Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Ģenētiski modificēto organismu aprites likums” (Reģ. Nr. 399/Lp 9).

 

 

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta

otrajam lasījumam uz …. lpp.

 

 

                   Ar cieņu,

                   komisijas priekšsēdētāja

 

 

                                                                   Anna Seile

                                                                   

         

 


 

Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                      Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

(reģ. nr. 399/Lp9)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Priekšlikumi

(31)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

 

 

 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

I nodaļa

 

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) ģenētiski modificēts organisms – jebkurš dzīvs organisms ar jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju, kura iegūta, izmantojot likumā noteiktās ģenētiskās modifikācijas metodes;

 

 

 

1) ģenētiski modificēts organisms — jebkurš dzīvs organisms ar jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju, kura iegūta, izmantojot likumā noteiktās ģenētiskās modifikācijas metodes;

2) ģenētiskās modifikācijas metodes:

 

 

 

2) ģenētiskās modifikācijas metodes:

a) nukleīnskābju rekombinācijas metodes, kas ietver jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju veidošanu, ārpus organisma ar dažādiem līdzekļiem ievadot nukleīnskābju fragmentus vīrusā, baktēriju plazmīdā vai citā vektorsistēmā, kā arī ietver tādu nukleīnskābju nogādāšanu šūnās, kuras tajās neveidojas dabiski, taču spēj turpināt vairošanos,

 

 

Redakcionāli

precizēts

a) nukleīnskābju rekombinācijas metodes — jaunu ģenētiskā materiāla kombināciju veidošana, ārpus organisma ar dažādiem līdzekļiem ievadot nukleīnskābju fragmentus vīrusā, baktēriju plazmīdā vai citā vektorsistēmā, kā arī tādu nukleīnskābju nogādāšana šūnās, kuras tajās neveidojas dabiski, taču spēj turpināt vairošanos,

b) metodes, kas saistītas ar ārpus organisma izveidotā ģenētiskā materiāla tiešu ievadīšanu organismā, tai skaitā mikroinjekciju, makroinjekciju, mikro­inkapsulāciju,

 

 

 

b) metodes, kas saistītas ar ārpus organisma izveidotā ģenētiskā materiāla tiešu ievadīšanu organismā, tai skaitā ar mikroinjekciju, makroinjekciju, mikroinkapsulāciju,

c) šūnu un protoplastu sapludināšanas vai hibridizācijas metodes, kad šūnas ar jaunām ģenētiskā materiāla kombinācijām tiek veidotas, sapludinot divas vai vairākas šūnas no sistemātiski attālām organismu grupām un izmantojot paņēmienus, kas nav sastopami dabā;

 

 

Redakcionāli

precizēts

c) šūnu un protoplastu sapludināšanas vai hibridizācijas metodes — šūnu ar jaunām ģenētiskā materiāla kombinācijām veidošana, sapludinot divas vai vairākas šūnas no sistemātiski attālām organismu grupām un izmantojot paņēmienus, kas nav sastopami dabā;

3) ģenētiski modificēto organismu aprite – darbības, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, izplatīšanu vidē vai tirgū;

 

 

 

3) ģenētiski modificēto organismu aprite — darbības, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, izplatīšanu vidē vai tirgū;

4) ģenētiski modificēto organismu ierobežotā izmantošana – jebkura darbība, ko veic saistībā ar ģenētiski modificētajiem organismiem, kurus kontrolē, izmantojot īpašus norobežošanas pasākumus, kas efektīvi ierobežo šo organismu saskarsmi ar vidi un ietekmi uz to;

 

 

 

4) ģenētiski modificēto organismu ierobežotā izmantošana — jebkura darbība, kas saistīta ar ģenētiski modificētajiem organismiem, kurus kontrolē, izmantojot īpašus norobežošanas pasākumus, kas efektīvi ierobežo šo organismu saskarsmi ar vidi un ietekmi uz to;

5) ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē – ģenētiski modifi­cēto organismu izplatīšana vidē izmēģinājumiem, kas saistīti ar to turpmāko izmantošanu lauksaimniecībā un tautsaimniecībā vai citiem noteiktiem mērķiem, neizmantojot īpašus norobežošanas pasākumus, lai ierobežotu ģenētiski modificēto organismu tiešu saskarsmi ar vidi, kā arī tādu zāļu un veterināro zāļu izmantošana klīniskajā izpētē, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem;

 

1

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdus “lauksaimniecībā un tautsaimniecībā vai citiem noteiktiem mērķiem” ar vārdiem “lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs, vai kādiem citiem noteiktiem mērķiem”.

 

Atbalstīts

5) ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē — ģenētiski modifi­cēto organismu izplatīšana vidē izmēģinājumiem, kas saistīti ar to turpmāko izmantošanu lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs, vai kādiem citiem noteiktiem mērķiem, neizmantojot īpašus norobežošanas pasākumus, lai ierobežotu ģenētiski modificēto organismu tiešu saskarsmi ar vidi, kā arī tādu zāļu un veterināro zāļu izmantošana klīniskajā izpētē, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem;

 

6) ģenētiski modificēto organismu izplatīšana tirgū – ģenētiski modificēto organismu vai tos saturošu produktu nodošana trešajām personām par maksu vai bez maksas. Izplatīšana tirgū ietver darbības, kas saistītas ar:

 

 

 

6) ģenētiski modificēto organismu izplatīšana tirgū — ģenētiski modificēto organismu vai tos saturošu produktu nodošana trešajām personām par maksu vai bez maksas. Izplatīšana tirgū ietver darbības, kas saistītas ar:

a) tādas pārtikas apriti, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem,

 

 

 

a) tādas pārtikas apriti, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem,

b) tādas dzīvnieku barības apriti, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem,

 

 

 

b) tādas dzīvnieku barības apriti, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem,

c) ģenētiski modificēto kultūraugu sēklu un augu pavairošanas materiāla apriti,

 

 

 

c) ģenētiski modificēto kultūraugu sēklu un augu pavairošanas materiāla apriti,

d) ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu,

 

 

 

d) ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu,

e) ģenētiski modificēto dzīvnieku apriti,

 

 

 

e) ģenētiski modificēto dzīvnieku apriti,

f) ģenētiski modificēto organismu izmantošanu citās tautsaimniecības nozarēs;

 

 

 

f) ģenētiski modificēto organismu izmantošanu citās tautsaimniecības nozarēs;

7) līdzāspastāvēšana – ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana, novākšana, uzglabāšana, sagatavošana, saiņošana un transportēšana līdzās bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai;

 

 

 

7) līdzāspastāvēšana — ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana, novākšana, uzglabāšana, sagatavošana, saiņošana un transportēšana līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai;

8) riska novērtēšana – pasākumu kopums, kas balstās uz zinātniskiem pierādījumiem, lai identificētu un noteiktu iespējamo kaitīgo tiešo vai netiešo, īstermiņa vai ilgtermiņa ģenētiski modificēto organismu ietekmi uz cilvēka un dzīvnieka veselību un vidi;

 

 

Redakcionāli

precizēts

8) riska novērtēšana — uz zinātniskiem pierādījumiem balstītu pasākumu kopums, lai identificētu un noteiktu ģenētiski modificēto organismu iespējamo kaitīgo tiešo vai netiešo, īstermiņa vai ilgtermiņa ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi;

 

9) ārkārtas gadījums – gadījums, kas saistīts ar ģenētiski modificēto organismu nejaušu izkļūšanu ārpus kontroles to ierobežotās izmantošanas laikā, kas īstermiņā vai ilgtermiņā var radīt draudus cilvēka un dzīvnieka veselībai vai videi.

