Likumprojekta "Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums" anotācija

Likumprojekts

 

Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt zemnieku un zvejnieku saimniecību statusa, dibināšanas un darbības pamatnoteikumu tiesisko regulējumu.

 

2.pants. Zemnieka un zvejnieka saimniecības jēdziens

(1) Zemnieka saimniecība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras komercdarbības joma galvenokārt ir lauksaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi un kura ierakstīta komercreģistrā kā zemnieka saimniecība.

(2) Zvejnieka saimniecība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība un ar to saistītie pakalpojumi un kura ierakstīta komercreģistrā kā zvejnieka saimniecība.

 

3.pants. Zemnieka un zvejnieka saimniecības darbības tiesiskais regulējums

(1) Zemnieka un zvejnieka saimniecību (turpmāk – saimniecība) darbību regulē šis likums, Komerclikums un citi normatīvie akti, kas regulē sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

(2) Saimniecības darbībai Komerclikums un citi normatīvie akti, kas regulē sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tiek piemēroti tiktāl, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

 

4.pants. Saimniecības dibinātāji un dalībnieki

(1) Saimniecību var dibināt viena vai vairākas fiziskās personas.

(2) Par saimniecības dalībnieku (īpašnieku) var būt viena vai vairākas fiziskās personas.

(3) Komercreģistrā ieraksta saimniecības dalībnieka (īpašnieka) vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu.

 

5.pants. Saimniecības dibināšanas dokumenti

(1) Saimniecība var neizstrādāt dibināšanas līgumu un statūtus. Šādā gadījumā Komerclikuma 143. un 144.pantā noteikto informāciju, kā arī citus dibināšanas un darbības noteikumus norāda reģistrācijas pieteikumā.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā attiecībā uz reģistrācijas pieteikumu un tā izmaiņām piemēro Komerclikuma noteikumus par statūtiem.

 

6.pants. Saimniecības pārvalde

Ja saimniecībai ir viens dalībnieks (īpašnieks), šī persona pati var veikt arī izpildinstitūcijas pienākumus. To norāda reģistrācijas pieteikumā un izdara attiecīgu ierakstu komercreģistrā. Šādā gadījumā nepiemēro Komerclikuma 224.panta noteikumus.

 


7.pants. Saimniecības nosaukums (firma)

(1) Zemnieka saimniecības nosaukumā (firmā) ietver norādi "zemnieka saimniecība" vai tās saīsinājumu "ZS".

(2) Zvejnieka saimniecības nosaukumā (firmā) ietver norādi "zvejnieka saimniecība" vai tās saīsinājumu "ZvS".

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar 2010.gada 1.jūliju spēku zaudē likums "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7., 17., 49./50.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1996, 177.nr.).

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos jaunus individuālos uzņēmumus, zemnieka vai zvejnieka saimniecības uzņēmumu reģistrā nereģistrē.

 

3. Zemnieka vai zvejnieka saimniecība līdz 2010.gada 30.jūnijam veic kādu no šādām darbībām:

1) piesakās ierakstīšanai komercreģistrā;

2) pārveidojas par cita veida komercsabiedrību un piesaka attiecīgo komercsabiedrību ierakstīšanai komercreģistrā;

3) piesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu;

4) veic zemnieka vai zvejnieka saimniecības likvidāciju un piesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecības likvidāciju ierakstīšanai uzņēmumu reģistrā.

 

4. Individuālais uzņēmums līdz 2010.gada 30.jūnijam veic kādu no šādām darbībām:

1) pārveidojas par komercsabiedrību un piesakās ierakstīšanai komercreģistrā;

2) piesaka individuālā uzņēmuma īpašnieku ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu;

3) veic individuālā uzņēmuma likvidāciju un piesaka individuālā uzņēmuma likvidāciju ierakstīšanai uzņēmumu reģistrā.

