Iesniedz Tautsaimniecības komisija

 

17.10.2007.

          9/8-

 

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

          Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu   „Komercprakses likums” (Nr.405/Lp9) .

                  

 

         

                    Pielikumā:  apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta                                           otrajam lasījumam uz .... lpp.

                                    

                                   

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Guntis Blumbergs

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Komercprakses likums

( Nr. 405 / Lp 9 )

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

 

Priekšlikumi

( 34 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Komercprakses likums

1

Juridiskais birojs

       Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Negodīgas komercprakses aizlieguma likums”.

Atbalstīts

 

Negodīgas komercprakses aizlieguma likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) komercprakses īstenotājs – persona, kas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros īsteno komercpraksi, kā arī jebkura persona, kas darbojas komercprakses īstenotāja vārdā vai uzdevumā;

2

Juridiskais birojs

            Izteikt 1.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) komercprakses īstenotājs – ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros īsteno komercpraksi, kā arī jebkura cita persona, kas rīkojas ražotāja, pakalpojuma sniedzēja vai pārdevēja vārdā vai tā uzdevumā;”;

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

1) komercprakses īstenotājs — ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros īsteno komercpraksi, kā arī jebkura cita persona, kas rīkojas ražotāja, pakalpojuma sniedzēja vai pārdevēja vārdā vai uzdevumā;

2) komercprakse – komercprakses īstenotāja darbība, uzvedība vai apgalvojums, komerciāla saziņa, tostarp reklāma un tirgvedība vai noklusējums, kas tieši saistīts ar tirdzniecības veicināšanu, preces (tostarp nekustamā īpašuma, tiesību un pienākumu) pārdošanu, pakalpojuma sniegšanu vai to piegādi patērētājiem;

3

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) komercprakse – ražotāja, pakalpojuma sniedzēja vai pārdevēja darbība (uzvedība, apgalvojums, komerciāla saziņa, tirgvedība) vai bezdarbība (noklusējums), kas tieši saistīta ar tirdzniecības veicināšanu, preces (ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas) pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu patērētājam;”;

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.4

 

 

4

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) komercprakse – darbība (uzvedība, apgalvojums, komerciāla saziņa, tirgvedība) vai bezdarbība (noklusējums), kas tieši saistīta ar tirdzniecības veicināšanu, preces (ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas) pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu patērētājam;”;

Atbalstīts

2) komercprakse — darbība (uzvedība, apgalvojums, komerciāla saziņa, tirgvedība) vai bezdarbība (noklusējums), kas tieši saistīta ar tirdzniecības veicināšanu, preces (ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas) pārdošanu vai pakalpojuma sniegšanu patērētājam.

3) labas prakses kodekss – brīvprātīga saimnieciskās darbības veicēju vienošanās vai tādu noteikumu kopums, kas nav noteikts tiesību aktos un nosaka to komercprakses īstenotāju rīcību, kuri ir apņēmušies pildīt labas prakses kodeksā minētos pienākumus attiecībā uz vienu vai vairākiem komercprakses veidiem vai saimnieciskās darbības jomām.

5

Juridiskais birojs

Izslēgt 1.panta 3.punktu.

 

Atbalstīts

 

 

6

Juridiskais birojs

Papildināt 1.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Citi šā likuma termini un jēdzieni lietoti Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.”.

Atbalstīts

(2) Citi šā likuma termini un jēdzieni lietoti Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību, aizliedzot komercprakses īstenotājiem izmantot negodīgu komercpraksi pret patērētājiem.

 

 

 

Likuma mērķis ir nodrošināt patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību, aizliedzot komercprakses īstenotājiem izmantot negodīgu komercpraksi pret patērētājiem.

3.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums attiecas uz komercprakses īstenotāju komercpraksi attiecībā pret patērētājiem pirms līguma slēgšanas, tā noslēgšanas brīdī un pēc tā noslēgšanas.

 

 

 

        (1) Šis likums attiecas uz komercprakses īstenotāju komercpraksi attiecībā pret patērētājiem pirms līguma slēgšanas, tā noslēgšanas brīdī un pēc tā noslēgšanas.

(2) Šis likums neskar saistību tiesības (jo īpaši līguma noslēgšanu, spēkā esību un līguma sekas), noteikumus par pre ču vai pakalpojumu nekaitīguma un drošuma prasībām un strīdu pakļautību tiesai.

6

Juridiskais birojs

       Izteikt 3.panta otro, trešo un ceturto daļu kā panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā likuma noteikumi neattiecas uz tām izņēmuma jomām, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 11.maija Direktīvas nr.2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004 3.pantā.”.

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.7

 

(3) Šis likums neskar saimnieciskās darbības uzsākšanas vai speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas nosacījumus, kā arī ētikas kodeksus vai citus noteikumus, kas noteikti reglamentētajām profesijām, lai uzturētu augstus profesionālās ētikas standartus.

(4) Šis likums neskar noteikumus par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu.

7

Atbildīgā komisija

       Izteikt 3.panta otro, trešo un ceturto daļu kā panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Šā likuma noteikumi neskar tās izņēmuma jomas, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 11.maija direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2006/2004/EK 3.pantā.”.

Atbalstīts

 

(2) Šā likuma noteikumi neskar tās izņēmuma jomas, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 11.maija direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2006/2004/EK 3.pantā.

4.pants. Negodīgas komercprakses aizliegums

8

Juridiskais birojs

       Izslēgt likumprojekta 4.panta ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto daļu (pārceltas un precizējot izteiktas kā 6., 7. un 8.pants) un izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Negodīgas komercprakses aizliegums un negodīgas komercprakses pazīmes

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.9

 

(1) Negodīga komercprakse ir aizliegta.

 

      (1) Negodīga komercprakse ir aizliegta.

 

 

(2) Komercprakse ir negodīga, ja tā ir pretrunā ar komercprakses īstenotāja profesionālo rūpību un būtiski kropļo vai var būtiski kropļot tāda vidusmēra patērētāja ekonomisko rīcību, kuram komercprakse ir adresēta vai kuru šī prakse skar, vai vidusmēra grupas pārstāvja ekonomisko rīcību attiecībā uz preci vai pakalpojumu, ja komercprakse ir vērsta uz noteiktu patērētāju grupu.

 

       (2) Komercprakse ir negodīga, ja tā neatbilst komercprakses īstenotāja profesionālajai rūpībai un negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt tāda vidusmēra patērētāja vai vidusmēra patērētāju grupas pārstāvja ekonomisko rīcību, kurai komercprakse ir adresēta vai kuru šī prakse skar.

 

 

(3) Komercprakse ir īpaši negodīga, ja tā ir maldinoša saskaņā ar šā likuma 5., 6. un 7.pantu vai agresīva saskaņā ar šā likuma 8. un 9.pantu.

 

       (3) Komercprakse ir īpaši negodīga, ja tā ir maldinoša vai agresīva.”

 

 

 

9

Atbildīgā komisija

       Izslēgt likumprojekta 4.panta ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto daļu un izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Negodīgas komercprakses aizliegums un negodīgas komercprakses pazīmes

Atbalstīts

4.pants. Negodīgas komercprakses aizliegums un negodīgas komercprakses pazīmes

 

 

      (1) Negodīga komercprakse ir aizliegta.

 

(1) Negodīga komercprakse ir aizliegta.

 

 

   (2) Komercprakse ir negodīga, ja tā neatbilst komercprakses īstenotāja profesionālajai rūpībai un negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt tāda vidusmēra patērētāja vai tādas vidusmēra patērētāju grupas ekonomisko rīcību, kam šī komercprakse ir adresēta vai ko tā skar.  

 

(2) Komercprakse ir negodīga, ja tā neatbilst komercprakses īstenotāja profesionālajai rūpībai un negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt tāda vidusmēra patērētāja vai tādas vidusmēra patērētāju grupas ekonomisko rīcību, kam šī komercprakse ir adresēta vai ko tā skar.

 

 

       (3) Komercprakse jebkurā gadījumā ir negodīga, ja tā ir maldinoša vai agresīva.

 

       (3) Komercprakse jebkurā gadījumā ir negodīga, ja tā ir maldinoša vai agresīva.

(4) Par profesionālo rūpību uzskatāmas speciālas prasmes un rūpības līmenis, kādu patērētājs var pamatoti sagaidīt no komercprakses īstenotāja un kas atbilst godīgai tirgus praksei un labas ticības principam attiecīgajā darbības jomā.

 

 

 

 

(5) Profesionālās biedrības, kas apvieno konkrētas nozares saimnieciskās darbības veicējus, var izstrādāt labas prakses kodeksu, kas ietver godīgas komercprakses vadlīnijas attiecīgajā nozarē, tai skaitā nosakot prasības profesionālās rūpības līmenim, kas atbilst godīgai tirgus praksei attiecīgajā nozarē.

 

 

 

 

(6) Uzskatāms, ka komercprakse būtiski kropļo patērētāja ekonomisko rīcību, ja tā būtiski mazina patērētāja spēju pieņemt uz informāciju pamatotu lēmumu, kā rezultātā patērētājs var pieņemt tādu lēmumu slēgt līgumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.

 

 

 

 

(7) Par lēmumu slēgt līgumu uzskatāms patērētāja pieņemts lēmums rīkoties vai atturēties no rīcības, lai iegādātos preci vai saņemtu pakalpojumu, kā un pēc kādiem noteikumiem iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, lēmumu veikt apmaksu pa daļām vai kopumā par visu darījumu, paturēt preci vai pakalpojumu vai attiecībā uz to izmantot likumīgās tiesības.

 

 

 

 

(8) Ja komercprakse var būtiski kropļot tikai konkrēti nosakāmas patērētāju grupas ekonomisko rīcību, ko komercprakses īstenotājs varētu saprātīgi paredzēt, ņemot vērā, ka šie patērētāji garīgo vai fizisko traucējumu, vecuma vai nepamatotas uzticēšanās dēļ (tostarp pieredzes vai zināšanu trūkuma dēļ) ir īpaši neaizsargāti pret tādu praksi vai attiecīgo preci vai pakalpojumu, komercpraksi vērtē no tādas grupas vidusmēra pārstāvja viedokļa. Tas neskar tiesības reklāmā lietot pārspīlētus izteicienus, kuri nav uztverami burtiski.

 < /p>

 

 

 

 

10

Juridiskais birojs

            Papildināt likumprojekta I.nodaļu ar jaunu 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Labas prakses kodekss

Atbalstīts

5.pants. Labas prakses kodekss

 

 

           (1) Lai veicinātu patērētāju tiesību un interešu aizsardzību un šā likuma noteikumu ievērošanu, saimnieciskās vai profesionālās darbības veicēji var izstrādāt labas prakses kodeksu.

Redakc.

precizēts

(1) Lai veicinātu patērētāju tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību un šā likuma noteikumu ievērošanu, saimnieciskās vai profesionālās darbības veicēji var izstrādāt labas prakses kodeksu.

 

 

           (2) Labas prakses kodekss ir brīvprātīga saimnieciskās vai profesionālās darbības veicēju vienošanās vai tādu noteikumu kopums, kas nav reglamentēts tiesību aktos un nosaka to komercprakses īstenotāju rīcību, kuri ir apņēmušies pildīt labas prakses kodeksā noteiktās saistības attiecībā uz vienu vai vairākiem komercprakses veidiem, kā arī vienu vai vairākām saimnieciskās vai profesionālās darbības jomām.

Redakc.

precizēts

(2) Labas prakses kodekss ir brīvprātīga saimnieciskās vai profesionālās darbības veicēju vienošanās vai noteikumu kopums, kas nav reglamentēts tiesību aktos un regulē to komercprakses īstenotāju rīcību, kuri ir apņēmušies pildīt labas prakses kodeksā noteiktās saistības vienā vai vairākos komercprakses veidos, kā arī vienā vai vairākās saimnieciskās vai profesionālās darbības jomās.

 

 

           (3) Labas prakses kodeksā var ietvert attiecīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības jomas godīgas komercprakses vadlīnijas un profesionālās rūpības prasības, kas atbilst godīgai tirgus praksei un labas ticības principam attiecīgajā jomā.”

Redakc.

precizēts

(3) Labas prakses kodeksā var ietvert godīgas komercprakses vadlīnijas un profesionālās rūpības kritērijus, kas atbilst attiecīgajā saimnieciskās vai profesionālās darbības jomā vispāratzītajai godīgai tirgus praksei un labas ticības principam.

 

11

Juridiskais birojs

       Papildināt likumprojektu ar jaunu II.nodaļu šādā redakcijā:

“II nodaļa. Profesionālajai rūpībai neatbilstoša komercprakse un negatīva ietekme uz patērētāja ekonomisko rīcību

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.12

 

 

 

6.pants. Profesionālajai rūpībai neatbilstoša komercprakse

Komercpraksi uzskata par neatbilstošu profesionālajai rūpībai, ja patērētājs nesaņem no komercprakses īstenotāja tādas prasmes un rūpības līmeni, kas atbilst godīgai tirgus praksei un labas ticības principam attiecīgajā darbības jomā.

(pārcelta 4.panta ceturtā daļa)

 

 

 

 

7.pants. Patērētāja ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana

(1) Komercpraksi uzskata par patērētāja ekonomisko rīcību negatīvi ietekmējošu, ja tā  ievērojami mazina patērētāja spēju pieņemt uz informāciju pamatotu lēmumu, kura rezultātā patērētājs var pieņemt tādu lēmumu slēgt līgumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.

(pārcelta 4.panta sestā daļa)

 

 

 

 

(2) Par patērētāja pieņemtu lēmumu slēgt līgumu jebkurā gadījumā uzskatāms patērētāja pieņemts lēmums:

 

 

 

 

1) rīkoties vai atturēties no rīcības, lai iegādātos preci vai saņemtu pakalpojumu;

 

 

 

 

2) kā un pēc kādiem noteikumiem iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu;

 

 

 

 

3) veikt preces vai pakalpojuma cenas apmaksu pa daļām vai kopumā;

 

 

 

 

4) paturēt preci, pieņemt pakalpojumu vai īstenot iespēju izmantot patērētāja likumīgās tiesības.

(pārcelta 4.panta septītā daļa)

 

 

 

 

8.pants Patērētāju grupas ekonomiskās rīcības negatīva ietekme

(1) Komercpraksi uzskata par patērētāju grupas ekonomisko rīcību būtiski ietekmējošu, ja komercprakse ir vērsta uz noteiktu patērētāju grupu un ja tā ir adresēta vai skar vidusmēra patērētāja grupas pārstāvja ekonomisko rīcību attiecībā uz preci vai pakalpojumu.

 

 

 

 

            (2) Ja komercprakse var negatīvi ietekmēt tikai konkrēti nosakāmas patērētāju grupas ekonomisko rīcību, ko komercprakses īstenotājs varētu saprātīgi paredzēt, ņemot vērā, ka šie patērētāji garīgā vai fiziskā stāvokļa, vecuma vai nepamatotas uzticēšanās dēļ (tostarp pieredzes vai zināšanu trūkuma dēļ) ir īpaši neaizsargāti pret tādu praksi vai attiecīgo preci vai pakalpojumu, komercpraksi vērtē no attiecīgas patērētāju grupas vidusmēra pārstāvja viedokļa.

 

 

 

 

(3) Šā panta otrajā daļā noteiktais neskar komercprakses īstenotāja tiesības lietot reklāmā pārspīlētus un burtiski neuztveramus izteicienus.”.

(pārcelta 4.panta astotā daļa)

 

 

 

12

Atbildīgā komisija

       Papildināt likumprojektu ar jaunu II.nodaļu šādā redakcijā:

“ II nodaļa. Profesionālajai rūpībai neatbilstoša komercprakse un patērētāja ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana.”.

Atbalstīts

 

II nodaļa. Profesionālajai rūpībai neatbilstoša komercprakse un patērētāja ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana

 

 

6.pants. Profesionālajai rūpībai neatbilstoša komercprakse

        Komercpraksi uzskata par profesionālajai rūpībai neatbilstošu, ja patērētājs nesagaida no komercprakses īstenotāja tāda līmeņa prasmi un rūpību, kas atbilst attiecīgajā saimnieciskās vai profesionālās darbības jomā vispāratzītajai godīgai tirgus praksei un labas ticības principam.

 

6.pants. Profesionālajai rūpībai neatbilstoša komercprakse

Komercpraksi uzskata par profesionālajai rūpībai neatbilstošu, ja patērētājs nesagaida no komercprakses īstenotāja tāda līmeņa prasmi un rūpību, kas atbilst attiecīgajā saimnieciskās vai profesionālās darbības jomā vispāratzītajai godīgai tirgus praksei un labas ticības principam.

 

 

7.pants. Patērētāja ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana

(1)  Par patērētāja ekonomisko rīcību negatīvi ietekmējošu uzskata tādu komercpraksi, kura būtiski ierobežo patērētāja iespēju pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu un kuras rezultātā patērētājs var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.

 

7.pants. Patērētāja ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana

(1)  Par patērētāja ekonomisko rīcību negatīvi ietekmējošu uzskata tādu komercpraksi, kura būtiski ierobežo patērētāja iespēju pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu un kuras rezultātā patērētājs var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.

