Juridiskā komisija

Rīgā, 2008.gada 17.jūnijā

Nr.9/3- ______________

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Nr.545/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz lpp.

Juridiskā komisija likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Kriminālprocesa likumā (Nr. 545/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Otrā lasījuma redakcija

3.

Nr

4.

Iesniegtie priekšlikumi

(26)

5.

Komisijas

atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1.nr.) šādus grozījumus:

355.pants. Noziedzīgi iegūta manta

(1) Manta ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu, ja personas īpašumā vai valdījumā tā nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā.

(2) Ja netiek pierādīts pretējais, par noziedzīgi iegūtu uzskatāma manta, arī finanšu līdzekļi, kas pieder personai, kura:

1) ir organizētas noziedzīgas grupas dalībnieks vai atbalsta to;

2) pati iesaistījusies teroristiskās darbībās vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta teroristiskās darbībās;

3) pati iesaistījusies cilvēku tirdzniecībā vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta cilvēku tirdzniecībā;

4) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās ar narkotiskām vai psihotropām vielām vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās.

(3) Šā panta izpratnē pastāvīgu attiecību uzturēšana ar citu personu, kura iesaistīta noteiktās noziedzīgās darbībās, nozīmē, ka persona dzīvo kopā ar otru personu vai arī kontrolē, nosaka vai ietekmē tās uzvedību.

1. Papildināt 355.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās ar viltotu naudu, valsts finanšu instrumentiem vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

6) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās, lai šķērsotu valsts robežu vai sekmētu citas personas pārvietošanu pāri valsts robežai, vai nodrošinātu citām personām iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

7) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās sakarā ar bērnu pornogrāfiju saturošu materiālu apriti vai iesaistījusi bērnus prostitūcijā vai seksuālās darbībās, vai veikusi seksuāla vai pornogrāfiska rakstura darbības ar bērniem, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G. Bērziņš

Izteikt likumprojekta 1.pantā izteiktā 355.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās saistībā ar bērnu pornogrāfiju vai bērnu seksuālo izmantošanu vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Papildināt 355.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās ar viltotu naudu, valsts finanšu instrumentiem vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

6) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās, lai šķērsotu valsts robežu vai sekmētu citas personas pārvietošanu pāri valsts robežai, vai nodrošinātu citām personām iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās;

7) pati iesaistījusies noziedzīgās darbībās saistībā ar bērnu pornogrāfiju vai bērnu seksuālo izmantošanu vai uztur pastāvīgas attiecības ar personu, kas iesaistīta šādās darbībās.".

645.pants. Naudas soda aizstāšana ar arestu vai brīvības atņemšanu

(1) Ja naudas sodu nevar piedzīt, tiesnesis to aizstāj ar arestu vai brīvības atņemšanu saskaņā ar Krimināllikuma 41.panta ceturtās daļas noteikumiem.

(2) Ja naudas sodu samaksā laikā, kad notiesātais tā vietā izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, viņš atbrīvojams nekavējoties.

(3) Ja laikā, kad notiesātais naudas soda vietā izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, samaksā daļu no naudas soda, tiesnesis saīsina brīvības atņemšanas vai aresta ilgumu atbilstoši samaksātajai naudas soda daļai.

2. 645.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"645.pants. Ar naudas soda izpildi saistītie jautājumi";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par naudas sodu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošais īpašums, vai tās ienākumi ir citā valstī, nolēmumu par naudas sodu šajā likumā noteiktajā kārtībā nosūta izpildei šai citai valstij."

     

2. 645.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"645.pants. Ar naudas soda izpildi saistītie jautājumi";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par naudas sodu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošais īpašums, vai tās ienākumi ir citā valstī, nolēmumu par naudas sodu šajā likumā noteiktajā kārtībā nosūta izpildei šai citai valstij."

687.pants. Ārvalsts izdotās personas pārņemšana

(1) Ārvalsts izdotās personas pārņemšanu veic Iekšlietu ministrijas kompetentā iestāde starptautiskajos līgumos noteiktajos termiņos. Par personas nogādāšanu Latvijā paziņo Ģenerālprokuratūrai 24 stundu laikā.

(2) Ja personu izdod pirmstiesas procesa laikā, prokuroram vai amatā augstākam prokuroram šai personai 72 stundu laikā pēc tās nogādāšanas Latvijā jāizsniedz apsūdzība, bet, ja apsūdzība izsniegta, – jāizskaidro tiesības pieteikt noraidījumus un lūgumus, iesniegt sūdzības.

