Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

Rīgā

 

09.07.2008.                   Nr.90/TA-1589

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā". Likumprojektu izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kancēvičs 67025749, Janis.Kancevics@csdd.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 10 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija sēdes protokola Nr.46  19.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.; 2007, 3., 7., 21.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

 

"22.pants. Transportlīdzekļu vadītāju apmācība un vadītāja apliecības izsniegšana

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta. Informāciju par medicīnisko pretindikāciju esamību vai neesamību Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sniedz ārstniecības personas, kam ir ārstniecības personas sertifikāts.

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu. Transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību, kā arī vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(3) Apmācīt transportlīdzekļu vadītājus, tai skaitā traktortehnikas vadī­tājus, ir tiesības komersantam vai izglītības iestādei, kuras darbību reglamentē­jošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma. Individuāli apmācīt vadīt personu, neveicot komercdarbību, atļauts transportlīdzekļu vadītājiem tikai ar A1, A, B1 un B vadītāja apliecību kategorijām atbilstošiem transportlīdzekļiem un kuru attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz trīs gadi.

(4) Prasības komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas nodrošina transportlīdzekļu vadītāju apmācību, transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesa kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Mācību braucieni atļauti personām, kurām ir ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas. Sākotnējai mācību braukšanai jānotiek norobežotos laukumos.


(6) Piedaloties ceļu satiksmē, personai, kura mācās braukt ar mehānisko transportlīdzekli (izņemot trolejbusu), jābūt klāt braukšanas mācību atļaujai vai dokumentam par tiesībām vadīt mehāniskos transportlīdzekļus. Pēc policijas darbinieku pieprasījuma šis dokuments jāiedod pārbaudei."

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

A.Šlesers


Normatīvā akta projekta

„Grozījums Ceļu satiksmes likumā”

anotācija

  I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

  Nav attiecināms.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

  Ceļu satiksmes likuma 22.pants šobrīd nosaka, ka ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību vai traktortehnikas vadītāju apmācību ir tiesības nodarboties licencētām komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma. Licences attiecīgi traktortehnikas vadītāju apmācībai izsniedz Zemkopības ministrija un citu transportlīdzekļu vadītāju apmācībai Satiksmes ministrija.

Licences izsniegšana minētajam komercdarbības veidam nav nepieciešama, jo kontroli ir iespējams nodrošināt ar citiem administratīviem pasākumiem.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

  Likumprojekts “Grozījums Ceļu satiksmes likumā” ir izstrādāts, lai atteiktos no licencēšanas gadījumos, kad komersants nodarbojas ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kā arī mainītu esošo kārtību teorētiskajai un praktiskajai (braukšanas) apmācībai. Nepieciešams noteikt, ka ar apmācību kopumā (gan teorētisko, gan praktisko) nodarbojas komersants vai izglītības iestāde un attiecīgi ir atbildīgi par apmācības rezultātu.

Likumprojektā ir iestrādāti pilnvarojumi Ministru kabinetam noteikt:

- transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību;

- prasības komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas tajās nodrošina transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas.

 4. Cita informācija

 

 

  Nav attiecināms.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Grozījums Ceļu satiksmes likumā novērsīs nepieciešamību komersantiem saņemt licenci, rezultātā vienkāršos arī saikni ar valsts institūcijām. Grozījuma mērķis ir panākt kvalitatīvāku transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu, kas tautsaimniecībā nākotnē atspoguļotos ar kvalitatīvu pakalpojumu un ceļu satiksmes drošības situācijas uzlabošanos.

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Transportlīdzekļu vadītāju apmācības pakalpojums ir brīvi pieejams pakalpojums, kam arī tirgus situācija nosaka cenu. Šobrīd Latvijā šim pakalpojumam diemžēl pakalpojuma saņēmējs mazāk vērtē kvalitāti kā cenu, jo ir vēlme saņemt lētāku, nevis kvalitatīvāku pakalpojumu.

Izvēles iespējas saņemt minēto pakalpojumu ir pietiekamas visā Latvijā, jo šo pakalpojumu sniedz apmēram 160 pakalpojuma sniedzēji (autoskolas).