 

 

(2) Par patērētāja pieņemtu lēmumu slēgt līgumu jebkurā gadījumā uzskatāms patērētāja pieņemts lēmums:

 

           (2) Par patērētāja pieņemtu lēmumu slēgt līgumu jebkurā gadījumā uzskatāms patērētāja pieņemts lēmums:

 

 

1) rīkoties vai atturēties no rīcības, lai iegādātos preci vai saņemtu pakalpojumu;

 

1) rīkoties vai atturēties no rīcības, lai iegādātos preci vai saņemtu pakalpojumu;

 

 

          2) kādā veidā un ar kādiem noteikumiem iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu;

 

2) kādā veidā un ar kādiem noteikumiem iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu;

 

 

3) samaksāt preces vai pakalpojuma cenu pa daļām vai kopumā;

 

3) samaksāt preces vai pakalpojuma cenu pa daļām vai kopumā;

 

 

           4) paturēt preci, pieņemt pakalpojumu vai izmantot iespēju īstenot savas likumīgās patērētāja tiesības.

 

4) paturēt preci, pieņemt pakalpojumu vai izmantot iespēju īstenot savas likumīgās patērētāja tiesības.

 

 

  8.pants Patērētāju grupas ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana         

(1) Ja komercprakse var negatīvi ietekmēt tikai konkrēti nosakāmas patērētāju grupas ekonomisko rīcību, ko komercprakses īstenotājs varētu saprātīgi paredzēt, ņemot vērā faktu, ka šie patērētāji sava garīgā vai fiziskā stāvokļa, vecuma vai nepamatotas uzticēšanās (arī pieredzes vai zināšanu trūkuma) dēļ ir īpaši neaizsargāti pret attiecīgo praksi, preci vai pakalpojumu, tad šādu komercpraksi vērtē no attiecīgās patērētāju grupas vidusmēra pārstāvja viedokļa.

 

8.pants. Patērētāju grupas ekonomiskās rīcības negatīva ietekmēšana

(1) Ja komercprakse var negatīvi ietekmēt tikai konkrēti nosakāmas patērētāju grupas ekonomisko rīcību, ko komercprakses īstenotājs varētu saprātīgi paredzēt, ņemot vērā faktu, ka šie patērētāji sava garīgā vai fiziskā stāvokļa, vecuma vai nepamatotas uzticēšanās (arī pieredzes vai zināšanu trūkuma) dēļ ir īpaši neaizsargāti pret attiecīgo praksi, preci vai pakalpojumu, tad šādu komercpraksi vērtē no attiecīgās patērētāju grupas vidusmēra pārstāvja viedokļa.

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais neskar komercprakses īstenotāja tiesības reklāmā izmantot pārspīlētus un tādus izteicienus, kuri nav uztverami burtiski.”

 

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais neskar komercprakses īstenotāja tiesības reklāmā izmantot pārspīlētus un tādus izteicienus, kuri nav uztverami burtiski.

II nodaļa. Maldinoša komercprakse

 

13

Juridiskais birojs

       Izteikt likumprojekta II.nodaļu kā III.nodaļu.

Atbalstīts

III nodaļa. Maldinoša komercprakse

 

5.pants. Maldinošas darbības

(1) Komercpraksi uzskata par maldinošu, ja, ņemot vērā visus apstākļus, tās rezultātā patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu slēgt līgumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis. Komercpraksi uzskata par maldinošu šādos gadījumos:

14

Juridiskais birojs

       Izteikt likumprojekta 5.pantu kā 9.pantu.

 

Atbalstīts

 

 

Redakc.

precizēts

9.pants. Maldinošas darbības

(1) Komercpraksi uzskata par maldinošu, ja, ņemot vērā visus apstākļus, patērētājs tās ietekmē pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu viņš citādi nebūtu pieņēmis. Komercpraksi uzskata par maldinošu šādos gadījumos:

1) ja tās ietvaros sniedz nepatiesu informāciju vai ja tā jebkādā veidā, tostarp vispārējā sniegumā, maldina vai varētu maldināt vidusmēra patērētāju, pat ja informācija faktiski ir pareiza;

 

 

Redakc.

precizēts

1) tās ietvaros tiek sniegta nepatiesa informācija, vai tā jebkādā veidā, tostarp vispārējās pasniegšanas ziņā, maldina vai varētu maldināt vidusmēra patērētāju pat tad, ja informācija faktiski ir pareiza;

2) ja komercprakses īstenotājs negodīgi izmanto preces vai pakalpojuma tirdzniecības veicināšanas pasākumus, tostarp salīdzinošu reklāmu, kas rada neskaidrību par preces vai pakalpojuma preču zīmi, firmu vai citu atšķirības zīmi;

15

Juridiskais birojs

        Aizstāt 5.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu “firmu” ar vārdiem “tirdzniecības nosaukumu, preces ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukumu (firmu)”.

Atbalstīts

 

 

Redakc.

precizēts

2) komercprakses īstenotājs negodīgi izmanto preces vai pakalpojuma tirdzniecības veicināšanas pasākumus, tostarp salīdzinošu reklāmu, kas rada neskaidrības par preces vai pakalpojuma preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, preces ražotāja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukumu (firmu) vai citu atšķirības zīmi;

3) ja komercprakses īstenotājs neievēro labas prakses kodeksā ietvertos pienākumus, kurus komercprakses īstenotājs ir apņēmies pildīt, un komercprakses īstenotājs ir norādījis, ka labas prakses kodekss ir viņam saistošs.

16

Juridiskais birojs

         Aizstāt 5.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “ietvertos” ar vārdu “paredzētos”.

Atbalstīts

 

Redakc.

precizēts

3) komercprakses īstenotājs neievēro labas prakses kodeksā paredzētos pienākumus, kaut arī ir apņēmies tos pildīt un norādījis, ka labas prakses kodekss viņam ir saistošs.

(2) Vērtējot informācijas atbilstību, ņem vērā:

 

 

 

(2) Vērtējot informācijas atbilstību, ņem vērā:

1) preces vai pakalpojuma esību un galvenās īpašības, piemēram, preces vai pakalpojuma pieejamību, ieguvumus no preces vai pakalpojuma, riskus, darbību, saturu, piederumus, pēcpārdošanas apkalpošanu un sūdzību izskatīšanas kārtību, ražošanas un piegādes metodi un datumu, piegādi, nolūku, lietošanu, daudzumu, specifikācijas, preces vai pakalpojuma ģeogrāfisko vai komerciālo izcelsmi, rezultātus, kas sagaidāmi no preces vai pakalpojuma lietošanas, preces vai pakalpojuma testēšanas vai pārbaudes rezultātus;

 

 

Redakc.

precizēts

1) preces vai pakalpojuma esību un galvenās īpašības, kā arī, piemēram, preces vai pakalpojuma pieejamību; ieguvumus no preces vai pakalpojuma; ar preci vai pakalpojumu saistītos riskus; preces vai pakalpojuma darbību, saturu, piederumus, pēcpārdošanas apkalpošanu un sūdzību izskatīšanas kārtību; ražošanas un piegādes metodi un datumu; piegādes apstākļus; preces vai pakalpojuma nolūku, lietošanu, daudzumu, specifikācijas, ģeogrāfisko vai komerciālo izcelsmi; paredzamos preces vai pakalpojuma lietošanas rezultātus; preces vai pakalpojuma testēšanas vai pārbaudes rezultātus;

2) komercprakses īstenotāja saistību apjomu, attiecīgās komercprakses mērķi un pārdošanas procesa īpašības, jebkuru paziņojumu vai simbolu attiecībā uz tiešu vai netiešu komercprakses īstenotāja, preces vai pakalpojuma sponsorēšanu vai atbalstu;

 

 

Redakc.

precizēts

2) komercprakses īstenotāja saistību apjomu, attiecīgās komercprakses mērķi un preces vai pakalpojuma pārdošanas procesa īpatnības, jebkuru paziņojumu vai simbolu attiecībā uz tiešu vai netiešu komercprakses īstenotāja, preces vai pakalpojuma sponsorēšanu vai atbalstīšanu;

3) cenu vai cenas aprēķināšanas veidu vai atlaižu esību;

 

 

 

3) cenu vai cenas aprēķināšanas veidu vai atlaižu esību;

4) apkopes, detaļu nomaiņas vai labošanas nepieciešamību;

 

 

 

4) apkopes, detaļu nomaiņas vai labošanas nepieciešamību;

5) komercprakses īstenotāju, arī tā identitāti un labās īpašības, kvalifikāciju, statusu, atzīšanu un piederību kādai biedrībai, īpašumtiesības vai apbalvojumus;

17

Juridiskais birojs

          Precizēt 5.panta otrās daļas 5.punktā lietoto terminu “īpašumtiesības”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.18

 

 

18

Atbildīgā komisija

          Aizstāt 5.panta otrās daļas 5.punktā lietoto terminu “īpašumtiesības” ar vārdiem „intelektuālā īpašuma tiesības”.

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

punkta teksts

5) komercprakses īstenotāju, arī tā identitāti un labās īpašības, kvalifikāciju, statusu, reputāciju, piederību pie kādas biedrības, intelektuālā īpašuma tiesības vai apbalvojumus;

6) patērētāja tiesības, tostarp prasījuma tiesības par līguma noteikumiem vai drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu.

 

 

Redakc.

precizēts

6) patērētāja tiesības, tostarp prasījuma tiesības attiecībā uz līguma noteikumiem vai drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu.

6.pants. Maldinoša noklusēšana

19

Juridiskais birojs

      Izteikt likumprojekta 6. un 7.pantu kā 10. un 11.pantu.

Atbalstīts

 

10.pants. Maldinoša noklusēšana

(1) Komercpraksi uzskata par maldinošu, ja, ņemot vērā visas īpašības un apstākļus un izvēlētā saziņas līdzekļa ierobežojumus:

 

 

Redakc.

precizēts

(1) Komercpraksi uzskata par maldinošu, ja, ņemot vērā visas tās īpatnības un apstākļus, kā arī tajā izmantotā saziņas līdzekļa ierobežojumus, var secināt, ka:

1) tā noklusē būtisku informāciju, kas vidusmēra patērētājam ir nepieciešama, lai varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, un komercprakses ietekmē vidusmēra patērētājs pieņem vai varētu pieņemt lēmumu slēgt līgumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis;

 

 

Redakc.

precizēts

1) tās ietvaros tiek noklusēta būtiska informācija, kas vidusmēra patērētājam ir nepieciešama, lai pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu, un komercprakses ietekmē vidusmēra patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis;

2) komercprakses īstenotājs būtisko informāciju slēpj vai sniedz neskaidri, nesaprotami, divdomīgi vai nepiemērotā laikā, vai nenorāda uz komercprakses komerciālo nolūku, ja tas jau no konteksta nav skaidrs, kā rezultātā vidusmēra patērētājs pieņem vai var pieņemt lēmumu slēgt līgumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis.

 

 

Redakc.

precizēts

2) komercprakses īstenotājs būtisko informāciju slēpj vai sniedz neskaidri, nesaprotami, divdomīgi vai nepiemērotā laikā, vai nenorāda komercprakses komerciālo nolūku, ja tas jau no konteksta nav skaidrs, un rezultātā vidusmēra patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.

(2) Ja komercpraksē izmantotais saziņas līdzeklis rada vietas vai laika ierobežojumus, tad, vērtējot to, vai informācija ir noklusēta, ņem vērā komercprakses īstenotāja veiktos pasākumus, lai informētu patērētājus ar citiem līdzekļiem.

 

 

Redakc.

precizēts

(2) Ja komercpraksē izmantotais saziņas līdzeklis ir vietas vai laika ziņā ierobežots, tad, vērtējot to, vai informācija ir noklusēta, ņem vērā komercprakses īstenotāja veiktos pasākumus patērētāju informēšanai ar citiem līdzekļiem.

(3) Ja komercprakses īstenotājs komerciālajā saziņā izmantotajai komerciālās saziņas formai piemērotā veidā piedāvā patērētājam iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, norādot preces vai pakalpojuma īpašības un cenu, par būtisku uzskata šādu informāciju:

 

 

Redakc.

precizēts

(3) Ja komercprakses īstenotājs izmantotajai komerciālās saziņas formai piemērotā veidā piedāvā patērētājam iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu un norāda preces vai pakalpojuma īpašības un cenu, par būtisku uzskata šādu informāciju:

1) preces vai pakalpojuma galvenās īpašības, ciktāl tās iespējams norādīt, ņemot vērā saziņas līdzekli un konkrēto preci vai pakalpojumu;

 

 

Redakc.

precizēts

1) preces vai pakalpojuma galvenās īpašības, ciktāl tās konkrētajai precei vai pakalpojumam iespējams norādīt, ņemot vērā izmantoto saziņas līdzekli;

2) komercprakses īstenotāja adresi un identitāti un, ja tāds ir, tā komercprakses īstenotāja adresi un identitāti, kura uzdevumā minētais komercprakses īstenotājs darbojas;

 

 

Redakc.

precizēts

2) komercprakses īstenotāja adresi un identitāti un, ja komercprakses īstenotājs darbojas cita īstenotāja uzdevumā, — tad arī šā cita komercprakses īstenotāja adresi un identitāti;

3) cenu (ieskaitot nodokļus) vai (ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu nav iespējams aprēķināt iepriekš) cenas aprēķināšanas veidu, kā arī visus papildu pārvadāšanas, piegādes vai pasta izdevumus, ja tādi ir, vai (ja tādus maksājumus nevar pamatoti aprēķināt iepriekš) norādi, ka šādus papildu maksājumus komercprakses īstenotājs var iekasēt;

 

 

Redakc.

precizēts

3) cenu (ieskaitot nodokļus) vai (ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu nav iespējams aprēķināt iepriekš) tās aprēķināšanas veidu, kā arī visus papildu pārvadāšanas, piegādes vai pasta izdevumus, ja tādi ir, vai (ja šiem izdevumiem atbilstošos maksājumus nav iespējams aprēķināt iepriekš) norādi, ka komercprakses īstenotājs var iekasēt papildu maksājumus;

4) samaksas, piegādes, līguma izpildes un sūdzību izskatīšanas kārtību, ja tās ir citādas, nekā to paredz profesionālā rūpība;

 

 

Redakc.

precizēts

4) samaksas, piegādes, līguma izpildes un sūdzību izskatīšanas kārtību, ja tā atšķiras no kārtības, kādu paredz profesionālās rūpības kritēriji;

5) atteikuma tiesības.

 

 

 

5) atteikuma tiesības.

(4) Par būtisku informāciju uzskatāmas arī prasības, kuras attiecībā uz informācijas sniegšanu noteiktas citos patērētāju tiesību aizsardzību vai preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, it īpaši normatīvajos aktos noteiktā informācija par distances līgumu, par distances finanšu pakalpojumu līgumu, par līgumu par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku, līgumu par patēriņa kredītu, par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, par preču un pakalpojumu cenu norādēm, zālēm, par informācijas sabiedrības pakalpojumiem, par privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas līgumu.

 

 

Redakc.

precizēts

(4) Par būtisku informāciju uzskatāmas arī prasības, kas informācijas sniegšanai noteiktas citos patērētāju tiesību aizsardzību vai preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu reglamentējošos normatīvajos aktos, it īpaši informācija par distances līgumu, distances finanšu pakalpojumu līgumu, līgumu par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku, līgumu par patēriņa kredītu, par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, par preču un pakalpojumu cenu norādēm, zālēm, par informācijas sabiedrībai sniedzamiem pakalpojumiem, par privātajiem pensiju fondiem un par apdrošināšanas līgumu.

7.pants. Maldinoša komercprakse jebkuros apstākļos

 

 

 

11.pants. Maldinoša komercprakse jebkuros apstākļos

Komercprakse jebkuros apstākļos ir maldinoša, ja komercprakses īstenotājs:

 

 

Redakc.

precizēts panta teksts

Komercprakse jebkuros apstākļos ir maldinoša, ja komercprakses īstenotājs:

1) uzdodas par labas prakses kodeksa parakstītāju, kas neatbilst patiesībai;

 

 

 

1) uzdodas par labas prakses kodeksa parakstītāju, bet tas neatbilst patiesībai;

2) izmanto uzticības zīmes, kvalitātes zīmes vai līdzīgas zīmes bez nepieciešamās atļaujas;

 

 

 

2) izmanto uzticības zīmes, kvalitātes zīmes vai līdzīgas zīmes bez nepieciešamās atļaujas;

3) sniedz maldinošu informāciju, ka labas prakses kodeksu ir apstiprinājusi valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību subjekts;

 

 

 

3) sniedz patiesībai neatbilstošu informāciju par to, ka labas prakses kodeksu ir apstiprinājusi valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību subjekts;

4) sniedz maldinošu informāciju, ka komercprakses īstenotāja darbībai konkrētā jomā vai precei vai pakalpojumam ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras, to ir ieteikusi vai atļāvusi lietot valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību subjekts, vai sniedz šādu informāciju neatbilstoši tiem nosacījumiem, ar kādiem veikta atbilstības novērtēšana vai piešķirts konkrētais ieteikums vai lietošanas atļauja;

 

 

 

4) sniedz patiesībai neatbilstošu informāciju par to, ka attiecībā uz viņa darbību konkrētā jomā vai arī attiecībā uz preci vai pakalpojumu ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras; ka šo darbību, preci vai pakalpojumu ir ieteikusi vai atļāvusi valsts pārvaldes iestāde vai privāto tiesību subjekts, vai, sniedzot šādu informāciju, neievēro nosacījumus, ar kādiem veikta atbilstības novērtēšana, dots konkrētais ieteikums vai piešķirta lietošanas atļauja;

5) aicina iegādāties preces vai pakalpojumus par noteiktu cenu, zinot, ka  komercprakses īstenotājs nespēs šīs vai līdzvērtīgas preces vai pakalpojumus piedāvāt, piegādāt vai nodrošināt iepirkumu no piegādātāja par tādu pašu cenu, saprātīgā laikposmā un pieņemamos daudzumos, ņemot vērā preci vai pakalpojumu, reklāmas apjomu un piedāvāto cenu. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad komercprakses īstenotājs informē, ka prece vai pakalpojums ir pieejams tikai ierobežotā laikposmā un ierobežotā daudzumā;

 

 

 

5) aicina iegādāties preces vai saņemt pakalpojumus par noteiktu cenu, apzinoties, ka nespēs šīs vai līdzvērtīgas preces vai pakalpojumus piedāvāt, piegādāt vai iepirkt no piegādātāja par tādu pašu cenu, saprātīgā laikposmā un pieņemamos daudzumos, ņemot vērā preci vai pakalpojumu, reklāmas apjomu un piedāvāto cenu. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad komercprakses īstenotājs informē par to, ka prece vai pakalpojums ir pieejams tikai ierobežotā laikposmā un ierobežotā daudzumā;

6) aicina iegādāties preces vai pakalpojumus par noteiktu cenu, taču atsakās parādīt piedāvāto preci patērētājiem vai atsakās pieņemt pasūtījumu vai piegādāt to saprātīgā laikposmā, vai demonstrē preces vai lietas paraugu ar defektiem, lai veicinātu citas preces vai pakalpojuma pārdošanu;

 

 

 

6) aicina iegādāties preces vai pakalpojumus par noteiktu cenu, taču atsakās parādīt piedāvāto preci patērētājiem vai atsakās pieņemt pasūtījumu vai to apmierināt saprātīgā laikposmā, vai arī demonstrē preces vai lietas ar defektiem, lai veicinātu citas preces vai pakalpojuma pārdošanu;

7) nepatiesi apgalvo, ka prece vai pakalpojums būs pieejams tikai ļoti ierobežotu laiku vai ka tas būs pieejams ar īpašiem noteikumiem tikai ļoti ierobežotu laiku, lai rosinātu patērētāju pieņemt tūlītēju lēmumu slēgt līgumu un nedotu pietiekamu iespēju vai laiku pieņemt uz informāciju pamatotu lēmumu;

 

 

 

7) nepatiesi apgalvo, ka prece vai pakalpojums būs pieejams tikai ļoti ierobežotu laiku vai būs pieejams ar īpašiem noteikumiem tikai ļoti ierobežotu laiku, tādējādi rosinot patērētāju nekavējoties pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu un nedodot viņam iespēju vai pietiekamu laiku pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu;

8) uzņemas nodrošināt pēcpārdošanas apkalpošanu patērētājam, ar ko komercprakses īstenotājs pirms darījuma ir sazinājies valodā, kas nav valsts valoda, un tad piedāvā šo pakalpojumu tikai citā valodā, skaidri neatklājot to patērētājam pirms piekrišanas līguma slēgšanai;

 

 

 

8) apņemas nodrošināt pēcpārdošanas apkalpošanu patērētājam, ar kuru pirms darījuma ir sazinājies citā, nevis valsts valodā, un pēc tam attiecīgos pakalpojumus piedāvā tikai šajā citā valodā, lai gan patērētāju pirms līguma noslēgšanas par to nav skaidri brīdinājis;

9) apgalvo vai kā citādi rada iespaidu, ka preci vai pakalpojumu var likumīgi pārdot, kaut arī tā nav patiesība;

 

 

 

9) apgalvo vai kā citādi rada iespaidu, ka preci vai pakalpojumu var likumīgi pārdot, bet tas neatbilst patiesībai;

10) patērētāja likumīgās tiesības pasniedz kā īpašu komercprakses īstenotāja piedāvājumu;

 

 

 

10) patērētāja likumīgās tiesības traktē kā īpašu komercprakses īstenotāja piedāvājumu;

11) lai veicinātu preces vai pakalpojuma pārdošanu, izmanto infor­mācijas sniegšanu saziņas līdzekļos, nenorādot ar patērētājiem skaidri saprotamu attēlu vai skaņu palīdzību, ka par šīs informācijas sniegšanu tiek maksāts;

 

 

 

11) nolūkā veicināt preces vai pakalpojuma pārdošanu sniedz informāciju ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, nenorādot ar patērētājiem skaidri saprotamu attēlu vai skaņu palīdzību, ka par šīs informācijas sniegšanu tiek maksāts;

12) nepatiesi apgalvo, ka pastāv risks patērētājam vai tā ģimenes personīgai drošībai, vai sniedz nepatiesu informāciju par riska pakāpi, ja patērētājs neiegādāsies preci vai neizmantos pakalpojumu;

 

 

 

12) nepatiesi apgalvo, ka patērētāja vai viņa ģimenes personiskā drošība ir apdraudēta, vai sniedz nepatiesu informāciju par iespējamā riska pakāpi tādā gadījumā, ja patērētājs neiegādāsies attiecīgo preci vai neizmantos attiecīgo pakalpojumu;

13) lai pārdotu preci vai pakalpojumu, kas ir līdzīgs cita pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja precei vai pakalpojumam, apzināti īsteno tirdzniecības veicināšanas pasākumus tā, lai maldinātu patērētāju, ka preci izgatavojis vai pakalpojumu sniedzis komercprakses īstenotājs;

 

 

 

13) nolūkā pārdot preci vai pakalpojumu, kas ir līdzīgs cita pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja piedāvātajai precei vai pakalpojumam, apzināti īsteno tirdzniecības veicināšanas pasākumus tādējādi, lai radītu patērētājam maldinošu iespaidu, ka pats ir izgatavojis attiecīgo preci vai sniedz attiecīgo pakalpojumu;

14) veido, veic vai veicina tirdzniecības veicināšanas piramīdveida shēmu, ar kuru saskaņā patērētājs maksā par iespēju saņemt atlīdzību galvenokārt no citu patērētāju iekļaušanas shēmā, nevis no preču vai pakal­pojumu pārdošanas vai lietošanas;

 

 

 

14) veido vai atbalsta tirdzniecības veicināšanas piramīdveida shēmu, atbilstoši kurai patērētājs maksā par iespēju saņemt atlīdzību galvenokārt par citu patērētāju iekļaušanu shēmā, nevis par iespēju gūt labumu no preču vai pakalpojumu pārdošanas vai lietošanas;

15) sniedz maldinošu informāciju, ka komercprakses īstenotājs gatavojas pārtraukt tirdzniecību vai pārcelties uz citām telpām;

 

 

 

15) sniedz patiesībai neatbilstošu informāciju par ko, ka gatavojas pārtraukt tirdzniecību vai pārcelties uz citām telpām;

16) apgalvo, ka prece vai pakalpojums var veicināt spēju laimēt azartspēlēs, izlozēs vai loterijās;

 

 

 

16) apgalvo, ka prece vai pakalpojums var palīdzēt laimēt azartspēlēs, izlozēs vai loterijās;

17) sniedz maldinošu informāciju, ka prece vai pakalpojums spēj izārstēt slimības, disfunkcijas vai fiziskos defektus;

 

 

 

17) sniedz patiesībai neatbilstošu informāciju par to, ka prece vai pakalpojums var palīdzēt izārstēt slimības, novērst disfunkciju vai fiziskos defektus;

18) sniedz būtiski nepatiesu informāciju par situāciju tirgū vai iespējām iegādāties preci vai pakalpojumu, lai rosinātu patērētāju iegādāties preci vai pakalpojumu ar nosacījumiem, kas ir neizdevīgāki nekā normālā tirgus situācijā;

 

 

 

18) sniedz būtiski nepatiesu informāciju par situāciju tirgū vai iespējām iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, tādējādi rosinot patērētāju iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu ar tādiem noteikumiem, kas ir neizdevīgāki par tiem, kādi ir spēkā normālā tirgus situācijā;

19) apgalvo, ka piedāvā konkursu vai balvas, taču neizsniedz aprakstītās balvas vai pieņemamu to ekvivalentu;

 

 

 

19) piedāvā konkursu un apgalvo, ka piešķirs balvas, taču neizsniedz ne solītās balvas, nedz arī pieņemamu to ekvivalentu;

20) raksturo preci vai pakalpojumu kā "bezmaksas", "par velti", "bez atlīdzības" vai līdzīgi, ja patērētājam ir jāmaksā vēl kas vairāk par tām izmaksām, kas rodas, atbildot uz piedāvājumu un saņemot preci vai pakalpojumu vai maksājot par tā piegādi;

 

 

 