(3) Ja personu izdod iztiesāšanas laikā, Ģenerālprokuratūra par to, ka izdotā persona nogādāta Latvijā, triju dienu laikā paziņo procesa virzītājam.

(4) Ja izdotās personas pārņemšana saistīta ar tranzītu, Iekšlietu ministrijas kompetentā iestāde vēršas Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu saņemt trešās valsts atļauju izdotās personas tranzītam.

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt 687.panta otrajā daļā skaitli un vārdus „72 stundu laikā” ar skaitli un vārdiem „10 dienu laikā”.

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 687.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja pirmstiesas procesa laikā izdod personu, kas tiek turēta aizdomās, prokuroram vai amatā augstākam prokuroram šai personai pēc tās nogādāšanas Latvijā 10 dienu laikā jāizsniedz apsūdzība. Ja izdod personu, kas ir apsūdzēta, - apsūdzība jāizsniedz 72 stundu laikā, bet ja apsūdzība izsniegta iepriekš - personai jāizskaidro tiesības pieteikt noraidījumus un lūgumus, iesniegt sūdzības.”

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā

Nr. 3.

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 687.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Ja pirmstiesas procesa laikā izdod aizdomās turēto personu, prokuroram vai amatā augstākam prokuroram šai personai pēc tās nogādāšanas Latvijā 10 dienu laikā jāizsniedz apsūdzība. Ja izdod apsūdzēto personu, - apsūdzība jāizsniedz 72 stundu laikā, bet, ja apsūdzība izsniegta iepriekš, - personai izskaidro tiesības pieteikt noraidījumus un lūgumus, iesniegt sūdzības.”

688.pants. Personas izdošana no ārvalstīm uz laiku

(1) Ja ārvalsts atlikusi izdodamās personas nodošanu un tas Latvijā var izraisīt kriminālatbildības termiņa noilgumu vai apgrūtināt noziedzīga nodarījuma izmeklēšanu, Ģenerālprokuratūra var lūgt ārvalsti izdot šo personu uz laiku.

(2) Lūgumu par personas izdošanu uz laiku raksta tāpat kā izdošanas lūgumu.

 

4.

 

 

5.

 

6.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt 688.panta nosaukumā vārdu „izdošana” ar vārdu „nodošana”.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt 688.panta pirmajā daļā vārdu „izdot” ar vārdu „nodot”.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 688.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Personas nodošana uz laiku notiek, kompetentajām iestādēm par to rakstveidā savstarpēji vienojoties.”.

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

4. 688.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu „izdošana” ar vārdu „nodošana”;

aizstāt pirmajā daļā vārdu „izdot” ar vārdu „nodot”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Personas nodošana uz laiku notiek, kompetentajām iestādēm rakstveidā par to savstarpēji vienojoties.”

689.pants. Ārvalsts izdotās personas kriminālatbildības un soda izpildes ietvari

(1) Personu var saukt pie kriminālatbildības un tiesāt tikai par to noziedzīgu nodarījumu, par kuru tā izdota.

(2) Šie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad:

1) saņemta izdevējas valsts piekrišana kriminālvajāšanai un tiesāšanai par citiem pirms izdošanas izdarītiem nodarījumiem;

2) nodarījums izdarīts pēc tam, kad persona nodota Latvijai;

3) persona pēc atbrīvošanas 45 dienu laikā nav atstājusi Latviju, lai gan šāda iespēja tai bija;

4) persona pēc izdošanas ir atstājusi Latviju un tajā atgriezusies.

(3) Personu var izdot trešajai valstij tikai ar izdevējas valsts piekrišanu.

(4) Šā panta otrās daļas 1.punktā paredzēto piekrišanu lūdz tādā pašā veidā kā izdošanu.

(5) Ja personai galīgais sods noteikts pēc noziedzīgu nodarījumu kopības vai pēc vairākiem spriedumiem, bet tā izdota tikai par daļu no tiem, tiesa, kas noteikusi galīgo sodu, šā likuma sešpadsmitajā sadaļā paredzētajā kārtībā nosaka soda izpildāmo daļu.

 

7.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt 689.panta pirmajā daļā vārdus „un tiesāt” ar vārdiem „tiesāt un izpildīt sodu”.

Atbalstīts

5. Aizstāt 689.panta pirmajā daļā vārdus „un tiesāt” ar vārdiem „tiesāt un izpildīt sodu”.

692.pants. Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanas kārtība

(1) Ja ir konstatēti šā likuma 682.pantā minētie nosacījumi, procesa virzītājs vēršas rajona (pilsētas) tiesā ar rakstveida ierosinājumu pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu.

