Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu drošuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 15.panta otro daļu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, izdevumus par ekspertīzi atlīdzina izplatītājs, kas pirmais laidis nedrošo preci vai lietu Latvijas Republikas tirgū. Izplatītājam, kas atlīdzinājis izdevumus par ekspertīzi, ir regresa prasījuma tiesības pret ražotāju vai pakalpojuma sniedzēju, no kura iegādāta prece vai lieta."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministra vietā –

Ministru prezidents

A.Kalvītis


 

 

 

Likumprojekta „Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

   

Šobrīd Preču un pakalpojumu drošuma likums paredz likumu uzraugošo iestāžu – Patērētāju tiesību aizsardzības centra un citu valsts uzraudzības un kontroles iestāžu, kuru kompetencē ir noteiktu preču vai pakalpojumu tirgus uzraudzība un kontrole (turpmāk – Iestādes) darbības, ja prece vai pakalpojums ir nedrošs un ja prece vai pakalpojums jau tiek piedāvāts tirgū.

Ja saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu ekspertīzē konstatēts, ka prece vai pakalpojums neatbilst drošuma prasībām, izdevumus par ekspertīzi atlīdzina ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs piecu dienu laikā no izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas dienas. Turpretī, ja ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, tad Iestādēm nav iespējams piedzīt izdevumus sakarā ar veikto preču vai pakalpojumu ekspertīzi.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu preču vai pakalpojumu ekspertīzes izdevumu atlīdzināšanu gadījumā, ja ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, nosakot, ka šādā gadījumā izdevumus par preces vai pakalpojuma ekspertīzi sedz izplatītājs, kas pirmais laidis nedrošo preci Latvijas Republikas tirgū. Turklāt noteikts, ka izplatītājam, kas atlīdzina izdevumus par ekspertīzi, ir regresa prasījuma tiesības pret ražotāju vai pakalpojuma sniedzēju, no kura iegādāta prece vai lieta. 

3. Cita informācija 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts nodrošinās iespēju Iestādēm piedzīt izdevumus sakarā ar veikto preču vai pakalpojumu ekspertīzi, tādējādi veicinot tirgū laisto preču un sniegto pakalpojumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām preču un pakalpojumu drošuma prasībām.  Izplatītājam, no kura piedzīti ekspertīzes izdevumi sakarā ar veikto izplatītāja ievesto preču vai pakalpojumu ekspertīzi, ir regresa prasījuma tiesības pret preces ražotāju vai pakalpojuma sniedzēju, no kura tas iegādājies konkrēto preci vai lietu.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Nav paredzama normatīvā akta projekta ietekme uz preču un pakalpojumu cenu līmeni Latvijas Republikā, jo saskaņā ar likuma prasībām ražotājam un pakalpojuma sniedzējam ir obligāts pienākums ražot un laist apgrozībā vai sniegt tikai drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu preci vai pakalpojumu un uzņemties atbildību par preces vai pakalpojuma drošumu. Līdz ar to, ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma prasībām ekspertīzes izdevumus ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs atlīdzina tikai gadījumos, kad tiek konstatēta preces vai pakalpojuma neatbilstība drošuma prasībām, šādi izdevumi ražotājam vai pakalpojuma sniedzējam rodas izņēmuma gadījumā, ja ticis konstatēts likumpārkāpums.

4. Ietekme uz vidi 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

2007

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2008

2009

2010

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta projekta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Papildu normatīvos aktus sagatavot nav nepieciešams.  

2. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvā akta projekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts neietekmē saistības pret Eiropas Savienību.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums                                                               1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

_

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts nosūtīts saskaņošanai Latvijas Tirgotāju asociācijai, Patērētāju interešu aizstāvības asociācijai, Patērētāju interešu aizstāvības klubam, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomei, Tautsaimniecības padomei.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Tirgotāju asociācija paudusi atbalstu sagatavotajam likumprojektam.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekta teksts tiks publicēts Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.em.gov.lv) un Ministru kabineta mājas lapā (www.mk.gov.lv).

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzētos uzdevumus veiks Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un citas Preču un pakalpojuma drošuma likumā noteiktās uzraudzības iestādes.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likuma teksts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.em.gov.lv) un tiesību aktu portālā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Indivīds iestādes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

4. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  

 

Ekonomikas ministrs                                                                         J.Strods

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

K.Gerhards    

 Dž.Innusa

I.Vanaga

L.Zemīte

 

 

 

2007.09.20. 16:07

1037

I.Bērziņa, 67013274

Ieva.Berzina@em.gov.lv