 

 

 

9) ārkārtas gadījums — gadījums, kas saistīts ar ģenētiski modificēto organismu nejaušu izkļūšanu ārpus kontroles to ierobežotās izmantošanas laikā, kas īstermiņā vai ilgtermiņā var radīt draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi.

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēka un dzīvnieka veselību un vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, tai skaitā arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdzās bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai.

 

 

 

Likuma mērķis ir nodrošināt ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novēršot negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, saglabājot bioloģisko daudzveidību, veicinot ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, arī ģenētiski modificēto kultūraugu pastāvēšanu līdztekus bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai.

3.pants. Ģenētiski modificēto organismu aprites principi

 

 

 

 

3.pants. Ģenētiski modificēto organismu aprites principi

Lēmumu, kas saistīts ar ģenētiski modificēto organismu apriti, pieņem, ievērojot šādus principus:

 

 

 

Lēmumu, kas saistīts ar ģenētiski modificēto organismu apriti, pieņem, ievērojot šādus principus:

1) riska novērtēšanas princips. Risku novērtē pirms darbībām, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu apriti;

 

 

Redakcionāli

precizēts

1) riska novērtēšanas princips, kas paredz, ka risku novērtē pirms darbībām, kuras saistītas ar ģenētiski modificēto organismu apriti;

2) ilgtspējīgas attīstības princips. Ģenētiski modificēto organismu aprite ir atļauta, ja attiecīgā darbība virzīta uz valsts ekonomikas attīstības veicināšanu un tiek ievēroti vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamatprincipi;

 

2

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt  3. panta 3. punktā  vārdus  “aprite ir atļauta”ar vārdiem “apriti var atļaut”.

Atbalstīts

2) ilgtspējīgas attīstības princips, kas paredz, ka ģenētiski modificēto organismu apriti var atļaut, ja attiecīgā darbība vērsta uz valsts ekonomikas attīstības veicināšanu un tiek ievēroti vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie ilgtspējīgas attīstības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pamatprincipi;

 

3) piesardzības princips, kas nosaka attiecīgus pagaidu riska pārvaldes pasākumus bīstamības samazināšanai līdz riska novērtēšanai un riska vadības izstrādāšanai, ja riska novērtēšanas procesā pastāv nenoteiktība, kas saistīta ar iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēka un dzīvnieka veselību, ģenētiskos modificētos organismus izplatot vidē vai tirgū;

3

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 3. panta 3. punktu  pēc vārdiem “cilvēka un dzīvnieka veselību”ar vārdiem “vai negatīvu ietekmi uz vidi”.

Atbalstīts

3) piesardzības princips, kas paredz attiecīgus pagaidu riska pārvaldes pasākumus bīstamības samazināšanai līdz riska novērtēšanai un riska vadības izstrādāšanai, ja riska novērtēšanas procesā pastāv nenoteiktība, kas saistīta ar iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi, ģenētiski modificētos organismus izplatot vidē vai tirgū;

4) sabiedrības informēšanas un līdzdalības princips. Institūcijas veicina sabiedrības izglītošanu un informēšanu jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu apriti;

4

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 3. panta 4. punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Kompetentā institūcija savlaicīgi iesaista sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā , pirms tik pieņemts lēmums par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, izplatīšanu vidē vai tirgū.”

Daļēji atbalstīts,

iekļauts priekšlikumā nr.23

4) sabiedrības informēšanas un līdzdalības princips. Institūcijas veicina sabiedrības izglītošanu un informēšanu jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu apriti;

5) uzraudzības un kontroles pasākumu nodrošināšanas princips, kas nosaka, ka ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē vai tirgū ir atļauta tikai tad, ja attiecīgajam ģenētiski modificētajam organismam ir nodrošināta noteikšanas metode un izsekojamība.

 

 

 

5) uzraudzības un kontroles pasākumu nodrošināšanas princips, kas paredz, ka ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē vai tirgū ir atļauta tikai tad, ja attiecīgajam ģenētiski modificētajam organismam ir nodrošināta noteikšanas metode un izsekojamība.

4.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

4.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka valsts institūciju kompetences jomas, fizisko un juridisko personu (turpmāk – persona) tiesības un pienākumus, ģenētiski modificēto organismu aprites, tai skaitā ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas principus, uzraudzību un kontroli, sabiedrības līdzdalību, personu atbildību un tiesisko aizsardzību, kā arī drošības pasākumus un informācijas apriti jebkura iespējamā ārkārtas gadījuma novēršanai.

 

 

 

(1) Likums nosaka valsts institūciju kompetenci, fizisko un juridisko personu (turpmāk — persona) tiesības un pienākumus, ģenētiski modificēto organismu aprites, tai skaitā ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas, principus, uzraudzību un kontroli, sabiedrības līdzdalību, personu atbildību un tiesisko aizsardzību, kā arī drošības pasākumus un informācijas apriti jebkura iespējamā ārkārtas gadījuma novēršanai.

(2) Likums neattiecas uz:

 

 

 

(2) Likums neattiecas uz:

1) gēnu terapijas izmantošanu medicīnā;

 

 

 

1) gēnu terapijas izmantošanu medicīnā;

2) to zāļu un veterināro zāļu izplatīšanu tirgū, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, izņemot riska novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

 

 

2) to zāļu un veterināro zāļu izplatīšanu tirgū, kuras satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, izņemot riska novērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību;

3) tādu organismu ģenētisko modifikāciju, kas notiek, piemērojot kādu no šādām metodēm (neizmantojot šā likuma 1.panta 2.punktā minētās metodes):

 

 

 

3) tādu organismu ģenētisko modifikāciju, kas notiek, izmantojot kādu no šādām metodēm (neizmantojot šā likuma 1.panta 2.punktā minētās metodes):

a) mutaģenēzi,

 

 

 

a) mutaģenēzi,

b) prokariotu sugu šūnu vai protoplastu saplūšanu, pēc kuras notiek ģenētiskā materiāla apmaiņa,

 

 

 

b) prokariotu sugu šūnu vai protoplastu saplūšanu, pēc kuras notiek ģenētiskā materiāla apmaiņa,

c) dažādu eikariotu sugu šūnu vai protoplastu saplūšanu, ieskaitot hibridomu un augu šūnu hibrīdu iegūšanu,

 

 

 

c) dažādu eikariotu sugu šūnu vai protoplastu saplūšanu, ieskaitot hibridomu un augu šūnu hibrīdu iegūšanu,

d) pašklonēšanu, kuras rezultātā iegūstamie organismi nav bīstami cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem un nevar izraisīt to slimības, - nukleīnskābes izdalīšanu no šādu organismu šūnām, pēc kuras seko vai neseko visas attiecīgās nukleīnskābes, tās daļas vai tās sintētiskā ekvivalenta fermentatīva vai mehāniska apstrāde, lai izraisītu ģenētiskā materiāla modifikāciju, un iegūtā ģenētiskā materiāla ievadīšana tās pašas sugas vai filoģenētiski tuvu saistītu sugu organismu šūnās, ar kurām ģenētiskās informācijas apmaiņa ir iespējama arī dabiskos fizioloģiskos apstākļos;

 

 

 

d) pašklonēšanu, kuras rezultātā iegūtie organismi nav bīstami cilvēkiem, dzīvniekiem vai augiem un nevar izraisīt to slimības, — nukleīnskābes izdalīšanu no šādu organismu šūnām, pēc kuras seko vai neseko visas attiecīgās nukleīnskābes, tās daļas vai tās sintētiskā ekvivalenta fermentatīva vai mehāniska apstrāde, lai izraisītu ģenētiskā materiāla modifikāciju, un iegūtā ģenētiskā materiāla ievadīšana tās pašas sugas vai filoģenētiski tuvu saistītu sugu organismu šūnās, ar kurām ģenētiskās informācijas apmaiņa ir iespējama arī dabiskos fizioloģiskos apstākļos;

4) ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, kas ir saistīta ar tādu ģenētiski modificēto organismu izmantošanu, kas atbilst normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un atļaujas izsniegšanas kārtību noteiktajiem nekaitīguma kritērijiem;

5

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu” ar vārdiem “par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas”.