(2) Ierosinājumā norāda šā likuma 678.pantā minēto informāciju un tam pievieno 684.pantā minētos dokumentus.

(3) Tiesa ierosinājumu izskata 10 dienu laikā un par pieņemto lēmumu informē procesa virzītāju.

(4) Ja pirmstiesas izmeklēšanā ir konstatēts pamats Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanai, izmeklēšanas tiesnesis pieņem Eiropas apcietinājuma lēmumu un to kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūta Ģenerālprokuratūrai.

(5) Krimināllietas iztiesāšanas stadijā Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņem tiesa, kuras lietvedībā krimināllieta atrodas.

 

8.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 692.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja persona aizturēta Eiropas Savienības dalībvalstī, ierosinājumu izskata 24 stundu laikā.”.

Atbalstīts

6. Papildināt 692.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja persona aizturēta Eiropas Savienības dalībvalstī, ierosinājumu izskata 24 stundu laikā.”

695.pants. Ar Eiropas Savienības dalībvalsts personas pārņemšanu saistītie nosacījumi

(1) Pārņemot personu no Eiropas Savienības dalībvalsts, jāievēro šā likuma 689.un 690.pantā minētie nosacījumi.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam izdoto personu var saukt pie kriminālatbildības un tiesāt arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā netika izdota, kā arī izdot tālāk citai dalībvalstij šādos gadījumos:

1) personas nodarījums nav sodāms ar brīvības atņemšanu vai brīvību ierobežojošu piespiedu līdzekli;

2) personu var pakļaut sodam, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu;

3) persona pēc tās pārņemšanas Latvijā tam ir piekritusi un šo piekrišanu ir pieņēmis prokurors advokāta klātbūtnē, rakstot par to protokolu.

 

9.

 

 

 

10.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Aizstāt 695.panta otrajā daļā vārdus „un tiesāt” ar vārdiem „tiesāt un izpildīt sodu”.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 695.panta otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) persona pēc atbrīvošanas 45 dienu laikā nav atstājusi Latviju, lai gan šāda iespēja tai bija;

5) persona pēc izdošanas ir atstājusi Latviju un tajā atgriezusies.”.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

7. 695.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus „un tiesāt” ar vārdiem „tiesāt un izpildīt sodu”;

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) persona pēc atbrīvošanas 45 dienu laikā nav atstājusi Latviju, lai gan šāda iespēja tai bija;

5) persona pēc izdošanas ir atstājusi Latviju un atgriezusies tajā.”

704.pants. Izdošanas lūguma pārbaude

(1) Ģenerālprokuratūra, saņēmusi ārvalsts lūgumu par personas izdošanu, uzsāk tā pārbaudi. Prokurors noskaidro, vai pastāv šā likuma 696.pantā noteiktais personas izdošanas pamats un šā likuma 697.pantā noteiktie personas izdošanas atteikuma iemesli.

(2) Ja lūgumā nav pietiekamas informācijas, lai izlemtu jautājumu par izdošanu, Ģenerālprokuratūra pieprasa ārvalstij nepieciešamo papildu informāciju, kā arī var noteikt informācijas iesniegšanas termiņu.

(3) Pārbaude jāpabeidz 20 dienu laikā no izdošanas lūguma saņemšanas dienas. Ja pārbaudei nepieciešama papildu informācija, termiņu skaita no tās saņemšanas dienas. Pārbaudes termiņu var pagarināt ģenerālprokurors.

(4) Prokurors iepazīstina izdodamo personu ar izdošanas lūgumu 48 stundu laikā no tā saņemšanas brīža un dod attiecīgajai personai iespēju sniegt paskaidrojumus.

(5) Pārbaudes laikā prokurors var veikt visas kriminālprocesā paredzētās izmeklēšanas darbības.

 

11.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 704.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Gadījumos, kad izdodamā persona nav aizturēta vai apcietināta un 48 stundu laikā no izdošanas lūguma saņemšanas brīža prokurors konstatējis šā likuma 697.panta otrajā daļā minētos apstākļus, izdošanas lūgumu personai uzrāda 20 dienu laikā.”.

Atbalstīts

8. Papildināt 704.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ja izdodamā persona nav aizturēta vai apcietināta un 48 stundu laikā no izdošanas lūguma saņemšanas brīža prokurors konstatējis šā likuma 697.panta otrajā daļā minētos apstākļus, izdošanas lūgumu personai uzrāda 20 dienu laikā.”

