Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

03.11.2008.                   Nr.90/TA-3223

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". Likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kinča 67036994, kristine.kinca@tm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.76  50.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Babkina 67082851


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 19.nr.; 2007, 3., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas 4.punktā vārdu "administratīvajā".

 

2. Izslēgt 6.panta sestajā daļā vārdu "(padomes)".

 

3.  9.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus "pagasta vai";

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "(padomes)".

 

4. Izslēgt 10.panta pirmās daļas 8.punktā vārdus "pagasta vai".

 

5. Izslēgt 10.panta 2.1 un trešajā daļā, 12.panta otrajā daļā, 13.panta pirmās daļas 4.punktā un pārejas noteikumu 3. un 5.punktā vārdu "(padome)" attiecīgā locījumā.

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Ja rajonu pašvaldībām piekrītošā zeme saskaņā ar šā likuma 4.pantu nav ierakstīta zemesgrāmatā uz attiecīgās rajona pašvaldības vārda līdz 2009.gada 1.jūlijam, šā likuma 4.pantā minētā zeme piekrīt tai pašvaldībai, kura ir norādīta rajonu reorganizācijas plānā, vai Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 9.pantā noteiktajai pašvaldībai."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 6.punktu šā rīkojuma 3.pielikumā minētajām institūcijām jāizvērtē grozījumu nepieciešamību 3.pielikumā minētajos likumos un, ja nepieciešams, līdz 2008.gada 10.oktobrim jāiesniedz Ministru kabinetā attiecīgos likumprojektus. Šā rīkojuma 3.pielikuma „Likumi, kuros nepieciešams izdarīt grozījumus, kas saistīti ar attiecīgo administratīvo teritoriju, vietējo pašvaldību domju (padomju) un citu institūciju neesību” 13.punktā ir ietverts likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma (turpmāk – Reformas likums) 5.panta pirmo daļu pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir šādas administratīvās teritorijas: apriņķi, novadi un republikas pilsētas. 2008.gada 1.janvārī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr.596 „Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” (turpmāk – noteikumi Nr.596). Atbilstoši minēto noteikumu pielikumam „Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums” I. un II. nodaļai vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas tiek iedalītas republikas pilsētās un novados.

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 9.panta pirmās daļas 6.apakšpunktā un 10.panta pirmās daļas 8.apakšpunktā ir noteikts, ka  par zemes gabaliem, kuri 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij vai pašvaldībām vai par valstij vai pašvaldībām piekrītošiem zemesgabaliem pieprasāmas ziņas no pagasta vai pilsētas zemes komisijas par citiem zemes gabala pieprasītājiem. Minētajās tiesību normās norāde uz to, ka ziņas par citiem zemes gabala pieprasītājiem, nav atbilstoša Reformas likuma 5.panta pirmajā daļā, kā arī noteikumos Nr.596 ietvertajam administratīvi teritoriālam iedalījumam. Turklāt saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta pirmo daļu, zemes pieprasījumi pagastu zemes komisijās vai pilsētu zemes komisijās – attiecībā uz lauku apvidus zemi, bija iesniedzami līdz 1997.gada 9.septembrim un saskaņā ar šī panta otro daļu – zemes pieprasījumi pagasta, pilsētas ar lauku teritoriju vai novada pašvaldībai bija iesniedzami no 1997.gada 10.septembra līdz 2006.gada 1.jūnijam un lēmumi par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā bija jāpieņem līdz 2007.gada 1.septembrim. Ņemot vērā, ka lauku apvidos ir pabeigts process zemes pieprasījumu pieņemšanā un izskatīšanā, nav lietderības likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 9.panta pirmās daļas 6.apakšpunktā un 10.panta pirmās daļas 8.apakšpunktā sagalabāt tiesību normu, kas nosaka, ka pagasta zemes komisija (kuras funkcijas pēc pagasta zemes komisijas darbības izbeigšanās saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 14.pantu ir pārņēmis Valsts zemes dienests) izsniedz valsts institūcijai vai pašvaldībai izziņu par citiem zemes gabalu pieprasītājiem. Izziņas pieprasīšana no Valsts zemes dienesta šobrīd kavē nozaru ministrijām un pašvaldībām izvērtēt valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi (Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 9. un 10.punkts).

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” tekstā vairākās normās ir ietverti vārdi „pašvaldības dome (padome)” (attiecīgā locījumā). Pēc 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām vairs nebūs pašvaldību padomju, proti, pagasta padomju, savukārt rajonu padomju pilnvaras izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā saskaņā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 2.pantu. Līdz ar to likuma tekstā normās, kuras ir izpildītas un līdz ar to uzskatāmas par vēsturiskām, jāsaglabā vārds iekavās „(padome)” (attiecīgā locījumā), piemēram, likuma pārejas noteikumu 2.punktā. Savukārt likuma normās, ko turpinās realizēt arī pēc 2009.gada 1.jūlija, jāizslēdz vārds iekavās „(padome)” (attiecīgā locījumā), piemēram, likuma 10.panta trešajā daļā.

3. Normatīvā akta projekta būtība

  

Ievērojot augstāk minēto, grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” paredz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 9.panta pirmās daļas 6.apakšpunktā un 10.panta pirmās daļas 8.apakšpunktā izslēgt vārdus „pagasta vai”, izslēgt vārdu iekavās „(padome)” attiecīgā locījumā šā likuma 6.panta sestajā daļā, 9.panta ceturtajā daļā, 10.panta 21. daļā un trešajā daļā, 12.panta otrajā daļā, 13.panta pirmās daļas 4.apakšpunktā, Pārejas noteikumu 3.punktā un 5.punktā. Tāpat šā likuma 3.panta otrās daļas 4.apakšpunktā tiek izslēgts vārds „administratīvajā”.

4. Cita informācija 

Nav attiecināms

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jau ninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām 

 Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība 

 Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2008.gads

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir izstrādāts grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, kurā tiek izdarīti precizējumi atbilstoši Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta pirmajai daļai, kā arī noteikumos Nr.596 noteiktajam un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 14.pantā noteiktajam.

Likumprojekts „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” virzāms vienlaikus ar  likumprojektiem par grozījumiem likumos, kas norādīti  2008.gada 22.februāra rīkojuma Nr.90 „Par nepieciešamajiem grozījumiem ar pašvaldību darbību saistītajos likumos, pabeidzot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu” 3.pielikumā

2. Cita informācija

Nav attiecināms

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 Nav attiecināms

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas 

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav notikuši

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav notikušas

5. Cita informācija

Nav notikušas, jo likumprojektā „Grozījums likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” ir ietverts grozījums, kas attiecas uz administratīvi teritoriālo reformu, t.i., lai likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” lietotā terminoloģija atbilstu teritoriālajam iedalījumam, kāds tas būs pēc administratīvi teritoriālās reformas. Konsultācijas ir veiktas sagatavojot attiecīgos normatīvos aktus, kas reglamentē administratīvi teritoriālo reformu.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas netiek radītas. Likumprojekta izpildi nodrošinās Tieslietu ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un tīmekļa vietnē www.likumi.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                     G. Bērziņš

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

M. Lazdovskis

I. Bergmane

L. Popova

A.Zikmane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.10.2008 15:17

1535

Kinča

67036994; kristine.kinca@tm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.76

2008.gada 28.oktobrī

 

 

50.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

     TA-3223

___________________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents

  

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece tiesību aktu lietās

  

E.Dreimane

 

 

 

2008-MK-PROT-76-2810-#50.doc

1