2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. gada ____. oktobrī

Nr._________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. panta pirmo daļu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumus saeimas š.g. 25. oktobra sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā jautājumu par Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi””, „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” un „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” nodošanu komisijai, nodot tos tikai Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Tāpat Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut Saeimas š.g. 25. oktobra sēdes darba kārtībā jautājumu par minēto likumprojektu pieņemšanu 1. lasījumā.

Komisija aicina minētos likumprojektus atzīt par steidzamiem.

 

Pielikumā:

1.      Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” teksts uz 1 lpp.;

2.      Likumprojekta „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” teksts uz 1 lpp.;

3.      Likumprojekta „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” teksts uz 1 lpp.;

4.      Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” anotācija uz 3 lpp.;

5.      Likumprojekta „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” anotācija uz 1 lpp.;

6.      Likumprojekta „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” anotācija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                                    J.Dalbiņš

 


Likumprojekta teksts

 

Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

Papildināt 2. pantu ar 10. punktu šādā redakcija:

„10) piedalās starptautiskajās operācijās likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā."

Izteikt 7. panta septīto daļu jaunā redakcijā:

„(7) Zemessargs piedalās starptautiskajā operācijā, kā arī apgūst šā likuma 17. panta trešajā daļā minēto apmācības kursu, pamatojoties uz līgumu ar Zemessardzi, kuru slēdz ne ilgāk kā uz vienu gadu papildus šā panta pirmajā daļā minētajam līgumam."

Papildināt 7. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Zemessargam, kurš piedalās starptautiskajā operācijā, pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas ir tiesības ieņemt Zemessardzē to pašu vai līdzvērtīgu amatu."

Papildināt 17. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Zemessargs, pirms piedalīšanās starptautiskajā operācijā, apgūst apmācības kursu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Nacionālo bruņoto spēku sagatavošanas kārtību dalībai starptautiskajās operācijās."

Papildināt 47 .panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Apgādes nosacījumus, normas un kartību, kādā zemessargs nodrošināms ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem, nosaka aizsardzības ministrs."

   Papildināt 47. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Laikā, kad zemessargs apgūst šā likuma 17. panta trešajā daļā minēto apmācības kursu, viņš saņem profesionālā dienesta karavīra mēneša bāzes algu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē karavīra dienesta atalgojumu."

   Papildināt 47. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Laikā, kad zemessargs piedalās starptautiskajā operācijā, viņš saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē karavīra dienesta atalgojumu, saņem profesionālā dienesta karavīra mēneša bāzes algu un piemaksu par dalību starptautiskajā operācijā, kā arī normatīvajos aktos karavīram noteiktās sociālās un citas ar dalību starptautiskajā operācijā saistītas garantijas.”


Likumprojekta “Grozījumi likumā ”Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējā situācija

2004. gadā, realizējot vienu no galvenajiem Latvijas ārpolitikas un drošības politikas mērķiem, Latvija kļuva par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalsti, un tādējādi paplašinājās ne tikai Latvijas starptautiskās saistības, bet arī tās iespējas sniegt praktisku ieguldījumu starptautisko drošības problēmu risinājumā. Līdz ar to arvien nozīmīgāka loma Latvijā tiek piešķirta Nacionālo bruņoto spēku (NBS) dalības starptautiskajās operācijās. Tā kā no NBS karavīriem ne vienmēr ir iespējams nokomplektēt nepieciešamo karavīru skaitu dalībai starptautiskajās operācijās un atbilstoši sagatavots personāls ar vēlmi piedalīties starptautiskajās operācijās dien arī Zemessardzē, nepieciešams nodrošināt tiesisko regulējumu zemessargu dalībai starptautiskajās operācijās, izdarot grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kas regulē ar militārā personālsastāva nosūtīšanu dalībai starptautiskajās operācijās saistītus jautājumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt tiesisko regulējumu zemessargu dalībai starptautiskajās operācijās.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

4

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansu ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

Pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), bezmaksas datu bāze www.likumi.lv un citi plašsaziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.