713.pants. Vienkāršota izdošana

(1) Personu var izdot ārvalstij vienkāršotā kārtībā, ja:

1) saņemta izdodamās personas rakstveida piekrišana tās izdošanai vienkāršotā kārtībā;

2) izdodamā persona nav Latvijas pilsonis;

3) Latvijā pret izdodamo personu nav jāpabeidz uzsākts kriminālprocess vai nav jāizpilda tai piespriestais sods.

(2) Izdodamā persona savu piekrišanu izdošanai vienkāršotā kārtībā apliecina prokuroram advokāta klātbūtnē, pirms pieņemts lēmums par izdošanas pieļaujamību.

(3) Pēc piekrišanas saņemšanas prokurors noskaidro tikai šā panta pirmajā daļā minēto un nekavējoties iesniedz ar izdošanu saistītos materiālus ģenerālprokuroram.

(4) Ģenerālprokurors pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par personas izdošanu;

2) par atteikšanos personu izdot;

3) par vienkāršotas izdošanas nepiemērošanu.

(5) Ģenerālprokurora pieņemtais lēmums nav pārsūdzams.

(6) Par personas izdošanu vai atteikšanos to izdot informē ārvalsti un izdodamo personu un nodod attiecīgo lēmumu Iekšlietu ministrijai izpildei.

 

12.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 713.panta pirmās daļas 3.punktu.

Atbalstīts

9. Izslēgt 713.panta pirmās daļas 3.punktu.

715.pants. Ar personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij saistītie nosacījumi

(1) Izdodamajai personai ir šā likuma 698.pantā minētās tiesības, tiesības piekrist vai nepiekrist izdošanai, kā arī tiesības tikt sauktai pie kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā tiek izdota, izņemot šā likuma 695.panta otrajā daļā paredzētos gadījumus.

(2) Izdodamā persona savu piekrišanu izdošanai un atteikšanos no tiesībām tikt sauktai pie kriminālatbildības un tiesātai tikai par tiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tā tiek izdota, apliecina prokuroram advokāta klātbūtnē, un par to tiek rakstīts protokols.

(3) Ja izdodamā persona ir Latvijas pilsonis, tai ir tiesības atteikties no tiesībām, kas garantē, ka Latvijas pilsoni pēc tā notiesāšanas Eiropas Savienības dalībvalstī nodod atpakaļ Latvijai piespriestā soda izciešanai.

(4) Attiecībā uz personu, kurai ir kriminālprocesuālā imunitāte, Eiropas apcietinājuma lēmuma izpildes termiņa tecējums sākas no brīža, kad šī persona likumā noteiktajā kārtībā zaudējusi šo imunitāti.

(5) Latvija pieņem izpildīšanai Eiropas apcietinājuma lēmumus latviešu vai angļu valodā.

 

13.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 715.panta ceturto daļu ar teikumu:

„Ierosinājumu atcelt kriminālprocesuālo imunitāti kompetentajai institūcijai iesniedz Ģenerālprokuratūra.”.

Atbalstīts

 

10. Papildināt 715.panta ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ierosinājumu atcelt kriminālprocesuālo imunitāti kompetentajai institūcijai iesniedz Ģenerālprokuratūra.”

717.pants. Eiropas Savienības dalībvalstij izdodamās personas aizturēšana un apcietināšana

(1) Personas aizturēšana izdošanas nolūkā notiek šā likuma 699.pantā noteiktajā kārtībā, ja par šo personu ir pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums vai starptautiskās meklēšanas sistēmā ievietots paziņojums par šāda lēmuma esamību.

(2) Ja nav zināmi apstākļi, kas izslēdz personas izdošanas pieļaujamību, pārbaudes izdarītājs ierosinājumu par izdošanas apcietinājuma piemērošanu un Eiropas apcietinājuma lēmumu iesniedz rajona (pilsētas) tiesai, kuras darbības teritorijā persona aizturēta vai atrodas Ģenerālprokuratūra.

(3) Izdošanas apcietinājumu piemēro šā likuma 701.pantā noteiktajā kārtībā uz 80 dienām no personas aizturēšanas dienas. Tiesa izņēmuma gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl vienu reizi uz 30 dienām. Ģenerālprokuratūra informē Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušās valsts kompetento iestādi par lēmuma izpildes aizkavējuma iemeslu.

