Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

2008. gada 6.novembrī Nr.9/10-

 

Rīgā

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (nr. 807/Lp9)  izskatīšanai otrajā   lasījumā.

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula uz      lpp.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                              A.Barča

 


Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”  (Reģ. 807/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma  redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

( 6 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījums likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 

 

 

Redakc. precizēts.

Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 

 

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēts.

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr. 2008, 15.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

 

2) darba ņēmējs:

c) Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, Ministru kabineta loceklis, komercsabiedrības valdes, padomes loceklis, prokūrists, kontrolieris, kā arī cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību,

 

1.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Papildināt 1.panta 2.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “kontrolieris” ar vārdiem “Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais probācijas darbinieks”.

Atbalstīts.

1. Papildināt 1.panta 2.punkta “c” apakšpunktu pēc vārda “kontrolieris” ar vārdiem “Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais probācijas darbinieks”.

 

14.pants. Obligāto iemaksu objekts

 

 

 

 

 

(12) Saeimas deputātam, pašvaldības deputātam, Ministru kabineta loceklim, komercsabiedrības valdes loceklim, padomes loceklim, prokūristam, kontrolierim, kā arī citām personām, kuras ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, obligāto iemaksu objekts ir noteiktā atlīdzība.

 

 

 < ![endif]>

2.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Papildināt 14.panta divpadsmitajā daļā aiz vārda „kontrolierim” ar vārdiem „Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajam probācijas darbiniekam”;

 

Atbalstīts, redakc.  precizējot.

2. 14.pantā:

papildināt divpadsmito daļu pēc vārda “kontrolierim” ar vārdiem “Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajam probācijas darbiniekam”;

 

 

Papildināt 14.pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

 "(13) Šā panta piektajā daļā noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek piemērots personai, uz kuru attiecas Padomes 1968.gada 29.februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ja Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrātais pensijas kapitāls tiek ieskaitīts Latvijas valsts pensiju sistēmā."

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

 

“(13) Šā panta piektajā daļā noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs netiek piemērots personai, uz kuru attiecas Padomes 1968.gada 29.februāra regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ja Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrātais pensijas kapitāls tiek ieskaitīts Latvijas valsts pensiju sistēmā.”

 

16.1 pants. Maksātāju atbildība par citiem likuma pārkāpumiem

 

 

 

 

 

(1) Ja darba devējs ir nodarbinājis vai nodarbina personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu vai darba devējs ir aprēķinājis vai izmaksājis darba ņēmējam ienākumu, no kura bija jāaprēķina obligātās iemaksas, bet šis ienākums nav uzrādīts grāmatvedības uzskaitē vai Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajā ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī un no tā nav aprēķinātas obligātās iemaksas, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas četrkāršā apmērā no summas, kas atbilst personai izmaksātajai atlīdzībai, ja tās lielumu ir iespējams noteikt un ja tā ir lielāka par Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas apmēru, vai Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram, ja faktiskā atlīdzība ir vienāda vai mazāka par to vai ja faktisko atlīdzību nav iespējams noteikt.

 

3.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Aizstāt 16.1panta pirmajā un piektajā daļā vārdus „četrkāršā apmērā” ar vārdiem „un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā”;

 

Atbalstīts.

3. Aizstāt 16.panta pirmajā un piektajā daļā vārdus “četrkāršā apmērā” ar vārdiem “un soda naudu trīskāršā obligāto iemaksu apmērā”.

 

(5) Ja šā likuma 1.panta 2.punkta “a” apakšpunktā minētajām personām darba devējs aprēķinājis obligātās iemaksas no darba algas, kas ir mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu, un nav attaisnojoša dokumenta, kas to apstiprina, nodokļu administrācija piedzen no darba devēja obligātās iemaksas četrkāršā apmērā no summas, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālās darba algas apmēram.

 

 

 

 

 

20.pants. Obligāto iemaksu apmēra noteikšana

 

 

 

 

 

 

(5) Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu, sākot ar 184.dienu, kopš viņš uzturas Latvijas Republikā, vai ar 367.uzturēšanās dienu, ja personām, kuras ir nosūtītas veikt konkrētu darbu Latvijas Republikas teritorijā uz laika periodu, ne ilgāku par 12 mēnešiem,, darba ilgums pārsniedz 12 mēnešus.

 

 

 

 

 

 

4.

Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

 

Aizstāt 20.panta piektajā daļā vārdus „ja personām, kuras ir nosūtītas” ar vārdiem „ja personai, kura ir nosūtīta”.

 

Atbalstīts.

4. Aizstāt 20.panta piektajā daļā vārdus “ja personām, kuras ir nosūtītas” ar vārdiem “ja personai, kura ir nosūtīta”.

 

Pārejas noteikumi

 

5.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 46.punktu šādā redakcijā:

„46. Šā likuma 14.panta trīspadsmitā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 46.punktu šādā redakcijā: „46. Šā likuma 14.panta trīspadsmitā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: ”Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.