Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

06.11.2008.                   Nr.90/TA-3262

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Profesionālās izglītības likumā". Likumprojektu izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķīse 67047966, inguna.kise@izm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.76  68.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Profesionālās izglītības likumā

 

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdus "domes (padomes)" ar vārdu "domes".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

T.Koķe


 

Likumprojekta

„Grozījums Profesionālās izglītības likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.pantu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta līdz 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Likumprojekta izstrāde ir saistīta ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” (turpmāk – rīkojums) 1.punktā dotā uzdevuma izpildi – sagatavot grozījumus attiecīgajos likumos, lai nodrošinātu vietējo pašvaldību darbību pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Saskaņā ar rīkojuma 3.pielikuma 36.punktu grozījumi ir izdarāmi arī Profesionālās izglītības likumā. Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.54 18.§) „Pārskats par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas gaitu 2008.gada jūnijā un jūlijā” 3.punkts nosaka, ka grozījumi rīkojuma 2. un 3.pielikumā uzskaitītajos likumos jāsagatavo līdz šā gada 10.oktobrim un jāiesniedz kā Ministru kabineta lieta. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” pārejas noteikumu 22.punktu Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.novembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par nepieciešamajiem grozījumiem likumos, lai tos saskaņotu ar likumu „Par pašvaldībām”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Profesionālās izglītības likuma 14.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē attiecīgo pašvaldību domes (padomes), saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmo daļu Latvijā vietējo pašvaldību līmenī darbosies novadu un republikas pilsētu pašvaldības. Ievērojot, ka novada un republikas pilsētas pašvaldības lēmējinstitūcija ir dome, minētajā Profesionālās izglītības likuma normā ir nepieciešami grozījumi.

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Profesionālās izglītības likuma atbilstību situācijai pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām. Atbilstoši likumprojektā ietvertajai normai tiek precizēta pašvaldību lēmējinstitūcija, proti, pašvaldību profesionālās izglītības iestādes dibinās, reorganizēs un likvidēs attiecīgo pašvaldību domes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

4. Cita informācija

 

Nav nepieciešams precizēt citus likuma pantus, jo likumā nav nodalīta pašvaldību kompetence atkarībā no to veida.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Likumprojektam ir ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām. Likumprojekts veicinās administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas gaitu.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

 Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

 Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 (tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Turpmākie trīs gadi

 

n+1

n+2

n+3

1

2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms.

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav attiecināms.

 

 6. Cita informācija 

Nav attiecināms.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Jauni normatīvie akti nav jāizdod.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Nav attiecināms.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas, ievērojot grozījumu raksturu.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 Konsultācijas nav notikušas, ievērojot grozījumu raksturu.

5. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Likumprojekta izpildei jaunas valsts institūcijas netiek radītas un esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Likums pēc izsludināšanas tiks publicēts periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā, bezmaksas normatīvo aktu datu bāzē http://www.likumi.lv un Izglītības un zinātnes ministrijas interneta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 Nav attiecināms.

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                                             T.Koķe

 

 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

T.Koķe

M.Gruškevics

E.Martinsons

S.Obodova

G.Krusts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10. 2008 10:00

1056

I.Ķīse

67047966, inguna.kise@izm.gov.lv

 

 


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.76

2008.gada 28.oktobrī

 

 

68.§

 

Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"

     TA-3262

___________________________________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-76-2810-#68.doc

1