Iesniedz Tautsaimniecības komisija

24.03.2009.

9/8-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā” (Nr.1092/Lp9).

                  

 

         

Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

( Reģ. nr.1092/Lp9 )

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (1)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Dzelzceļa pārvadājumu likums

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

 

 

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

 

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Dzelzceļa pārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 9.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Dzelzceļa pasažieru un bagāžas starptautisko pārvadājumu noteikumi

Ministru kabinets izdod Dzelzceļa pasažieru un bagāžas starptautisko pārvadājumu noteikumus, kuros nosaka:

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Starptautiskie dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi

Starptautiskie dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi notiek atbilstoši starptautiskajiem līgumiem, kuri ir saistoši Latvijas Republikai."

 

 

Redakcionāli precizēts

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Starptautiskie dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi

Starptautiskie dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi notiek atbilstoši Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”

1) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kārtību;

 

 

 

 

 

2) biļešu derīguma termiņus, biļešu, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas kvīšu nodošanas un pārformēšanas kārtību;

 

 

 

 

 

3) bagāžas un kravas bagāžas pieņemšanas un izsniegšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) lietas (arī vielas), ko aizliegts pārvadāt rokas bagāžā, bagāžā vai kravas bagāžā;

 

 

 

 

 

5) dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus;

 

 

 

 

 

6) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kontroles kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu)

 

 

 

 

 

IV nodaļa

Bīstamo kravu pārvadājumi

49.pants. Bīstamo kravu nosūtītāja, saņēmēja un pārvadātāja pienākumi

(1) Bīstamo kravu nosūtītājam, saņēmējam un pārvadātājam ir pienākums apmācīt darbiniekus, kas klasificē, iesaiņo un marķē bīstamās kravas, sagatavo attiecīgos dokumentus, pieņem vai nodod kravas, pārvadā, iekrauj vai izkrauj minētās kravas vai ir kādā citā veidā saistīti ar bīstamo kravu pārvadāšanu.

 

 

 

 

 

(2) Bīstamo kravu nosūtītājam un saņēmējam atbilstoši kravas apjomam jābūt neitralizācijas līdzekļu rezervei, bīstamo kravu pārsūknēšanas un savākšanas ierīcēm un glābšanas komandai bīstamo kravu pārvadāšanas laikā notikušas avārijas seku likvidēšanai. Pēc pārvadātāja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai citu avārijas dienestu pieprasījuma šie spēki un līdzekļi nosūtāmi uz avārijas vietu.

 

 

 

 

 

(3) Bīstamo kravu nosūtītājam, saņēmējam un pārvadātājam ir pienākums:

 

 

 

 

 

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts darba inspekcijā bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamās bīstamās iekārtas;

2. Izteikt 49.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nodrošināt bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamo bīstamo iekārtu lietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;".

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2.pantā (likuma 49.panta trešās daļas 1.punkta jaunajā redakcijā) vārdus “bīstamo iekārtu lietošanu” ar vārdiem “bīstamo iekārtu reģistrāciju, kā arī lietošanu”.

 

Atbalstīts

2. Izteikt 49.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) nodrošināt bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamo bīstamo iekārtu reģistrāciju, kā arī lietošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;”.

2) nodrošināt, lai tiek veikta bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamo bīstamo iekārtu sertificēšana attiecīgajās institūcijās un to regulāras tehniskās pārbaudes;

 

 

 

 

 

3) nodrošināt bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamās bīstamās iekārtas ar attiecīgu aprīkojumu un marķējumu.

 

 

 

 

 

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu, kuros nosaka:

 

 

 

 

 

1) bīstamo kravu klasifikāciju;

 

 

 

 

 

2) bīstamās kravas, kuru pārvadāšana pieļaujama;

 

 

 

 

 

3) vagonu un konteineru sagatavošanu bīstamo kravu pārvadājumiem;

 

 

 

 

 

4) pavadzīmes noformēšanas kārtību;

 

 

 

 

 

5) kārtību, kādā Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētie bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi piemērojami iekšzemes dzelzceļa pārvadājumiem;

 

 

 

 

 

6) bīstamo kravu pieņemšanas un izsniegšanas noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.03.2002. likumu, kas stājas spēkā no 23.04.2002.)

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi
(2002.gada 21.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 23.04.2002.)

1. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izdod šā likuma 30.panta sestajā daļā minētos dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus un 49.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu.

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētos noteikumus par pasažieru pārvadājumu maršrutu atklāšanas, grozīšanas vai slēgšanas un vilcienu kustības sarakstu apstiprināšanas kārtību.

 

 

 

 

 

3. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumus.

(24.11.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu)

 

 

 

 

 

4. Grozījumi šā likuma 4.panta nosaukumā un ievaddaļā, 10.panta nosaukuma jaunā redakcija, grozījumi 11.panta nosau­kumā un pirmās daļas jaunā redakcija, grozījumi 18.panta pirmajā daļā un otrās daļas izslēgums, kā arī grozījumi 20.panta 4.punktā stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

(14.06.2007. likuma redakcijā)

3. Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā vārdus "Grozījumi šā likuma 4.panta nosaukumā un ievaddaļā" ar vārdiem "Šā likuma".

 

 

 

 

3. Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā vārdus "Grozījumi šā likuma 4.panta nosaukumā un ievaddaļā" ar vārdiem "Šā likuma".