 

5. Zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanai komercreģistrā piemēro Komerclikuma noteikumus par pārveidošanu, ņemot vērā šādas īpatnības:

1) reorganizācijas lēmuma vietā pieņem lēmumu par zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā un lēmumā norāda arī visu zemnieka vai zvejnieka saimniecībai nošķiramo mantu;

2) negatavo reorganizācijas prospektu;


3) neieceļ revidentu reorganizācijas lēmuma pārbaudei;

4) ja pamatkapitālu nosaka 2000 latu apmērā, pārveidojamās zemnieka vai zvej­nieka saimniecības īpašnieks pats pieteikumā apliecina līdzekļu pietie­kamību pamatkapitāla izveidošanai (faktu, ka, no pārveidojamās zemnieka vai zvejnieka saimniecības pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu un naudas kopsummas atskaitot kreditoriem maksājamo parādu kopsummu, paliek pozitīva starpība, k ura pārsniedz 2000 latu);

5) ja pamatkapitālu nosaka lielāku par 2000 latiem, pārveidojamās zem­nieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka pieaicināts zvērināts revidents sastāda rakstisku atzinumu par līdzekļu pietiekamību pamatkapitāla izvei­došanai un, piesakot reorganizāciju, minēto atzinumu pievieno pieteikumam;

6) ja no pārveidojamās zemnieka vai zvejnieka saimniecības pamat­līdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu un naudas kopsummas līdzekļu pamatkapitāla izveidošanai nepietiek, pamatkapitālu iespējams apmaksāt ar jauniem ieguldījumiem trūkstošās summas apmērā, piemērojot Komerc­likuma noteikumus pamatkapitāla apmaksai kapitālsabiedrību dibi­nāšanas gadījumā;

7) ar zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā to izslēdz no uzņēmumu reģistra un izdara attiecīgu ierakstu;

8) zemnieka vai zvejnieka saimniecība komercreģistrā tiek ierakstīta ar uzņēmumu reģistrā ierakstīto reģistrācijas numuru.

 

6. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācijai par komercsabiedrību piemēro Komerclikuma noteikumus par pārveidošanu, ņemot vērā šā likuma pārejas noteikumu 5.punkta
2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.apakšpunktā noteiktās īpatnības.

 

7. Par individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības nodokļu saistībām, kas radušās līdz individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības pārveidošanas ierakstīšanai komercreģistrā, atbild solidāri pārveidojamā individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks un iegūstošā komercsabiedrība. Nodokļu maksājumu aprēķināšana un piedziņa notiek nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piedziņu vispirms vēršot pret iegūstošo komercsabiedrību.

 

8. Lai individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku ierakstītu komercreģistrā kā individuālo komersantu, attiecīgā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks iesniedz pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 75.panta trešās daļas noteikumiem, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā. Ierakstot komercreģistrā individuālo komersantu, no uzņēmumu reģistra tiek izslēgts attiecīgais uzņēmums vai zemnieka vai zvejnieka saimniecība. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības tiesības un saistības pāriet individuālajam komersantam.

 

9. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības filiāli piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai ar tās īpašnieka lēmumu minēto filiāli slēdz.

 

10. Ja līdz 2010.gada 30.jūnijam individuālais uzņēmums vai zemnieka vai zvejnieka saimniecība nav veikusi šā likuma pārejas noteikumu 3. vai 4.punktā paredzētās darbības, ar 2010.gada 1.jūliju individuālo uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību uzskata par darbību izbeigušu, un Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstu uzņēmumu reģistrā par individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks šādā gadījumā kā fiziskā persona pārņem uzņēmuma tiesības un pienākumus.

 

11. Piemērojot šā likuma 7.panta un Komerclikuma 28.panta noteikumus, nedrīkst aizskart tiesības uz nosaukumu (firmu), kas ir iegūtas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas.