 

Atbalstīts,

redakcionāli

precizējot

4) ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, kas saistīta ar tādu ģenētiski modificēto organismu izmantošanu, kuri atbilst nekaitīguma kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību;

5) ģenētiski modificēto organismu pārvadāšanu pa dzelzceļu, autoceļiem, iekšzemes ūdensceļiem, jūru vai gaisu.

 

 

 

5) ģenētiski modificēto organismu pārvadāšanu pa dzelzceļu, autoceļiem, iekšzemes ūdensceļiem, jūru vai gaisu.

II nodaļa

 

 

 

II nodaļa

Institūciju kompetence

 

 

 

Institūciju kompetence

5.pants. Ministru kabineta kompetence

 

 

 

5.pants. Ministru kabineta kompetence

(1) Ministru kabinets:

 

 

 

(1) Ministru kabinets:

1) nosaka ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

 

 

 

1) nosaka ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību;

2) nosaka kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 „2) nosaka kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā”.

Atbalstīts

2) nosaka kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā;

3) nosaka ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģiju;

 

 

 

3) nosaka ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģiju;

4) nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības, kontroles un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

 

 

4) nosaka prasības ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības, kontroles un atļaujas izsniegšanas kārtību;

5) nosaka kārtību, kādā veic maksājumus par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu, un maksas apmēru;

7

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs U.Augulis

Izteikt 5. panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) nosaka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu.”

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

5) nosaka, kādā apmērā maksājama valsts nodeva par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu un tās samaksas kārtību;

6) apstiprina ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikumu.

 

 

 

6) apstiprina ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikumu.

 

8

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 5. panta pirmo daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) nosaka informācijas par ģenētiski modificēto organismu apriti sniegšanas kārtību;

Daļēji atbalstīts, iekļauts

priekšlikumā nr.6

 

 

9

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 5. panta pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

“8) nosaka kārtību sabiedrības iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesā par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, izplatīšanu vidē vai tirgū.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā nr. 6

 

(2) Ministru kabinets ne retāk kā reizi septiņos gados apstiprina nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pamatnostādnes un nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plānu.

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

(2) Ministru kabinets ne retāk kā reizi septiņos gados apstiprina nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pamatnostādnes un šīs sistēmas attīstības plānu.

(3) Ministru kabinets var noteikt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumus konkrētās teritorijās, kurās saskaņā ar zinātniski ekonomisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var nodarīt būtiskus ekonomiskus zaudējumus konkrētas teritorijas ekonomiskajai attīstībai.

 

 

Redakcionāli

precizēts

(3) Ministru kabinets var noteikt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumus konkrētās teritorijās, kurās saskaņā ar zinātniski ekonomisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var ekonomikai nodarīt būtiskus zaudējumus un kavēt ekonomisko attīstību.

6.pants. Zemkopības ministrijas kompetence

 

 

 

 

6.pants. Zemkopības ministrijas kompetence

Zemkopības ministrija, sadarbojoties ar zinātniskajām un nevalstiskajām organizācijām, izstrādā un kopīgi ar valsts institūcijām, kas atbild par ģenētiski modificēto organismu aprites kontroli un uzraudzību, īsteno vienotu politiku šādās jomās:

 

 

 

Zemkopības ministrija, sadarbojoties ar zinātniskajām un nevalstiskajām organizācijām, izstrādā un kopīgi ar valsts institūcijām, kas atbild par ģenētiski modificēto organismu aprites kontroli un uzraudzību, īsteno vienotu politiku šādās jomās:

1) ģenētiski modificēto organismu aprite;

 

 

 

1) ģenētiski modificēto organismu aprite;

2) ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšana bioloģiskajai un konvencionālajai lauksaimniecībai;

 

 

Redakcionāli

precizēts

2) līdzāspastāvēšana;

3) nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstība.

 

 

 

3) nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstība.

7.pants. Valsts augu aizsardzības dienesta kompetence

 

 

 

7.pants. Valsts augu aizsardzības dienesta kompetence

Valsts augu aizsardzības dienests:

 

 

 

Valsts augu aizsardzības dienests:

1) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāja iekļaušanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā;

10

Juridiskais birojs

Izteikt 7.  panta 1. punktu kā 2. punktu.

Atbalstīts

1) organizē un vada valsts informācijas sistēmas — ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistra — izveidošanu un darbību;

2) organizē un vada valsts informācijas sistēmas – ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistra – izveidošanu un darbību;

11

Juridiskais birojs

Izteikt 7. panta 2. punktu kā 1. punktu.

Atbalstīts

2) izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāja iekļaušanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā;

3) nodrošina ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas uzraudzību un kontroli to audzēšanas laikā;

 

 

 

3) ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas laikā nodrošina līdzāspastāvēšanas uzraudzību un kontroli;

4) nodrošina sēklu un augu pavairošanas materiāla aprites uzraudzību un kontroli ģenētiski modificēto kultūraugu šķirnēm;

 

 

 

4) nodrošina ģenētiski modificēto kultūraugu šķirņu sēklu un augu pavairošanas materiāla aprites uzraudzību un kontroli;

5) nosaka ģenētiski modificētos organismus sēklās un augu pavairošanas materiālā;

 

 

 

5) nosaka ģenētiski modificētos organismus sēklās un augu pavairošanas materiālā;

6) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās;

 

 

 

6) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās;

7) ievieš starptautiski atzītas metodes, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu noteikšanu sēklās un augu pavairošanas materiālā;

 

 

 

7) ievieš starptautiski atzītas metodes, kas saistītas ar ģenētiski modificēto organismu noteikšanu sēklās un augu pavairošanas materiālā;

8) nodrošina ģenētiski modificēto organismu noteikšanu sēklās un augu pavairošanas materiālā ārvalstu laboratorijās, ja to nav iespējams veikt Latvijā.

 

 

 

8) nodrošina ģenētiski modificēto organismu noteikšanu sēklās un augu pavairošanas materiālā ārvalstu laboratorijās, ja to nav iespējams veikt Latvijā.

