Likumprojekta „Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”

Rīgā

 

06.11.2008.                   Nr.90/TA-3374

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā". Likumprojektu izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv).

Minēto likumprojektu lūdzam atzīt par steidzamu un pieņemt galīgajā lasījumā līdz š.g. 31.decembrim.

 

Pielikumā:       1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra sēdes protokola Nr.78  27.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā

 

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 5.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs;".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks


Likumprojekta „Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā”

anotācija

 

I.                  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 29.oktobra rīkojuma Nr. 650 ”Par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta reorganizāciju” 4.1.apakšpunktu.

 

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 5.panta pirmo daļu Ministru kabineta sastāvā ir Ministru prezidents un šādi ministri, kuriem ir pakļautas attiecīgās ministrijas:

1) aizsardzības ministrs;

2) ārlietu ministrs;

3) bērnu un ģimenes lietu ministrs;

4) ekonomikas ministrs;

5) finanšu ministrs;

6) iekšlietu ministrs;

7) izglītības un zinātnes ministrs;

8) kultūras ministrs;

9) labklājības ministrs;

10) reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs;

11) satiksmes ministrs;

12) tieslietu ministrs;

13) veselības ministrs;

14) vides ministrs;

15) zemkopības ministrs.

 

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ministru kabinets 2008.gada 28. oktobrī nolēma saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu līdz 2008.gada 31.decembrim reorganizēt Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, pievienojot to Bērnu un ģimenes lietu ministrijai (Ministru kabineta 2008.gada 29.oktobra rīkojuma Nr.650 „Par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta reorganizāciju” 1.punkts), vienlaikus nosakot, ka ar 2009.gada 1.janvāri Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja ar nosaukumu - Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdarīt attiecīgu grozījumu Ministru kabineta iekārtas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā, precizējot bērnu un ģimenes lietu ministra amata nosaukumu (bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs).

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms.


 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

  

 (tūkst. latu)

 

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

 

n+1

n+2

n+3

 

1

2

3

4

5

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

 

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

 

 

 6. Cita informācija 

Nav attiecināms.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr. 687 ”Bērnu un ģimenes lietu ministrijas nolikums”, paredzot tajā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas funkcijas un uzdevumus sabiedrības integrācijas jomā. Atbildīgā ministrija – Bērnu un ģimenes lietu ministrija, izstrādes termiņš – 2008.gada 1.decembris.

 

 

 2. Cita informācija

Nav attiecināms.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms.

  2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Nav attiecināms.

 

 

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

Nav attiecināms.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Nav attiecināms.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas.

 5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Līdz 2008.gada 31.decembrim tiks reorganizēts Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, pievienojot to Bērnu un ģimenes lietu ministrijai, kā rezultātā Bērnu un ģimenes lietu ministrija mainīs savu nosaukumu, un no 2009.gada 1.janvāra tās nosaukums būs Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, kā arī tiks paplašinātas tās funkcijas, pārņemot no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta funkcijas sabiedrības integrācijas jomā.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

 4. Cita informācija

Nav attiecināms.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                                                               A.Baštiks               

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

 Valsts sekretāres

vietā

valsts sekretāra vietnieks

 Juridiskā dienesta vadītājs

 Par kontroli atbildīgā amatpersona

 Atbildīgā amatpersona

  

  

  

  

  

A.Baštiks

 M.Badovskis

S.Rāgs

M.Pīrants

 S.Rāgs

 

30.10.2008. 8:50

1 079

S. Rāgs

67356496,Sandris.Rags@bm.gov.lv


 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Rīgā

Nr.78

2008.gada 4.novembrī

 

 

27.§

Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"

TA-3374

___________________________________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.

     3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un pieņemt galīgajā lasījumā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

 

 

 

 

2008-MK-PROT-78-0411-#27.doc 1