Likumprojekts “Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 2.panta piekto daļu.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta

“Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Paredzēts jauns regulējums, lai noteiktu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju statusu – ir izstrādāts likumprojekts „Fizisko personu saimnieciskās darbības likums”. Nepieciešami grozījumi arī citos normatīvajos aktos, to starpā arī likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, lai no tiem izslēgtu regulējumu, kas noteikts likumā “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu” un paredzētu jaunu regulējumu saskaņā ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumu.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Ar Likumprojektu tiek izslēgta likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 2.panta piektā daļa, saskaņā ar kuru individuālā darba veicējus reģistrē rajonu, republikas pilsētu un pilsētas rajonu pašvaldības, ja likumdošanas aktos nav noteikta cita reģistrācijas kārtība. Likumprojektā „Fizisko personu saimnieciskās darbības likums” noteikts, ka fizisko personu saimniecisko darbību veic pašnodarbinātais, kas piesaka sevi reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši kārtībai, kāda noteikta nodokļu maksātāju reģistrācijai. Savukārt, fiziskā persona, kuras saimnieciskās darbības rādītāji atbilst Komerclikuma 75.pantā noteiktajiem kritērijiem, piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā.

 3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija                      

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

Projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

Projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

_______

6. Cita informācija 

Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts virzāms vienotā paketē ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumprojektu, Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumprojektu, likumprojektu „Grozījumi Ciltsdarba likumā”, likumprojektu „Grozījumi likumā „Par amatniecību””, likumprojektu „Grozījumu Autopārvadājumu likumā”, likumprojektu „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā” un likumprojektu „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā”.

                                                                

2. Cita informācija

Likumam „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” jāstājas spēkā vienlaikus ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumu.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

 -

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

_________________

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv un Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv ievietots Fizisko personu saimnieciskās darbības likumprojekts, tādējādi, sabiedrība ir informēta par gaidāmajām izmaiņām.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas notikušas saistībā ar Fizisko personu saimnieciskās darbības likumprojektu (ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Amatniecības kameru, Tirdzniecības un rūpniecības kameru, biedrību “Līdere”, Tautsaimniecības padomi, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomi).

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietots Uzņēmumu reģistra mājas lapā internetā www.ur.gov.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš

 

 

 

28.09.2007 11:02

822

B.Lielkalne, 67036951

baiba.lielkalne@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

V.Jarkina