8.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence

 

 

 

 

8.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence

Pārtikas un veterinārais dienests:

 

 

 

Pārtikas un veterinārais dienests:

1) pamatojoties uz Zinātniskās ekspertu komitejas atzinumu un ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sagatavoto priekšlikumu, izdod, kā arī anulē atļauju ģenētiski modificēto organismu:

 

 

 

1) pamatojoties uz Zinātniskās ekspertu komitejas atzinumu un Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes priekšlikumu, izdod, kā arī anulē atļauju ģenētiski modificēto organismu:

a) ierobežotai izmantošanai,

 

 

 

a) ierobežotai izmantošanai,

b) izplatīšanai vidē, izņemot atļauju to zāļu un veterināro zāļu izmantošanai klīniskajā izpētē, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem,

 

 

 

b) izplatīšanai vidē, izņemot atļauju to zāļu un veterināro zāļu izmantošanai klīniskajā izpētē, kuras satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem,

c) izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra Regulā (EK) Nr.1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1829/2003) noteiktajām darbībām;

 

 

 

c) izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regulā (EK) Nr.1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.1829/2003) noteiktajām darbībām;

2) nodrošina Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju sagatavoto atzinumu par riska novērtēšanu izskatīšanu ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē vai tirgū atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1829/2003 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulas (EK) Nr.726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, prasībām;

 

 

Redakcionāli

precizēts

2) nodrošina, lai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju sagatavotie atzinumi par riska novērtēšanu sakarā ar ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū, tiktu izskatīti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.1829/2003 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta regulai (EK) Nr.726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru;

3) organizē un vada valsts informācijas sistēmas – ģenētiski modificēto organismu aprites reģistra – izveidošanu un darbību.

 

 

 

3) organizē un vada valsts informācijas sistēmas — ģenētiski modificēto organismu aprites reģistra — izveidošanu un darbību.

9.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra kompetence

 

 

 

 9.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centra kompetence

Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs:

 

 

 

Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs:

1) pilda references laboratorijas funkcijas ģenētiski modificēto organismu noteikšanā;

 

 

 

1) pilda references laboratorijas funkcijas ģenētiski modificēto organismu noteikšanā;

2) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās;

 

 

 

2) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās;

3) ievieš starptautiski atzītas ģenētiski modificēto organismu noteikšanas metodes;

 

 

 

3) ievieš starptautiski atzītas ģenētiski modificēto organismu noteikšanas metodes;

4) nodrošina ģenētiski modificēto organismu paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās, ja to nav iespējams veikt Latvijā.

 

 

 

4) nodrošina ģenētiski modificēto organismu paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās, ja to nav iespējams veikt Latvijā.

10.pants. Zāļu valsts aģentūras kompetence

 

 

 

 

10.pants. Zāļu valsts aģentūras kompetence

Zāļu valsts aģentūra novērtē zāles un veterinārās zāles, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, izdod atļaujas to izplatīšanai vidē, kā arī uzrauga to izplatīšanu vidē, ja attiecīgās zāles izmanto klīniskajā izpētē atbilstoši farmāciju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

 

 

Zāļu valsts aģentūra novērtē zāles un veterinārās zāles, kas satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, izdod atļaujas to izplatīšanai vidē, kā arī uzrauga to izplatīšanu vidē, ja attiecīgās zāles izmanto klīniskajā izpētē atbilstoši farmāciju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

11.pants. Vides ministrijas kompetence

 

 

 

 

11.pants. Vides ministrijas kompetence

Vides ministrija nodrošina vides monitoringu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību un, pamatojoties uz tā rezultātiem, sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā priekšlikumus par riska novērtēšanas un vides aizsardzības pasākumiem, veicot darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem un tos izplatot vidē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrija nodrošina vides monitoringu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību un, pamatojoties uz tā rezultātiem, sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai priekšlikumus par riska novērtēšanas un vides aizsardzības pasākumiem, kas īstenojami, veicot darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem un tos izplatot vidē.

12.pants. Valsts darba inspekcijas kompetence

12

Juridiskais birojs

Iekļaut 12.pantu pēc 14.panta, attiecīgi mainot pantu numerāciju.

 

 

Atbalstīts

 

Valsts darba inspekcija atbilstoši normatīvajos aktos par darba aizsardzību saskarsmē ar bioloģiskajām vielām noteiktajām prasībām nodrošina to drošības un darba aizsardzības pasākumu uzraudzību un kontroli, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu.

 

 

 

 

 

13.pants. Valsts vides dienesta kompetence

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 13. pantu kā 12. pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Valsts vides dienesta kompetence

Atbalstīts

12.pants. Valsts vides dienesta kompetence

Valsts vides dienests kontrolē vides aizsardzības nosacījumu ievērošanu ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē un šī likuma 1.panta 6.punkta "f" apakšpunktā noteiktajām darbībām atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību.

 

Valsts vides dienests kontrolē vides aizsardzības nosacījumu ievērošanu attiecībā uz ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē.

 

Valsts vides dienests kontrolē vides aizsardzības nosacījumu ievērošanu attiecībā uz ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē.

14.pants. Dabas aizsardzības pārvaldes kompetence

 

 

 

13.pants. Dabas aizsardzības pārvaldes kompetence

Dabas aizsardzības pārvalde sagatavo un iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā ieteikumus nosacījumu izstrādei par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamajām dabas teritorijām (NATURA 2000) novērtējumu atbilstoši normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi noteiktajai kārtībai.

 

 

Redakcionāli precizēts

Dabas aizsardzības pārvalde sagatavo un iesniedz Vides pārraudzības valsts birojam ieteikumus, kas būtu ietverami nosacījumos par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000) novērtējumu atbilstoši normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi noteiktajai kārtībai.

 

 

 

 

 

14.pants. Valsts darba inspekcijas kompetence

 

 

 

Redakcionāli precizēts

Valsts darba inspekcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību saskarsmē ar bioloģiskajām vielām nodrošina to drošības un darba aizsardzības pasākumu uzraudzību un kontroli, kas saistīti ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu.

15.pants. Zinātniskā ekspertu komiteja

 

 

 

 

 

(1) Zinātniskā ekspertu komiteja ir konsultatīva ekspertu darba grupa, kas izskata personas iesniegtos riska novērtēšanas dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā zinātniski pamatotu atzinumu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu. Zinātniskā ekspertu komiteja sagatavo priekšlikumus Pārtikas un veterinārajam dienestam jautājumos, kas saistīti ar nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pilnveidošanu un veicina sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificēto organismu apriti.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 15. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Zinātniskā ekspertu komiteja ir konsultatīva komiteja, kura izskata personas iesniegtos riska novērtēšanas dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā zinātniski pamatotu atzinumu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu”;

 

Daļēji atbalstīts, 

iekļauts 

priekšlikumā

Nr. 15

 

(2) Zinātniskā ekspertu komiteja, sagatavojot šā panta pirmajā daļā minēto atzinumu, izvērtē un ņem vērā šā likuma 14.pantā minētās kompetentās institūcijas ieteikumus.

 

 

 

 

(3) Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors apstiprina zinātniskās ekspertu komitejas personālsastāvu un nolikumu. Nolikumā nosaka zinātniskās ekspertu komitejas tiesības, funkcijas un darbības kārtību. Pārtikas un veterinārais dienests finansiāli nodrošina zinātniskās ekspertu komitejas darbību.

 

 

 

 

 

 

 

15

Atbildīgā komisija

Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Zinātniskā ekspertu komisija

Atbalstīts

15.pants. Zinātniskā ekspertu komisija

 

 

(1) Zinātniskā ekspertu komisija ir konsultatīva ekspertu darba grupa, kas izskata personu iesniegtos riska novērtēšanas dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam zinātniski pamatotu atzinumu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu. Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo priekšlikumus Pārtikas un veterinārajam dienestam jautājumos, kas saistīti ar nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pilnveidošanu un veicina sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificēto organismu apriti.

