Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

06.11.2008.                Nr.90/TA-3189

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Zikmane 67036941, Anita.Zikmane@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 8 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.76  48.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                     I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”

 

Izdarīt likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31. nr.; 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 18.nr.; 1997, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

„Civillikumā noteiktās bāriņtiesu funkcijas izpilda novadu pašvaldības, kur nav notariāta kantoru.

           Civillikumā noteiktās dzimtsarakstu nodaļu funkcijas izpilda republikas pilsētu dzimtsarakstu nodaļas, bet novados – novadu dzimtsarakstu nodaļas.”

          2. 21.pantā:

          Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

          „Testamentu apliecināšanu un glabāšanu, ko Civillikums uzliek veikt notāriem un bāriņtiesām, Civillikumā noteiktajā kārtībā izpilda notāri, bet novados, kur nav notariāta kantoru – arī to pašvaldības.”

          Aizstāt otrajā daļā vārdus „pagasta vai rajona pilsētas” ar vārdu „novada”

 

           

            Likums stājās spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

Tieslietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

G.Bērziņš

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L.Popova

A. Zikmane

 

 

 

 

 

 

02.10.2008 9:47

174

R.Bērziņš

67046105, roberts.berzins@tm.gov.lv

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību ””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6.punktu šā rīkojuma 3.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 3.pielikumā minētajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 10.oktobrim jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 3.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešams izdarīt grozījumus, kas saistīti ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesību” 23.punktā ir ietverts likums „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma (turpmāk – Reformas likums) 5.panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. 2008.gada 1.janvārī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” (turpmāk – noteikumi Nr.596). Atbilstoši minēto noteikumu pielikumam „Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums” I. un II. nodaļai vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas tiek iedalītas republikas pilsētās un novados.

Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 20. un 21.pantā kā administratīvās teritorijas ir noteiktas rajonu pilsētas, pagasti un rajoni, kas nav atbilstoši, Reformas likuma 5.panta pirmajā daļā, kā arī noteikumos Nr.596 ietvertajam administratīvi teritoriālam iedalījumam.

Tāpat norādāms, ka 2007.gada 1.janvārī spēkā stājās Bāriņtiesu likums, kura pārejas noteikumu 5.punkts noteic, ka līdz 2007.gada 31.janvārim pagasttiesas pārdēvē par bāriņtiesām. Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ieva da, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 20. un 21.pantā ir ietverts termins „pagasttiesas”, kas nav atbilstošs Bāriņtiesu likumā un Civillikumā (piemēram, 1474.pants) lietotai terminoloģijai.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” paredz izteikt 20.pantu jaunā redakcijā, t.i., vārdus „pagastu un pilsētu pašvaldības” aizstāt ar vārdiem „novadu pašvaldības”, kā arī svītrot minētā panta otro daļu, jo, precizējot otrajā daļā lietoto terminoloģiju atbilstoši Bāriņtiesu likumam un Civillikumam, izveidojas situācija, ka vienā pantā ir ietvertas divas daļas ar identisku tiesisko regulējumu, kas atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām nav pieļaujams. Bez tam norādāms, ka ar grozījumiem 20.pantā (otrajā daļā) ir atrisināti jautājumi attiecībā uz to, kas veic dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, t.i., 20.panta otrās daļas jaunā redakcija nepārprotami norāda, ka dzimtsarakstu nodaļu funkcijas ne tikai republikas pilsētās, bet arī novados ir piekritīgas tikai dzimtsarakstu nodaļām, nevis, piemēram, pakalpojumu centriem vai citām attiecīgā novada administratīvajā teritorijā izveidotajām pašvaldības iestādēm.

Tāpat minētie grozījumi paredz izteikt 21.panta pirmo daļu jaunā redakcijā, t.i., vārdus „pagastos un rajona pilsētās” aizstājot ar vārdu „novados” un precizējot pirmajā daļā lietoto terminoloģiju atbilstoši Bāriņtiesu likumā un Civillikumā lietotai terminoloģijai, proti, vārdu „pagasttiesām” aizstājot ar vārdu „bāriņtiesām”. Minētā panta otrajā daļā vārdi „pagasta vai rajona pilsētas” aizstāti ar vārdu „novada”.

4. Cita informācija 

Nav attiecināms

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

 Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir izstrādāti grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”, kurā tiek izdarīti precizējumi atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajai daļai, kā arī noteikumos Nr.596 noteiktajam.

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”” virzāms vienlaikus ar  likumprojektu „Grozījums likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”.

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Ci ta informācija

Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas, jo likumprojektā „Grozījums likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”” ir ietverts grozījums, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu, t.i., lai likumā „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” lietotā terminoloģija atbilstu teritoriālajam iedalījumam, kāds tas būs pēc administratīvi teritoriālās reformas. Konsultācijas ir veiktas sagatavojot attiecīgos normatīvos aktus, kas reglamentē administratīvi teritoriālo reformu.   

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav notikuši

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiek radītas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Tieslietu ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

Tieslietu ministrs                                                                       G. Bērziņš

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

A.Zikmane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2008. 9:45

1371

Bērziņš

67046105, roberts.berzins@tm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.76

2008.gada 28.oktobrī

 

 

48.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""

     TA-3189

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-76-2810-#48.doc

1