Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

2008. gada 27. februārī

Nr.9/1- 2____ -  (9/08)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija 2008. gada 28. februāra sēdē izskatīja un pirmajā lasījumā atbalstīja sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā „ (Nr. Nr.593/Lp9) ( Dok.Nr. 1869);

 

2) Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā „ ( Nr. 600/Lp9) ( Dok.nr. 1969).

 

Komisija lūdz iekļaut minētos likumprojektus Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bēziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

 

1.pants. 2007.gada 18.decembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 27.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada ___________________.