 

(1) Zinātniskā ekspertu komisija ir konsultatīva ekspertu darba grupa, kas izskata personu iesniegtos riska novērtēšanas dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam zinātniski pamatotu atzinumu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu. Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo priekšlikumus Pārtikas un veterinārajam dienestam jautājumos, kas saistīti ar nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pilnveidošanu un veicina sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificēto organismu apriti.

 

 

(2) Zinātniskā ekspertu komisija, sagatavojot šā panta pirmajā daļā minēto atzinumu, izvērtē un ņem vērā šā likuma 14.pantā minētās kompetentās institūcijas ieteikumus.

 

(2) Zinātniskā ekspertu komisija, sagatavojot šā panta pirmajā daļā minēto atzinumu, izvērtē un ņem vērā šā likuma 14.pantā minētās kompetentās institūcijas ieteikumus.

 

 

 (3)Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem nodrošina zinātniskās ekspertu  komisijas darbību.”

 

(3) Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem nodrošina Zinātniskās ekspertu komisijas darbību.

 

 

16.pants. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome

 

 

 

16.pants. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome

(1) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kas koordinē nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas politikas izstrādi. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome veicina sadarbību starp institūcijām, kas kontrolē un uzrauga ģenētiski modificēto organismu apriti, un zinātniskajām institūcijām, kas veic pētījumus šajā jomā, kā arī sekmē ar ģenētiski modificēto organismu apriti saistītās valsts politikas īstenošanā iesaistīto institūciju sadarbību un valsts politikas instrumentu pilnveidošanu.

 

 

 

(1) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kas koordinē nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas politikas izstrādi. Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome veicina sadarbību starp institūcijām, kas kontrolē un uzrauga ģenētiski modificēto organismu apriti, un zinātniskajām institūcijām, kas veic pētījumus šajā jomā, kā arī sekmē ar ģenētiski modificēto organismu apriti saistītās valsts politikas īstenošanā iesaistīto institūciju sadarbību un valsts politikas instrumentu pilnveidošanu.

(2) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome sniedz priekšlikumus Pārtikas un veterinārajam dienestam par šā likuma 8.panta 1.punktā minētās atļaujas izsniegšanu.

 

 

 

(2) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome iesniedz priekšlikumus Pārtikas un veterinārajam dienestam par šā likuma 8.panta 1.punktā minētās atļaujas izsniegšanu.

(3) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets. Nolikumā nosaka ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes institucionālo sastāvu, tiesības, funkcijas un darbības kārtību.

 

 

 

(3) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikumu un sastāvu apstiprina Ministru kabinets. Nolikumā nosaka Genētiski modificēto organismu uzraudzības padomes institucionālo sastāvu, tiesības, funkcijas un darbības kārtību.

(4) Zemkopības ministrija finansiāli nodrošina ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes darbību.

 

16

Atbildīgā komisija

Izteikt 16. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4)Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sekretariāta funkcijas veic Zemkopības ministrija valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

Atbalstīts

(4) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes sekretariāta funkcijas veic Zemkopības ministrija valsts budžetā kārtējam gadam šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

III nodaļa

 

 

 

 

III nodaļa

Ģenētiski modificēto organismu ierobežotā izmantošana

 

 

 

Ģenētiski modificēto organismu ierobežotā izmantošana

17.pants. Ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas darbības

 

 

17

 

 

Juridiskais birojs

 

 

17.pants. Ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu saistītās darbības

Ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas darbības var veikt zinātniska institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā.

 

Izteikt 17.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas darbības var veikt zinātniska institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk - zinātniska institūcija)”.

Atbalstīt, redakcionāli precizējot

Ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu saistītās darbības var veikt zinātniska institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk — zinātniska institūcija).

18.pants. Ģenētiski modificēto organismu ierobežojuma pakāpes

 

 

Redakcionāli precizēts

18.pants. Ģenētiski modificēto organismu izmantošanas ierobežojuma pakāpes

(1) Katrai ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas darbībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību tiek noteikta ierobežojuma pakāpe, pamatojoties uz veikto riska novērtējumu, kā arī normatīvo aktu prasībām par darba aizsardzību, saskaroties ar bioloģiskajām vielām.

 

 

 

(1) Katrai ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu saistītajai darbībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību tiek noteikta ierobežojuma pakāpe, pamatojoties uz veikto riska novērtējumu, kā arī normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību saskarsmē ar bioloģiskajām vielām.

(2) Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas darbībām atbilst četras drošības klases:

 

 

 

(2) Ar ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu saistītās darbības iedala četrās drošības klasēs:

1) pirmajai drošības klasei atbilst darbības, kas nerada risku vai kuru radītais risks ir niecīgs. Tās ir darbības, kurām atbilst pirmās pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi;

 

 

 

1) pirmajai drošības klasei atbilst darbības, kuras nerada risku vai kuru radītais risks ir niecīgs. Tās ir darbības, kurām atbilst pirmās pakāpes ierobežojums, kas noteikts, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi;

2) otrajai drošības klasei atbilst darbības, kas rada nelielu risku. Tās ir darbības, kurām atbilst otrās pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi;

 

 

 

2) otrajai drošības klasei atbilst darbības, kas rada nelielu risku. Tās ir darbības, kurām atbilst otrās pakāpes ierobežojums, kas noteikts, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi;

3) trešajai drošības klasei atbilst darbības, kas rada mērenu risku. Tās ir darbības, kurām atbilst trešās pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi;

 

 

 

3) trešajai drošības klasei atbilst darbības, kas rada mērenu risku. Tās ir darbības, kurām atbilst trešās pakāpes ierobežojums, kas noteikts, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi;

4) ceturtajai drošības klasei atbilst darbības, kas rada lielu risku. Tās ir darbības, kurām atbilst ceturtās pakāpes ierobežojums, lai aizsargātu cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

 

 

 

4) ceturtajai drošības klasei atbilst darbības, kas rada lielu risku. Tās ir darbības, kurām atbilst ceturtās pakāpes ierobežojums, kas noteikts, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi.

(3) Drošības pasākumus piemēro atbilstoši konkrētajai ierobežošanas pakāpei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar bioloģiskajām vielām.

 

18

Juridiskais birojs

Aizstāt 18.panta trešajā daļā vārdus “ierobežotu izmantošanu” ar vārdiem “ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību”.

 

 

Atbalstīt, redakcionāli precizējot

(3) Drošības pasākumus veic atbilstoši konkrētajai ierobežojuma pakāpei saskaņā ar normatīvajiem aktiem

par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību saskarsmē ar bioloģiskajām vielām

.

19.pants. Tiesības un pienākumi, veicot ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas darbības

 

 

 

19.pants. Tiesības un pienākumi, veicot ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu saistītās darbības

(1) Ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu var uzsākt, ja ievēroti šādi nosacījumi:

19

Juridiskais birojs

Izteikt 19. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu var uzsākt, ja saskaņā normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību ievēroti šādi nosacījumi:

Atbalstīt, redakcionāli precizējot

(1) Ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu var uzsākt, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību ievēroti šādi nosacījumi:

 

 

1) zinātniskā institūcija nodrošināta ar aprīkojumu un iekārtām atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

1) zinātniskā institūcija nodrošināta ar aprīkojumu un iekārtām;

 

1) zinātniskā institūcija nodrošināta ar aprīkojumu un iekārtām;

2) veikta ģenētiski modificētā organisma riska novērtēšana un noteikta ierobežojuma pakāpe atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

 2) veikta ģenētiski modificētā organisma riska novērtēšana un noteikta ierobežojuma pakāpe;

 

2) veikta ģenētiski modificētā organisma riska novērtēšana un noteikta ierobežojuma pakāpe;

3) Pārtikas un veterinārajam dienestam sniegts paziņojums par darbības uzsākšanu atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu un atļaujas izsniegšanu.