20) raksturo preci vai pakalpojumu ar vārdiem “bezmaksas”, “par velti”, “bez atlīdzības” vai tamlīdzīgi, bet patērētājam ir jāmaksā vēl kas vairāk virs tām izmaksām, kuras rodas, atbildot uz piedāvājumu un saņemot piegādāto preci vai pakalpojumu;

21) reklāmas materiālā iekļauj rēķinu vai līdzīgu dokumentu, kuru nepieciešams apmaksāt, radot patērētājam maldinošu iespaidu, ka patērētājs ir pasūtījis reklamēto preci vai pakalpojumu;

 

 

 

21) reklāmas materiālā iekļauj rēķinu vai līdzīgu dokumentu par samaksu, tādējādi radot patērētājam nepatiesu iespaidu, ka viņš ir pasūtījis reklamēto preci vai pakalpojumu;

22) sniedz maldinošu informāciju vai rada nepatiesu priekšstatu, ka komercprakses īstenotājs darbojas nolūkā, kas nav saistīts ar tā tirdzniecības, saimnieciskās darbības interesēm, amatu vai profesionālajiem pienākumiem, vai komercprakses īstenotājs nepatiesi uzdodas par patērētāju;

 

 

 

22) sniedz nepatiesu informāciju vai rada nepatiesu priekšstatu par to, ka rīkojas ar paša tirdzniecības vai saimnieciskās darbības interesēm, amatu vai profesionālajiem pienākumiem nesaistītā nolūkā, vai pats uzdodas par patērētāju;

23) rada maldinošu priekšstatu, ka preces vai pakalpojuma pēcpār­došanas apkalpošana ir pieejama tikai citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, nevis tajā, kur prece vai pakalpojums pārdots.

 

 

 

23) rada nepatiesu priekšstatu, ka preces vai pakalpojuma pēcpārdošanas apkalpošana ir pieejama tikai citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, nevis tajā, kur prece vai pakalpojums pārdots.

III nodaļa. Agresīva komercprakse

20

Juridiskai birojs

      Izteikt likumprojekta III nodaļu kā IV nodaļu.

Atbalstīts

 

IV nodaļa. Agresīva komercprakse

8.pants. Agresīvas un neatlaidīgas darbības, piespiešana un nesamērīgas ietekmes izmantošana

(1) Komercpraksi uzskata par agresīvu, ja tā faktiski, ņemot vērā visas tās pazīmes un visus apstākļus, ar neatlaidīgām darbībām, piespiešanu, tostarp fiziska spēka izmantošanu vai nesamērīgu ietekmi, būtiski kropļo vai var būtiski kropļot vidusmēra patērētāja izvēles vai rīcības brīvību attiecībā uz preci vai pakalpojumu, un rezultātā patērētājs pieņem vai var pieņemt lēmumu slēgt līgumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis.

21

Juridiskais birojs

       Izteikt likumprojekta 8.pantu kā 12.pantu un aizstāt pirmajā daļā vārdus “būtiski kropļo vai var būtiski kropļot” ar vārdiem “negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēts

12.pants. Agresīvas un neatlaidīgas darbības, piespiešana un nesamērīgas ietekmes izmantošana

(1) Komercpraksi uzskata par agresīvu, ja, ņemot vērā visas tās īpatnības un visus apstākļus, var secināt, ka tā faktiski ietver neatlaidīgas darbības, piespiešanu, tostarp fiziska spēka vai nesamērīgas ietekmes izmantošanu, negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt vidusmēra patērētāja izvēles vai rīcības brīvību attiecībā uz preci vai pakalpojumu un tās rezultātā patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.

 (2) Par nesamērīgu ietekmi uzskata piespiedu līdzekļu izmantošanu pret patērētāju, izdarot spiedienu, pat neizmantojot fizisku spēku un nedraudot ar tā izmantošanu, tādā veidā, lai būtiski ierobežotu patērētāja spēju pieņemt uz informāciju pamatotu lēmumu.

 

 

Redakc.

precizēts

(2) Par nesamērīgu ietekmi uzskata piespiedu līdzekļu izmantošanu pret patērētāju un patērētāja pakļaušanu spiedienam pat tādos gadījumos, kad fizisks spēks netiek izmantots un netiek draudēts ar tā izmantošanu, tomēr būtiski tiek ierobežota patērētāja iespēja pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.

(3) Lai noteiktu, vai komercpraksē ir izmantotas neatlaidīgas darbības, piespiešana vai nesamērīga ietekme, ņem vērā:

 

 

 

(3) Lai noteiktu, vai komercpraksē ir izmantotas neatlaidīgas darbības, piespiešana vai nesamērīga ietekme, ņem vērā:

1) notikuma laiku, vietu, raksturu vai ilgumu;

 

 

 

1) notikuma laiku, vietu, raksturu vai ilgumu;

2) draudīgas vai aizvainojošas runas vai uzvedības izmantošanu;

 

 

Redakc.

precizēts

2) to, vai nav pieļauta draudēšana vai aizvainošana ar vārdiem vai rīcību;

3) to, vai komercprakses īstenotājs, lai ietekmētu patērētāja lēmumu slēgt līgumu, izmanto konkrētu nelaimi vai tik nopietnus apstākļus, kas mazina patērētāja spriestspēju, ja komercprakses īstenotājs apzinās tādu nelaimi vai apstākļus;

 

 

Redakc.

precizēts

3) to, vai komercprakses īstenotājs nolūkā ietekmēt patērētāja lēmumu par līguma slēgšanu nav apzināti izmantojis konkrētu nelaimi vai tik nopietnus apstākļus, kas mazina patērētāja spriestspēju;

4) jebkurus apgrūtinošus vai nesamērīgus nelīgumiskus šķēršļus, ko komercprakses īstenotājs uzliek, ja patērētājs vēlas izmantot līgumiskas tiesības, tostarp izbeigt līgumu vai izvēlēties citu preci, pakalpojumu vai citu pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju;

 

 

Redakc.

precizēts

4) jebkurus apgrūtinošus vai nesamērīgus nelīgumiskus šķēršļus, ko komercprakses īstenotājs liek patērētājam gadījumos, kad tas vēlas izmantot līgumiskās tiesības, tostarp izbeigt līgumu vai izvēlēties citu preci, pakalpojumu vai arī citu pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju;

5) jebkurus draudus veikt darbības, ko likumīgi nedrīkst veikt.

 

 

Redakc.

precizēts

5) jebkurus draudus veikt nelikumīgas darbības.

9.pants. Agresīva komercprakse jebkuros apstākļos

22

Juridiskais birojs

     Izteikt likumprojekta 9.pantu kā 13.pantu

 

13.pants. Agresīva komercprakse jebkuros apstākļos

Komercprakse jebkuros apstākļos uzskatāma par agresīvu, ja komerc­prakses īstenotājs:

 

 

Atbalstīts

Redakc.

precizēts  panta teksts

Komercprakse jebkuros apstākļos uzskatāma par agresīvu, ja komerc­prakses īstenotājs:

1) rada iespaidu, ka patērētājs nevar atstāt telpas pirms līguma noslēgšanas;

 

 

 

1) rada iespaidu, ka patērētājs nevarēs atstāt attiecīgo telpu pirms līguma noslēgšanas;

2) ierodas pie patērētāja mājās, ignorējot patērētāja lūgumu nenākt, izņemot gadījumu, ja komercprakses īstenotājs ierodas, lai izpildītu līgumiskus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

 

 

 

2) ierodas pie patērētāja mājās, ignorējot viņa lūgumu nenākt, izņemot gadījumu, kad komercprakses īstenotājs ierodas, lai izpildītu savus līgumiskos pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3) nāk klajā ar uzstājīgiem un nevēlamiem piedāvājumiem, kurus izsaka ar telefona, faksa, e-pasta vai cita saziņas līdzekļa starpniecību, izņemot gadījumus, ja komercprakses īstenotājs to dara, lai izpildītu līgumiskus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un ja tiek ievēroti citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi distances saziņas līdzekļu izmantošanā;

 

 

 

3) nāk klajā ar uzstājīgiem un patērētājam nevēlamiem piedāvājumiem, kurus izsaka ar telefona, faksa, e-pasta vai cita saziņas līdzekļa starpniecību, izņemot gadījumu, kad komercprakses īstenotājs to dara, lai izpildītu savus līgumiskos pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un ievēro citos normatīvajos aktos noteiktos distances saziņas līdzekļu izmantošanas ierobežojumus;

4) patērētājam, kas vēlas iesniegt pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzī­bas saņemšanu saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, prasa iesniegt dokumentus, ko saprātīgi nevar uzskatīt par tādiem, kas attiecas uz prasības pamatotību, vai sistemātiski izvairās no atbildes, lai atturētu patērētāju no līgumisku tiesību izmantošanas;

 

 

 

4) prasa, lai patērētājs, kurš vēlas iesniegt pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, iesniedz dokumentus, kas saprātīgi nav atzīstami par tādiem, kas pamatotu šādu prasību, vai sistemātiski izvairās no atbildes, lai atturētu patērētāju no līgumisko tiesību izmantošanas;

