Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

16. 10. 2007.       9/7 - 2 -

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu   “Grozījumi Publisko aģentūru likumā (Nr. 364/Lp9).

Pielikumā: priekšlikumu apkopojums uz   12  lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                                    Māris Krastiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Publisko aģentūru likumā

(nr. 364/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi   otrajam

lasījumam

(10 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

otrajam lasījumam

 

Izdarīt Publisko aģentūru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2002, 23.nr.; 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Publisko aģentūru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.; 2002, 23.nr.; 2005, 6.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Valsts aģentūras pārraudzība

(1) Ministrs valsts aģentūras pārraudzību īsteno tieši vai ar ministrijas vai citas tiešās valsts pārvaldes iestādes starpniecību (turpmāk— pārraudzības institūcija). Lai pārraudzītu valsts aģentūras darbību, ministrs veic šādus pasākumus:

1) apstiprina valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju, gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējo budžetu (12.pants);

2) pieņem darbā, atlaiž no darba, kā arī disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) noslēdz ar valsts aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (13.pants);

 

4) izveido konsultatīvo padomi, ja tas paredzēts valsts aģentūras nolikumā, un apstiprina tās nolikumu (15.pants);

5) novērtē valsts aģentūras darbības rezultātus;

 

 

 

6) ierosina pārbaužu veikšanu valsts aģentūrā;

7) atceļ valsts aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Ministram un pārraudzības institūcijai, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(3) Ministram un pārraudzības institūcijai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  9.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ieceļ amatā un atbrīvo no amata valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz Valsts civildienesta likumu un šā likuma 10.panta trešo daļu, kā arī pieņem darbā un atlaiž no darba valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ja valsts aģentūras direktors saskaņā ar šā likuma 10.panta trešo daļu nav valsts civildienesta ierēdnis;";

 

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

 

"21) disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu vai Darba likumu;";

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

 

"51) ja nepieciešams, uzdod valsts aģentūras direktoram pirms iesnieg­šanas Valsts civildienesta pārvaldē saskaņot ierēdņu amatus valsts aģentūrā;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

1. Izteikt 9.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) šajā likumā noteiktajos gadījumos ieceļ amatā vai atbrīvo no amata valsts aģentūras direktoru atbilstoši Valsts civildienesta likumam, kā arī  pieņem darbā vai atlaiž no darba valsts  aģentūras direktoru atbilstoši Darba likumam;"

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.panta otro daļu - par likuma 9.panta pirmās daļas papildināšanu ar 2.1 punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 9. panta  pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

 

"51) ja nepieciešams, uzdod valsts aģentūras direktoram saskaņot Valsts civildienesta pārvaldei iesniedzamos valsts civildienesta ierēdņu amatu aprakstus;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  9.panta pirmajā daļā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) šajā likumā noteiktajos gadījumos ieceļ amatā vai atbrīvo no amata valsts aģentūras direktoru atbilstoši Valsts civildienesta likumam, kā arī  pieņem darbā vai atlaiž no darba valsts  aģentūras direktoru atbilstoši Darba likumam;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

 

"51) ja nepieciešams, uzdod valsts aģentūras direktoram saskaņot Valsts civildienesta pārvaldei iesniedzamos valsts civildienesta ierēdņu amatu aprakstus;".

 

 

 

10.pants. Valsts aģentūras direktors

(1) Valsts aģentūras darbu vada direktors. Valsts aģentūras direktors rīkojas saskaņā ar likumu, valsts aģentūras nolikumu un pārvaldes līgumu un ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Valsts aģentūras direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas, kā arī:

1) izstrādā valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, gadskārtējā darbības plāna un budžeta projektus;

2) nodrošina pārvaldes līguma izpildi;

3) sniedz pārraudzības institūcijai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus valsts aģentūras darbības jautājumos;

 

 

4) veic citus uzdevumus, kas noteikti valsts aģentūras darbību reglamentējošos normatīvajos aktos.

 

(3) Valsts aģentūras direktoru pieņem darbā konkursa kārtībā. Kārtību, kādā organizējami konkursi uz valsts aģentūras direktora amatu, nosaka Ministru kabinets. Lēmumu par valsts aģentūras direktora apstiprināšanu amatā pēc ministra ierosinājuma pieņem Ministru kabinets. Darba līgumu ar valsts aģentūras direktoru noslēdz ministrs uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Valsts aģentūras direktoru var iecelt amatā atkārtoti. Vismaz trīs mēnešus pirms darba līguma termiņa beigām ministrs pieņem lēmumu par darba līguma termiņa pagarināšanu vai motivētu lēmumu par aģentūras direktora atbrīvošanu no amata un informē par attiecīgo lēmumu aģentūras direktoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  10.pantā:

papildināt otro daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 

"31) ministra uzdevumā saskaņo ar pārraudzības institūciju Valsts civildienesta pārvaldē iesniedzamos ierēdņu amatus;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja kāda no valsts aģentūras funkcijām ir Valsts civildienesta likuma 3.panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veikšana, valsts aģentūras direktors ir valsts civildienesta ierēdnis un viņu ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.";