 

 3) par darbības uzsākšanu noteiktā kārtībā sniegts paziņojums Pārtikas un veterinārajam dienestam.”

 

3) par darbības uzsākšanu noteiktā kārtībā sniegts paziņojums Pārtikas un veterinārajam dienestam.

(2) Lai veiktu ierobežotas izmantošanas darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem, kas atbilst trešajai un ceturtajai drošības klasei, jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību. Bez atļaujas drīkst veikt ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas darbības, kas atbilst pirmajai un otrajai drošības klasei, ja ievēroti šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.

20

Juridiskais birojs

Aizstāt 19. panta otrās daļas pirmajā un trešajā teikumā vārdus “ierobežotas izmantošanas” ar vārdiem “ierobežotās izmantošanas”;

Atbalstīts

(2) Lai veiktu ar trešajai un ceturtajai drošības klasei atbilstošo ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu saistītās darbības, jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību. Bez atļaujas drīkst veikt ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu saistītās darbības, kas atbilst pirmajai un otrajai drošības klasei, ja ievēroti šā panta pirmās daļas nosacījumi.

(3) Zinātniskajai institūcijai, veicot ģenētiski modificēto organismu ierobežotas izmantošanas darbības, ir šādi pienākumi:

21

Juridiskais birojs

Aizstāt 19. panta trešās daļas ievaddaļā vārdus “ierobežotas izmantošanas” ar vārdiem “ierobežotās izmantošanas”.

Atbalstīts

(3) Zinātniskajai institūcijai, veicot ar ģenētiski modificēto organismu ierobežoto izmantošanu saistītās darbības, ir šādi pienākumi:

1) izvērtēt piemērotos kontroles un drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

 

 

1) izvērtēt veiktos kontroles un drošības pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtību;

2) nekavējoties piemērot atbilstošus kontroles un drošības pasākumus, ja ir pamats uzskatīt, ka tie vairs neatbilst jaunākajām zinātnes atziņām;

 

 

 

2) nekavējoties veikt atbilstošus kontroles un drošības pasākumus, ja ir pamats uzskatīt, ka tie vairs neatbilst jaunākajām zinātnes atziņām;

3) nodrošināt ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas darba drošības un higiēnas prasību ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām par darba aizsardzību, saskaroties ar bioloģiskajām vielām;

 

 

 

3) nodrošināt ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas darba drošības un higiēnas prasību ievērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību saskarsmē ar bioloģiskajām vielām;

4) pārtraukt darbību ar ģenētiski modificētiem organismiem, ja, ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, ir pamats uzskatīt, ka tā rada draudus cilvēka un dzīvnieka veselībai vai videi, un informēt par to attiecīgās kompetentās iestādes un sabiedrību.

 

 

 

4) pārtraukt darbību ar ģenētiski modificētiem organismiem, ja, ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas, ir pamats uzskatīt, ka tā rada draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi, un informēt par to attiecīgās kompetentās iestādes un sabiedrību.

IV nodaļa

 

 

 

IV nodaļa

Ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē vai tirgū

 

 

 

Ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē vai tirgū

20.pants. Tiesības izplatīt ģenētiski modificēt os organismus vidē vai tirgū

 

 

 

 

20.pants. < /span>Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus vidē vai tirgū

(1) Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus vidē ir personai, kas ir saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta vai Zāļu valsts aģentūras atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību.

 

 

 

(1) Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus vidē ir personai, kas saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta vai Zāļu valsts aģentūras atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību.

(2) Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus tirgū ir personai, kas ir saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1829/2003 noteikto atļauju.

 

 

 

(2) Tiesības izplatīt ģenētiski modificētos organismus tirgū ir personai, kas saņēmusi Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.1829/2003 noteikto atļauju.

(3) Tiesības audzēt Eiropas Savienībā atzītos ģenētiski modificētos kultūraugus ir personai, kas reģistrēta ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas, kā arī uzraudzības, kontroles un atļaujas izsniegšanas kārtību.

 

 

 

(3) Tiesības audzēt Eiropas Savienībā atzītos ģenētiski modificētos kultūraugus ir personai, kas reģistrēta ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas, kā arī uzraudzības, kontroles un atļaujas izsniegšanas kārtību.

21.pants. Atļaujas iegūšana zāļu klīniskās izpētes veikšanai

 

 

Redakcionāli precizēts

 

21.pants. Atļaujas saņemšana zāļu klīniskās izpētes veikšanai

Ja zāles un veterinārās zāles satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai iegūtas no tiem, tās atļauts izplatīt vidē, ja ir saņemta Zāļu valsts aģentūras atļauja un ētikas komitejas atzinums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanu un Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību.

 

 

 

 

 

Ja zāles un veterinārās zāles satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūtas no tiem, tās atļauts izplatīt vidē, ja ir saņemta Zāļu valsts aģentūras atļauja un ētikas komitejas atzinums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanu un Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību.

22.pants. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi

 

 

 

 

22.pants. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu var aizliegt noteiktās teritorijās, kurās saskaņā ar zinātniski ekonomisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var nodarīt būtiskus ekonomiskus zaudējumus konkrētas teritorijas ekonomiskajai attīstībai. Par minēto aizliegumu tiek informēta Eiropas Komisija.

 

 

Redakcionāli precizēts

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu var aizliegt noteiktās teritorijās, kurās saskaņā ar zinātniski ekonomisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var ekonomikai nodarīt būtiskus zaudējumus un kavēt ekonomisko attīstību. Par minēto aizliegumu tiek informēta Eiropas Komisija.

23.pants. Antibiotiku rezistento marķiergēnu izmantošana

 

 

 

 

23.pants. Antibiotiku rezistento marķiergēnu izmantošana

Aizliegts izplatīt vidē vai tirgū ģenētiski modificētos organismus, kas satur gēnus, kuri kodē rezistenci pret medicīnā vai veterinārijā lietojamām antibiotikām un kuriem riska novērtēšanas procesā ir atklāta negatīva ietekme uz cilvēka un dzīvnieka veselību un vidi.

 

 

Redakcionāli precizēts

Aizliegts izplatīt vidē vai tirgū ģenētiski modificētos organismus, kas satur gēnus, kuri kodē rezistenci pret medicīnā vai veterinārijā lietojamām antibiotikām un attiecībā uz kuriem riska novērtēšanas procesā ir konstatēts, ka tie negatīvi ietekmē cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi.

24.pants. Personu pienākumi

 

 

 

24.pants. Personu pienākumi

Personai, kas izplata vidē vai tirgū ģenētiski modificētos organismus, ir šādi pienākumi:

 

 

 

Personai, kas izplata vidē vai tirgū ģenētiski modificētos organismus, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt atļaujā noteikto nosacījumu ievērošanu ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē vai tirgū;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) ievērot atļaujas nosacījumus par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū;

2) nodrošināt monitoringa pasākumu īstenošanu un kompetento institūciju informēšanu par tā rezultātiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību;

 

 

 

2) nodrošināt monitoringa pasākumu īstenošanu un kompetento institūciju informēšanu par tā rezultātiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību;

3) pārtraukt ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū un informēt par to attiecīgās kompetentās iestādes un sabiedrību, ja ir kļuvusi pieejama jauna informācija un ir pamats uzskatīt, ka pastāv risks cilvēka un dzīvnieka veselībai un videi.

