Rīga,

 

 

Rīga,

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 – 108 - ( 9/08)                                                                 Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās” ( Nr. 825/Lp9) /Dok.Nr. 2791/;

 

2) Likumprojekts „Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās” ( Nr. 819/Lp9) /Dok.Nr.2785/;

 

3) Likumprojekts „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”

(Nr.849/Lp9)  /Dok.Nr. 2857 /;

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 5. novembra sēdē.

 

4) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu „ ( Nr.863/Lp9) (Dok.Nr. 2946);

5) Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai”( Nr.813/Lp9) ( Dok.Nr. 2770).

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 22. oktobra sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekti uz          lp.

 

Cieņā,                                                                             Andris Bērziņš

                                                                             

  Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu

 

 

 

1.pants. 2008.gada 10.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgums par darba brīvdienu shēmu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada _________________.