Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

 

 

 

 

5.11.2008.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā” (Nr.827/Lp9) .

                  

 

         

                   Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                              trešajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

( Nr. 827 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 9 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Valsts informācijas sistēmas likums

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

 

 

Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā

 

           Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2005, 14.nr.; 2007, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēma — strukturizēts informācijas tehnoloģiju un datu bāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta valsts funkciju izpildei nepieciešamās informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana (turpmāk — informācijas aprite);

 

 

 

 

 

2) valsts informācijas sistēmas pārzinis — valsts institūcija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada valsts informācijas sistēmas darbību;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmas turētājs — valsts informācijas sistēmas pārzinis vai tā pilnvarota institūcija, kas uztur šīs sistēmas informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošina informācijas apriti;

 

 

 

 

 

4) valsts informācijas sistēmas lietotājs — juridiskā vai fiziskā persona, kura noslēgusi līgumu ar valsts informācijas sistēmas pārzini par datu lietošanu vai kura uz pieprasījuma pamata saņem datus valsts informācijas sistēmas pārziņa vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

5) valsts informācijas sistēmas datu subjekts — juridiskā vai fiziskā persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz datus par sevi un sev piekritīgajiem reģistrējamiem juridiski dokumentētiem objektiem (turpmāk — piekritīgie reģistrējamie objekti);

 

 

 

 

 

6) integrēta valsts informācijas sistēma — loģiska valsts informācijas sistēmu apvienība, kuras ietvaros vienotā informācijas laukā tiek uzturēti atsevišķu valsts informācijas sistēmu dati;

 

 

 

 

 

7) valsts informācijas sistēmu reģistrs — valsts reģistrs valsts informācijas sistēmu uzskaitei un to funkciju identificēšanai;

 

 

 

 

 

8) valsts informācijas sistēmu savietotājs - valsts informācijas sistēmu, standartu un pārvaldības kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta vairāku valsts informācijas sistēmu pilna vai daļēja funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros;

1. Izteikt 1.panta 8.punktu šādā redakcijā:

“8) valsts informācijas sistēmu savietotājs — centralizēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta integrētas valsts informācijas sistēmas izveide un darbība;”.

 

 

 

1. 1.pantā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) valsts informācijas sistēmu savietotājs — centralizēts informācijas tehnoloģiju kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta integrētas valsts informācijas sistēmas izveide un darbība;”;

9) centralizēta valsts informācijas sistēma - valsts informācijas sistēma, kuru valsts informācijas sistēmas lietotājs lieto centralizēti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.06.2005. likumu un 31.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

1

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa

Papildināt likuma 1.pantu ar 10.punktu šādā redakcija:

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšl. Nr.2 un Nr.6

 

 

 

 

„10) kritiska valsts informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma, kura atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 

 

 

 

 

a) valsts informācijas sistēma satur datus, kuru bojāšana vai iznīcināšana var radīt šķēršļus Latvijas Republikas Satversmē noteikto cilvēka pamattiesību īstenošanai;

 

 

 

 

 

b) valsts informācijas sistēma satur datus, kuri nepieciešami valstij nozīmīgāko ekonomisko, politisko un valsts drošības funkciju veikšanai;

 

 

 

 

 

c) valsts informācijas sistēmu datus atbilstoši noslēgtiem starptautiskajiem līgumiem izmanto ārvalstu lietotāji;

 

 

 

 

 

d) ar valsts informācijas sistēmu palīdzību tiek nodrošināta divu vai vairāku valsts informācijas sistēmu integrācija.””;

 

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

Papildināt 1.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

Atbalstīts

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

“10) kritiska valsts informācijas sistēma – valsts informācijas sistēma, kuras drošības apdraudējuma gadījumā valsts un sabiedrības drošības funkciju izpildei nepieciešamās informācijas aprite var tikt pakļauta riskam.”

 

“10) kritiska valsts informācijas sistēma — valsts informācijas sistēma, kuras drošības apdraudējuma gadījumā valsts un sabiedrības drošības funkciju izpildei nepieciešamās informācijas aprite var tikt pakļauta riskam.”

2.pants. Likuma mērķis un uzdevumi

 

 

 

 

 

(1) Likuma mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sniedzamās informācijas pieejamību un kvalitāti valsts informācijas sistēmās.

 

 

 

 

 

(2) Likuma uzdevumi ir šādi:

 

 

 

 

 

1) noteikt vienotu kārtību, kādā veido, reģistrē, uztur, lieto, reorganizē vai likvidē valsts informācijas sistēmas;

 

 

 

 

 

2) regulēt valsts informācijas sistēmu pārziņu sadarbību;

 

 

 

 

 

3) noteikt valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijas un valsts informācijas sistēmas datu subjekta (turpmāk — datu subjekts) tiesības un pienākumus.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.05.2007. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

3

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 2.panta otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

Atbalstīts

2. Papildināt 2.panta otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

“4) regulēt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību;

 

“4) regulēt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību;

 

 

 

5) noteikt prasības, kas ievērojamas kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzībai.”

