Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2007.gada ________________

Nr.______________________

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā”.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā

 

Izdarīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

5.pantā:

izslēgt trešās daļas 2.punktu;

izslēgt ceturtās daļas 5.punktu.

 

 9.Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Neskatoties uz to, ka ir ieviests pasākumu plāns inflācijas ierobežošanai, inflācija Latvijā augustā sasniegusi kārtējo rekordu - 10,1%. Tas liecina par to, ka ar plānā ietvertajiem pasākumiem inflācijas apkarošanai ir par maz un valstij ir nepieciešams atteikties arī no dārgiem projektiem, pie kuriem bez šaubām pieder arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecības projekts.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 5.panta otrā un trešā daļa paredz, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu finansē no:

-  privatizējamās valsts akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem (pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas);

-  valsts budžeta ieņēmumiem no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā.

Projekta īstenošanu papildus var finansēt no:

- pašvaldību budžetu līdzekļiem;

- neatmaksājamās un tehniskās palīdzības līdzekļiem;

- ziedojumiem un dāvinājumiem;

- Projekta īstenošanai paredzētās loterijas ieņēmumiem;

- citiem likumos noteiktiem līdzekļu avotiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz ierobežot projekta finansējuma avotus. Apstākļos, kad notiek cīņa pret inflāciju nav pieļaujams, ka Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas  finansēšana notiek no valsts budžeta ieņēmumiem no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma “Par Latvijas Banku” 18.1 pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā un citiem likumos noteiktiem līdzekļu avotiem.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts ierobežos valsts budžeta izdevumus, tādējādi veicinot inflācijas pazemināšanos.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

 

-

 

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts samazina budžeta izdevumus. Detalizēta finansiāla pamatojuma aprēķinam ir nepieciešama papildus informācija.

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildei netiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-