 

12. Par individuālā uzņēmuma pārveidošanas ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

 

13. Pieteikumus par pārveidoto individuālo uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību ierakstīšanu komercreģistrā komercreģistra iestāde izskata 30 dienu laikā.

 

14. Individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība līdz ierakstīšanai komercreģistrā piemēro normatīvos aktus, kuri regulē to darbību līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

15. Šā likuma pārejas noteikumi ir attiecināmi arī uz gadījumiem, ja individuālajam uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai ir uzsākts likvidācijas process līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

 

16. Attiecībā uz individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību, kura reģistrēta līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kurai iestājusies maksātnespēja līdz 2010.gada 30.jūnijam, ņem vērā šādas īpatnības:

1) nepiemēro šā likuma pārejas noteikumu 3., 4. un 10.punkta noteikumus, izņemot gadījumu, ja individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai tiek piemērota sanācijas vai izlīguma procedūra;

2) visu maksātnespējas procesa laiku individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība ir tiesīgi atrasties līdzšinējā tiesiskajā statusā;

3) par parādnieka mantu maksātnespējas procesa ietvaros atzīst arī individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam piederošo mantu, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar Civilprocesa likumu nevar vērst piedziņu.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punkts nosaka, ka Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.septembrim iesniedz Saeimai likumprojektu, kurā noteikts individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmākais statuss.

Šobrīd zemnieku un zvejnieku saimniecību darbību regulē likums “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu” un citi normatīvie akti, taču tajos ietvertais normatīvais regulējums ir novecojis, tādējādi, jārisina vēl palikušo uzņēmējdarbības subjektu turpmākais statuss. No teorētiskā un praktiskā viedokļa individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību tiesiskais statuss nav pareizs, jo šiem veidojumiem ir juridiskas personas statuss, taču tajā pat laikā īpašnieki par saistībām atbild ar visu savu mantu.

Zemnieku un zvejnieku saimniecību reformas gaitā 2006.gada 19.septembrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.711 „Par Koncepcijas par zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu” (turpmāk – rīkojums Nr.711). Saskaņā ar rīkojuma Nr.711  1.punktu tika atbalstīts Koncepcijas par zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu (turpmāk – koncepcija) kopsavilkumā ietvertais III risinājuma variants. Minētais risinājuma variants paredz zemnieku un zvejnieku saimniecību formas saglabāšanu, pielīdzinot to juridiskai personai. Zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašniekam šajā gadījumā ir jāveic reorganizācija (tādā pašā kārtībā kā reorganizējoties par sabiedrību ar ierobežotu atbildību). Tajā pašā laikā tiek piedāvāta brīvprātīga iespēja zemnieku un zvejnieku saimniecībai pārveidoties par komercsabiedrību, veicot reorganizāciju, vai iesniegt iesniegumu par zemnieku un zvejnieku saimniecības likvidāciju un darboties kā fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicējam.

Izvērtējot faktiskos apstākļus un pastāvošo tiesisko regulējumu attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecībām, tika konstatēts, ka normatīvo aktu pārskatāmībai un skaidrībai, ir lietderīgāk izstrādāt atsevišķu normatīvo aktu, kas regulētu pamatjautājumus attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecību tiesisko reglamentāciju, nevis iestrādāt nepieciešamos grozījumus šobrīd Komerclikumā pastāvošajā sistēmā. Zemnieku un zvejnieku saimniecību reglamentācijas ietveršana Komerclikumā pēc būtības nozīmētu, ka zemnieku un zvejnieku saimniecības nevis saglabā savu īpašo statusu, bet gan ar atsevišķiem izņēmuma noteikumiem tiek pielīdzinātas Komerclikumā regulētajām kapitālsabiedrībām, kas neatbilstu koncepcijā noteiktajam.

