Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.panta septīto daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elek­troniskā formā."

 

2.  6.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"Ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā tiek izdarīts uz ieinteresētās per­sonas pieteikuma, valsts pārvaldes iestādes lēmuma, publiska reģistra informācijas vai tiesas nolēmuma pamata. Uzņēmumu reģistra žurnālā par katru uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ierakstāmas šādas ziņas:";

 

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta:";

 

papildināt piekto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) valsts pārvaldes iestādes lēmums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu vai atjaunošanu."

 

3.  7.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

 

"Visi ieraksta izdarīšanai nepieciešamie dokumenti un citi likumā noteik­tie dokumenti Uzņēmumu reģistram iesniedzami papīra formā vai elektroniski. Ja pieteikums tiek iesniegts elektroniski, izmantojama Uzņēmumu reģistra pārziņā esošā speciālā tiešsaistes forma.";

 


papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"Reģistrējot izšķirošo ietekmi, ievēro Koncernu likuma un šā likuma noteikumus."

 

4.  9.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Pēc Saeimas, Ministru kabineta, tiesībaizsardzības, kontroles institūciju un citu valsts pārvaldes iestāžu, kā arī tiesu izpildītāju pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju no reģistriem, ievē­rojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.";

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu iz­rakstus un kopijas papīra formā vai elektroniski, ja saņemts rakstveida (tajā skaitā elektronisks) pieprasījums no ieinteresētās personas. Ikviens var pieprasīt no Uzņēmumu reģistra izziņu, ka attiecīgās ziņas Uzņēmumu reģistra žurnālā un tam pievienotajos dokumentos nav ierakstītas. Izsniedzamo dokumentu izrakstu un kopiju pareizība apliecināma normatīvajos aktos dokumentu izstrādāšanas jomā noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Papīra dokumentu elektroniskās kopijas pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Izsniegtās elektronisko dokumentu ko­pijas neapliecina ar vārdiem "kopija pareiza", ja vien pieprasītājs nav nepārprotami pieprasījis šāda apstiprinājuma sniegšanu."

 

5. Izteikt 14.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu re­ģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tikai gadījumā, ja:

1) komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu;

2) starp komersanta pieteikto firmu un komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu firmu vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp firmā lietotajiem burtiem un cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana."

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11. Šā likuma normas par ziņu saņemšanu elektroniski par Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstiem un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem piemērojamas attiecībā uz ziņām, kas Uzņēmumu reģistra žurnālā reģistrētas pēc 1997.gada 1.janvāra."

 

7. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā: 

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/58/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 68/151/EEK attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra vietā –

vides ministrs

R.Vējonis


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” anotācija

 

Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

2003.gada 15.jūlijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2003/58/EK (turpmāk – direktīva), kas groza Padomes 1968.gada 9.marta Pirmo direktīvu 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu prasību ieviešanu, kas noteiktas direktīvā, proti, ka dalībvalsts komercreģistra iestādē ar 2007.gada 1.janvāri dokumentus var iesniegt elektroniski, kā arī komercreģistra iestādē ir nodrošināta iespēja elektroniski izsniegt atklātībai nododamās ziņas un dokumentus.

Ar Ministru kabineta 2006.gada 29.marta rīkojumu Nr.215 ir apstiprināts Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim (turpmāk – pasākumu plāns). Atbilstoši pasākumu plāna informatīvās daļas 11.punktā noteiktajam, Latvijā ir izplatīti gadījumi, kad komersanti aiz nezināšanas vai ļaunprātīgi veic darījumus ar komercsabiedrībām, kuru darbība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apturēta, vai ar komersantiem, kam saskaņā ar tiesas spriedumu ir piemērots administratīvais sods – tiesību atņemšana uz zināma veida vai visu veidu komercdarbību, vai kā Krimināllikumā noteiktais papildsods piemērota tiesību ierobežošana, kas ietver tiesību atņemšanu uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību. Šāda prakse kaitē likumīgai komercdarbībai. Pamatojoties uz iepriekš minēto, pasākumu plāna informatīvās daļas 11.punktā dots uzdevums izveidot mehānismu/sistēmu, kādā trešās personas tiek informētas par fiziskām un juridiskām personām, kam ir ierobežojumi komercdarbības veikšanā.

 

Šobrīd institūcijas, kurām Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz visu nepieciešamo informāciju no reģistriem, nosaka likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 9.pants, saskaņā ar kuru, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, informāciju bez maksas var saņemt tikai Saeima, Ministru kabinets, tiesībaizsardzības un kontroles institūcijas, tiesu izpildītāji, kā arī pašvaldības savas teritorijas robežās. Līdz ar to pārējām valsts pārvaldes institūcijām, piemēram, ministrijām, lai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saņemtu nepieciešamās ziņas, ir jāmaksā valsts nodeva, kas tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā. Šāds nosacījums nav lietderīgs, jo valsts maksā pati sev.

 

Saskaņā ar Komerclikuma 28. pantu komersanta firmai skaidri un nepārprotami jāatšķiras no citām komercreģistrā jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām. Šis noteiktais firmas ekskluzivitātes princips garantē komersantam ekskluzīvas tiesības uz viņa izraudzītu firmu. Vienlaicīgi šī tiesību norma ir vērsta uz tiesiskās drošības radīšanu, novēršot līdzīgu firmu sajaukšanas iespēju un no tā izrietošu komersanta un trešo personu tiesību aizskārumu.