 

5) noteikt prasības, kas ievērojamas kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzībai.”

13.pants. Valsts informācijas sistēmu reģistrācija

(1) Valsts informācijas sistēmas reģistrē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Valsts informācijas sistēmu reģistrā iekļauj šādu informāciju:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēmas pārziņa un valsts informācijas sistēmas turētāja nosaukums un adrese;

 

 

 

 

 

2) par reģistrāciju atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, darbavietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmas izveidošanas un darbības tiesiskais pamats;

 

 

 

 

 

4) funkcijas, uzdevumi un mērķi, kuru izpildei tiek nodrošināta informācijas aprite;

 

 

 

 

 

5) informācijas aprites apjoma un iespējamo valsts informācijas sistēmas lietotāju vispārīgs raksturojums, kā arī datu apmaiņas protokoli — standarti, kas apraksta tehnisko iekārtu un programmu mijiedarbības nosacījumus datu apmaiņas procesā;

 

 

 

 

 

6) fiziskās aizsardzības līdzekļi tehnisko iekārtu aizsardzībai pret fiziskas iedarbības radītu valsts informācijas sistēmas apdraudējumu;

 

 

 

 

 

7) loģiskās aizsardzības līdzekļi — informācijas un programmatūras aizsardzības līdzekļi, kas, nodrošinot valsts informācijas sistēmas lietotāja identitātes un piekļuves tiesību pārbaudi, pasargā informāciju no tīšas vai nejaušas grozīšanas vai dzēšanas;

 

 

 

 

 

8) valsts informācijas sistēmas tehniskie parametri un datu bāzu raksturojums;

 

 

 

 

 

9) valsts informācijas sistēmas projektēšanas, izveidošanas un uzturēšanas izmaksas;

 

 

 

 

 

10) informatīvo pakalpojumu tarifi.

 

 

 

 

 

(2) Valsts informācijas sistēmu reģistrā neiekļauj informāciju, kas saskaņā ar likumu “Par valsts noslēpumu” atzīta par valsts noslēpuma objektu.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 14. un 15.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 14., 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

 

“14.pants. Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldība

 

 

 

“14.pants. Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldība

 

(1) Normatīvajos aktos noteikto valsts informācijas sistēmas drošības prasību ievērošanu nodrošina valsts informācijas sistēmas pārzinis.

 

 

 

(1) Normatīvajos aktos noteikto valsts informācijas sistēmas drošības prasību ievērošanu nodrošina valsts informācijas sistēmas pārzinis.

 

(2) Valsts informācijas sistēmas pārzinis drošības prasību nodrošināšanas organizēšanai un vadīšanai ieceļ valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieku.

 

 

Redakc. precizēts

(2) Valsts informācijas sistēmas pārzinis drošības prasību izpildes organizēšanai un vadīšanai ieceļ valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieku.

 

(3) Ja valsts institūcijas pārziņā ir vairākas valsts informācijas sistēmas, visu šo sistēmu drošības prasību nodrošināšanas organizēšanai un vadīšanai drīkst iecelt vienu valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieku.

 

 

 

Redakc. precizēts

(3) Ja valsts institūcijas pārziņā ir vairākas valsts informācijas sistēmas, visu šo sistēmu drošības prasību izpildes organizēšanai un vadīšanai drīkst iecelt vienu valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieku.

 

 

 

4

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa

Papildināt likumprojekta 2.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšl. Nr.6

 

 

 

 

„(4) Kritiskas valsts informācijas sistēmas drošības pasākumi veicami saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām prasībām kritisku valsts informācijas sistēmu aizsardzībai.”;

 

 

 

15.pants. Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks

 

 

 

15.pants. Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks

 

(1) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks ir fiziskā persona, kura atrodas darba tiesiskajās vai civildienesta attiecībās ar valsts institūciju, kas ir attiecīgās valsts informācijas sistēmas pārzinis, un kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem noklausījusies apmācības kursu, sekmīgi nokārtojusi zināšanu pārbaudi, ieguvusi valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka sertifikātu.

 

 

Redakc. precizēts

(1) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks ir fiziskā persona, kura atrodas darba tiesiskajās vai civildienesta attiecībās ar valsts institūciju —attiecīgās valsts informācijas sistēmas pārzini — un saskaņā ar normatīvajiem aktiem noklausījusies apmācības kursu, sekmīgi nokārtojusi zināšanu pārbaudi un ieguvusi valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka sertifikātu.

 

(2) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācība ir obligāts zināšanu pārbaudes kārtošanas priekšnosacījums.

 

 

 

(2) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācība ir obligāts zināšanu pārbaudes kārtošanas priekšnosacījums.

 

(3) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldniekam izsniedz sertifikātu, ja viņš ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi.