Tāpat tika konstatēts, ka no tiesību normu lietotāja viedokļa lietderīgāk un pārskatāmāk ir pārejas perioda normas attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecību pārveidošanu iestrādāt normatīvajā aktā, kas regulē zemnieku un zvejnieku saimniecību pamatjautājumus, nevis ietvert attiecīgos noteikumus kādā no šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vienlaikus respektējot vēsturiski izveidojušos tiesisko situāciju, kad individuālie uzņēmumi un zemnieku un zvejnieku saimniecības (kā specifiski individuālie uzņēmumi) ir tikuši regulēti kopīgi, veicot visu individuālo uzņēmumu reformu, lietderīgāk, pārskatāmāk un tiesību normas lietotājam saprotamāk ir visus šīs reformas noteikumus ietvert vienkopus – vienā normatīvajā aktā.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams izstrādāt normatīvo aktu, kas regulē zemnieku un zvejnieku saimniecību statusa, dibināšanas un darbības pamatnoteikumus, kā arī satur pārejas perioda normas gan attiecībā uz zemnieku un zvejnieku saimniecību pārveidošanu, gan attiecībā uz individuālo uzņēmumu pārveidošanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumprojekts nosaka zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu, dibināšanas un darbības pamatnoteikumus. Citi jautājumi, kas skar zemnieku un zvejnieku saimniecību darbību (piemēram, nodokļu likmes, valsts atbalsta instrumenti u.c.), tiks regulēti ar citiem likumiem.

Atšķirībā no pašreizējā regulējuma, likumprojektā ir noteikts, ka zemnieku un zvejnieku saimniecības ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību paveids, tādējādi zemnieka un zvejnieka saimniecības īpašnieks par saimniecības saistībām vairs neatbildēs ar savu mantu.

Likumprojekts paredz, ka zemnieka un zvejnieka saimniecības no parastajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību atšķirsies pamatā ar to, ka:

1) zemnieku saimniecību deklarētā komercdarbības joma galvenokārt ir lauksaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi, bet zvejnieku saimniecībām – zvejniecība un ar to saistītie pakalpojumi. Par šo darbības specifiku liecinās arī saimniecības nosaukums. Tai pat laikā likumprojekts neparedz valstisku kontroli pār to, vai saimniecības faktiski darbojas šajās jomās;

2) saimniecībām paredzēti vienkāršāki noteikumi dibināšanai un darbībai salīdzinot ar parastajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (piemēram, var nebūt dibināšanas līgums un statūti).

Saskaņā ar likumprojektu tiek likvidēta uzņēmējdarbības forma - individuālais uzņēmums.

Likumprojektā ietverti pārejas noteikumi, kas paredz kārtību, kādā 18 mēnešu laikā (no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.jūnijam) individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības tiek vai nu ierakstītas komercreģistrā vai izbeidz savu darbību un tiek izslēgtas no uzņēmumu reģistra. Gadījumos, kad jāveic reorganizācija, kārtība ir būtiski vienkāršota.

 3. Cita informācija

 Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts makroekonomisko vidi būtiski neietekmē.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts veicinās uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, nosakot vēl pēc Komerclikuma reformas palikušo uzņēmējdarbības subjektu – individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību  juridiski precīzāku turpmāko statusu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts tūlītējas sociālās sekas neradīs, tomēr ilgtermiņā tam var būt labvēlīgas sekas, ņemot vērā visai lielo zemnieku saimniecību īpatsvaru un to, ka atbilstoši likumprojektam zemnieka vai zvejnieka saimniecības neveiksmīgas darbības rezultātā kreditoru prasījumiem nav pakļauta saimniecības īpašnieka personiskā manta.

