Juridiskā komisija Likumprojekts pirms otrā lasījuma

 

2008. gada 5. novembrī    nr. 9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.599/Lp9)  izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ­­____ lapām.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                     V. Muižniece

                                                 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                 Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(Nr.599/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(14)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1, 88.7, 114.2, 114.3, 150.2, 150.3 un 152.pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu) – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Kodeksā īpaši paredzētos gadījumos sodu par pārkāpumiem finanšu jomā nosaka procentuāli no finanšu darījuma vērtības (summas), neievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumu par maksimālo soda apmēru, bet nepārsniedzot trīsdesmit procentus no finanšu darījumu vērtības (summas).

Pašvaldību domes (padomes) var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

 

1.

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likuma 26. pantā vārdus ‘’150.3 un 152. pantā’’ ar vārdiem ‘’150.3, 152. pantā un 201.28 pantā.’’

Neatbalstīts

 

174.4 pants. Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšana

Par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

1. Izteikt 174.4 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

1. Izteikt 174.4 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."


 

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, –

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt 201.26 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā: „uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

 

 Deputāts K.Šadurskis

 Izteikt 201.26 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā: „uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.”

 

Deputāts K.Šadurskis

Papildināt likuma 201.26 pantu  ar tekstu šādā redakcijā: „Par valsts valodas nelietošanu izglītības vai zinātnes institūcijā, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas

lietošanu, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt 201.28 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā: „uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.”

 

Deputāts K.Šadurskis

 Izteikt 201.28 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā: „uzliek naudas sodu no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

201.33 pants. Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā

Par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, komersantu nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz nosaukuma veidošanu un lietošanu valsts valodā, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

7.

Deputāts K.Šadurskis

 Izteikt 201.33 panta sankciju šādā redakcijā: „uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

 

Neatbalstīts

 


 

201.35 pants. Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana

Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts

valodā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonām – naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, neievērojot spēkā esošās valsts valodas normas, ja normatīvais akts paredz ievērot šīs normas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām amatpersonām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek izmantota arī svešvaloda, –

uzliek naudas sodu personām līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonām – no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt 201.35 pantā trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šī produkcija vai preces nav paredzētas eksportam,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas pilnīgu un precīzu tulkojumu valsts valodā, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem.”

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

 Papildināt likuma 201.35 pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„Par uzrakstu, izkārtņu, bukletu un citu sabiedrības informēšanai paredzētu ziņojumu sniegšanu sabiedrībai pieejamās vietās līdztekus valsts valodai arī svešvalodā, ja normatīvie akti paredz šīs informācijas sniegšanu tikai valsts

valodā, –

uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 


 

201.46 pants. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu)

 

 

10.

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likuma 201.46 pantu šādā redakcijā: „201.46 pants. Iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un informācijas pieprasījumu izskatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par atbildes nesniegšanu iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzējam, vai arī informācijas pieprasījuma iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, vai arī citas normatīvajos aktos paredzētas rīcības, kura vērsta uz iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma iesniedzēju (informācijas, izziņas, starpatbildes sniegšana, lēmuma pieņemšana un cita normatīvajos aktos paredzētā rīcība), neveikšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apjomā, saņemot iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu vai informācijas pieprasījumu,–

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanu vai piedalīšanos izskatīšanā, ja tas var ietekmēt tieši amatpersonas, kas veic vai piedalās iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanā, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, vai arī piedalīšanos sūdzības izskatīšanā par

sevi –

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.”

Neatbalstīts

 


 

201.47 pants. Apmeklētāju pieņemšanas kārtības pārkāpšana

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu)

 

 

11.

Deputāts K.Šadurskis

Izteikt likuma 201.47 pantu šādā redakcijā:

 „201.47 pants. Apmeklētāju pieņemšana retāk kā reizi mēnesī

Par apmeklētāju pieņemšanu retāk nekā reizi mēnesī –

uzliek naudas sodu institūcijas vadītājam vai tā pilnvarotajai personai līdz divdesmit latiem.’’

Neatbalstīts

 

201.64 pants. Izglītības iestādes vadītāja pienākumu nepildīšana

Par izvairīšanos pildīt normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes vadītāja pienākumus -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem.

 

12.

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt 201.64 un 201.65 panta nosaukumā un visā pantu tekstā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem „izglītības iestādes vai izglītības institūcijas” attiecīgajos locījumos.

 

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

2. 201.64 pantā:

 

aizstāt panta nosaukumā vārdus „Izglītības iestādes” ar vārdiem „Izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”;

 

aizstāt panta tekstā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem „izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”.

 

 


 

201.65 pants. Izglītojamo tiesību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto izglītojamo tiesību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

 

 

 

 

3. Aizstāt 201.65 pantā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem „izglītības iestādes vai izglītības institūcijas”.

 

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 116.panta otrajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 166.2, 166.3, 166.17,166.21-166.25, 166.28-166.30, 167., 170.1 , 170.2 pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 174.3 panta pirmajā un otrajā daļā, 174.5, 175.-175.4, 175.8, 175.10, 176.1, 177., 178.pantā, 179.panta ceturtajā daļā, 187.1, 190.5, 190.6, 194.1, 200., 200.1, 201.2-201.9, 201.39-201.42, 204.1, 204.2 pantā un 204.17 pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts K.Šadurskis

 Papildināt likuma 213. pantu pēc vārdiem „201.39—201.42,” ar vārdiem „201.46—201.47”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 117.1 panta pirmajā-sestajā un desmitajā daļā un 117.2-117.8 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 149.5 panta trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.23 panta otrajā daļā, 149.29 panta otrajā daļā, 149.31 panta astotajā daļā, 155.pantā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.9 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 172.pantā, 181.panta piektajā daļā, 186.pantā, 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā;

2) pašvaldības policijas vecākie inspektori un inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.5 panta trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.23 panta otrajā daļā, 149.29 panta otrajā daļā, 149.31 panta astotajā daļā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus.

2. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu aiz skaitļa un vārda "172.pantā" ar skaitli un vārdu "174.4 pantā".

 

 

 

4. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "172. " ar skaitli un vārdu "174.4 pantā".

236.3 pants. Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26–201.36 pantā (izņemot lietas par 201.32 pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par savas kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.

 

14.

Deputāts K.Šadurskis

Aizstāt likuma 236.3 pantā vārdu ‘’piecsimt’’ ar vārdu ‘’tūkstoš’’.

Neatbalstīts