 

 

 

3) pārtraukt ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū un informēt par to attiecīgās kompetentās iestādes un sabiedrību, ja ir kļuvusi pieejama jauna informācija un ir pamats uzskatīt, ka pastāv risks cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

25.pants. Monitoringa nodrošināšana

 

 

 

25.pants. Monitoringa nodrošināšana

Lai nodrošinātu šā likuma 24.panta 2.punktā minētā monitoringa īstenošanu, personai ir tiesības vienoties ar kompetento institūciju par esošā vides monitoringa pielāgošanu šā likuma 24.panta 2.punktā minētajam monitoringam, attiecīgi nodrošinot tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

 

 

 

Lai nodrošinātu šā likuma 24.panta 2.punktā minētā monitoringa īstenošanu, personai ir tiesības vienoties ar kompetento institūciju par vides monitoringa pielāgošanu šā likuma 24.panta 2.punktā minētajam monitoringam, attiecīgi nodrošinot tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

26.pants. Tās pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšana tirgū, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem

 

 

Redakcionāli precizēts

26.pants. Tās pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšana tirgū, kura satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem

Tās pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšana tirgū, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem, notiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.1829/2003 un Padomes 2003.gada 22.septembra Regulai (EK) Nr.1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un barības produktu izsekojamību, ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK.

 

 

 

Tās pārtikas un dzīvnieku barības izplatīšana tirgū, kura satur ģenētiski modificētos organismus, sastāv vai ir iegūta no tiem, notiek atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.1829/2003 un Padomes 2003.gada 22.septembra regulai (EK) Nr.1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificēto organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un barības produktu izsekojamību, ar ko groza direktīvu 2001/18/EK.

V nodaļa

 

 

 

V nodaļa

Informācijas pieejamība un sabiedrības līdzdalība

 

 

 

Informācijas pieejamība un sabiedrības līdzdalība

27.pants. Informācijas pieejamība un atklātība

 

 

 

27.pants. Informācijas pieejamība un atklātība

Kompetentās institūcijas sniedz sabiedrībai informāciju par ģenētiski modificēto organismu apriti saskaņā ar ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

 

Redakcionāli precizēts

Kompetentās institūcijas sniedz sabiedrībai informāciju par ģenētiski modificēto organismu apriti saskaņā ar ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

28.pants. Sabiedrības līdzdalība lēmuma pieņemšanas procesā

 

 

Redakcionāli precizēts

28.pants. Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā

(1) Biedrībām, nodibinājumiem un nevalstiskajām organizācijām, apzinot sabiedrības nostāju, ir tiesības sniegt priekšlikumus vai viedokli, pirms kompetentā institūcija izsniedz atļauju ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē vai tirgū.

22

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 28. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedrībai – ikvienai privātpersonai, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, ir tiesības sniegt priekšlikumus vai viedokli, pirms kompetentā institūcija izsniedz atļauju ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē vai tirgū.”

Atbalstīt, redakcionāli precizējot

(1) Sabiedrībai — ikvienai privātpersonai, kā arī biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli, pirms kompetenta institūcija izsniedz atļauju ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai, izplatīšanai vidē vai tirgū.

(2) Sabiedrības līdzdalības un sabiedriskās apspriešanas organizēšanas kārtība, kas saistīta ar ģenētiski modificēto organismu apriti, noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, kā arī monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību.

23

Atbildīgā komisija

Izteikt 28. panta otro daļu  un papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

(2) Sabiedrības līdzdalības un sabiedriskās apspriešanas organizēšanas kārtība, kas saistīta ar ģenētiski modificēto organismu apriti, noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā;

 

Atbalstīts

 (2) Sabiedrības līdzdalības un sabiedriskās apspriešanas organizēšanas kārtība, kas saistīta ar ģenētiski modificēto organismu apriti, noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā;

 

 

(3) Kompetentā institūcija savlaicīgi iesaista sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā pirms tiek pieņemts lēmums par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, izplatīšanu vidē vai tirgū”.

 

(3) Kompetentā institūcija savlaicīgi iesaista sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā pirms tiek pieņemts lēmums par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu, izplatīšanu vidē vai tirgū”.

 

29.pants. Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu funkcijas

 

 

 

29.pants. Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu funkcijas

Pašvaldības, biedrības un nodibinājumi var iesniegt priekšlikumus Zemkopības ministrijā, lai pasludinātu konkrēto teritoriju par brīvu no ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas, ja ir zinātniski ekonomiskais pamatojums tam, ka ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana var nodarīt būtiskus ekonomiskus zaudējumus konkrētas teritorijas ekonomiskajai attīstībai.

 

 

Redakcionāli precizēts

Pašvaldības, biedrības un nodibinājumi var iesniegt priekšlikumus Zemkopības ministrijai, lai konkrēta teritorija tiktu pasludināta par brīvu no ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas, ja saskaņā ar zinātniski ekonomisko pamatojumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana teritorijas ekonomikai var nodarīt būtiskus zaudējumus un kavēt tās ekonomisko attīstību.

 

30.pants. Pienākums sniegt informāciju

 

 

 

30.pants. Pienākums sniegt informāciju

(1) Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem, sistematizē un uzglabā informāciju, kas saistīta ar ģenētiski modificēto organismu apriti, un uzrāda to pēc kompetento institūciju pieprasījuma.

 

 

 

(1) Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem, sistematizē un uzglabā informāciju, kas saistīta ar ģenētiski modificēto organismu apriti, un uzrāda to pēc kompetento institūciju pieprasījuma.

(2) Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem, nekavējoties atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti informē attiecīgās kompetentās institūcijas un sabiedrību par gadījumiem, ja ir saņemti zinātniski pamatoti atzinumi par iespējamo ģenētiski modificēto organismu negatīvo ietekmi uz cilvēka un dzīvnieka veselību un vidi.

 

 

 

(2) Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētiem organismiem, nekavējoties atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti informē attiecīgās kompetentās institūcijas un sabiedrību par gadījumiem, kad saņemti zinātniski pamatoti atzinumi par iespējamo ģenētiski modificēto organismu negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi.

31.pants. Informācijas aprite

 

 

 

31.pants. Informācijas aprite

Kompetentās institūcijas nodrošina informācijas apmaiņu ar personu, Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Komisiju, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Zāļu aģentūru un citām institūcijām par ģenētiski modificēto organismu apriti.

 

 

 

Kompetentās institūcijas nodrošina, lai ar personām, Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Komisiju, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Zāļu aģentūru un citām institūcijām notiktu apmaiņa ar informāciju par ģenētiski modificēto organismu apriti.

 

VI nodaļa

 

 

 

VI nodaļa kontrole

Uzraudzība un kontrole

 

 

 

Uzraudzība un kontrole

32.pants. Uzraudzības un kontroles institūcijas

 

 

 

32.pants. Uzraudzības un kontroles institūcijas

Ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu izpildes uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts darba inspekcija un Zāļu valsts aģentūra.

 

 

Redakcionāli precizēts

Ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts vides dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts darba inspekcija un Zāļu valsts aģentūra.