Likumprojektam ir neitrāla ietekme uz sieviešu un vīriešu vienādo tiesību un iespēju ievērošanu.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija                       

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

2007

 3

2008

 4

2009

 5

2010

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

86,9

233,3

75,7

3. Finansiālā ietekme

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

-86,9

-233,3

-75,7

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Valsts nodeva par pārreģistrāciju, taču Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra sēdes protokola Nr. 47 4.§ 3.punkts paredz Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izveidot darba grupu, lai izvērtētu iespēju atbrīvot zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekus no valsts nodevas par pārreģistrāciju un ar to saistītu grozījumu izdarīšanu citos valsts reģistros.

normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Izdevumi informatīvajiem pasākumiem

 

Pasākums

Izdevumu postenis

Summa

Gads

Informācijas izsūtīšana pa pastu

Pasta pakalpojumi – ierakstītas vēstules nosūtīšana: 32 602 zemnieku saimniecībām, 16 820 individuālajiem uzņēmumiem, 135 zvejnieku saimniecībām (kopā – 49557 vēstules)

49 557 x 0,64 Ls (maksa par 1 ierakstītas vēstules nosūtīšanu) = 31 716,- Ls

2009.gada sākums

Paziņojumu ievietošana lielākajos reģionālajos mēdijos (laikrakstos, televīzijā)

Maksa par paziņojuma publicēšanu, raidlaiku

~50,- Ls x 8 (laikraksti) x 4 (publikācijas) =  1600,-Ls; ~118,- Ls x 3 (reģ. televīzijas) x 2 (dienas) =  708,-Ls. Kopā: 2308, - Ls

2009., 2010.gads

Informatīvo semināru organizēšana

Telpu un aprīkojuma noma, informatīvie materiāli, reprezentācijas izdevumi

~160,- Ls (telpu noma) x 4 (semināri) + 500,-Ls (inf. materiāli) + 600,- Ls (reprezentācijas izd.) = 1740,- Ls

2009., 2010.gads

Preses konferences organizēšana

Reprezentācijas izdevumi

~ 122,- Ls x 2 = 244,-Ls

2009., 2010.gads

Kopā: 36 008, - Ls, no tiem:

 33 862,- Ls – 2009.gadā; 2 146,- Ls – 2010.gadā

 

2009.gads

 

2009.gada janvāris (sagatavošanās, pārreģistrācijas uzsākšana):

 

Izdevumu postenis

Amatu skaits

Vidējā alga* mēnesī, Ls

Summa 1 mēnesim, Ls

Darba samaksa

 

 

 

Pārvaldes vecākais referents

2

298

596

Valsts notārs (ierēdnis)

3

 

419

1257

Sociālā apdrošināšana 24,09%

 

 

446 

 

Atlīdzība kopā 2009.gada janvārī: 2 299,-Ls

 

* Alga noteikta saskaņā ar MK 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”: 6.mēnešalgu grupa – pārvaldes vecākais referents; 8.mēnešalgu grupa – valsts notārs (ierēdnis).

 

Izmaksas darba vietu iekārtošanai pirmajam gadam 5 darbiniekiem

 

Telpu platība darba vietām:

5 x 8 m2 = 40 m2

Darba vietas iekārtošana   

(galds, krēsls, plaukts, galda lampa, telefons, apmeklētāju krēsls)

 

600, - Ls x 5 darb. = 3000,- Ls

Datortehnika (datori, printeri, programmatūra)                   

1160, - Ls x 5 darb. = 5800, - Ls

Kopā (Ls)

8800,-

 

Uzturēšanas izmaksas 5 darbiniekiem 1 mēnesim

 

Telpu noma

 

8m2 x 7,50,- Ls x 1 mēn.  x 5 darb. = 300, - Ls

Kancelejas un saimniecības preces

20,- Ls x 5 darb. x 1 mēn.=100,- Ls

Administratīvās izmaksas -  telefoni,  elektroenerģija, telpu uzkopšana, printeru kārtridži, kopētāju pulveris, datu pārraides tīkla uzturēšana, u.c.

