Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

 

 

2007.gada  26.septembrī Nr.9/10-2-i

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

             Sociālo un darba lietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu  "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  (nr.429/Lp9, steidzams).

 

Priekšsēdētāja                                               A.Barča

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  (Reģ. nr.429/lp 9)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

N

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

228.pants. Valsts sanitārā inspekcija

Valsts sanitārā inspekcija izskata šā kodeksa 42. un 43.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83. un 84.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir higiēnas prasību pārkāpumi) lietas, 88.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 un 166.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas, 166.10 un 166.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 166.12 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi cilvēka dzīves vides un epidemioloģiskās drošības jomā, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts sanitārās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts sanitārais inspektors un viņa vietnieki – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts sanitārās inspekcijas daļu vadītāji un viņu vietnieki – naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

3) vecākie valsts sanitārie inspektori – naudas sodu līdz simt latiem;

4) valsts sanitārie inspektori un jaunākie valsts sanitārie inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.

1.Izteikt 228.pantu šādā redakcijā:

 „228.pants. Veselības inspekcija

Veselības inspekcija izskata šī kodeksa 42., 43., 45., 45.1 , 45.2 , 45., 46.1  un 46.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83. un 84.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir higiēnas prasību pārkāpumi) lietas, 88.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 un 166.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas, 166.10 un 166.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 166.12 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi cilvēka dzīves vides un epidemioloģiskās drošības jomā, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Veselības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki – naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Veselības inspekcijas inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem.”

Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.”

 

 

 

1.Izteikt 228.pantu šādā redakcijā:

 „228.pants. Veselības inspekcija

Veselības inspekcija izskata šā kodeksa 42., 43., 45., 45.1 , 45.2 , 45., 46.1  un 46.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83. un 84.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir higiēnas prasību pārkāpumi) lietas, 88.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5 un 166.9 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas, 166.10 un 166.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 166.12 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir pārkāpumi cilvēka dzīves vides un epidemioloģiskās drošības jomā, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā un kosmētikas līdzekļu apritē) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Veselības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Veselības inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki – naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Veselības inspekcijas inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

Veselības inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.”

228.1 pants. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija izskata šā kodeksa 45.–45.3 un 46.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas valsts galvenais eksperts un viņa vietnieki – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas valsts eksperti – naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

2. Izslēgt 228.1 un 228.2 pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 228.1 un 228.2 pantu.

 

228.2 pants. Valsts farmācijas inspekcija

Valsts farmācijas inspekcija izskata šā kodeksa 46.1 un 78.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts farmācijas inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts farmācijas inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki – naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem;

2) Valsts farmācijas inspekcijas inspektori – naudas sodu līdz tūkstoš latiem.

Valsts farmācijas inspekcija šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatē un administratīvo sodu uzliek ar to pašu lēmumu, ar kuru konstatē zāļu reklāmas noteikumu pārkāpumu. Lēmumu noformē atbilstoši šā kodeksa 274.panta prasībām.

 

 

 

 

 

 

250.pants. Gadījumi, kad protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.1, 46.panta pirmajā un sestajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 108.panta pirmajā daļā (ja pārkāpumu izdarījis pilsonis), 135.–137., 149.22, 149.23 pantā, kā arī citos gadījumos, kad saskaņā ar šo kodeksu un citiem likumiem naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz divdesmit latu vai brīdinājumu noformē pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šā panta pirmajā daļā, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar šā kodeksa 246.pantu.

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 46.1 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Valsts farmācijas inspekcija, 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai Nacionālā radio un televīzijas padome vai 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Kon­kurences padome

 

 

1

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

 

„Aizstāt 250.panta trešajā daļā vārdus „Valsts farmācijas inspekcija” ar vārdiem „Veselības inspekcija”.

 

Atbalstīts.

3. Aizstāt 250.panta trešajā daļā vārdus „Valsts farmācijas inspekcija” ar vārdiem „Veselības inspekcija”.

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

 

2

 

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

 

„Aizstāt 304.panta 6.punktā vārdus „Valsts farmācijas inspekcijas” ar vārdiem „Veselības inspekcijas”.

Atbalstīts.

 

4. Aizstāt 304.panta 6.punktā vārdus „Valsts farmācijas inspekcijas” ar vārdiem „Veselības inspekcijas”.


 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī.

 

3

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: „Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.