5) reklāmā iekļauj tiešu bērniem adresētu pārliecināšanu iegādāties reklamēto preci vai saņemt pakalpojumu, vai pierunāt vecākus vai citus pieaugušos iegādāties reklamēto preci vai saņemt pakal­pojumu;

 

 

 

5) reklāmā iekļauj tiešu bērniem adresētu aicinājumu iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, vai arī pierunāt vecākus vai citus pieaugušos iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu;

6) prasa tūlītēju vai atliktu maksājumu par komercprakses īstenotāja piegādātajām precēm vai pakalpojumiem, ko patērētājs nav pasūtījis, vai prasa tos atdot vai glabāt, izņemot gadījumu, ja tiek piegādāta ekvivalenta prece vai pakalpojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par distances līgumu;

 

 

 

6) pieprasa tūlītēju vai atliktu maksājumu par piegādātajām precēm vai pakalpojumiem, ko patērētājs nav pasūtījis, vai pieprasa šādu preci vai lietu atdot vai glabāt, izņemot gadījumu, kad tiek piegādāta ekvivalenta prece vai pakalpojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par distances līgumu;

7) informē patērētāju, ka gadījumā, ja patērētājs neiegādāsies preci vai pakalpojumu, tiks apdraudēta komercprakses īstenotāja darbība vai iztikas līdzekļi;

 

 

 

7) informē patērētāju, ka tas, neiegādājoties preci vai neizmantojot pakalpojumu, apdraudēs komercprakses īstenotāja darbību vai iztiku;

8) rada nepatiesu priekšstatu, ka patērētājs jau ir ieguvis, iegūs vai pēc noteiktas darbības veikšanas iegūs balvu vai citu priekšrocību, lai gan patiesībā nekāda balva vai citas priekšrocības nav paredzētas, vai patērētājam ir iespēja pieprasīt balvu vai citu priekšrocību, ja viņš samaksā naudu vai viņam rodas izmaksas.

 

 

 

8) rada nepatiesu priekšstatu, ka patērētājs jau ir ieguvis, iegūs vai pēc noteiktas darbības veikšanas iegūs balvu vai citu priekšrocību, lai gan patiesībā nekāda balva vai citas priekšrocības nav paredzētas vai arī patērētājam tiek dota iespēja pretendēt uz balvu vai citu priekšrocību pēc naudas samaksāšanas vai personisku izdevumu rašanās.

IV nodaļa. Uzraudzība

23

Juridiskais birojs

       Izteikt likumprojekta IV nodaļu kā V nodaļu.

Atbalstīts

 

V nodaļa. Uzraudzība

10.pants. Uzraudzības iestādes

(1) Šā likuma ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Valsts farmācijas inspekcija (turpmāk – Uzraudzības iestāde).

24

Juridiskaisbirojs

        Izteikt likumprojekta 10.pantu kā 14.pantu un tā pirmo daļu šādā redakcijā:

          “(1) Šā likuma ievērošanu atbilstoši savai kompetencei uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, zāļu jomā - Veselības inspekcija, veterināro zāļu jomā - Pārtikas un veterinārais dienests [turpmāk – Uzraudzības iestāde].”

Atbalstīts

 

 

 

 

14.pants. Uzraudzības iestādes

(1) Šā likuma ievērošanu atbilstoši savai kompetencei uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, zāļu jomā — Veselības inspekcija, veterināro zāļu jomā — Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk — Uzraudzības iestāde).

(2) Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieprasīt, lai valsts pārvaldes iestādes, kas ir atbildīgas par valsts kontroli un uzraudzību attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, pārbauda konkrētās preces vai pakalpojuma atbilstību komercpraksē minētajai informācijai vai veic citas darbības, kas nepieciešamas komercprakses izvērtēšanai.

 

 

Redakc.

precizēts

(2) Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieprasīt, lai valsts pārvaldes iestādes, kas atbild par valsts kontroli un uzraudzību attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem, pārbauda konkrētas preces vai pakalpojuma atbilstību komercpraksē izmantotajai informācijai vai veic citas darbības, kas nepieciešamas komercprakses novērtēšanai.

11.pants. Uzraudzības iestādes tiesības

(1) Uzraudzības iestāde izvērtē komercprakses atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu un šā likuma prasībām, pamatojoties uz personas vai patērētāju tiesību aizsardzības biedrības pamatotu iesniegumu, citas iestādes sniegto informāciju vai pēc savas iniciatīvas.

25

Juridiskais birojs

           Izteikt likumprojekta 11.pantu kā 15.pantu un tā pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzraudzības iestāde, pamatojoties uz personas iesniegumu, citas iestādes sniegto informāciju vai pēc savas iniciatīvas, izvērtē komercprakses atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošo un citu normatīvo aktu, kā arī šā likuma prasībām.”.

Atbalstīts

Redakc.

precizēts

15.pants. Uzraudzības iestādes tiesības

(1) Uzraudzības iestāde uz personas iesnieguma, citas iestādes sniegtās informācijas pamata vai pēc savas iniciatīvas izvērtē komercprakses atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošo un citu normatīvo aktu, kā arī šā likuma prasībām.

(2) Izvērtējot komercprakses atbilstību šā likuma prasībām, Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieprasīt un saņemt no komercprakses īstenotāja visu lietas būtības noskaidrošanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un citus pierādījumus par komercpraksē izmantotās informācijas patiesumu, kā arī noteikt to iesniegšanas termiņu __.

26

Juridiskais birojs      

           Papildināt 11.panta otro daļu pēc vārdiem “patiesumu, kā arī noteikt to iesniegšanas termiņu” ar vārdiem “vai atbilstību šā likuma prasībām, kā arī noteikt pierādījumu iesniegšanas termiņu”.

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā Nr.27

 

 

27

Atbildīgā komisija      

           Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Uzraudzības iestāde, izvērtējot komercprakses atbilstību šā likuma prasībām, ir tiesīga pieprasīt un saņemt no komercprakses īstenotāja visu lietas būtības noskaidrošanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un citus pierādījumus par komercpraksē izmantotās informācijas patiesumu, darbības atbilstību šā likuma prasībām, kā arī noteikt dokumentu un p ierādījumu iesniegšanas termiņu.”

Atbalstīts

(2) Uzraudzības iestāde, izvērtējot komercprakses atbilstību šā likuma prasībām, ir tiesīga pieprasīt un saņemt no komercprakses īstenotāja visu lietas būtības noskaidrošanai nepieciešamo informāciju, dokumentus un citus pierādījumus par komercpraksē izmantotās informācijas patiesumu, darbības atbilstību šā likuma prasībām, kā arī noteikt dokumentu un pierādījumu iesniegšanas termiņu.

(3) Ja saskaņā ar šā panta otro daļu komercprakses īstenotājs nesniedz pieprasīto informāciju vai sniedz to nepilnīgi, Uzraudzības iestāde ir tiesīga uzskatīt, ka komercpraksē izmantotā informācija ir neprecīza vai nepatiesa.

 

 

Redakc.

precizēts

(3) Ja komercprakses īstenotājs nesniedz saskaņā ar šā panta otro daļu pieprasīto informāciju vai sniedz to nepilnīgi, Uzraudzības iestāde ir tiesīga uzskatīt, ka komercpraksē izmantotā informācija ir neprecīza vai nepatiesa.

(4) Uzraudzības iestāde, izvērtējot komercprakses raksturu un būtību, kā arī citus aspektus, ir tiesīga:

 

 

Redakc.

precizēts

(4) Uzraudzības iestāde, izvērtējot komercprakses raksturu un būtību, kā arī citus aspektus, ir tiesīga ierosināt, lai komercprakses īstenotājs:

1) ierosināt, lai komercprakses īstenotājs noteiktā termiņā nodrošina komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām;

 

 

Redakc.

precizēts

1)  noteiktā termiņā nodrošina komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām;

2) ierosināt, lai komercprakses īstenotājs rakstveidā apņemas noteiktā termiņā izbeigt izdarīto pārkāpumu.

 

 

Redakc.

precizēts

2) rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst konstatēto pārkāpumu.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētās tiesības neierobežo Uzraudzības iestādi pieņemt šā panta astotajā daļā minētos lēmumus.

 

 

Redakc.

precizēts

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētās tiesības neliedz Uzraudzības iestādei pieņemt šā panta astotajā daļā minētos lēmumus.

(6) Ja saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu noteiktajā termiņā komercprakses atbilstība normatīvo aktu prasībām netiek nodrošināta, Uzraudzības iestāde pieņem vienu vai vairākus šā panta astotajā daļā minētos lēmumus.

