Likumprojekts 2

 

2007. gada 18. oktobrī

 

 9/4 –                                                         

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut š.g. 25.oktobra Saeimas plenārsēdes darba kārtībā par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi Patvēruma likumā” (reģ.nr. 412/Lp9) izskatīšanai 2. lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts 2. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

         

 

 

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētājs                                                                                  Jānis Šmits

 

 

Likumprojekts 2. lasījumam

18.10.07.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                            

 

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi Patvēruma likumā ”

(reģ.nr.412/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(9)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 2. lasījumam

 

Grozījumi Patvēruma likumā

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi Patvēruma likumā

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

11.pants. Nepilngadīgās personas tiesības

 

(1) Nepilngadīgās personas (persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu) tiesības un likumīgās intereses pārstāv tās vecāki.

(2) Iesniegums izskatāms un lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt attiecināms arī uz patvēruma meklētāja nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi vienlaikus ar vecākiem atrodas vai ierodas Latvijas Republikā. Izskatot iesniegumu, tiek ņemts vērā nepilngadīgās personas viedoklis.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, tās tiesības un likumīgās intereses patvēruma piešķiršanas laikā pārstāv bāriņtiesas iecelts pārstāvis. Šā pārstāvja pienākumus, viņa iecelšanas kārtību, atlīdzības piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, atlīdzības apmēru, kā arī pārstāvim izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Pārrunas ar nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, veic šim uzdevumam īpaši apmācīti robežsargi.

(5) Nepilngadīgajai personai, kura ir bez vecāku pavadības, tiek nodrošināta bērna tiesību aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Nepilngadīgajai personai, kura ir bez vecāku pavadības, ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību patvēruma piešķiršanas procesa laikā.

(7) Patvēruma meklētāju nepilngadīgajiem bērniem vai nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem tiek nodrošinātas izglītības ieguves iespējas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītība.

 

 

 

1.  11.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, to personiskajās un mantiskajās attiecībās patvēruma piešķiršanas laikā pārstāv bāriņtiesa vai tās iecelts aizbildnis, vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs. Lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē pieņem bāriņtiesa pēc saskaņošanas ar Departamentu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pašvaldības izdevumus, kas radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā sedz no Bērnu un ģimenes lietu ministrijai kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem."

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Saeimas Juridiskais birojs

 

Ierosinām likuma 11. panta trešajā daļā:

1) izslēgt paredzētajos grozījumos (likumprojekta 1. pants) vārdus “pēc saskaņošanas ar Departamentu”;

2) daļas otro teikumu ietvert likuma 20. pantā.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

 

Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Nepilngadīgās personas tiesības

(1) Nepilngadīgās personas (persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu) tiesības un likumīgās intereses pārstāv tās vecāki.

(2) Iesniegums izskatāms un lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt attiecināms arī uz patvēruma meklētāja nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi vienlaikus ar vecākiem atrodas vai ierodas Latvijas Republikā. Izskatot iesniegumu, tiek ņemts vērā nepilngadīgās personas viedoklis.

(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, to personiskajās un mantiskajās attiecībās patvēruma piešķiršanas procesa laikā pārstāv bāriņtiesa vai tās iecelts aizbildnis, vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs.

 

(4) Lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē pieņem bāriņtiesa pēc saskaņošanas ar Departamentu, ņemot vērā bērna intereses un viņa viedokli atbilstoši viņa vecumam un briedumam, ievērojot šādus nosacījumus:

 

1) nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības, ir izmitināma kopā ar pilngadīgajiem radiniekiem;

 

2) vienas ģimenes bērni nav šķirami, izņemot, ja tas tiek darīts bērnu interesēs;

 

3) pēc iespējas saglabājas nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, esošā dzīvesvieta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) Pārrunas ar nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, veic šim uzdevumam īpaši apmācīti robežsargi.

 

(6) Nepilngadīgajai personai, kura ir bez vecāku pavadības, tiek nodrošināta bērna tiesību aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā.

(7) Nepilngadīgajai personai, kura ir bez vecāku pavadības, ir tiesības saņemt bezmaksas juridisko palīdzību patvēruma piešķiršanas procesa laikā.

(8) Patvēruma meklētāju nepilngadīgajiem bērniem vai nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem tiek nodrošinātas izglītības ieguves iespējas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītība.

(9) Pašvaldības izdevumus, kas radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā sedz no Bērnu un ģimenes lietu ministrijai kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem."

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā :

 

“1. 11. pantā:

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, to personiskajās un mantiskajās attiecībās patvēruma piešķiršanas procesa laikā pārstāv bāriņtiesa vai tās iecelts aizbildnis, vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs.”;

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pašvaldības izdevumus, kas tai radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā sedz no Bērnu un ģimenes lietu ministrijai kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.”

 

 

 

 

Atbalstīts,

iestrādāts komisijas

 pr. nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iestrādāts komisijas pr.nr.3 un nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ;

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 11. pantā:

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, to personiskajās un mantiskajās attiecībās patvēruma piešķiršanas procesa laikā pārstāv bāriņtiesa vai tās iecelts aizbildnis, vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs.”;

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pašvaldības izdevumus, kas tai radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā sedz no Bērnu un ģimenes lietu ministrijai kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.”

 

20.pants. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centri

 

 

 

 

 

(1) Iesnieguma izskatīšanas laikā patvēruma meklētājs izmitināms patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, kurā nodrošināti cilvēka sadzīvei nepieciešamie apstākļi. Patvēruma meklētāju var pārvietot no viena patvēruma meklētāju izmitināšanas centra uz citu.

