jaukšana notikusi Latvijas Republikas akcīzes preču noliktavā. Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī pieņemot, ka Latvijas Republikas akcīzes preču noliktavās varētu tikt sajaukta tikai daļa no degvielas tirgū esošās degvielas ar biodegvielas 5% piejaukumu, pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem valsts budžets varētu neiegūt akcīzes nodokļa ieņēmumus par degvielu 2009.gadā aptuveni viens milj. latu apmērā un 2010.gadā aptuveni 6,5 milj. latu apmērā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts paredz veikt grozījumus likuma „Par akcīzes nodokļa” 14.panta trešajā daļā, paredzot bezsvina benzīna un etilspirta maisījumam ar noteiktu spirta satura intervālu noteikt konkrētu akcīzes nodokļa likmi. Minētā likuma 14.panta septītajā daļā ir  noteikts deleģējums Ministru kabinetam, ka tas nosaka šā panta trešajā daļā minēto produktu aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtību. Šobrīd minēto kārtību reglamentē Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumi Nr.514 „Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”, līdz ar to būs nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus minētajos Ministra kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumus Nr.514.

Likumprojekts paredz veikt grozījumu likuma 18.panta piektajā daļā, saskaņā ar kuru tiek precizēta akcīzes nodokļa atmaksas aprēķinā izmantojamā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Minēto kārtību nosaka Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.528 „Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela”, līdz ar to būs nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus minētajos Ministra kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumus Nr.528.

Atbilstoši likumprojektam tiek precizēta likuma 32.panta sestās daļas 1.punkts, paredzot, ka Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt gadījums, kad nodrošinājums nav jāiesniedz. Tādējādi būs nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr. 638 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem”. Saskaņā ar likumprojektā noteikto pārejas periodu, atbilstošus grozījumus minētajos noteikumos ir jāveic līdz 2010.gada 1.janvārim.

 

 2. Cita informācija

Nav attiecināms.    

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju, 1.panta 5.punkta pirmā un otrā daļa par Eiropas Savienības minimālo nodokļa līmeni bezsvina benzīnam, dīzeļdegvielai un petrolejai.

 

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.      

 

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.      

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar norma tīvo aktu

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju (publikācija – OV L 195, 02.06.2004., 26.lpp.).

 

 

2.tabula

 

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju, 1.panta 5.punkta trešā daļa – Latvijas Republika var piemērot pārejas periodu līdz 2010.gada 1.janvārim, lai centrālapkures vajadzībām izmantojamai degvieleļļai (mazutam) piemērojamo valsts nodokļa līmeni pielāgotu minimālajam nodokļa līmenim.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta 3.pants

 

 

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 Nav attiecināms.     

 

 6. Cita informācija

 

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

11.03.2009. notika sanāksme ar Latvijas Biodegvielas asociācijas (LBA) pārstāvjiem par obligāto 5% biodegvielas piejaukumu.

 

 

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

LBA atbalsta obligāto 5% biodegvielas piejaukumu, kā arī atbalsta, ka samazināto akcīzes nodokļa likmi piemēro degvielas sajaukumam ar biodegvielu, ja tā ir sajaukta Latvijas Republikas akcīzes preču noliktavā.

 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav notikušas.

 

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas.

 

 5. Cita informācija

Nav attiecināms    

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests savu esošo funkciju ietvaros.

 

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pēc tam arī Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā www.vid.gov.lv. Likums būs pieejams Normatīvo aktu informācijas sistēmā.

 

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms.

 

 

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms.    

 

Finanšu ministrs                                                                        E.Repše

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                           M.Bičevskis

 

 

 

22.05.2008 8:44

2522
Gunta Pužule, 67095521

Gunta.Puzule@fm.gov.lv

 

 


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

 

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

33

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

     TA-1731

______________________________________________________

(G.Pužule, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                             V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Tiesību aktu redakcijas

departamenta vadītāja                                                 D.Vaivare