Rīga,

 

 

 

 

 

 

 

Rīga,

2008. gada 5. novembrī

Nr.9/1- 2 – 108 - ( 9/08)                                                                 Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās” ( Nr. 825/Lp9) /Dok.Nr. 2791/;

 

2) Likumprojekts „Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās” ( Nr. 819/Lp9) /Dok.Nr.2785/;

 

3) Likumprojekts „Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā”

(Nr.849/Lp9)  /Dok.Nr. 2857 /;

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 5. novembra sēdē.

 

4) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu „ ( Nr.863/Lp9) (Dok.Nr. 2946);

5) Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai”( Nr.813/Lp9) ( Dok.Nr. 2770).

 

Komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja 2008.gada 22. oktobra sēdē.

 

Pielikumā: Likumprojekti uz          lp.

 

Cieņā,                                                                             Andris Bērziņš

                                                                                   Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās

 

1.pants. Hāgas 1965.gada 15.novembra Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 2.pantu centrālā iestāde Latvijā ir Tieslietu ministrija.

 

3.pants. Tieslietu ministrija ir kompetentā iestāde lūgumu iesniegšanai citu valstu centrālajām iestādēm saskaņā ar Konvencijas 3.pantu.

 

4.pants. Saskaņā ar Konvencijas 5.panta otro un trešo daļu Latvijas centrālā iestāde lūdz nodrošināt izsniedzamā dokumenta tulkojumu valsts valodā vai adresātam saprotamā valodā, ja adresāts ir atteicies pieņemt izsniedzamo dokumentu Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

 

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 6.panta pirmo daļu Civilprocesa likumā noteiktā kompetentā rajona (pilsētas) tiesa, kas izpilda ārvalsts lūgumu par dokumentu izsniegšanu, aizpilda apliecinājumu saskaņā ar Konvencijai pievienoto veidlapas paraugu.

 

6.pants. Latvija iebilst pret dokumenta izsniegšanu saskaņā ar Konvencijas 8.pantu (izņemot dokumentu, ko izsniedz dokumenta izcelsmes valsts pilsonim).

 

7.pants. Saskaņā ar Konvencijas 10.pantu Latvija neiebilst pret dokumenta nosūtīšanu pa pastu tieši adresātam Latvijā saskaņā ar Konvencijas 10.panta "a" punktu, ja dokuments ir sastādīts latviešu valodā vai tam ir pievienots tulkojums latviešu valodā un tas ir nosūtīts adresātam ar ierakstītu pasta sūtījumu (ar paziņojumu par saņemšanu).

 

8.pants. Saskaņā ar Konvencijas 10.pantu Latvija iebilst pret Konvencijas 10.panta "b" un "c" punktā minētajiem dokumentu izsniegšanas veidiem Latvijā.

 

9.pants. Saskaņā ar Konvencijas 15.panta otro daļu tiesa Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā var taisīt spriedumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai nodošanu un tiek ievēroti Konvencijā minētie nosacījumi.

 

10.pants. Saskaņā ar Konvencijas 21.pantu Ārlietu ministrija informē Nīderlandes Karalistes Ārlietu ministriju par Latvijas Republikas paziņojumiem par Konvencijas 3., 5., 6., 8., 10. un 15.pantu.

 

11.pants. Saskaņā ar Konvencijas 28.pantu Konvenciju Latvijā piemēro ar 1995.gada 1.novembri.

 

12.pants. Likums stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz regulējumu starptautiskajai civilprocesuālajai sadarbībai pierādījumu iegūšanā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ________________________.