 

14.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 717.panta pirmajā daļā pēc vārda „kārtībā” ar vārdiem “ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tā citas valsts teritorijā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēta izdošana vai”.

Atbalstīts

11. Papildināt 717.panta pirmo daļu pēc vārda „kārtībā” ar vārdiem “ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tā citas valsts teritorijā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēta izdošana vai”.

720.pants. Lēmums par personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ģenerālprokuratūra 10 dienu laikā no drošības līdzekļa piemērošanas dienas pieņem lēmumu par personas izdošanu vai neizdošanu ārvalstij. Lēmums par personas izdošanu nav pārsūdzams, ja persona ir piekritusi izdošanai.

(2) Ja izdodamā persona nepiekrīt izdošanai, Ģenerālprokuratūras lēmumu par izdošanu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

(3) Sūdzību par Ģenerālprokuratūras lēmumu Augstākā tiesa izskata šā likuma 706.un 707.pantā noteiktajā kārtībā un pieņemto lēmumu nosūta Ģenerālprokuratūrai 20 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

 

15.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 720.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus „10 dienu laikā no drošības līdzekļa piemērošanas dienas”.

Atbalstīts

12. Izslēgt 720.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus „10 dienu laikā no drošības līdzekļa piemērošanas dienas”.

721.pants. Lēmuma par personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij izpilde

(1) Spēkā stājušos lēmumu par personas izdošanu Ģenerālprokuratūra nekavējoties nosūta Iekšlietu ministrijai izpildei.

(2) P ersonas izdošanas lēmuma izpilde notiek, ievērojot šā likuma 710.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētos nosacījumus.

(3) Pēc lēmuma pieņemšanas par personas izdošanu Ģenerālprokuratūra var atlikt attiecīgās personas izdošanu Eiropas Savienības dalībvalstij Latvijā iesākta kriminālprocesa pabeigšanai vai piespriestā soda izciešanai, kā arī nopietnu humānu iemeslu dēļ, ja ir pamatots iemesls domāt, ka izdošana konkrētajā situācijā acīmredzami apdraudētu personas dzīvību vai veselību. Par lēmumu atlikt izdošanu Ģenerālprokuratūra informē Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju un vienojas par citu personas nodošanas laiku.

(4) Ja persona nav pārņemta 10 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tās izdošanu, vai no dienas, par kuru panākta vienošanās ar Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju, persona jāatbrīvo no apcietinājuma.

(5) Ja pieņemts lēmums par personas neizdošanu, Ģenerālprokuratūra par to informē dalībvalsts kompetento tiesu varas institūciju.

 

16.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 721.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ģenerālprokuratūra, savstarpēji vienojoties ar Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanas dalībvalsti, var nodot personu uz laiku.”.

Atbalstīts

13. Papildināt 721.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Ģenerālprokuratūra, savstarpēji vienojoties ar Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanas dalībvalsti, var nodot personu uz laiku.”

752.pants. Personas pārņemšanas lūguma pārbaude

(1) Kompetentā iestāde pēc tam, kad saņēmusi notiesātās personas, tās pārstāvja vai ārvalsts lūgumu pārņemt šo personu soda izciešanai Latvijā, uzsāk saņemtā lūguma pārbaudi.

(2) Ja saņemtajos materiālos nav pietiekamas informācijas, lai izlemtu jautājumu par notiesātās personas pārņemšanu, kompetentā iestāde var pieprasīt ārvalstij papildu informāciju.

 

17.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 752.panta otrajā daļā vārdu „ārvalstij”.

Atbalstīts

14. Izslēgt 752.panta otrajā daļā vārdu „ārvalstij”.

753.pants. Pārbaudes pabeigšana

(1) Kompetentā iestāde lūgumu izskata 10 dienu laikā pēc tā vai pieprasītās papildu informācijas saņemšanas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) iesniegt lūgumu par notiesātās personas nodošanu soda izciešanai Latvijā;

2) atteikties iesniegt lūgumu par notiesātās personas nodošanu;

3) apmierināt ārvalsts lūgumu un pārņemt notiesāto personu soda izciešanai Latvijā;

4) noraidīt ārvalsts lūgumu.

(2) Izskatīšanas termiņu var pagarināt ģenerālprokurors, un par to tiek informēts procesa virzītājs.

(3) Pieņemto lēmumu nekavējoties dara zināmu personai, kas iesniegusi lūgumu par notiesātās personas pārņemšanu soda izciešanai, un ārvalstij, kurā šī persona notiesāta.

(4) Lēmums nav pārsūdzams.

   

18.

 

 

19.