 

 

Redakc.

precizēts

(6) Ja saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 1.punktu noteiktajā termiņā komercprakses atbilstība normatīvo aktu prasībām nav nodrošināta, Uzraudzības iestāde pieņem vienu vai vairākus šā panta astotajā daļā minētos lēmumus.

(7) Ja komercprakses īstenotājs rakstveidā apņemas noteiktajā termiņā izbeigt izdarīto pārkāpumu saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 2.punktu, Uzraudzības iestāde nepieņem šā panta astotajā daļā minētos lēmumus. Ja apņemšanās netiek pildīta, Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt vienu vai vairākus šā panta septītajā daļā minētos lēmumus un komercprakses īstenotājs saucams pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

 

Redakc.

precizēts

(7) Ja komercprakses īstenotājs saskaņā ar šā panta ceturtās daļas 2.punktu rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst konstatēto pārkāpumu, Uzraudzības iestāde nepieņem šā panta astotajā daļā minētos lēmumus. Ja apņemšanās netiek pildīta, Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt vienu vai vairākus šā panta astotajā daļā minētos lēmumus un komercprakses īstenotājs ir saucams pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

(8) Ja Uzraudzības iestāde konstatē, ka komercprakse ir negodīga, Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt vienu vai vairākus lēmumus, kuros:

 

 

Redakc.

precizēts

(8) Ja Uzraudzības iestāde atzīst komercpraksi par negodīgu, tā ir tiesīga pieņemt vienu vai vairākus lēmumus, ar kuriem:

1) uzliek par pienākumu komercprakses īstenotājam atbilstošā veidā sniegt papildu informāciju, lai nodrošinātu komercprakses atbilstību šā likuma prasībām;

 

 

Redakc.

precizēts

1) uzliek komercprakses īstenotājam par pienākumu atbilstošā veidā sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu komercprakses atbilstību šā likuma prasībām;

2) uzliek par pienākumu komercprakses īstenotājam nekavējoties pār­traukt negodīgu komercpraksi;

 

 

Redakc.

precizēts

2) uzliek komercprakses īstenotājam par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi;

3) aizliedz komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet tās īstenošana ir paredzama;

 

 

Redakc.

precizēts

3) aizliedz negodīgu komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama;

4) pieprasa komercprakses īstenotājam publicēt izmantotajai komerc­praksei atbilstošā saziņas līdzeklī paziņojumu, kurā norāda labotu informāciju, atsaucot negodīgo komercpraksi;

 

 

Redakc.

precizēts

4) uzliek komercprakses īstenotājam par pienākumu publicēt attiecīgajai komercpraksei atbilstošā saziņas līdzeklī paziņojumu, kurā norāda laboto informāciju, atsaucot negodīgo komercpraksi;

5) piemēro administratīvo sodu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

5) piemēro administratīvo sodu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

(9) Šā panta septītajā daļā minētās darbības tiek veiktas arī tad, ja nav pierādījumu par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī trūkst pierādījumu par to, ka komercprakses īstenotājs darbojies ļaunā nolūkā vai nevērīgi.

28

Juridiskais birojs 

         Aizstāt 11.panta devītajā daļā vārdu “nevērīgi” ar vārdu “neuzmanīgi”.

 

Atbalstīts

 

Redakc.

precizēts

(9) Šā panta septītajā daļā minētās darbības tiek veiktas arī tad, ja trūkst pierādījumu par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par to, ka komercprakses īstenotājs darbojies ļaunā nolūkā vai neuzmanīgi.

(10) Ja Uzraudzības iestāde uzsākusi komercprakses izvērtēšanu pēc personas vai patērētāju tiesību aizsardzības biedrības iesnieguma vai citas iestādes sniegtas informācijas un, izvērtējot komercpraksi, konstatē, ka komercprakse ir godīga, tā rakstveidā informē personu vai patērētāju tiesību aizsardzības biedrību, kas iesniegusi iesniegumu, vai iestādi, kas sniegusi informāciju.

29

 Juridiskais birojs

         Izslēgt 11.panta desmitajā daļā vārdus “vai patērētāju tiesību aizsardzības biedrības” (attiecīgā locījumā).

 

Atbalstīts

 

 

Redakc.

precizēts

(10) Ja Uzraudzības iestāde uzsākusi komercprakses izvērtēšanu uz personas iesnieguma vai citas iestādes sniegtās informācijas pamata un konstatējusi, ka komercprakse nav negodīga, tā par to rakstveidā informē personu, kas iesniegusi iesniegumu, vai iestādi, kas sniegusi informāciju.

12.pants. Uzraudzības iestādes lēmums

30

Juridiskais birojs

        Izteikt likumprojekta 12.pantu kā 16.pantu.

Atbalstīts

16.pants. Uzraudzības iestādes lēmums

(1) Uzraudzības iestādes lēmums ir spēkā no tā paziņošanas brīža.

 

 

 

(1) Uzraudzības iestādes lēmums ir spēkā no tā paziņošanas brīža.

(2) Uzraudzības iestādes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā norma­tīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 

 

Redakc.

precizēts

(2) Uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

(3) Lai mazinātu negodīgas komercprakses radītās negatīvās sekas, Uzraudzības iestāde ir tiesīga informāciju par šā likuma 11.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto apņemšanos ievietot Uzraudzības iestādes mājas lapā internetā vai pieņemto lēmumu daļēji vai pilnībā ievietot Uzraudzības iestādes mājas lapā internetā un publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (ar publicēšanu saistītos izdevumus sedz komercprakses īstenotājs).

31

Juridiskais birojs

         Aizstāt 12.panta trešajā daļā skaitli un vārdu “11.panta” ar skaitli un vārdu “15.panta”.

Atbalstīts

 

 

 

Redakc.

precizēts

(3) Lai mazinātu negodīgas komercprakses radītās negatīvās sekas, Uzraudzības iestāde ir tiesīga informāciju par šā likuma 15.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto apņemšanos ievietot savā mājaslapā, bet savu lēmumu — daļēji vai pilnībā ievietot savā mājaslapā un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (ar publicēšanu saistītos izdevumus sedz komercprakses īstenotājs).

13.pants. Lēmums par pagaidu noregulējumu

(1) Ja ir pamats uzskatīt, ka komercprakse, kas pirmsšķietami (prima facie) ir negodīga un var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu patērētāju grupas ekonomiskajām interesēm, Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt šā likuma 11.panta astotās daļas 2. vai 3.punktā minēto lēmumu kā pagaidu noregulējumu.

32

Juridiskais birojs

       Izteikt likumprojekta 13.pantu kā 17.pantu;

izslēgt pirmajā daļā vārdus iekavās “(prima facie)”;

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu “11.panta” ar skaitli un vārdu “15.panta”.

 

Atbalstīts

 

 

Redakc.

precizēts

17.pants. Lēmums par pagaidu noregulējumu

(1) Ja Uzraudzības iestādei ir pamats uzskatīt, ka komercprakse ir negodīga un var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu konkrētas patērētāju grupas ekonomiskajām interesēm, tā ir tiesīga pieņemt šā likuma 15.panta astotās daļas 2. vai 3.punktā minēto lēmumu kā pagaidu noregulējumu.

(2) Lēmums par pagaidu noregulējumu ir spēkā no tā paziņošanas brīža līdz brīdim, kad tas ar Uzraudzības iestādes lēmumu tiek atcelts, grozīts vai spēkā stājas Uzraudzības iestādes galīgais lēmums.

 

 

Redakc.

precizēts

(2) Lēmums par pagaidu noregulējumu ir spēkā no tā paziņošanas brīža līdz brīdim, kad tas ar Uzraudzības iestādes lēmumu tiek atcelts vai grozīts vai kad stājas spēkā Uzraudzības iestādes galīgais lēmums.

(3) Lēmumu par pagaidu noregulējumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 10 dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Pārsūdzēšana neaptur lēmuma par pagaidu noregulējumu spēkā esību un izpildi.

 

 

Redakc.

precizēts

(3) Lēmumu par pagaidu noregulējumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 10 dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Šā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

(4) Pieteikumu par lēmumu par pagaidu noregulējumu tiesa izskata rakstveida procesā 14 dienu laikā.

 

 

 

(4) Pieteikumu par lēmumu par pagaidu noregulējumu tiesa izskata rakstveida procesā 14 dienu laikā.

(5) Tiesas lēmums par šā panta ceturtajā daļā minēto lēmumu nav pārsūdzams un stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Redakc.

precizēts

(5) Tiesas lēmums par šā panta ceturtajā daļā minēto lēmumu nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Pārejas noteikums

Likums stājas spēkā 2007.gada 12.decembrī.

33

Atbildīgā komisija

   Izslēgt pārejas noteikumu.

Atbalstīts

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 11.maija Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004.

 

 

Redakc.

precizēts

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 11.maija direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2006/2004/EK.

 

34

Atbildīgā komisija

  Papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2007.gada 12.decembrī.”.

Atbalstīts

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 12.decembrī.