2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. gada 12.janvāris

Nr._______________

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Informācijas atklātības likumā”.

Pielikumā: Likumprojekts „Grozījumi Informācijas atklātības likumā” uz 1 lapās.

Saeimas deputāti:

1._________________________     

2._________________________                 

3._________________________     

4._________________________     

5._________________________                 

 

 

 

 

 

Projekts

 

Likumprojekts

„Grozījumi Informācijas atklātības likumā”

 

1. Izteikt likuma 8. pantu šādā redakcijā:

 

,, 8.pants. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

(1) Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu.

(2) Lai aizsargātu citu cilvēku drošību un veselību un ja to nav iespējams garantēt ar citiem līdzekļiem, iestāde var izpaust informāciju par personas privāto dzīvi, t.sk. veselības stāvokli, citai personai vai personu grupai, kura ir apdraudēta. Par šādu rīcību iestāde rakstiski informē personu, par kuras privāto dzīvi informācija ir izpausta, nosūtot informāciju uz personas deklarēto vai pēdējo personas norādīto dzīvesvietu.

(3) Informācijas izpaušana par fiziskās personas privāto dzīvi citām personām nav pieļaujama, ja tas apdraud vai var apdraudēt personas un/vai citu personu drošību vai veselību.

            (4) Kārtību, kādā izpaužama informācija par fiziskās personas privāto dzīvi, un tās apjomu nosaka Ministru kabinets. „