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 753.panta otrajā daļā vārdus „un par to tiek informēts procesa virzītājs”.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 753.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pieņemto lēmumu nekavējoties paziņo lūguma iesniedzējam.”.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

15. 753.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus „un par to tiek informēts procesa virzītājs”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pieņemto lēmumu nekavējoties paziņo lūguma iesniedzējam.”

 

780.pants. Ārvalstī piespriesta soda izpildīšanas lūguma atteikšanas iemesli

Ārvalstī piespriesta soda izpildīšanas lūgumu var atteikt, ja:

1) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas rases, reliģiskās piederības, tautības, dzimuma vai politisko uzskatu dēļ, vai ja nodarījums atzīstams par politisku vai izteikti militāru;

2) soda izpilde būtu pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām pret citu valsti;

3) soda izpilde būtu pretrunā ar Latvijas tiesību sistēmas pamatprincipiem;

4) Latvijā notiek vai ir ar galīgu nolēmumu pabeigts kriminālprocess par to pašu nodarījumu, par kuru sods piespriests ārvalstī;

5) soda izpilde Latvijā nav iespējama;

6) Latvijas kompetentā iestāde uzskata, ka ārvalsts pati spēj izpildīt spriedumu;

7) nodarījums nav izdarīts ārvalstī, kas piespriedusi izpildāmo sodu.

3. Aizstāt 780.panta ievaddaļā vārdus "var atteikt" ar vārdu "atsaka".

      16. Aizstāt 780.panta ievaddaļā vārdus "var atteikt" ar vārdu "atsaka".
 

4. Papildināt 71.nodaļu ar 801.1, 801.2, 801.3, 801.4, 801.5, 801.6 un 801.7 pantu šādā redakcijā:

"801.1 pants. Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas nosacījumi

Latvijā izpilda Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par naudas sodu (juridiskajām personām – naudas piedziņu), šajā pašā nolēmumā noteikto kompensāciju cietušajam, procesuālo izdevumu atlīdzību un maksājumu cietušo atbalsta fondam vai organizācijai (turpmāk – nolēmums par mantiska rakstura piedziņu).

 

801.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats

Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats ir:

1) Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izdotais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu vai tā apliecināta kopija un īpašā formā aizpildīts apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas mantiska rakstura piedziņa, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas nolēmums par Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanu;

4) Latvijas tiesas izdots izpildraksts par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nodošanu izpildei Latvijā.

 

 

801.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi atsaka, ja:

1) nav atsūtīts apliecinājums vai tas ir nepilnīgs vai neatbilst nolēmuma saturam;

2) nolēmums par to pašu noziedzīgo nodarījumu ir pieņemts vai izpildīts Latvijā vai citā valstī;

3) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas rases, reliģiskās piederības, tautības, dzimuma vai politisko uzskatu dēļ;

4) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas pēc Latvijas likuma nav noziedzīgs;

5) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

6) soda izpilde Latvijā nav iespējama;

7) soda izpildei ir iestājies noilgums un nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikcijā;

8) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

9) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts personas prombūtnē, izņemot gadījumus, kad persona ir informēta par procesu vai persona informējusi, ka nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu neapstrīd;

10) noteiktā mantiska rakstura piedziņa nepārsniedz EUR 70 ekvivalentu (pārrēķinot Latvijas latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā).

(2) Nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu konstatētie faktiskie apstākļi un personas vaina ir saistoši Latvijas tiesai. Ja nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts par šā likuma 3.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi attiecībā uz to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

801.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, 10 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.panta pirmās daļas 1., 2., 8. un 10.punktā norādītie iemesli (ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju), un izvērtēšanas materiālus nosūta tiesai.

(2) Tiesa, saņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu un tam pievienotos izvērtēšanas materiālus, noskaidro, vai nepastāv 801.3 pantā minētie atteikuma iemesli, un lemj par Latvijā izpildāmo mantiska rakstura piedziņu vai arī par atteikšanos izpildīt nolēmumu. Ja nepieciešams, tiesa var pieprasīt papildu informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts, kura pieņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu.

801.5 pants. Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšana

(1) Latvijā nolēmumā noteiktās mantiska rakstura piedziņas izpildi nosaka rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc personas vai tās īpašuma atrašanās vietas.

