2007

 

 

 

 

 

 

2007. gada ____. oktobrī

Nr._________________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. panta pirmo daļu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija iesniedz komisijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā”.

Komisija lūdz, izskatot Saeimas plenārsēdē jautājumu par likumprojekta nodošanu komisijai, nodot to tikai Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

Pielikumā:

1.     Likumprojekta teksts uz 1 lpp.

2.     Likumprojekta anotācija uz 4 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                                J.Dalbiņš

 


Likumprojekta teksts

 

Grozījumi Imigrācijas likumā

 

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.; 2003, 13., 16.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1., 5., 9.nr.; 2007, 5., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 51. panta pirmo daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

„4) lai izpildītu papildsodu izraidīšana no Latvijas Republikas”.

 

2. Izslēgt 61. panta ceturtās daļas 7. punktu.

 

3. Izslēgt 63. panta otrās daļas 2. punktu.


Likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējā situācija

     Atbilstoši Imigrācijas likuma nosacījumiem lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu ir tiesīgi pieņemt Valsts robežsardzes priekšnieks vai viņa pilnvarota persona (46.panta pirmā daļa) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona (47.panta pirmā daļa un 48.panta pirmā daļa). Saskaņā ar Imigrācijas likuma 50.panta otro daļu ārzemnieka piespiedu izraidīšanu veic Valsts robežsardze. Šobrīd, lai izpildītu Valsts robežsardzes amatpersonas vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas pieņemto lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu Valsts robežsardzes amatpersonas rīkojas saskaņā ar Imigrācijas likuma 51.panta pirmās daļas 3.punktu, proti, Valsts robežsardzes amatpersonai ir tiesības aizturēt ārzemnieku, izņemot nepilngadīgu ārzemnieku, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, lai izpildītu lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas.

     Gadījumā, kad tiesa personai piemēro papildsodu izraidīšana no Latvijas Republikas, faktiski, ja nav cita pamata ārzemnieka aizturēšanai, atbilstoši Imigrācijas likuma nosacījumiem nav pamata personas aizturēšanai, jo Imigrācijas likuma 51.panta pirmās daļas 3.punktā lietotais termins „lēmums par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu” ir attiecināms tikai uz Valsts robežsardzes amatpersonu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonu pieņemto lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.

Līdz ar to, lai nodrošinātu papildsoda izraidīšana no Latvijas Republikas izpildei nepieciešamos priekšnosacījumus, ir nepieciešams veikt Imigrācijas likuma normu precizēšanu.

Imigrācijas likuma 61.panta ceturtās daļas 7.punktā noteikts, ka lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kurām ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta (turpmāk — saraksts) pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona, ja ārzemniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriests papildsods — izraidīšana no Latvijas Republikas.

Savukārt Imigrācijas likuma 63.panta otrās daļas 2.punktā noteikts, ka ārzemnieku var iekļaut sarakstā, nosakot ieceļošanas aizliegumu no trim līdz pieciem gadiem, ja ārzemniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriests papildsods — izraidīšana no Latvijas Republikas.

Grozījumi Krimināllikuma 43.panta otrajā daļā paredz, ka turpmāk tiesa piespriežot ārzemniekam papildsodu - izraidīšana no Latvijas Republikas, noteiks arī ieceļošanas aizlieguma termiņu Latvijas Republikā.

Tādejādi Imigrācijas likuma 61.panta ceturtās daļas 7.punkts un 63.panta otrās daļas 2.punkts ir izslēdzami, jo saskaņā ar grozījumiem Krimināllikuma 43.panta otrajā daļā ieceļošanas aizlieguma noteikšana ārzemniekam, kuram piespriests papildsods – izraidīšana no Latvijas, būs tiesas kompetencē, nevis Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz piešķirt Valsts robežsardzes amatpersonām tiesības aizturēt ārzemnieku, kuram saskaņā ar tiesas spriedumu ir piespriests papildsods – izraidīšana no Latvijas Republikas, lai nodrošinātu piespiedu izraidīšanu, kā arī izslēgt Imigrācijas likuma 61.panta ceturtās daļas 7.punktu, kas paredz, ka lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu sarakstā pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona, ja ārzemniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriests papildsods — izraidīšana no Latvijas Republikas un 63.panta otrās daļas 2.punktu, kas paredz, ka ārzemnieku var iekļaut sarakstā, nosakot ieceļošanas aizliegumu no trim līdz pieciem gadiem, ja ārzemniekam par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piespriests papildsods — izraidīšana no Latvijas Republikas.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts virzāms vienlaikus ar likumprojektiem „Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.Nr.438/Lp9) un „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.Nr.293/Lp9).

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžeta un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

4

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansu ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Būs nepieciešams izdarīt grozījumus:

- Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.605 “Kārtība, kādā uztur un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta”, jo papildus jau noteiktajiem lēmumiem, uz kuru pamata ziņas par ārzemnieku iekļaujamas sarakstā, nepieciešams noteikt, ka arī tiesas lēmums, ar kuru ārzemniekam piespriests papildsods – izraidīšana no Latvijas Republikas, nosakot ieceļošanas aizliegumu, ir pamats ziņu iekļaušanai sarakstā;

- Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.212 „Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma un tā izsniegšanas kārtība”.

2. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

Pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

Sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti un sabiedriskās domas viedoklis nav noskaidrots.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), bezmaksas datu bāze www.likumi.lv un citi plašsaziņas līdzekļi un sistēmas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.