18

 

 

18.10.07.         9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā””.

            Vienlaikus komisija nolēma lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                               Māris Krastiņš


Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 
Likumprojekts
 
 
Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
 
 
Izdarīt likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.; 2005, 9.nr.; 2007, 12.nr.) šādus grozījumus:
 

27.2pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1.1) Laika periodā no 2008.gada līdz 2010.gadam šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība tiek sniegta dzīvokļu īpašniekiem, ja:

a) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir virs 300 m2, bet tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

b) vienai personai pieder ne vairāk kā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

c) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.”;

 

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzēto palīdzību valsts sniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. Kārtību, kādā tiek nodrošināta šā panta pirmās daļas 4.punktā minētā palīdzība, uz energoefektivitātes pasākumiem attiecināmās izmaksas, energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas kritērijus, kā arī valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību nosaka Ministru kabinets.

 

 (6) Kārtību, kādā tiek sniegta šā panta trešajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības apmēru, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
  

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Salīdzinot ar ES valstīm, Latvijā ir zemāka mājokļa kvalitāte, dzīvojamās ēkas ir salīdzinoši vecas un ar zemu siltumnoturību. 25% ēku no kopējā dzīvojamo māju skaita ir būvētas līdz 1940. gadam, kad celtniecībā pārsvarā tika izmantotas ķieģeļu, akmens mūra un koka konstrukcijas. 71 % iedzīvotāju dzīvo no 1946. – 1990. gados celtajos mājokļos.

2007.gada 25.maijā Ministru kabinets pieņēma rīkojumu Nr.305 „Par Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmu 2007.–2010.gadam”. Apstiprinātās programmas mērķis ir veicināt dzīvokļu īpašnieku aktivitāti mājokļa ilgmūžības un energoresursu ekonomiskas izmantošanas jomā, vienlaikus arī netieši nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu.

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta pirmo daļu, valsts atbilstoši gadskārtējā valsts budžetā paredzēto līdzekļu apmēram sniedz palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvojamās mājas restaurācijai;

2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai;

3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas;

4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā.

27.2 panta ceturtā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā paredzēto palīdzību valsts sniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

Šis pilnvarojums Ministru kabinetam ļauj noteikt attiecīgās darbības procesu. Tādējādi atbilstoši deleģējumam Ministru kabinetam ir tiesības noteikt līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību, nevis māju un pretendentu loku, kuri ir tiesīgi saņemt valsts līdzfinansējumu, kā arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas.

Līdz ar to spēkā esošais likuma pilnvarojums liedz īstenot Ministru kabineta apstiprināto Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmu 2007.–2010.gadam.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz precizēt 27.2 pantu ar 1.1 daļu, kā arī izteikt panta piekto un sesto daļu jaunā redakcijā, paplašinot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, t.sk. arī attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, kā arī māju un pretendentu loku, kuri ir tiesīgi saņemt valsts līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanā.

3. Cita informācija

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Par valsts līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās”, kas ir izsludināts 2007.gada 9.augusta Valsts sekretāru sanāksmē (Protokols Nr.31, 7.§). Saskaņošanas procesā par Ministru kabineta noteikumu projektu ir izteikti iebildumi, t.sk Tieslietu ministrija iebilda par noteikumu projekta neatbilstību spēkā esošajam likuma pilnvarojumam, kā arī Finanšu ministrija norādīja, ka noteikumu realizācijai 2008.gadā papildus nepieciešamais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem netiks piešķirts.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredzēts Ministru kabineta apstiprinātās Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmas 2007.–2010.gadam realizācijai un paredz līdzfinansējuma piešķiršanu vienam no 27.2 panta pirmajā daļā minētajiem līdzfinansējumu mērķiem.

Līdzekļu piešķiršana citiem šajā pantā minētajiem mērķiem ir atkarīga no valsts budžeta iespējām. Dzīvojamo ēku, kas ir kultūrvēsturiski pieminekļi, līdzfinansēšana šo namu sakārtošanai ir viens no realizējamiem pasākumiem saskaņā ar deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību.

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

 

2007

2008

2009

2010

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

427,5

2 060,7

2 407,8

1 103,5

1 114,4

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

524,4

(Ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros)

2 388,0

2 752,4

1 255,2

1 279,1

3. Finansiālā ietekme

-96,9

 

-327,3

-344,6

-151,7

-164,7

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

 

 

 

5.1. Izdevumu finansiālā pamatojuma aprēķins

1) pasākums „Energono-vērtējums” (122 energono-vērtējumi x 200 LVL) – 24,4 tūkst. LVL;

 

2) pasākums „Daudzdzī-vokļu dzīvojamo māju renovācija” (26 renovācijas projekti x 18 tūkst. LVL) – 468 tūkst. LVL.

