Likumprojekta “Grozījumi Ciltsdarba likumā” anotācija

Likumprojekts

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 13.panta otrajā daļā vārdus "individuālā darba veicēja" ar vārdu "pašnodarbinātā".

 

2. Aizstāt 17.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "kā individuālā darba veicējas" ar vārdiem "pašnodarbinātā statusā".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

zemkopības ministrs

M.Roze


 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Ciltsdarba likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Paredzēts jauns regulējums, lai noteiktu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju statusu – ir izstrādāts likumprojekts „Fizisko personu saimnieciskās darbības likums”. Nepieciešami grozījumi arī citos normatīvajos aktos, to starpā arī Ciltsdarba likumā, lai no tiem izslēgtu regulējumu, kas noteikts likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu” un paredzētu jaunu regulējumu saskaņā ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts precizē atsevišķas Ciltsdarba likuma normas, ņemot vērā to, ka likumprojektā „Fizisko personu saimnieciskās darbības likums” noteikts, ka fizisko personu saimniecisko darbību veic pašnodarbinātais – attiecīgi arī Ciltsdarba likumā lietojams šāds termins.

 3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija                     

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

_______

6. Cita informācija 

Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts virzāms vienotā paketē ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumprojektu, Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumprojektu, likumprojektu „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, likumprojektu „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”, likumprojektu „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā” un likumprojektu „Grozījums likumā „Par amatniecību””.

                                                                                 

2. Cita informācija

Likumam „Grozījumi Ciltsdarba likumā” jāstājas spēkā vienlaikus ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumu.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

 -

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

_________________

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv un Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv ievietots Fizisko personu saimnieciskās darbības likumprojekts, tādējādi, sabiedrība ir informēta par gaidāmajām izmaiņām.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas notikušas saistībā ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumprojektu (ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Amatniecības kameru, Tirdzniecības un rūpniecības kameru, biedrību “Līdere”, Tautsaimniecības padomi, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomi).

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietots Uzņēmumu reģistra mājas lapā internetā www.ur.gov.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš

 

 

28.09.2007 11:06

766

B.Lielkalne, 67036951

baiba.lielkalne@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

V.Jarkina