(2) Jautājumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Latvijā rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis izskata šā likuma 651. un 784.panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja Eiropas Savienības dalībvalsts apliecinājumā ir norādījusi, ka tās likumi atļauj nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu noteiktā naudas soda aizstāšanu, tā notiek šā likuma 645.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Ja persona, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemts nolēmums par mantiska rakstura piedziņu, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pilnīgu vai daļēju izpildi, tiesa ar Tieslietu ministrijas starpniecību vai tieši sazinās ar nolēmumu izsniegušās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, lai saņemtu tā apstiprinājumu.

801.6 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas kārtība

(1)  Mantiska rakstura piedziņas izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalstī atcelts notiesājošais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta tiesai, kas izlemj ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītos jautājumus.

801.7 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei

Tieslietu ministrija paziņo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei par:

1) nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanu tiesai Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanai;

2) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu;

3) mantiska rakstura piedziņas izpildi;

4) naudas soda aizstāšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 4.pantā izteiktā 801.3panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) izpildot nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, tiks pārkāpts dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) princips;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 801.3 panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

„10) noteiktā mantiska rakstura piedziņa nepārsniedz EUR 70 ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā).”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumprojekta 4.pantā izteiktā 801.5panta otro daļu pēc skaitļa „651.” ar vārdu „pantā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 4.pantā izteiktā 801.6panta nosaukumu šādā redakcijā:

„801.6pants. Mantiska rakstura piedziņas izpildes izbeigšana”.

 

 

 

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 4.pantā izteiktā 801.6panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta izlemšanai tiesai, kas iepriekš ir lēmusi ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītos jautājumus.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

17. Papildināt 71.nodaļu ar 801.1, 801.2, 801.3, 801.4, 801.5, 801.6 un 801.7 pantu šādā redakcijā:

"801.1 pants. Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas nosacījumi

Latvijā izpilda Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par naudas sodu (juridiskajām personām – naudas piedziņu), šajā pašā nolēmumā noteikto kompensāciju cietušajam, procesuālo izdevumu atlīdzību un maksājumu cietušo atbalsta fondam vai organizācijai (turpmāk – nolēmums par mantiska rakstura piedziņu).

801.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats

Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas pamats ir:

1) Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izdotais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu vai tā apliecināta kopija un īpašā formā aizpildīts apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas mantiska rakstura piedziņa, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas nolēmums par Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanu;

4) Latvijas tiesas izdots izpildraksts par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nodošanu izpildei Latvijā.

801.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi atsaka, ja:

1) nav atsūtīts apliecinājums vai tas ir nepilnīgs vai neatbilst nolēmuma saturam;

2) izpildot nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, tiks pārkāpts dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) princips;

3) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas rases, reliģiskās piederības, tautības, dzimuma vai politisko uzskatu dēļ;

4) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas pēc Latvijas likuma nav noziedzīgs;

5) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

6) soda izpilde Latvijā nav iespējama;

7) soda izpildei ir iestājies noilgums un nolēmums par mantiska rakstura piedziņu attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikcijā;

8) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

9) nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts personas prombūtnē, izņemot gadījumus, kad persona ir informēta par procesu vai persona informējusi, ka nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu neapstrīd;

10) noteiktā mantiska rakstura piedziņa nepārsniedz 70 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā). (2) Nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu konstatētie faktiskie apstākļi un personas vaina ir saistoši Latvijas tiesai. Ja nolēmums par mantiska rakstura piedziņu pieņemts par šā likuma 3.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi attiecībā uz to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

801.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, 10 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.panta pirmās daļas 1., 2., 8. un 10.punktā norādītie iemesli (ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju), un izvērtētos materiālus nosūta tiesai.

(2) Tiesa, saņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu un tam pievienotos izvērtētos materiālus, noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.3 pantā minētie atteikuma iemesli, un lemj par Latvijā izpildāmo mantiska rakstura piedziņu vai arī par atteikšanos izpildīt nolēmumu. Ja nepieciešams, tiesa var pieprasīt papildu informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts, kura pieņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu.

801.5 pants. Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšana

(1) Latvijā nolēmumā noteiktās mantiska rakstura piedziņas izpildi nosaka rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis pēc personas vai tās īpašuma atrašanās vietas.

(2) Jautājumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Latvijā rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis izskata šā likuma 651.pantā un 784.panta otrajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja Eiropas Savienības dalībvalsts apliecinājumā ir norādījusi, ka tās likumi atļauj nolēmumā par mantiska rakstura piedziņu noteiktā naudas soda aizstāšanu, tā notiek šā likuma 645.pantā noteiktajā kārtībā.

