Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, LV-1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2008. gada 19.jūnijs

Nr.9/2 – 2 – 120 – (9/08)

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījums Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" (Nr.697/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz 5 lapām.

 

 

 

 

 

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                           K.Leiškalns
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

(Nr.697/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(9)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar valodas speciālistu labojumiem)

 

Grozījums Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

1

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu „Grozījums” ar vārdu „Grozījumi”.

Atbalstīts

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

 

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2007, 22.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2007, 22.nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Apdrošināšanas prēmijas samaksa

(3) Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums par 30 procentiem tiek samazināts, noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar transportlīdzekļa īpašnieku –– lauksaimniecības produkcijas ražotāju, kas ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta zemnieku saimniecība vai tās īpašnieks, lauksaimniecības statūtsabiedrība vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Samazinājums attiecināms uz traktortehniku un tās piekabēm, kam ir izsniegtas numura zīmes saskaņā ar LVS 83 1997 standartu.

Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums par 30 procentiem tiek samazināts, noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar transportlī­dzekļa īpašnieku – zemnieku (zvejnieku) saimniecību vai tās īpašnieku, komercsabiedrību, kuras komercdarbības pamatjoma ir lauksaimniecība, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību. Samazinājums attieci­nāms uz traktortehniku vai tās piekabēm, kuras reģistrētas valsts aģentūrā "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"."

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta (likuma 14.panta trešās daļas) pirmajā teikumā vārdus „zemnieku (zvejnieku) saimniecību vai tās īpašnieku” ar vārdiem „zemnieka vai zvejnieka saimniecību vai tās īpašnieku”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta (likuma 14.panta trešās daļas) otro teikumu šādā redakcijā:

„Samazinājums attiecināms uz traktortehniku un tās piekabēm, kuras reģistrētas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums par 30 procentiem tiek samazināts, noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar transportlīdzekļa īpašnieku – zemnieka vai zvejnieka saimniecību vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību. Samazinājums attiecināms uz traktortehniku un tās piekabēm, kuras reģistrētas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.”

Atbalstīts. Iekļaut s komisijas priekšlikumā Nr.4

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums par 30 procentiem tiek samazināts, noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar transportlīdzekļa īpašnieku — zemnieka vai zvejnieka saimniecību vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību. Samazinājums attiecināms uz traktortehniku un tās piekabēm, kuras reģistrētas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.”

 

 


 

51.pants. Garantijas fonds

(3) No Garantijas fonda līdzekļiem sedz:

1) izdevumus par ekspertīzi vai citām prasības nokārtošanai nepieciešamajām darbībām, ja saskaņā ar šo likumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību, un izdevumus, kas radušies, atgūstot no Garantijas fonda izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības regresa kārtībā;

2) šajā likumā noteikto kompensāciju apdrošinātājam par apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājumu;

3) izdevumus, kas radušies, nodrošinot Garantijas fonda līdzekļu glabāšanu un ieguldīšanu.

 

5

 

Finanšu ministrs A.Slakteris

papildināt likuma 51.panta trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) izdevumus, kas radušies nodrošinot šī likuma 51.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā[1] noteikto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu riska nodošanu pārapdrošināšanā.”.

Atbalstīts

2. Papildināt 51.panta trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izdevumus, kas radušies, nodrošinot šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā noteikto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu riska nodošanu pārapdrošināšanā.”

 

 


 

51.2 pants. Informācijas sniegšana Kredītu reģistram

(5) Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs maksā Latvijas Bankai par Kredītu reģistra izmantošanu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Banka.

 

6

 

Deputāts K.Leiškalns

51.2 pantā:

papildināt piekto daļu aiz vārdiem "Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" ar vārdiem "un Finanšu un kapitāla tirgus komisija";

 

Atbalstīts

3. 51.2 pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” ar vārdiem “un Finanšu un kapitāla tirgus komisija”;

 

(6) Ja Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nepilda šā panta pirmās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda naudu līdz 5000 latiem.

 

 

7

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt sesto daļu aiz vārdiem "šā panta pirmās daļas prasības" ar vārdiem "vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas";

Atbalstīts

papildināt sesto daļu pēc vārdiem “šā panta pirmās daļas prasības” ar vārdiem “vai nepamatoti pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas”;

 

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt ar Kredītu reģistru saistīto Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja darbību un tās atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Deputāts K.Leiškalns

papildināt ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Latvijas Banka izmanto Kredītu reģistrā esošās ziņas likumā noteikto funkciju īstenošanai. Latvijas Bankai ir tiesības daļēji segt Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus."

Atbalstīts

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Latvijas Banka izmanto Kredītu reģistrā esošās ziņas likumā noteikto funkciju īstenošanai. Latvijas Bankai ir tiesības daļēji segt Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus.”

 

Pārejas noteikumi

 

 

9

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:

„17. Līdz 2010.gada 30.jūnijam šā likuma 14.panta trešajā daļā minētais apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums attiecas arī uz zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku, kamēr zemnieka vai zvejnieka saimniecība nav ierakstīta komercreģistrā.”

Atbalstīts

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

“17. Līdz 2010.gada 30.jūnijam šā likuma 14.panta trešajā daļā minētais apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums attiecas arī uz zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku, kamēr zemnieka vai zvejnieka saimniecība nav ierakstīta komercreģistrā.”

 

 [1] 51.pants. Garantijas fonds

(1) Apdrošinātāji izveido un Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs administrē Garantijas fondu. Garantijas fonda mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu to zaudējumu segšanai, kurus nodarījis:

1)  transportlīdzeklis, kura īpašnieks savu civiltiesisko atbildību nav apdrošinājis;

2)  nenoskaidrots transportlīdzeklis (šajā gadījumā tiek ievēroti šā likuma 35.panta noteikumi);

3)  transportlīdzeklis, kura īpašnieks savu civiltiesisko atbildību nav apdrošinājis un kura vadītāja vaina nav pierādāma šā likuma 31.panta astotajā daļā minētajā gadījumā;

4)  transportlīdzeklis, kurš izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņa vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ;

5)  transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs atzīts par maksātnespējīgu;

6)  Latvijas Republikā reģistrēts transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju nav iespējams noskaidrot;