Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

2007.gada 17.oktobrī.

Nr.9/10 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija 16.oktobra sēdē izskatīja likumprojektu ‘’Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā’’ (Nr.397/Lp9) otrajam lasījumam. Priekšlikumi netika iesniegti. Likumprojektu Komisija konceptuāli atbalstīja totrajam lasījumam un lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                     A.Barča

B.Lūse  67087355

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

‘’Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā’’ (Nr.397/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar red. precizējumiem)

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 10.nr.) šādus grozīju­mus:

 

 

Priekšlikumi nav iesniegti

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 10.nr.) šādus grozīju­mus:

4.pants. Militārpersonām izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā apmērā:

1) ieskaita dienesta laiku, kas aizvadīts starptautiskajās operācijās:

a) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās un kurās iesaistītajam personālam ir tiesības piedalīties karadarbībā, ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas,

b) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonā un kurās iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams pašaizsardzības nolūkā, ieskaita izdienas stāžā kā divarpus dienas,

c) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās glābšanas operācijās, kuru mērķis ir likvidēt dabas katastrofu sekas, evakuēt civiliedzīvotājus no apdraudētām vietām un veikt līdzīga rakstura darbības, un starptautiskajās humānajās operācijās, kuru mērķis ir sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem, kas cietuši karadarbības vai citu ekstremālu apstākļu rezultātā, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;

d) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta konflikta zonā, pildot starptautiskā novērotāja pienākumus vai piedaloties starptautiskajās pārbaudes misijās, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;

 

 

 

 

 

e)……..

1.  4.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskās militārās operācijās, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 51.pantā noteiktās neatņemamās Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;";

 

 

 

 

1. 4.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu ar ‘’e’’ apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskājās militārājās operācijās, kuru mērķis ir īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu tiesības uz kolektīvo pašaizsardzību, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;";

2) militārpersonām, kuru dienesta pienākumos ietilpst lidojumu veikšana ar gaisa kuģiem, vienu nolidoto stundu ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas. Šādu ieskaitāmo nolidoto stundu skaits vienai militārpersonai viena gada laikā nedrīkst pārsniegt 122 stundas;

 

 

 

 

 

3) militārpersonām, kuras dienesta laikā veic sapiera pienākumus, vienu atmīnēšanas vai spridzināšanas darbos nostrādāto dienu ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas;

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā re dakcijā:

"3) militārpersonai, kura iecelta nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas un improvizēto spridzināšanas ierīču neitralizēšanas speciālista vai sapiera (atmīnē­tāja, mīnētāja, spridzinātāja) amatā, vienu atmīnēšanas vai spridzināšanas darbos nostrādāto dienu ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas;";

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) militārpersonām, kuras ieceltas nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas un improvizēto spridzināšanas ierīču neitralizēšanas speciālista vai sapiera (atmīnē­tāja, mīnētāja, spridzinātāja) amatā, vienu atmīnēšanas vai spridzināšanas darbos nostrādāto dienu ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas;";

4) speciālo uzdevumu vienību militārpersonām vienu speciālo uzdevumu izpildes dienu ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas;

5) vienu dienesta dienu kara vai izņēmuma stāvokļa laikā ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas.

 

 

 

 

 

6)……

7)……..

papildināt pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) militārpersonām, kuras ieceltas ūdenslīdēja amatā, vienu dienu, kurā ir notikusi niršana, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;

7) militārpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus uz kuģa jūrā, vienu dienu, kas pavadīta jūrā, ieskaita izdienas stāžā kā pusotru dienu."

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) militārpersonām, kuras ieceltas ūdenslīdēja amatā, vienu dienu, kurā notikusi niršana, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;

7) militārpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus uz kuģa jūrā, vienu dienu, kas pavadīta jūrā, ieskaita izdienas stāžā kā pusotru dienu."

(2) Ja militārpersona vienlaikus iegūst tiesības uz izdienas stāža palielināšanu pēc vairākiem šā panta pirmās daļas nosacījumiem, izdienas stāžu palielina tikai pēc viena no tiem. Ja viens no nosacījumiem paredz lielāku izdienas stāža palielinājumu, izdienas stāžu aprēķina pēc šā nosacījuma

 

 

 

 

 

5.pants. Dienesta atalgojums, no kura aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša (……) atalgojuma vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

2.  5.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "mēneša" ar vārdu "dienesta";

 

 

 

 

 

2.  5.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "mēneša" ar vārdu "dienesta";

 

(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu, kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti.

 

svītrot otro daļu;

 

 

 

 

 

 

izslēgt otro daļu;

(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā šā panta otrajā daļā noteikto dienesta atalgojumu, kas militārpersonas amatam bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā dienesta atalgojumu, kas militārpersonai bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai."

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku šai militārpersonai ņem vērā dienesta atalgojumu, kas militārpersonai bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai."

Pārejas noteikumi

1. Militārpersonām līdz 1991.gada 1.janvārim uzkrātos darba un tam pielīdzinātos periodus ieskaita izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1.punktu un tā 4.-11.apakšpunktu, bet no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 7.janvārim - saskaņā ar 2.punktu un tā 4.-7.apakšpunktu -, attiecīgos periodus pielīdzinot militārajai izdienai 80 procentu apjomā: militārpersonām, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā dienē Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārziņā esošajās militārajās struktūrvienībās, - ja tajās nodienēti vismaz trīs gadi, bet militārpersonām, kuras dienestu uzsākušas pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas, - ja nodienēti 10 gadi.

2. ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. …………….

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Attiecībā uz tām atvaļinātajām militārpersonām, kurām, aprēķinot izdienas pensiju, tika ņemts vērā laikposms no 2000.gada 19.augusta līdz 2004.gada 8.martam, dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu, kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti."

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11. Tām atvaļinātajām militārpersonām, kurām, aprēķinot izdienas pensiju, tika ņemts vērā laikposms no 2000.gada 19.augusta līdz 2004.gada 8.martam, dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu, kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti."

12. …………….

"12. Attiecībā uz tām atvaļinātajām militārpersonām, kurām, aprēķinot izdienas pensiju, tika ņemts vērā laikposms no 2004.gada 8.marta līdz 2007.gada 17.janvārim, dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža, kā arī piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti."

 

 

    

 

 

"12.  tām atvaļinātajām militārpersonām, kurām, aprēķinot izdienas pensiju, tika ņemts vērā laikposms no 2004.gada 8.marta līdz 2007.gada 17.janvārim, dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža, kā arī piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti."

 

Sociālo un darba lietu komisijas konsultante Baiba Lūse ______________

tālr. 67087355, Baiba.Luse@saeima.lv,