 

3) Programmas administrē-šanas un ieviešanas izmaksas (Ekonomikas ministrijā ieviešanas izmaksas 16 tūkst., v/a „Mājokļu aģentūra” ieviešanas izmaksas 16 tūkst. LVL.

1) pasākums „Energo-novērtē-jums” (520 energo-novērtē-jumi x 200 LVL) – 104 tūkst. LVL;

2) pasākums „Daudz-dzīvokļu dzīvojamo māju renovācija” (113 renovācijas projekti x 20 tūkst. LVL) – 2 260 tūkst. LVL.

3) Program-mas administrē-šanas un ieviešanas izmaksas (Ekonomi-kas ministrijā ieviešanas izmaksas 12 tūkst., v/a „Mājokļu aģentūra” ieviešanas izmaksas 12 tūkst. LVL.

1) pasākums „Energono-vērtējums” (442 energo-novērtējumi x 200 LVL) – 88,4 tūkst. LVL;

 

2) pasākums „Daudzdzī-vokļu dzīvojamo māju renovācija” (120 renovācijas projekti x 22 tūkst. LVL) – 2 640 tūkst. LVL.

3) Programmas administrē-šanas un ieviešanas izmaksas (Ekonomi-kas ministrijā ieviešanas izmaksas 12 tūkst., v/a „Mājokļu aģentūra” ieviešanas izmaksas 12 tūkst. LVL.

1) pasākums „Energono-vērtējums” (36 energo-novērtējumi x 200 LVL) – 7,2 tūkst. LVL;

 

2) pasākums „Daudzdzī-vokļu dzīvojamo māju renovācija” (51 renovā-cijas projekti x 24 tūkst. LVL) – 1 224 tūkst. LVL.

3) Program-mas administrē-šanas un ieviešanas izmaksas (Ekonomi-kas ministrijā ieviešanas izmaksas 12 tūkst., v/a „Mājokļu aģentūra” ieviešanas izmaksas 12 tūkst. LVL.

1) pasākums „Energono-vērtējums” (no 2008.-2010 - 998 energonovērtē-jumi x 200 LVL = 199,6 tūkst. LVL) – vidēji 39,9 tūkst. LVL;

2) pasākums „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija” (no 2008.-2010 – 284 renovācijas projekti x 20-24 tūkst. LVL = 1 224,8 tūkst. LVL) – vidēji 56,8 tūkst. LVL.

3) Programmas administrēša-nas izmaksas (Ekonomikas ministrijā un v/a „Mājokļu aģentūra”) – vidēji 14,4 tūkst. LVL.

5.2. Ieņēmumu finansiālā pamatojuma aprēķins

1) PVN par sniegtajiem energono-vērtējuma pakalpoju-miem – 6,3 tūkst. LVL;

2) PVN par veiktajiem renovācijas darbiem – 421,2 tūkst. LVL.

1) PVN par sniegtajiem energono-vērtējuma pakalpoju-miem – 26,7 tūkst. LVL;

2) PVN par veiktajiem renovācijas darbiem – 2 034,0 tūkst. LVL.

1) PVN par sniegtajiem energono-vērtējuma pakalpoju-miem –31,8 tūkst. LVL;

2) PVN par veiktajiem renovācijas darbiem – 2 376,0 tūkst. LVL.

1) PVN par sniegtajiem energono-vērtējuma pakalpoju-miem –1,9 tūkst. LVL;

2) PVN par veiktajiem renovācijas darbiem – 1 101,6 tūkst. LVL.

1) PVN par sniegtajiem energonovērtē-juma pakalpojumiem – vidēji 12,1 tūkst. LVL;

2) PVN par veiktajiem renovācijas darbiem – vidēji 1 102,3 tūkst. LVL.

6. Cita informācija

Nav

Nav.

Nav.

Nav.

Nav.

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Ministru kabinetam jāizdod noteikumi par valsts līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās.

 

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav.


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav notikušas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav notikušas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti sabiedrības informēšanas pasākumi.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Paplašinās esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks veikta informācijas kampaņa ar masu saziņas līdzekļu starpniecību.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

Nav.