Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

06.11.2008.                   Nr.90/TA-3188

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību"". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zikmane 67036941, Anita.Zikmane@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.76  47.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību”

 

 Izdarīt likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministra Kabineta Ziņotājs, 17.nr.; 49/50.nr.; 1996, 22.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

          1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdu „rajona” ar vārdu „novada”.

 

          2. 9.pantā:

 

          aizstāt 3.punktā vārdus „pašvaldības domes (padomes)” ar vārdu „pašvaldības”;

 

          aizstāt 4.punktā vārdus „pagasta padomes” ar vārdu „pašvaldības”.

 

          3. Pārejas noteikumos:

 

          papildināt ar otro punktu šādā redakcijā:

          „2. Individuālais (ģimenes) uzņēmums, kura nosaukumā ir iekļauts rajona nosaukums, ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu par nosaukuma maiņu.”

 

          uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu pirmo punktu.

 

          Likums stājās spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

           

07.10.2008 10:22

144

J.Aleksejeva

67036996, julija.aleksejeva@tm.gov.lv

 

Ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

G. Bērziņš

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

A. Zikmane

 

 


Likumprojekta "Grozījumi likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6.punktu šā rīkojuma 3.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 3.pielikumā minētajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 10.oktobrim jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 3.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešams izdarīt grozījumus, kas saistīti ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesību” 12.punktā ir ietverts likums „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieka saimniecību”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma (turpmāk – Reformas likums) 5.panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. Reformas likuma pārejas noteikumu 3.punkta 3.apakšpunkts noteic, ka līdz 2008.gada 1.janvārim Ministru kabinets izdod šā likuma 6.1panta ceturtajā daļā paredzētos administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumus. 2008.gada 1.janvārī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” (turpmāk – noteikumi Nr.596). Atbilstoši minēto noteikumu pielikumam „Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums” I. un II. nodaļai vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas tiek iedalītas republikas pilsētās un novados.

 

Likuma „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieka saimniecību” 8. panta pirmā daļa noteic, ka individuālajam (ģimenes) uzņēmumam ir nosaukums, kurā iekļauts īpašnieka uzvārds, uzņēmuma darbības veids, kā arī pilsētas vai rajona nosaukums, savukārt 9.panta 3.punkts noteic, ka zemnieka saimniecības reģistrēšanai iesniedzams pašvaldības domes (padomes) lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā un 9.panta 4.punkts noteic, ka zvejnieka saimniecības reģistrēšanai iesniedzams pagasta padomes lēmums par zivju limita iedalīšanu.

 

Līdz ar to, individuālā (ģimenes) uzņēmuma nosaukuma veidošana un zemnieka vai zvejnieku saimniecības reģistrācijai nepieciešamie dokumenti neatbilst Reformas likuma 5.panta pirmajā daļā, kā arī noteikumos Nr.596 ietvertajam administratīvi teritoriālam iedalījumam.

3. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz, ka individuālā (ģimenes) uzņēmuma nosaukumā rajona nosaukums tiks aizstāts ar novada nosaukumu.

 

Papildus likumprojekts paredz, ka, reģistrējot jaunu zemnieku vai zvejnieku saimniecību, ir jāiesniedz nevis  pašvaldības domes (padomes) vai pagasta padomes lēmumi par zemes gabala piešķiršanu lietošanā vai zivju limita iedalīšanu, bet attiecīgie pašvaldības lēmumi.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Šobrīd ir reģistrēti aptuveni 2000 individuālie uzņēmumi, kuriem nosaukumā ir iekļauts  rajona nosaukums un kuriem atbilstoši likumprojektā noteiktajam regulējumam būs jāmaina nosaukums.

 

Saskaņā ar likumprojekta „Grozījums Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā” (atbalstīts 2008. gada 30.septembra Ministru kabineta sēdē, protokols Nr.70 11.§)  noteikumiem, sākot ar 2010.gada 1.janvāri līdz 2011.gada 30.jūnijam tiks īstenota zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu reforma, saskaņā ar kuru individuāliem uzņēmumiem līdz 2011.gada 30.jūnijam būs jāpārveidojas par komersantu un jāpiesaka attiecīgo komersantu ierakstīšanai komercreģistrā vai jāpiesaka individuālā uzņēmuma likvidācija. Saskaņā ar reformas noteikumiem sākot ar 2010.gada 1.janvāri jaunus individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības uzņēmumu reģistrā nereģistrēs.

 

Ņemot vērā likumprojekta noteikumu pārreģistrēt nosaukumu līdz 2010.gada 1.jūlijam,   nosaukuma maiņa var notikt vienlaikus ar zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuālo uzņēmumu reformu - pārreģistrāciju komercreģistrā.

 

Saskaņā ar 2007.gada 20.februāra Ministra kabineta noteikumu Nr. 140 „Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu” 15.1. apakšpunktu valsts nodeva nav jāmaksā par ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra, ja grozījums ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, savukārt saskaņā ar oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” apstiprināto cenrādi ir noteikta maksa par šāda ieraksta izsludināšanu 8 latu apmērā. Līdz ar to, gadījumā, ja individuālais (ģimenes) uzņēmums neveiks nosaukuma pārreģistrāciju vienlaicīgi ar pārreģistrāciju komercreģistrā, tam ir jāmaksā maksa par jauna nosaukuma izsludināšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.   Savukārt, ja nosaukuma maiņa notiks vienlaikus ar pārreģistrāciju komercreģistrā, ir jāmaksā  valsts nodeva par uzņēmuma pārreģistrāciju bez papildus maksājumiem, kas ir saistītas ar nosaukuma maiņu.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008

Turpmākie trīs gadi

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3. 2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumu papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms

 

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Saskaņā ar 2007.gada 20.februāra Ministra kabineta noteikumu Nr. 140 „Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu” 15.1. apakšpunktu valsts nodeva nav jāmaksā par ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra, ja grozījums ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta

 ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Nav attiecināms

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2.Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2. tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

Nav attiecināms

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas, jo likumprojektā „Grozījumi likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieku un zvejnieku saimniecību”” ir ietverts grozījums, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu, t.i., lai likumā „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieku un zvejnieku saimniecību”” lietotā terminoloģija atbilstu teritoriālajam iedalījumam, kāds tas būs pēc administratīvi teritoriālās reformas. Konsultācijas ir veiktas sagatavojot attiecīgos normatīvos aktus, kas reglamentē administratīvi teritoriālo reformu.  

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas nav notikušas

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiek radītas. Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra esošo funkciju ietvaros.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”, kā arī tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Tieslietu ministrs                                                                               G. Bērziņš

 

07.10.2008. 10:20

1429

J.Aleksejeva

67036996, julija.aleksejeva@tm.gov.lv

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Lazdovskis

I.Bergmane

L.Popova

A.Zikmane

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.76

2008.gada 28.oktobrī

 

 

47.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību""

     TA-3188

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-76-2810-#47.doc

1