Juridiskā komisija Likumprojekts pirms otrā lasījuma

 

2008. gada 5. novembrī    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.696/Lp9)  izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ­­____ lapām.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                           V. Muižniece

                                                             

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.696/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(15)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

 Izteikt 201.26 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt latiem."

 

 Deputāts K.Šadurskis

Izteikt 201.26 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

 

Deputāts K.Šadurskis

 Papildināt likuma 201.26 pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 „Par valsts valodas nelietošanu izglītības vai zinātnes institūcijā, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, - uzliek naudas sodu no desmit līdz simt latiem,

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

201.27 pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu sēdēs vai citās darba sanāksmēs, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu, –

uzliek naudas sodu sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

4.

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt 201.27 panta otro daļu šādā redakcijā:

„Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu pārkāpējam — fiziskajai personai no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

Neatbalstīts

 

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likuma 201.28 pantu šādā redakcijā: ,,201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laik ā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu pārkāpējam — fiziskajai personai no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt 201.28 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

201.33 pants. Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā

Par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, komersantu nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz nosaukuma veidošanu un lietošanu valsts valodā, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likuma 201.33 panta sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem."

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt 201.33 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem."

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu vai veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

1. Izteikt 201.34 pantu šādā redakcijā: 

"201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā vai atveidošana līdztekus valsts valodai arī svešvalodā

Par zīmogu, spiedogu vai veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, vai atveidošanu līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvais akts paredz šīs informācijas atveidošanu tikai valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem." 

 

 

 

1. Izteikt 201.34 pantu šādā redakcijā: 

"201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā vai atveidošana līdztekus valsts valodai arī svešvalodā

Par zīmogu, spiedogu vai veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, vai atveidošanu līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvais akts paredz šīs informācijas atveidošanu tikai valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem." 

201.35 pants. Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana

Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonām – naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, neievērojot spēkā esošās valsts valodas normas, ja normatīvais akts paredz ievērot šīs normas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām amatpersonām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek izmantota arī svešvaloda, –

uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonām – no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

2. 201.35 pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 

"Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šī produkcija vai preces nav paredzētas eksportam, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."; 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"Par uzrakstu, izkārtņu, bukletu un citu sabiedrības informēšanai paredzētu ziņojumu sniegšanu sabiedrībai pieejamās vietās līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvie akti paredz šīs informācijas sniegšanu tikai valsts

valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 2.panta otro daļu (kodeksa 201.35 panta papildināšana ar septīto daļu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

2. 201.35 pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 

"Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šī produkcija vai preces nav paredzētas eksportam, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."; 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"Par uzrakstu, izkārtņu, bukletu un citu sabiedrības informēšanai paredzētu ziņojumu sniegšanu sabiedrībai pieejamās vietās līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvie akti paredz šīs informācijas sniegšanu tikai valsts valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

201.36 pants. Necieņa pret valsts valodu

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

 

10.

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likuma 201.36 pantu Necieņa pret valsts valodu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

 „Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem."

Neatbalstīts

 

 

3. Papildināt kodeksu ar 201.37 pantu šādā redakcijā:

 "201.37 pants. Nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšana

Par nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšanu darbinieku vai pašnodarbināto personu profesijām un amatiem, kam ir tieša saskare ar patērētājiem vai darba pienākumos ietilpst valsts noteiktās lietvedības kārtošana, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai pašnodarbinātajai personai no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

11.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

Neatbalstīts

3. Papildināt kodeksu ar 201.37 pantu šādā redakcijā:

 "201.37 pants. Nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšana

Par nepieciešamā valsts valodas prasmes līmeņa un pakāpes nenoteikšanu darbinieku vai pašnodarbināto personu profesijām un amatiem, kam ir tieša saskare ar patērētājiem vai darba pienākumos ietilpst valsts noteiktās lietvedības kārtošana, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai pašnodarbinātajai personai no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

201.46 pants. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu)

 

 

12.

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likuma 201.46 pantu šādā redakcijā: „201.46 pants. Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par atbildes nesniegšanu iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam, vai arī informācijas pieprasījuma iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, vai arī citas normatīvajos aktos paredzētas rīcības, kura vērsta uz iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzēju (informācijas, izziņas, starpatbildes sniegšana, lēmuma pieņemšana un cita normatīvajos aktos paredzētā rīcība), neveikšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apjomā, saņemot iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai informācijas pieprasījumu,-

uzliek naudas sodu amatpersonām no pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem.

Par iesnieguma, sūdzības, priekšlikuma vai informācijas pieprasījuma izskatīšanu vai piedalīšanos izskatīšanā, ja tas var ietekmēt tieši amatpersonas, kas veic vai piedalās iesnieguma, sūdzības, priekšlikuma vai informācijas pieprasījuma izskatīšanā, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, vai arī piedalīšanos sūdzības izskatīšanā par sevi –

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

Neatbalstīts

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 116.panta otrajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 166.2, 166.3, 166.17,166.21-166.25, 166.28-166.30, 167., 170.1 , 170.2 pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 174.3 panta pirmajā un otrajā daļā, 174.5, 175.-175.4, 175.8, 175.10, 176.1, 177., 178.pantā, 179.panta ceturtajā daļā, 187.1, 190.5, 190.6, 194.1, 200., 200.1, 201.2-201.9, 201.39-201.42, 204.1, 204.2 pantā un 204.17 pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

13.

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likuma 213. pantu pēc skaitļiem „201.39—201.42" ar skaitli „201.46".

Neatbalstīts

 

236.3 pants. Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26–201.36 pantā (izņemot lietas par 201.32 pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par savas kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.

4. 236.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "201.36" ar skaitli "201.37";

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "brīdinājumu un naudas sodu".

 

14.

 

 

 

15.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 4.panta pirmo daļu.

 

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likuma 236.3 panta Valsts valodas centrs

1. punktu šādā redakcijā:

„1) Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz tūkstoš latiem;".

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

4. 236.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "201.36" ar skaitli "201.37";

 

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "naudas sodu" ar vārdiem "brīdinājumu un naudas sodu".