50,- Ls x 5 darb. x 1 mēn.= 250,- Ls

Kopā:           

650,- Ls

 

Kopā 2009.gada janvārī: 11 749,-Ls

 

2009.gada februāris – decembris (11 mēneši)

 

Izdevumu postenis

Amatu skaits

Vidējā alga mēnesī, Ls

Summa 1 mēnesim, Ls

Summa 11 mēnešiem, Ls

Darba samaksa

 

 

 

 

Pārvaldes vecākais referents

2

298

596

6556

Valsts notārs (ierēdnis)

3

 

419

1257

13827

Piemaksas pie algām 20%

 

 

371

4077

Pabalsti un kompensācijas 15%

 

 

278

3057

Sociālā apdrošināšana 24,09%

 

 

603

6629

 

Atlīdzība kopā 2009.gada februāris – decembris: 34 146,- Ls

 

 

Uzturēšanas izmaksas

Telpu noma

 

8m2 x 7,50,- Ls x 11 mēn.  x 5 darb. = 3300, - Ls

Kancelejas un saimniecības preces

20,- Ls x 5 darb. x 11 mēn.= 1100,- Ls

Administratīvās izmaksas -  telefoni,  elektroenerģija, telpu uzkopšana, printeru kārtridži, kopētāju pulveris, datu pārraides tīkla uzturēšana, u.c.

50,- Ls x 5 darb. x 11 mēn.= 2750,- Ls

Kopā:           

7 150,- Ls

Kopā 2009.gada februāris – decembris: 41 296,- Ls

 

Kopā 2009.gadā: 86 907,- Ls  (tajā skaitā 33 862,- Ls – izdevumi informatīvajiem pasākumiem)

 

2010.gada janvāris – oktobris (10 mēneši)

 

Atlīdzība esošajiem darbiniekiem:

Izdevumu postenis

Amatu skaits

Vidējā alga mēnesī, Ls

Summa 1 mēnesim, Ls

Summa 10 mēnešiem, Ls

Darba samaksa

 

 

 

 

Pārvaldes vecākais referents

2

298

596

5960

Valsts notārs (ierēdnis)

3

 

419

1257

12570

Piemaksas pie algām 20%

 

 

371

3706

Pabalsti un kompensācijas 15%

 

 

278

2779

Sociālā apdrošināšana 24,09%

 

 

603

6026

 

Atlīdzība kopā 2010.gada 10 mēnešiem 5 esošajiem darbiniekiem: 31 041,- Ls

 

Uzturēšanas izmaksas esošajiem darbiniekiem

Telpu noma

 

8m2 x 7,50,- Ls x 10 mēn. x 5 darb. = 3 000, - Ls

 

Kancelejas un saimniecības preces

 

20,- Ls x 5 darb. x 10 mēn.= 1000,- Ls

Administratīvās izmaksas -  telefoni,  elektroenerģija, telpu uzkopšana, printeru kārtridži, kopētāju pulveris, datu pārraides tīkla uzturēšana, u.c.

 

50,- Ls x 5 darb. x 10 mēn.= 2500,- Ls

Kopā:           

6500,- Ls

 

Papildus izmaksas 2010.gada 10 mēnešos

 

Atlīdzība papildus 23 darbiniekiem:

Izdevumu postenis

Amatu skaits

Vidējā alga mēnesī, Ls

Summa 10 mēnešiem, Ls

Darba samaksa

 

 

 

Pārvaldes vecākais referents

12

298

35760

Valsts notārs (ierēdnis)

11

 

419

46096

Piemaksas pie algām 20%

 

143

16370

Pabalsti un kompensācijas 15%

 

108

12277

Sociālā apdrošināšana 24,09%

 

 

 

233

26619

 

Atlīdzība kopā 2010.gada 10 mēnešiem papildus 23 darbiniekiem: 137 122,- Ls

 

Izmaksas darba vietu iekārtošanai papildus 23 darbiniekiem:

Telpu platība darba vietām:

23 x 8 m2 = 184 m2

Darba vietas iekārtošana   

(galds, krēsls, plaukts, galda lampa, telefons, apmeklētāju krēsls)

 

