2008

2008. gada _____ novembrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

           

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 5.novembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” (nr.861/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” (nr.861/Lp9) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                    

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”

 (nr.861/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(2)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4. nr.; 2003, 10. nr.; 2004, 8. nr.; 2005, 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007. 11. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.; 2003, 10.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 11.nr.) šādus grozījumus:

17.pants. (1) Pašvaldības noteiktos ierobežojumus un aizliegumu rīkot pasākumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur administratīvā akta darbību.

(2) Tiesa šā panta pirmajā daļā minētās lietas izskata triju dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Atbildētājs paskaidrojumus un pierādījumus sniedz tiesas sēdē, ievērojot Administratīvā procesa likumā atbildētājam noteikto pierādīšanas apjomu.

(4) Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, izpildāms nekavējoties.

 

 

1. Papildināt 17. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.”

1

Politisko organizāciju apvienības „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcijas priekšsēdētājs J.Pliners:

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

„1. Papildināt 17.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5)Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, pašvaldība var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.””

Neatbalstīts

1. Papildināt 17.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kas pieņemts par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem, var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.”

 

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums

 Administratīvās lietas, kuras pieņemtas tiesvedībā līdz šā likuma 17. panta piektās daļas spēkā stāšanās dienai un kuru izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, izskata tā tiesa, kas pieņēmusi lietu izskatīšanai.”

2

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

„Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums

 Šā likuma 17.panta piektā daļa neattiecas uz tām lietām, kurās Administratīvā rajona tiesa spriedumu pieņēmusi līdz 2008.gada 31.decembrim. Šajās lietās spriedums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.””

Atbalstīts

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

“Pārejas noteikums

 

Šā likuma 17.panta piektā daļa neattiecas uz tām lietām, kurās administratīvā rajona tiesa spriedumu pieņēmusi līdz 2008.gada 31.decembrim. Šajās lietās spriedums pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”