Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

 

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2005, 24.nr.)  šādu grozījumu:
 

Papildināt 1.panta otro daļu ar 19.punktu šādā redakcijā:

 

"19) Eiropas Savienības militāru vai aizsardzības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldīšanai izveidotā mehānisma ATHENA nekustamo īpašumu Latvijas Republikā."

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

 

Likumprojekta

 

„Grozījums likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””

Anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ar Ministru prezidenta 2005.gada 10.februāra rīkojumu Nr.59 „Par darba grupu normatīvo aktu projektu izstrādei, lai īstenotu 2004.gada 28.aprīļa Eiropas Savienības Padomes Lēmumu 2004/582/EK „Padomē 2004.gada 28.aprīlī sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmums par privilēģijām un imunitāti, ko piešķir saistībā ar ATHENA”” tika izveidota darba grupa, kas veica Latvijas tiesību aktu izpēti, ar mērķi  identificēt nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos tiesību aktos, lai, atbilstoši Eiropas Padomes 2004.gada 23.februāra lēmumā Nr.2004/197/KĀDP paredzētajam, Latvija nodrošinātu Eiropas Savienības militāru vai aizsardzības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas  pārvaldīšanai izveidotajam mehānismam ATHENA noteiktās privilēģijas un imunitātes.

 ATHENA saskaņā ar Padomes Lēmuma 2004/197/KĀDP 3.pantu ir bezpeļņas mehānisms, kam noteikta tiesību subjektivitāte (rīcībspēja) attiecībā uz Eiropas Savienības militārajām un aizsardzības operācijām slēgt dažādus līgumus, turēt un rīkoties ar īpašumu u.c. Padomes Lēmuma 2004/582/EK 3.pants paredz mehānismam ATHENA tā oficiālās darbības ietvaros tā aktīvus, ienākumus, īpašumu, kas tam pieder vai ko tas pārvalda (administrē) ES dalībvalsts vārdā, atbrīvot no visiem tiešajiem nodokļiem, tai skaitā no nekustamā īpašuma nodokļa.

Tā kā patlaban likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” šāda veida atbrīvojumu attiecībā uz mehānismu ATHENA neparedz, ir nepieciešams veikt attiecīgu grozījumu šajā likumā.

Sagatavotais grozījums patlaban nevienu nekustamo īpašumu Latvijā neskar, jo mehānismam ATHENA  nepieder neviens  Latvijas teritorijā esošais nekustamais īpašums.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojektā piedāvātā redakcija paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek  ar Eiropas Padomes lēmumu Eiropas Savienības militāru vai aizsardzības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas  pārvaldīšanai izveidotā mehānisma ATHENA nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.

3. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2006

2007

2008

2009

2007.-2011.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

Tā kā Latvijas teritorijā mehānismam ATHENA patlaban neviens  nekustamais īpašums  nepieder, nav iespējams veikt detalizētus aprēķinus par likumprojekta ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projektā iestrādāta norma, kas nodrošina atbilstību Padomē 2004. gada 28.aprīlī sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam par privilēģijām un imunitāti, ko piešķir saistībā ar ATHENA (2004/582/EK).

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

Padomē 2004.gada 28.aprīlī sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmums par privilēģijām un imunitāti, ko piešķir saistībā ar ATHENA (2004/582/EK).

 (Official Journal L 261, 06/08/2004 P. 0125 – 0129)

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par ienākuma nodokli”  1.panta otrās daļas 21.punkts

 

 

 

 

 

 

Padomē 2004. gada 28.aprīlī sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmuma par privilēģijām un imunitāti, ko piešķir saistībā ar ATHENA (2004/582/EK) 3.panta pirmo daļu.

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas.

 

Konsultācijas nav notikušas.

 

 

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Kaut arī konsultācijas nav notikušas, Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi  normatīvā akta projektu un saskaņojusi bez iebildumiem.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Patlaban nav pamata veikt konsultācijas ar pašvaldībām   par ietekmi uz pašvaldību ieņēmumiem, jo ATHENA īpašumā neatrodas neviens Latvijas Republikas teritorijā esošs nekustamais īpašums.

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzēto grozījumu, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Esošo valsts institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts  šo jomu neskar.

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā

reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrs                                                                        M.Kučinskis                                                                        

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

 

 

03.07.2007 11:33

1059

Zaharova  7335243,

Signe.Zaharova@mod.gov.lv