Tomēr šobrīd praksē konstatējami izveidotās sistēmas trūkumi, jo veidojas situācijas, kurās:

-         tiek reģistrētas līdzīgas firmas;

-         no līdzīgas firmas lietošanas cietušajam komersantam jātērē savi resursi, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses;

-         komersantam, kurš neapzināti ir izvēlējies līdzīgo firmu, tā ir jāmaina, līdz ar to tērējot papildu finanšu resursus.

Lai risinātu iepriekšminēto problēmu nepieciešama Uzņēmuma reģistra valsts notāru kompetences paplašināšana firmas reģistrēšanas procesā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts nodrošina 2003.gada 15.jūlijā pieņemtajā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2003/58/EK noteikto prasību ieviešanu, paredzot, ka komercreģistra iestādē dokumentus var iesniegt elektroniski, kā arī ir nodrošināta iespēja elektroniski izsniegt atklātībai nododamās ziņas un dokumentus.

Likumprojekts paredz, ka Uzņēmumu reģistra žurnālā izdara ierakstu par valsts pārvaldes iestādes lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības apturēšanu vai atjaunošanu, tādejādi nodrošinot ar Ministru kabineta 2006.gada 29.marta rīkojumu Nr.215 apstiprinātā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim informatīvās daļas 11.punktā dotā uzdevuma izpildi.

 

Likumprojektā paredzēts, ka pēc valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs bez maksas sniedz tām nepieciešamo informāciju no reģistriem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

 

Lai nodrošinātu Komerclikuma 28. pantā noteikto ekskluzivitātes principu, kas komersantam garantē ekskluzīvas tiesības uz viņa izraudzītu firmu, komersanta firmai skaidri un nepārprotami jāatšķiras no citām komercreģistrā jau ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām. Lai tiktu panākta iespējami pilnīgāka iepriekšminētā principa realizācija, likumprojektā paredzēta Uzņēmuma reģistra valsts notāru kompetences paplašināšana firmas reģistrēšanas procesā.

 

3. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības

un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Makroekonomiskā vide tiks ietekmēta pozitīvi, jo, vienkāršojot administratīvās procedūras un radot drošāku uzņēmējdarbības vidi, tiek veicināta jaunu komercdarbības subjektu veidošanās.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts paredz administratīvo procedūru vienkāršošanu, nodrošinot iespēju dokumentus komercreģistra iestādei iesniegt elektroniski, kā arī saņemt atklātībai nododamās ziņas un dokumentus elektroniski. Nodrošinot trešo personu informēšanu par piemēroto atbildību par tiesību subjektu darbības pārkāpumiem, tiks radīta drošāka uzņēmējdarbības vide.

Paredzot Uzņēmuma reģistra valsts notāru kompetences paplašināšanu firmas reģistrēšanas procesā tiks panākta iespējami pilnīgāka Komerclikuma 28.pantā noteiktā ekskluzivitātes principa realizācija.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

Nav citas informācijas

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus ir izstrādāti grozījumi Komerclikumā. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” un likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” ir virzāmi izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā vienlaicīgi.

 

2. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

2003.gada 15.jūlijā pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2003/58/EK, kas groza Padomes 1968.gada 9.marta Pirmo direktīvu 68/151/EEK. paredz uzdevumu, ka vēlākais ar 2007.gada 1.janvāri dalībvalstīm ir jānodrošina iespēja elektroniski iesniegt komercreģistra iestādei dokumentus, kā arī elektroniski izsniegt atklātībai nododamās ziņas un dokumentus. Dalībvalstīm līdz 2006.gada 31.decembrim ir jānodrošina minēto direktīvas grozījumu ieviešana nacionālajos normatīvajos aktos. Lai šo procesu ieviestu Latvijā, izdarāmi grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un citos normatīvajos aktos.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                                1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes Direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām

(L221/04/09/2003 P.0013-0016)

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta 1. pants

 

 

 

 

 

Likumprojekta

3. pants

 

 

 

 

 

Likumprojekta 6.pants

 

2003.gada 15.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/58/EK 1.panta trešā daļa

 

2003.gada 15.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/58/EK 1.panta trešā daļa

 

2003.gada 15.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/58/EK 1.panta trešā daļa

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši direktīvas 1.panta trešajai daļai noteikts termiņš – ne mazāks kā 10 gadi no 2007.gada 1.janvāra.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

________________________

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Ir notikušas vairākas Eiropas Komisijas darba grupas par direktīvas ieviešanas jautājumiem.

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas.

 Likumprojekts paredz Uzņēmuma reģistra valsts notāru kompetences paplašināšanu firmas reģistrēšanas procesā.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS). Bez tam, par likuma pieņemšanu tiks sniegta informācija masu saziņas līdzekļos un Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv,

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt pieņemtos lēmumus apstrīdot likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, apstrīdot Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram, savukārt, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumus pārsūdzot tiesā.

4. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                                G. Bērziņš

 

 

 

 

 

01.08.2007 14:14

1431

B.Lielkalne 67036951

baiba.lielkalne@tm.gov.lv

 

Valsts sekretāra p.i.

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I. Juhansone

I. Nikuļceva

L.Popova

V.Jarkina