(4) Ja persona, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemts nolēmums par mantiska rakstura piedziņu, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu pilnīgu vai daļēju izpildi, tiesa ar Tieslietu ministrijas starpniecību vai tieši sazinās ar nolēmumu izsniegušās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, lai saņemtu tā apstiprinājumu.

 

801.6pants. Mantiska rakstura piedziņas izpildes izbeigšana

(1)  Mantiska rakstura piedziņas izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalstī atcelts notiesājošais nolēmums par mantiska rakstura piedziņu.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta izlemšanai tiesai, kas iepriekš ir lēmusi ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītos jautājumus.

801.7 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei

Tieslietu ministrija paziņo Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei par:

1) nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanu tiesai Latvijā izpildāmās mantiska rakstura piedziņas noteikšanai;

2) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu;

3) mantiska rakstura piedziņas izpildi;

4) naudas soda aizstāšanu."

 

5. Papildināt 72.nodaļu ar 810.1, 810.2, 810.3 un 810.4 pantu šādā redakcijā:

"810.1 pants. Latvijā pieņemta nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosacījumi

Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai – reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošs īpašums, vai tās ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Tieslietu ministrija nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu apliecinātu kopiju kopā ar apliecinājumu nosūta izpildei šīs dalībvalsts kompetentajai iestādei.

810.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Tiesa vai prokurors nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar īpašā formā aizpildītu apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu, sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un visus materiālus nosūta Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Tieslietu ministrija nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar apliecinājumu vienlaikus nosūta tikai vienai Eiropas Savienības dalībvalstij.

810.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei sekas

Pēc Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij un attiecīgās dalībvalsts lēmuma par tā pieņemšanu izpildei Latvijas iestādes neveic nekādas ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītas darbības.

810.4 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesību atgūšana

Latvija atgūst nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesības, ja:

1) tā atsauc nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) dalībvalsts informē par pilnīgu vai daļēju nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu neizpildīšanu."

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likumprojekta 5.pantā izteikto 810.1pantu šādā redakcijā:

„810.1pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskai personai - reģistrētā juridiskā adrese), piederošs īpašums vai ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tiesa vai prokurors nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar īpašā formā aizpildītu apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu, sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un nosūta Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Tieslietu ministrija visus materiālus vienlaicīgi nosūta tikai vienai Eiropas Savienības dalībvalstij.”.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt likumprojekta 5.pantā izteikto 810.2pantu, attiecīgi grozot 5.pantā ietverto pantu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

18. Papildināt 72.nodaļu ar 810.1, 810.2 un 810.3 pantu šādā redakcijā:

„810.1pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai - reģistrētā juridiskā adrese), tai piederošs īpašums tās vai ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tiesa vai prokurors nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu kopā ar īpašā formā aizpildītu apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu, sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un nosūta Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Tieslietu ministrija visus materiālus vienlaikus nosūta tikai vienai Eiropas Savienības dalībvalstij.”

 

810.2 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei sekas

Pēc Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu nosūtīšanas izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij un attiecīgās dalībvalsts lēmuma par tā pieņemšanu izpildei Latvijas iestādes neveic nekādas ar mantiska rakstura piedziņas izpildi saistītas darbības.

810.3 pants. Nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesību atgūšana

Latvija atgūst nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildes tiesības, ja:

1) tā atsauc nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu izpildi Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) dalībvalsts informē par pilnīgu vai daļēju nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu neizpildīšanu."

 

6. Papildināt likumu ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocesa likuma 3.pielikums

Nodarījumi, par kuriem izpilda

Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu,

nepārbaudot, vai šie nodarījumi ir noziedzīgi saskaņā ar Latvijas likumiem:

1) šā likuma 2.pielikumā minētie noziedzīgi nodarījumi;

2) kontrabanda;

3) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi;

4) draudi un vardarbība pret cilvēkiem;

5) zaudējumu noziedzīga nodarīšana;

6) zādzība."

     

19. Papildināt likumu ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"Kriminālprocesa likuma 3.pielikums

Nodarījumi, par kuriem izpilda

Eiropas Savienības dalībvalsts pieņemto nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu,

nepārbaudot, vai šie nodarījumi ir noziedzīgi saskaņā ar Latvijas likumiem:

1) šā likuma 2.pielikumā minētie noziedzīgi nodarījumi;

2) kontrabanda;

3) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi;

4) draudi un vardarbība pret cilvēkiem;

5) zaudējumu noziedzīga nodarīšana;

6) zādzība."

Juridiskās komisijas konsultante Ieva Ķibilde

17.06.2008