 

 

Redakc.

precizēts

(3) Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldniekam izsniedz sertifikātu, ja viņš sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi.

 

(4) Ministru kabinets apstiprina mācību programmu, nosaka valsts informācijas sistēmas pārvaldnieka apmācības un zināšanu pārbaudes kārtību, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību.

5

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācības un zināšanu pārbaudes kārtību, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību.

Atbalstīts

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācības un zināšanu pārbaudes kārtību, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību.

 

(5) Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā privātpersonai ar līgumu var deleģēt valsts informācijas sistēmas pārvaldnieka apmācības veikšanu, zināšanu pārbaudi, kā arī uzdevumu izsniegt, atjaunot sertifikātu, izbeigt sertifikāta darbību un anulēt sertifikātu.”

 

 

Redakc. precizēts

(5) Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā privātpersonai ar līgumu var deleģēt valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācības veikšanu, zināšanu pārbaudi, kā arī uzdevumu izsniegt, atjaunot sertifikātu, izbeigt sertifikāta darbību un anulēt sertifikātu.

 

 

6

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 16.pantu šādā redakcijā:

Atbalstīts

 

 

 

 

 

“16.pants. Kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības prasības

 

16.pants. Kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības prasības

 

 

 

(1) Valsts informācijas sistēma uzskatāma par kritisku valsts informācijas sistēmu, ja tā atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 

(1) Valsts informācijas sistēma uzskatāma par kritisku valsts informācijas sistēmu, ja tā atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

 

 

 

1) tā satur datus, kuru bojāšana vai iznīcināšana var radīt šķēršļus cilvēka pamattiesību īstenošanai;

 

1) tā satur datus, kuru bojāšana vai iznīcināšana var radīt šķēršļus cilvēka pamattiesību īstenošanai;

 

 

 

2) tā satur datus, kuri nepieciešami valstij nozīmīgāko ekonomisko, politisko un valsts drošības funkciju veikšanai;

 

2) tā satur datus, kuri nepieciešami valstij nozīmīgāko ekonomisko, politisko un valsts drošības funkciju veikšanai;

 

 

 

3) tās datus atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem ir tiesīgi izmantot ārvalstu lietotāji.

 

3) tās datus atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem ir tiesīgi izmantot ārvalstu lietotāji.

 

 

 

(2) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē prasības, kas ievērojamas kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzībai.”

 

(2) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē prasības, kas ievērojamas kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzībai.”

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.augustam izdod šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos noteikumus par valsts informācijas sistēmu reģistrāciju.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

2. Līdz šo pārejas noteikumu 1.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai izveidotās valsts informācijas sistēmas reģistrējamas valsts informācijas sistēmu reģistrā sešu mēnešu laikā no minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1) 1996.gada 19.marta noteikumi nr.70 “Noteikumi par valsts nozīmes datorizēto informācijas sistēmu statusa piešķiršanas kārtību un tehniskās realizācijas prasībām”;

 

 

 

 

 

2) 1999.gada 7.decembra noteikumi nr.402 “Integrētās valsts nozīmes informācijas sistēmas uzraudzības padomes nolikums”;

 

 

 

 

 

3) 2000.gada 14.marta noteikumi nr.104 “Noteikumi par integrētas valsts nozīmes informācijas sistēmas (megasistēmas) izveides nodrošināšanu”;

 

 

 

 

 

4) 2000.gada 21.marta noteikumi nr.106 “Informācijas sistēmu drošības noteikumi”;

 

 

 

 

 

5) 2000.gada 20.jūnija noteikumi nr.201 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas projekta uzraudzības padomes nolikums”.

 

 

 

 

 

4. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.augustam izdod šā likuma 4.panta otrajā daļā minētos noteikumus par:

 

 

 

 

 

1) valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtību;

 

 

 

 

 

2) valsts informācijas sistēmu tehnisko prasību ievērošanu;

 

 

 

 

 

3) valsts informācijas sistēmu drošības prasībām.

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.06.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

“5. Šā likuma 15.pants stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

7

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 15. un 16.panta otrā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts

“5. Šā likuma 15. un 16.panta otrā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

6. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.janvārim izdod šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācības un zināšanu pārbaudes kārtību, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību.”

8

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās S.Bāliņa

Izteikt Pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

„6. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.janvārim izdod šā likuma 14.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par kritisku valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasībām.””.

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšl. Nr.9

 

 

 

9

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izdod:

Atbalstīts

6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.decembrim izdod:

 

 

 

1) šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācības un zināšanu pārbaudes kārtību, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību;

 

1) šā likuma 15.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus par valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācības un zināšanu pārbaudes kārtību, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtību;

 

 

 

2) šā likuma 16.panta otrajā daļā minētos noteikumus par prasībām, kas ievērojamas kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzībai.”

 

2) šā likuma 16.panta otrajā daļā minētos noteikumus par prasībām, kas ievērojamas kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzībai.”