 

33.pants. Uzraudzības un kontroles institūciju tiesības

 

 

 

33.pants. Uzraudzības un kontroles institūciju tiesības:

(1) Uzraudzības un kontroles institūciju inspektoram ir tiesības:

24

Juridiskais birojs

Izteikt 33. panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Uzraudzības un kontroles institūcijas inspektoram ir tiesības”;

 

Atbalstīts

(1) Uzraudzības un kontroles institūcijas inspektoram ir tiesības:

1) vei kt kontroli un iepazīties ar dokumentiem, lai nodrošinātu atļaujā noteikto nosacījumu izpildes kontroli;

 

 

 

1) veikt kontroli un iepazīties ar dokumentiem, lai nodrošinātu atļaujā noteikto nosacījumu izpildi;

2) ņemt paraugus, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu noteikšanu pārtikā, dzīvnieku barībā, sēklās un augu pavairošanas materiālā, kā arī citos vides objektos;

 

 

Redakcionāli precizēts

2) ņemt paraugus, lai noteiktu, vai pārtikā, dzīvnieku barībā, sēklās un augu pavairošanas materiālā, kā arī citos vides objektos ir ģenētiski modificētie organismi;

3) ja rodas draudi cilvēka un dzīvnieka veselībai un videi, atbilstoši kompetencei noteikt ierobežojumus vai aizliegumus.

 

 

 

3) ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, atbilstoši kompetencei noteikt ierobežojumus vai aizliegumus.

(2) Ja rodas draudi cilvēka un dzīvnieka veselībai un videi, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

 

 

 

(2) Ja rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ģenētiski modificēto organismu apritē ir:

1) Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram – ģenētiski modifi­cēto organismu izplatīšanai tirgū, izņemot gadījumus, kas saistīti ar šā likuma 1.panta 6.punkta "f" apakšpunktā noteiktajām darbībām;

25

Atbildīgā komisija

Izteikt 33. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram – ģenētiski modifi­cēto organismu izplatīšanai tirgū.”

Atbalstīts

1) Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektoram — ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū;

2) Valsts darba inspekcijas direktoram – ģenētiski modificēto organismu ierobežotai izmantošanai;

 

 

 

2) Valsts darba inspekcijas direktoram — ģenētiski modificēto organismu ierobežotajai izmantošanai;

3) Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram – ģenētiski modificēto organis­mu izplatīšanai vidē un šā likuma 1.panta 6.punkta "f" apakšpunktā noteiktajām darbībām.

26

Atbildīgā komisija

Izteikt 33. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) Valsts vides  dienesta ģenerāldirektoram – ģenētiski modifi­cēto organismu izplatīšanai vidē .

Atbalstīts

3) Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram — ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē.

(3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības:

 

 

 

(3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības:

1) anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir pārkāpti normatīvajos aktos noteiktie audzēšanas un līdzāspastāvēšanas nosacījumi;

 

 

Redakcionāli precizēts

1) anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir pārkāpti normatīvo aktu nosacījumi par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un līdzāspastāvēšanu;

2) aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, ja ir kļuvusi pieejama jauna informācija par negatīvo ietekmi uz cilvēka un dzīvnieka veselību, vidi un bioloģisko daudzveidību.

 

 

 

 

 

2) aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, ja ir kļuvusi pieejama jauna informācija par to negatīvo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību, vidi un bioloģisko daudzveidību.

34.pants. Rīcība ārkārtas gadījumos

 

 

 

 

34.pants. Rīcība ārkārtas gadījumos

(1) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā un tā ģenerāldirektors apstiprina rīcības plānu ārkārtas gadījumos, atbild par rīcību ārkārtas gadījumos un ievēro civilo aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos un ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

 

 

Redakcionāli precizēts

(1) Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā un tā ģenerāldirektors apstiprina rīcības plānu ārkārtas gadījumiem, atbild par rīcību ārkārtas gadījumos un ievēro civilo aizsardzību regulējošo normatīvo aktu un ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošo normatīvo aktu prasības.

(2) Ārkārtas gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors:

 

 

 

(2) Ārkārtas gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors:

1) nodrošina un koordinē ārkārtas pasākumu plāna īstenošanu;

 

 

 

1) nodrošina un koordinē ārkārtas pasākumu plāna īstenošanu;

2) nodrošina informācijas apriti saskaņā ar normatīvajos aktos par pārtikas apriti un ģenētiski modificēto organismu apriti noteiktajām prasībām;

 

 

 

2) nodrošina informācijas apriti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas apriti un ģenētiski modificēto organismu apriti;

3) veic ārkārtas gadījuma analīzi, sagatavo priekšlikumus par izvairīšanos no līdzīgiem gadījumiem saskaņā ar normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu apriti noteiktajām prasībām.

 

 

 

3) veic ārkārtas gadījuma analīzi un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti sagatavo priekšlikumus par izvairīšanos no līdzīgiem gadījumiem.

VII nodaļa

 

 

 

 

VII nodaļa

Atbildība un tiesiskā aizsardzība

 

 

 

Atbildība un tiesiskā aizsardzība

 

35.pants. Atbildība

 

 

 

 

35.pants. Atbildība

Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošos normatīvos aktus, saucamas pie administratīvās atbildības

 

 

 

 

 

 

 

Personas, kuras pārkāpušas ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošos normatīvos aktus, saucamas pie administratīvās atbildības.

. 36.pants. Tiesiskā aizsardzība biotehnoloģijas jomā

 

 

 

 

36.pants. Tiesiskā aizsardzība biotehnoloģijas jomā

Tiesību apjomu un izņēmumus biotehnoloģiskajiem izgudrojumiem nosaka Patentu likums.

27

Juridiskais birojs

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“Tiesību apjomu un izņēmumus biotehnoloģiskajiem izgudrojumiem, kā arī šo izgudrojumu tiesisko aizsardzību nosaka Patentu likums”.

 

 

Atbalstīts, redakcionāli precizējot

Tiesību apjomu un izņēmumus attiecībā uz biotehnoloģiskajiem izgudrojumiem, kā arī šo izgudrojumu tiesisko aizsardzību nosaka Patentu likums.

Pārejas noteikumi

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.decembrim izdod šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus.

28

Vides ministrs R.Vējonis

          Izteikt pārejas noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Ministru kabinets līdz 2008. gada 1. decembrim izdod šā likuma 5. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētos Ministru kabineta noteikumus.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 

priekšlikumā

nr. 29

 

 

29

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Ministru kabinets līdz 2008. gada 1. decembrim izdod šā likuma 5. panta pirmajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.”

Atbalstīts

1. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.decembrim izdod šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemēro Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.333 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

2. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.decembrim piemēro Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumus Nr.333 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

30

Vides  ministrs R.Vējonis

Papildināt Pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Likuma 11. un 13. pants stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

Atbalstīts

3. Šā likuma 11. un 13.pants stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

31

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4.Šā likuma 5. panta 5. punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Atbalstīts

 4. Šā likuma 5.panta 5.punkts stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 12.marta Direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu;

 

 

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 12.marta direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes direktīvas 90/220/EEK atcelšanu;

2) Eiropas Padomes 1998.gada 26.oktobra Direktīvas 98/81/EK, ar ko groza Direktīvu 90/219/EEK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu;

 

 

 

2) Eiropas Padomes 1998.gada 26.oktobra direktīvas 98/81/EK, ar ko groza direktīvu 90/219/EEK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu;

 

3) Eiropas Padomes 1990.gada 23.aprīļa Direktīvas 90/219/EEK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu.

 

 

 

 

 

3) Eiropas Padomes 1990.gada 23.aprīļa direktīvas 90/219/EEK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu.