Juridiskā komisija Likumprojekts pirms otrā lasījuma

 

2008. gada 5. novembrī    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

      Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.661/Lp9)  izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ­­____ lapām.

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                     V. Muižniece

                                                 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                   Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.661/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(1)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu pārkāpšana

 Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) kontā, kurš pārsniedz 100 latus; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politiskās organizācijas (partijas) finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību –

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt līdz divsimt latiem.

Izteikt 166.34 pantu šādā redakcijā:

"166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpšana

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda iz­devumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aiz­pildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu

neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, par dāvinājuma (ziedojuma) apmēra vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu, par tāda fi­nanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kontā, kurš pārsniedz 100 latu, par aizņēmuma ņemšanu, par galvojuma došanu, par aizdevuma izsniegšanu vai par priekš­vēlē šanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no tūkstoš līdz desmit tūkstoš latiem, kon­fiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (zie­dojuma) apmēra pārsniegšanā, dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti at­kār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) po­litiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība, –

uzliek naudas sodu personai, kura finansējusi politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību –

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt līdz divsimt latiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M.Kučinskis

 

Izteikt 166.34 panta trešo daļu šādā redakcijā:

„Par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) tiešu vai netiešu apzinātu pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) kontā, kurš pārsniedz 100 latus; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu

neievērošanu —
   uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

Izteikt 166.34 pantu šādā redakcijā:

"166.34 pants. Politiskās organizācijas (partijas) un politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanas noteikumu pārkāpšana

Par ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda iz­devumu deklarācijas vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aiz­pildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, par paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem iesniegšanas kārtības neievērošanu vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas noteikumu

neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) tiešu vai netiešu apzinātu pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības kontā, kurš pārsniedz 100 latus; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu —
    uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai)
vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu politiskajai o rganizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, kon­fiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (zie­dojuma) apmēra pārsniegšanā, dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti at­kār­toti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi ziedojumu (dāvinājumu) po­litiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība, –

uzliek naudas sodu personai, kura finansējusi politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību no citu personu dāvinājumiem un aizdevumiem, no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību –

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt līdz divsimt latiem."