 600, - Ls x 23 darb. = 13 800,- Ls

 

 

Kopā (Ls)

13 800,-

 

Uzturēšanas izmaksas papildus 23 darbiniekiem:

Telpu noma

 

8m2 x 7,50,- Ls x 10 mēn. x 23 darb. = 13800, - Ls

 

Kancelejas un saimniecības preces

 

20,- Ls x 23 darb. x 10 mēn.= 4600,- Ls

Administratīvās izmaksas -  telefoni,  elektroenerģija, telpu uzkopšana, printeru kārtridži, kopētāju pulveris, datu pārraides tīkla uzturēšana, u.c.

 

50,- Ls x 23 darb. x 10 mēn.= 11500,- Ls

Datortehnikas (datori, printeri, programmatūra)  noma 

~65, - Ls x 23 darb. x 10 mēn.= 14950,- Ls

Kopā:           

44 850,- Ls

* ņemot vērā, ka 23 darbinieki tiek pieņemti uz noteiktu laiku, datortehnika 23 darba vietām tiks nomāta

 

Kopā 2010.gada 10 mēnešos: 219 513,- Ls

 

2010.gada novembris – decembris (2 mēneši)

 

Atlīdzība 8 darbiniekiem 2 mēnešos:

Izdevumu postenis

Amatu skaits

Vidējā alga mēnesī, Ls

Summa 1 mēnesim, Ls

Summa 2 mēnešiem, Ls

Darba samaksa

 

 

 

 

Pārvaldes vecākais referents

4

298

1192

2384

Valsts notārs (ierēdnis)

4

 

419

1676

3352

Piemaksas pie algām 20%

 

 

574

1147

Pabalsti un kompensācijas 15%

 

 

430

860

Sociālā apdrošināšana 24,09%

 

 

933

1865

 

Atlīdzība kopā 2010.gada 2 mēnešos: 9608, - Ls

 

Uzturēšanas izmaksas 8 darbiniekiem 2 mēnešos:

Kancelejas un saimniecības preces

 

20,- Ls x 8 darb. x 2 mēn.= 320,- Ls

Administratīvās izmaksas -  telefoni,  elektroenerģija, telpu uzkopšana, printeru kārtridži, kopētāju pulveris, datu pārraides tīkla uzturēšana, u.c.

50,- Ls x 8 darb. x 2 mēn.= 800,- Ls

Telpu noma

 

8m2 x 7,50- Ls x 8 darb. x 2 mēn. = 960, - Ls

Kopā (Ls)

2080,- Ls

Kopā 2010.gada 2 mēnešos:11 688,- Ls

 

Kopā 2010.gadā: 233 347, -Ls (tajā skaitā 2 146,- Ls – izdevumi informatīvajiem pasākumiem)

 

2011.gads (10 mēneši)

 

Izdevumu postenis

Amatu skaits

Vidējā alga mēnesī, Ls

Summa 1 mēnesim, Ls

Summa 10 mēnešiem, Ls

Darba samaksa

 

 

 

 

Pārvaldes vecākais referents

4

298

1192

11920

Valsts notārs (ierēdnis)

4

 

419

1676

16760

Piemaksas pie algām 20%

 

 

574

5736

Pabalsti un kompensācijas 15%

 

 

430

4302

Sociālā apdrošināšana 24,09%

 

 

933

9327

 

Atlīdzība kopā 2011.gadā: 48 045,- Ls

 

Uzturēšanas izmaksas 8 darbiniekiem

Kancelejas un saimniecības preces

20,- Ls x 8 darb. x 10 mēn.= 1600,- Ls

Administratīvās izmaksas -  telefoni,  elektroenerģija, telpu uzkopšana, printeru kārtridži, kopētāju pulveris, datu pārraides tīkla uzturēšana, u.c.

