Rīgā, 2007

 

Rīgā, 2007.gada 17.oktobrī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu, Juridiskā komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums likumā “Par tiesu varu””.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu, Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

 

 

Pielikumā: Juridiskās komisijas izstrādātais likumprojekts uz 1 lpp. un anotācija uz 1 lpp.

 

 

Ar cieņu,

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš
Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par tiesu varu"

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 8., 20.nr.; 2006, 7., 24.nr.) šādu grozījumu:

1.52.pantā

izteikt pirmās daļas piekto punktu šādā redakcijā:

“5) darbojusies juridiskajā specialitātē vismaz piecus gadus pēc augstākās juridiskās izglītības iegūšanas”.

 

 

 


Likumprojekta

Grozījums likumā “Par tiesu varu”

anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījums likumā “Par tiesu varu” nepieciešams, lai precizētu likumā noteiktās prasības rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu amata kandidātiem un noteikt, ka par tiesnesi iecelt var personu, kas darbojusies juridiskajā specialitātē vismaz piecus gadus pēc augstākās juridiskās izglītības iegūšanas. Likumprojekta mērķis ir sekmēt augstāku kvalifikācijas prasību izvirzīšanu tiesneša amata kandidātiem.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

 Neparedzēti izdevumi valsts budžetā nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Likumprojekta sagatavošanas gaitā piedalījās Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji, kā arī tika uzklausīti Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas viedokļi.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo valsts institūciju palīdzību. Jaunu institūciju dibināšana nav nepieciešama.