Rīga,

 

Rīga,

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 – 108 - ( 9/08)                                                                 Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās” ( Nr. 825/Lp9) /Dok.Nr. 2791/;

 

2) Likumprojekts „Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās” ( Nr. 819/Lp9) /Dok.Nr.2785/;

 

3) Likumprojekts „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”

(Nr.849/Lp9)  /Dok.Nr. 2857 /;

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 5. novembra sēdē.

 

4) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu „ ( Nr.863/Lp9) (Dok.Nr. 2946);

5) Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai”( Nr.813/Lp9) ( Dok.Nr. 2770).

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 22. oktobra sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekti uz          lp.

 

Cieņā,                                                                             Andris Bērziņš

                                                                                  

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

 

 

 

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdus "Eiropas Padomes 2005.gada 25.aprīļa Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā 2005/C127/01 (turpmāk – Eiropas Savienības Kopējais militāro preču saraksts)" ar vārdiem "Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā".

 

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Stratēģiskas nozīmes preču aprite notiek saskaņā ar šo likumu, Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām, starptautisko eksporta kontroles režīmu – Austrālijas Grupas, Vasenāras Vienošanās, Raķešu tehnoloģijas kontroles režīma un Kodolmateriālu piegādātāju grupas – prasībām, kā arī saskaņā ar Eiropas Savienības Rīcības kodeksu ieroču eksporta jomā (turpmāk – Eiropas Savienības Rīcības kodekss), regulu 1334/2000 un citiem stratēģiskas nozīmes preču apriti regulējošiem normatīvajiem dokumentiem."

 

3. Izteikt 5.panta 12.daļu šādā redakcijā:

 

"(12) Vispārējās eksporta un tranzīta licences komiteja izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektiem, kuri nav sodīti par šā likuma pārkāpumiem un kuri pārvieto vienas un tās pašas preces vieniem un tiem pašiem gala lietotājiem. Vispārējo licenču derīguma termiņš ir viens gads. Vispārējo licenču izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

 

"5.1 pants. Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu aprite

(1) Fiziskām personām aizliegts iegādāties, glabāt un lietot Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētas sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumentus un to komponentus.

(2) Lai lietotu, glabātu, ražotu, transportētu, realizētu un apkalpotu sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumentus un to komponentus, kā arī lai saņemtu eksporta, importa, tranzīta un pārvietošanas licences šīm precēm, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam ir nepieciešama Iekšlietu ministrijas speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētām sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītām vai pielāgotām iekārtām, ierīcēm vai instrumentiem un to komponentiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto speciālo atļauju (licenci) ir tiesīgs saņemt individuālais komersants vai komercsabiedrība, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, un ja tā dalībnieki, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar speciālajā atļaujā (licencē) minētajām darbībām (turpmāk – lietotājs), atbilst šādām prasībām:

1) lietotājs ir vismaz 21 gada vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsonis, vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis;

2) lietotājs nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – vismaz trīs gadus pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) ir psihiatra atzinums, ka lietotājam nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

4) ir narkologa atzinums, ka lietotājam nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

5) lietotājs pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

6) Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecinātu lietotāja piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

7) lietotājam ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

8) lietotājs nav notiesāts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu un pārreģistrāciju iekasē valsts nodevu. Valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva, nosaka Ministru kabinets.

(5) Šā panta otrajā daļā minētā speciālā atļauja (licence) nav nepieciešama iekārtām un programmatūrai, kura operatīvās darbības subjektiem, kā arī elektronisko sakaru komersantiem nepieciešama viņiem normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

(6) Iekšlietu ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītām vai pielāgotām iekārtām, ierīcēm vai instrumentiem un to komponentiem pēc Ministru kabineta noteiktās valsts nodevas samaksas izsniedz uz nenoteiktu laiku. Speciālo licenci (atļauju) katru gadu pārreģistrē Iekšlietu ministrijā.

(7) Iekšlietu ministrija ir tiesīga neizsniegt speciālo atļauju (licenci), atteikt tās pārreģistrāciju, apturēt tās darbību uz laiku līdz diviem mēnešiem vai anulēt to, ja:

1) komersants ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

2) komersants ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par komersanta bankrotu;

3) pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, par komersanta profesionālās darbības pārkāpumiem pēdējo triju gadu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas;

4) konstatēts, ka komersants speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai tās derīguma termiņa pagarināšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

5) komersants neatbilst šā panta trešās daļas prasībām;

6) ir pārkāptas šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības vai speciālajā atļaujā (licencē) iekļautie nosacījumi.

(8) Lai saņemtu importa, eksporta, pārvietošanas vai tranzīta licenci iekārtām, kas minētas Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā un paredzētas analogo, ciparu vai mobilo telekomunikāciju sarunu vai citas informācijas pārtveršanai no tehniskajiem vai sakaru kanāliem, komersants, kuram ir izsniegta Iekšlietu ministrijas speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītām vai pielāgotām iekārtām, ierīcēm vai instrumentiem un to komponentiem, iesniedz komitejai līgumu, ko viņš noslēdzis ar kādu no Latvijas Republikas operatīvās darbības subjektiem, vai tās ārvalsts institūcijas izsniegtu galīgā izlietojuma apliecinājumu, ar kuru tiek veikts darījums.

(9) Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

5. Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus "galīgā izlietojuma apliecinājumus un sertifikātus" ar vārdiem "galīgā izlietojuma apliecinājumus, importa sertifikātus".

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 

"3. Līdz šā likuma 5.panta divpadsmitajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumi Nr.747 "Kārtība, kādā izsniedz stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.martam izdod šā likuma 5.1 panta ceturtajā un devītajā daļā minētos noteikumus."

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ______________.