8/3 – 3 – __

 

 

 

 

 

2008. gada  19. jūnijā

Nr.                                                                          Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu „Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””.

 

 

Pielikumā:

1.      Likumprojekts uz 1 lpp.

2.      Anotācija uz 6 lpp.

 

Saeimas deputāti:

1.      ________________________________

2.      ________________________________

3.      ________________________________

4.      ________________________________

5.      ________________________________

6.      ________________________________

7.      ________________________________

8.      ________________________________

9.      ________________________________

10. ________________________________

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

„Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 24.nr.)  šādu grozījumu:

 

Papildināt 1.punktu ar 32.apakšpunktu šādā redakcijā:

“32) tenisa sporta centrs „Pļavnieki”.”

 

 

 


 

Likumprojekta   

„Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā

„Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu””

                                            anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu, uzdevumu u.tml.

      Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmuma „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” izpilde.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

     Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu tenisa sporta centram „Pļavnieki”, kas atrodas A.Deglava ielā 130, Rīgā, ir saņemts SIA „Sporta klubs „Olimpika”” iesniegums.

       Tenisa sporta centrs „Pļavnieki” sastāv no: 

-         piecām ēkām (būvēm), kas pēc savas lietošanas nozīmes ir kvalificējamas kā atklātie un slēgtie tenisa laukumi un zemesgabala 13782 m² platībā.

     Minētās ēkas (būves) ir ierakstītas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000118583 uz SIA „Sporta klubs „Olimpika”” vārda, ko apliecina LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 2008.gada 15.februāra izziņa Nr.11-26.2 LR 1653, izziņa Nr.11-26.2 LR 1654 un zemes robežu plāns.

     Zemesgabala īpašuma tiesības ir pierādītas Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamās mantas apbūvētā zemesgabala A.Deglava ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 010 121 2991) 2008.gada 5.februāra pirkuma līgumā Nr.RD-0835-lī starp Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA „Sporta klubs „Olimpika”.  

     SIA „Sporta klubs „Olimpika”” ir iesniegusi biedrības „Latvijas tenisa savienība” apliecinājumu (2008.gada 20.marta vēstule Nr.2/258), ka tenisa sporta centra „Pļavnieki” laukumi un segumi atbilst Starptautiskās tenisa federācijas noteikumiem. Šobrīd tenisa sporta centrā „Pļavnieki” ir vienīgie laukumi Latvijā ar „green set” cietā laukuma segumu, kāds tiek izmantots augsta līmeņa sacensībās Eiropā, kā rezultātā mūsu izlases dalībniekiem ir iespēja trenēties pirms svarīgākajām starptautiskajām sacensībām. Tenisa sporta  centra sastāvā ietilpst vienpadsmit specializētie tenisa laukumi, no kuriem trīs ir atklātie laukumi ar „green set” segumu, trīs ir slēgtie laukumi ar „green set” segumu un vieglu pārseguma konstrukciju, kas ir noņemama vasaras sezonā, un pieci slēgtie laukumi ar „green set” segumu un vieglu pārseguma konstrukciju, kas ir noņemama vasaras sezonā un dod iespēju nodrošināt treniņu procesu visu gadu. Latvijas tenisa savienība ir izrādījusi gatavību tenisa sporta centra „Pļavnieki” izmantošanai LR Deivisa kausa, Federāciju kausa, jaunatnes izlašu treniņu procesa nodrošināšanai, Starptautiskās tenisa federācijas „mini tenisa” programmas attīstībai, kā arī vietējo un starptautisko sacensību organizēšanai Latvijā. Tenisa sporta centrā „Pļavnieki” no kopējā sporta bāzes noslogojuma 40 % aizņem bērnu un jauniešu sports. Sporta bāzi izmanto 88. vidusskolas un Pļavnieku ģimnāzijas skolēni.

     Nacionālā sporta padome atbalstīja nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu SIA „Sporta klubs „Olimpika”” piederošajam tenisa sporta centram „Pļavnieki” (Nacionālās sporta padomes 2008.gada 11.jūnija protokols Nr.2).

3.  Normatīvā akta projekta būtība

      Piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu tenisa sporta centram „Pļavnieki”.

4. Cita informācija

 

 

     Norādi par tenisa sporta centru „Pļavnieki” satur Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumi Nr. 396 „Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un to uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”, saskaņā ar ko SIA „Sporta klubs „Olimpika”” ir atbrīvots no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tenisa sporta centrā „Pļavnieki” ietilpstošo ēku (būvju) un zemesgabala izmantošanu. 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

     Nav attiecināms

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. inovācijas un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

     Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem un pašnodarbinātajām personām

 

     Nav attiecināms

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

     Nav attiecināms

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

     Nav attiecināms

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.4. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.6. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

     Nav attiecināms

7. Cita ietekme

     Nav attiecināma

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

n-tais gads

Turpmākie trīs gadi

    n+1   n+2              n+3

 1

 2

 3

 4

 5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Nav attiecināma

Nav attiecināma

Nav attiecināma

Nav attiecināma

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Nav attiecināma

Nav attiecināma

Nav attiecināma

Nav attiecināma

3. Finansiālā ietekme

Nav attiecināma

Nav attiecināma

Nav attiecināma

Nav attiecināma

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

  Nav attiecināma

  Nav attiecināma

  Nav attiecināma

 Nav attiecināma

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)   

  Nav attiecināma

6. Cita informācija 

     Nav attiecināma

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

     Nav attiecināma

2. Cita informācija

 

     Nav attiecināma

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

     Nav attiecināms

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

     Nav attiecināms

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

     Nav attiecināms

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums–rezolūcija, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 

     Nav attiecināms

 2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 Nav attiecināms

 

 Nav attiecināms

     Nav attiecināms

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

     Nav attiecināms

6. Cita informācija

     Nav attiecināma

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

     Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

     Nav attiecināms

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

     Nav attiecināms

4. Konsultācijas ar ekspertiem

     Nav attiecināms

5. Cita informācija

     Nav attiecināms

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Normatīvā akta izpilde notiks  esošo valsts institūciju veikto uzdevumu ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Sporta pārvaldes mājas lapā (www.sp.gov.lv).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Tiesību akts neparedz ierobežot personu tiesības.

4. Cita informācija

  Nav attiecināma