Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 -106 - (9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā

sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas

1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu” (Nr. 784/Lp9)  / Dok.Nr.2687 /;

 

2) Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem” (Nr. 842/ Lp9)  /Dok.Nr. 2839/;

 

3) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par personu atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā” ( Nr. 841/ Lp9) /Dok.Nr.2839/;

 

 

Komisija minētos likumprojektus otrajam lasījumam apsprieda un nolēma atbalstīt savā 2008. gada 5. novembra sēdē. Priekšlikumi likumprojekta otrajam lasījumam netika saņemti.

 

 

Pielikumā: Likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Cieņā,

 

 

 

Andris Bērziņš,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par personu atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā

 

 

 

1.pants. 2008.gada 11.jūlijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par personu atpakaļuzņemšanu, kuras neatbilst ieceļošanas vai uzturēšanās nosacījumiem otras valsts teritorijā (turpmāk – Līgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada __________________.