50,- Ls x 8 darb. x 10 mēn.= 4000,- Ls

Telpu noma

 

8m2 x 7,50- Ls x 10 mēn. x 8 darb. = 4800, - Ls

Kopā (Ls)

10400, - Ls

 

Kopā 2011. gadā: 58 445,- Ls

Izdevumi kopā: 378 699,-Ls

 

6. Cita informācija 

Normatīvā akta finansiālā ietekme 2011.gadā: -58 tūkst. Ls

Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojekta normu nodrošināšanai 2009.gadā un turpmākajos gados jāizskata Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Vienotā paketē tiek virzīts likumprojekts „Fizisko personu saimnieciskās darbības likums”, likumprojekts „Grozījums likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””, likumprojekts „Grozījums Autopārvadātāju likumā”, likumprojekts „Grozījums Ciltsdarba likumā”, likumprojekts „Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā”, likumprojekts „Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā” un likumprojekts „Grozījumi likumā „Par amatniecību””.

 

Nepieciešams izvērtēt grozījumu nepieciešamību:

1)     likumā „Par nodokļiem un nodevām”;

2)     likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;

3)     likumā „Par uzņēmuma ienākumu nodokli”;

4)     likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”;

5)     likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

6)     likumā „Par grāmatvedību”;

7)     Gada pārskatu likumā.

 

Pēc likuma pieņemšanas jāizstrādā Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru ka bineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr. 562 „Noteikumi par uzņēmējdarbības reģistrēšanas, ierakstu izdarīšanas komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu””, paredzot valsts nodevu likmes ierakstiem komercreģistrā, kā arī Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā””, paredzot jaunu pieteikuma veidlapu zemnieka un zvejnieka saimniecības ierakstīšanai komercreģistrā.

2. Cita informācija

Nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos jāstājas spēkā vienlaikus ar Likumprojektu - 2009.gada 1.janvārī.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

 -

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un biedrību “Zemnieku saeima”, virzot iesniegšanai Ministru kabinetā Koncepciju par zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu. Likumprojekts izstrādāts, ievērojot minētajā koncepcijā ietverto III risinājuma variantu, kas tika atbalstīts Ministru kabinetā 2006.gada 12.septembrī. 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

Minētās nevalstiskās organizācijas atbalsta jauna likuma un zemnieku un zvejnieku saimniecības kā vēsturiskas formas saglabāšanas nepieciešamību, kā arī juridiskās personas statusa piešķiršanu zemnieku un zvejnieku saimniecībām. Tāpat minētās organizācijas uzstāj uz tādu pārejas noteikumu sagatavošanu, kuri radītu iespējami maz izmaksas saimniecībām un jo īpaši – lai varētu saglabāt esošos numurus un nosaukumu. Šos visus jautājumus likumprojekts risina atbilstoši norādītajām vēlmēm.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Tā kā likumprojekts ir sagatavots atbilstoši Ministru kabinetā 2006.gada 12.septembrī apstiprinātajai Koncepcijai par zemnieku un zvejnieku saimniecību turpmāko statusu, sabiedrība par likumprojekta pamatprincipiem jau ir informēta. Viedokļi ir bijuši dažādi, taču likumprojektā ietvertie pamatprincipi ir vairākuma atbalstīti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Zemnieku un zvejnieku saimniecību reģistrāciju arī turpmāk veiks Uzņēmumu reģistrs.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Visa nepieciešamā informācija būs pieejama Uzņēmumu reģistrā un Uzņēmumu reģistra mājas lapā internetā www.ur.gov.lv.

Individuālos uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecības papildus paredzēts informēt gan ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, gan nosūtot informatīvas vēstules par veicamajām darbībām un termiņiem.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds pieņemtos lēmumus varēs apstrīdēt likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, apstrīdot Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram, savukārt, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumus pārsūdzot tiesā.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

Tieslietu ministrs

G.Bērziņš

 

 

 

28.09.2007 10:57

2841

B.Lielkalne

67036951, baiba.lielkalne@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

V.Jarkina