Rīgā

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

08.07.2008.                   Nr.90/TA-1655

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījums Militārā dienesta likumā". Likumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Augstkalns 67335139, uldis.augstkalns@mod.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 4 lp.

3. Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija sēdes protokola Nr.46   2.§ izraksts uz 1 lp.

4. Diskete.

 

 

 

Ministru prezidents                   I.Godmanis

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Likumprojekts

 

Grozījums Militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 17.1 panta otro daļu aiz vārda "augstskolā" ar vārdiem "un iestājušies Zemessardzē".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

tieslietu ministrs

G.Bērziņš


Likumprojekta

„Grozījums Militārā dienesta likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentiem un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts ir izstrādāts, izpildot Ministru kabineta 2008.gada 3.marta sēdes protokollēmumā (prot.Nr.13 33.§) doto uzdevumu Aizsardzības ministrijai izstrādāt un aizsardzības ministram līdz 2008.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Militārā dienesta likumā, nosakot, ka speciālu militārās apmācības kursu var apgūt tie akreditēto augstskolu studenti, kuri ir iestājušies Zemessardzē.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Militārā dienesta likuma 17.1 panta otrā daļa nosaka, ka speciālu militārās apmācības kursu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var apgūt Latvijas pilsoņi, kas iegūst izglītību akreditētā augstskolā. Ņemot vērā militāro apmācību specifiku, Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.142 „Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība” tika noteikts, ka augstskolu studentiem, uzsākot speciālo militārās apmācības kursu, jāiestājas Zemessardzē. Tādēļ ir nepieciešams precizēt Militārā dienesta likuma 17.1 panta otrajā daļā noteikto deleģējumu.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumu Militārā dienesta likuma 17.1 panta otrajā daļā, kas noteiks, ka turpmāk speciālu militārās apmācības kursu varēs apgūt tie Latvijas pilsoņi, kas iegūs izglītību akreditētā augstskolā un kas būs iestājušies Zemessardzē.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošu vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotipiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms

7. Cita ietekme

N av attiecināms

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst.latu)

Rādītāji

2008.

Turpmākie trīs gadi

2009.

2010.

2011.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

5.Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

6. Cita informācija

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Precizējot Militārā dienesta likuma 17.1 panta otro daļu, nemainās deleģējuma saturs, tādēļ Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtību, nav nepieciešams izdot jaunā redakcijā.

2.Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskiem līgumiem

Nav attiecināms

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms

6. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

Nav attiecināms

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama, un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

Likumprojekta izpildi nodrošinās Aizsardzības ministrija.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un interneta portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds vai aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav attiecināms

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs                   V.Veldre

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

E.Rinkēvičs

 

 

R.Raudzeps

 

 

I.Kalna

 

 

U.Augstkalns

 

 

28.05.2008 12:54

977

U.Augstkalns

uldis.augstkalns@mod.gov.lv

tālr.67335139, fakss 67335208