Minētais pakalpojums no apjoma viedokļa jau vairāku gadu periodā ir saglabājies vienmērīgā līmenī, taču šobrīd tuvākajā laikā ir prognozējama pakalpojuma nepieciešamības samazināšanās, kas vistiešākajā veidā saistīta ar demogrāfisko situāciju.

Patērētāju tiesību aizsardzība notiek vispārējā kārtībā. Informācijas pieejamība ir ļoti dažāda gan reklāmu veidā, gan oficiāli pieejama informācija Ceļu satiksmes drošības direkcijas interneta mājas lapā.

 

 

 

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

 Šobrīd braukšanas apmācību pamatā veic instruktori, kas ir individuālie komersanti vai pašnodarbinātās personas, pēc grozījumu Ceļu satiksmes likumā un Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, instruktoriem būs nepieciešamas darba attiecības ar komersantiem vai izglītības iestādēm, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu apmācību.

Grozījums attieksies uz jau iepriekš anotācijā minētajām apmēram 160 autoskolām un apmēram 1000 instruktoriem, kas nodrošina vadītāju apmācību.

Administratīvais slogs tiek samazināts, jo turpmāk nebūs nepieciešama licence, citas administratīvās procedūras paliek nemainīgas.

 4. Ietekme uz administrat īvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms.

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms.

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

  Nav attiecināms

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2008. gads

 Turpmākie trīs gadi

 2009

 2010

 2011

 1

 2

 3

 4

 5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

  – 4,3

  – 4,3

– 4,3

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

– 4,3

  – 4,3

– 4,3

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav paredzēti.

  Nav paredzēti.

  Nav  paredzēti.

  Nav paredzēti.

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

  2007.gadā licences saņēma 43 autoskolas un apmēram tik pat licences saņem katru gadu (43x100).

 

 

 

 6. Cita informācija 

 

Aprēķini veikti pamatojoties uz 2007.gada datiem. kurā par izsniegtajām licencēm tika iekasēta valsts nodeva 4,3 tūkst. latu apmērā, bet vidējā termiņā ieņēmumu no šīs nodevas nebūs.

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

  Likumprojektā ir iestrādāti pilnvarojumi Ministru kabinetam pieņemt noteikumus par:

- transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību (noteikumi pēc būtības jāpārapstiprina, projekts vēl nav sagatavots);

- prasības komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas tajās nodrošina transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas (projekts jau tiek izstrādāts).

Noteikumi Ministru kabinetā jāpieņem līdz 2008.gada 31.decembrim.

Par noteikumu projektu izstrādi atbildīga Satiksmes ministrija

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Nav attiecināms.

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

  Nav attiecināms.

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

  Nav attiecināms.

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

  Nav attiecināms.

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 

  

  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms.

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 Likumprojekts saskaņots ar biedrību „Latvijas Profesionālo Autoskolu Federācija”.

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Biedrība „Latvijas Profesionālo Autoskolu Federācija” projektu saskaņo bez iebildumiem.

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 Biedrībai :Latvijas Profesionālo Autoskolu Federācija” likumprojekts tika nosūtīts viedokļa izteikšanai, sabiedrības kopumā informēšanai  informēšanas pasākumi nav veikti.

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

  Konsultācijas nav notikušas.

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas valsts institūcijas un valsts funkcijas netiek radītas. Normatīvā akta izpildi nodrošinās valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” un valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, kas arī šobrīd veic transportlīdzekļu apmācības procesa kontroli.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Publicējot informāciju oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, ievietojot informāciju atbildīgo institūciju interneta mājas lapās, kā arī ar masu mēdīju un normatīvo aktu portālu NAIS (Normatīvo aktu informācijas sistēma) un WWW.likumi.lv starpniecību.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā un civiltiesiskās attiecības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms.

           

           

 

Satiksmes ministrs                                                                                                                         A.Šlesers

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

J.Maršāns

L.Priedīte-Kancēviča

I.Strauta

J.Kancēvičs< /span>

 

 

25.04.2008 13:50

1316

Jānis Kancēvičs

7025749

Janis.Kancevics@csdd.gov.lv