 

 

 

 

 

2. Izteikt 20.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Iesnieguma izskatīšanas laikā patvēruma meklētājs izmitināms patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, kurā nodrošināti cilvēka sadzīvei nepieciešamie apstākļi. Patvēruma meklētājs – nepilngadīga persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie bāriņtiesas iecelta aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē."

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām  likuma 20. panta nosaukumu izteikt šādi:

“20. pants. Patvēruma meklētāju izmitināšana

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

 

Izteikt 20.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 "Patvēruma piešķiršanas procesa laikā patvēruma meklētājs izmitināms patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, kurā nodrošināti cilvēka sadzīvei nepieciešamie apstākļi. Patvēruma meklētājs – nepilngadīga persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie bāriņtiesas iecelta aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē."

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

 

“2. 20.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“20.pants. Patvēruma meklētāju izmitināšana”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Iesnieguma izskatīšanas laikā” ar vārdiem “Patvēruma piešķiršanas procesa laikā”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Patvēruma meklētājs – nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie bāriņtiesas iecelta aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē. Lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē pieņem bāriņtiesa, noskaidrojot Departamenta viedokli. Lēmumu pieņem, ņemot vērā nepilngadīgās personas intereses un tās viedokli atbilstoši šīs personas vecumam un briedumam, ievērojot šādus nosacījumus:

1) nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības,  izmitināma kopā ar pilngadīgajiem radiniekiem;

 

2) vienas ģimenes bērni nav šķirami, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts bērnu interesēs;

 

3) nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, dzīvesvieta maināma tikai gadījumos, kad tas atbilst šīs personas interesēm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iestrādāts komisijas pr.nr.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 20.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“20.pants. Patvēruma meklētāju izmitināšana”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Iesnieguma izskatīšanas laikā” ar vārdiem “Patvēruma piešķiršanas procesa laikā”;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Patvēruma meklētājs – nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie bāriņtiesas iecelta aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē. Lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē pieņem bāriņtiesa, noskaidrojot Departamenta viedokli. Lēmumu pieņem, ņemot vērā nepilngadīgās personas intereses un tās viedokli atbilstoši šīs personas vecumam un briedumam, ievērojot šādus nosacījumus:

1) nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma kopā ar pilngadīgajiem radiniekiem;

 

2) vienas ģimenes bērni nav šķirami, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts bērnu interesēs;

 

3) nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, dzīvesvieta maināma tikai gadījumos, kad tas atbilst šīs personas interesēm.”

 

 

Pārejas noteikumi

6. Šā likuma 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 30.novembrim.

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 11.panta astotā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī."

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

 

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

 "6. Šā likuma 11.panta devītā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī."

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz 2009.gada 1.janvārim bāriņtiesa, pieņemot šā likuma 20.panta 1.1 daļā minēto lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu, nepilngadīgo personu izmitina pie aizbildņa vai patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā.”

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz 2009.gada 1.janvārim bāriņtiesa, pieņemot šā likuma 20.panta 1.1 daļā minēto lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu, nepilngadīgo personu izmitina pie aizbildņa vai patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 20.01.2005. likuma redakcijā)

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes direktīvas 2003/9/EK (2003.gada 27.janvāris), ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai, un Padomes 2001.gada 20.jūlija direktīvas 2001/55/EC par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas.

 

 

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2001.gada 20.jūlija direktīvas 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas;

2) Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai;

3) Padomes 2005.gada 1.decembra direktīvas 2005/85/EK par minimālajiem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 3. punktā aizstāt vārdu “minimālajiem” ar vārdu “minimāliem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2001.gada 20.jūlija direktīvas 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas;

2) Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai;

3) Padomes 2005.gada 1.decembra direktīvas 2005/85/EK par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu."

 

 


Likumprojekts 2.lasījumam

18.10.2007.

(atzīts par steidzamu)

 

 

Grozījumi Patvēruma likumā

 

 

Izdarīt Patvēruma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 8.nr.; 2005, 4.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 11.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības un vēlas iesniegumu iesniegt pati, to personiskajās un mantiskajās attiecībās patvēruma piešķiršanas procesa laikā pārstāv bāriņtiesa vai tās iecelts aizbildnis, vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs.”;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Pašvaldības izdevumus, kas tai radušies, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgo personu, kura ir bez vecāku pavadības, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā sedz no Bērnu un ģimenes lietu ministrijai kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.”

 

2. 20.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“20.pants. Patvēruma meklētāju izmitināšana”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Iesnieguma izskatīšanas laikā” ar vārdiem “Patvēruma piešķiršanas procesa laikā”;

papildināt pantu ar 11. daļu šādā redakcijā:

“(11) Patvēruma meklētājs — nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie bāriņtiesas iecelta aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē. Lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē pieņem bāriņtiesa, noskaidrojot Departamenta viedokli. Lēmumu pieņem, ņemot vērā nepilngadīgās personas intereses un tās viedokli atbilstoši šīs personas vecumam un briedumam, ievērojot šādus nosacījumus:

1) nepilngadīgā persona, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināma kopā ar pilngadīgajiem radiniekiem;

2) vienas ģimenes bērni nav šķirami, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts bērnu interesēs;

3) nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, dzīvesvieta maināma tikai gadījumos, kad tas atbilst šīs personas interesēm.”

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz 2009.gada 1.janvārim bāriņtiesa, pieņemot šā likuma 20.panta 1.1 daļā minēto lēmumu par nepilngadīgās personas, kura ir bez vecāku pavadības, izmitināšanu, nepilngadīgo personu izmitina pie aizbildņa vai patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā.”

 

4. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2001.gada 20.jūlija direktīvas 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas;

2) Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai;

3) Padomes 2005.gada 1.decembra direktīvas 2005/85/EK par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu.”