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Valsts aģentūras direktoru, kas nav valsts civildienesta ierēdnis, pieņem darbā konkursa kārtībā. Kārtību, kādā organizējams atklāts konkurss uz valsts aģentūras direktora amatu, nosaka Ministru kabinets. Ministrs, kura pārraudzībā atrodas valsts aģentūra, pieņem lēmumu par konkursā uzvarējušo pretendentu un noslēdz ar viņu darba līgumu uz pieciem gadiem. Vismaz sešus mēnešus pirms darba līguma termiņa beigām ministrs pieņem lēmumu pagarināt darba līguma termiņu uz pieciem gadiem vai motivētu lēmumu par aģentūras direktora atlaišanu no darba. Par pieņemto lēmumu informē aģentūras direktoru."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 10. panta  otro daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

31) ministra uzdevumā saskaņo Valsts civildienesta pārvaldei iesniedzamos valsts  civildienesta ierēdņu amatu aprakstus;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta trešās daļas (par likuma 10.panta papildināšanu ar ceturto daļu) otro teikumu šādā redakcijā:

            “Kārtību, kādā organizējams atklāts konkurss uz valsts aģentūras direktora amatu, kas nav valsts civildienesta ierēdņa amats, nosaka Ministru kabinets.”;

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma 10. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts aģentūras direktoru, kas nav valsts civildienesta ierēdnis, pieņem darbā konkursa kārtībā. Kārtību, kādā organizējams atklāts konkurss uz valsts aģentūras direktora amatu, kas nav valsts civildienesta ierēdņa amats, nosaka Ministru kabinets. Ministrs, kura pārraudzībā atrodas valsts aģentūra, pieņem lēmumu par konkursā uzvarējušo pretendentu un noslēdz ar viņu darba līgumu uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Vismaz sešus mēnešus pirms darba līguma termiņa beigām ministrs pieņem lēmumu pagarināt darba līguma termiņu uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus vai motivētu lēmumu par aģentūras direktora atlaišanu no darba. Par pieņemto lēmumu informē aģentūras direktoru."

Juridiskais birojs

 Papildināt 10.pantu  ar piekto daļu šādā redakcijā:

“ (5) Izveidojot valsts aģentūru, kā arī mainot tās uzdevumus vai funkcijas, ministrs vai pārraudzības iestāde saskaņo ar Valsts civildienesta pārvaldi, vai attiecīgā amata vieta ir valsts civildienesta amata vieta vai vieta, kuru var ieņemt persona ar kuru var tikt noslēgts darba līgums.”;

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 10.pantu  ar piekto daļu šādā redakcijā:

“ (5) Izveidojot valsts aģentūru, kā arī mainot tās uzdevumus vai funkcijas, ministrs saskaņo ar Valsts civildienesta pārvaldi to, vai attiecīgais valsts aģentūras  direktora amats ir valsts civildienesta ierēdņa amats."

Juridiskais birojs

Papildināt 10.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts aģentūras direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis, par savu pienākumu izpildi ir disciplināri atbildīgs saskaņā ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu. Valsts aģentūras direktors, kurš nav valsts civildienesta ierēdnis, par savu pienākumu izpildi ir disciplināri atbildīgs saskaņā ar Darba likumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

nr. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts daļēji.

Iekļauts

priekšlik. nr. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts daļēji.

Iekļauts priekšlik. nr. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  10.pantā:

papildināt otro daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 

"31) ministra uzdevumā saskaņo Valsts civildienesta pārvaldei iesniedzamos valsts  civildienesta ierēdņu amatu aprakstus;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja kāda no valsts aģentūras funkcijām ir Valsts civildienesta likuma 3.panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veikšana, valsts aģentūras direktors ir valsts civildienesta ierēdnis un viņu ieceļ amatā vai atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Valsts aģentūras direktoru, kas nav valsts civildienesta ierēdnis, pieņem darbā konkursa kārtībā. Kārtību, kādā organizējams atklāts konkurss uz valsts aģentūras direktora amatu, kas nav valsts civildienesta ierēdņa amats, nosaka Ministru kabinets. Ministrs, kura pārraudzībā atrodas valsts aģentūra, pieņem lēmumu par konkursā uzvarējušo pretendentu un noslēdz ar viņu darba līgumu uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Vismaz sešus mēnešus pirms darba līguma termiņa beigām ministrs pieņem lēmumu pagarināt darba līguma termiņu uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus vai motivētu lēmumu par aģentūras direktora atlaišanu no darba. Par pieņemto lēmumu informē aģentūras direktoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Izveidojot valsts aģentūru, kā arī mainot tās uzdevumus vai funkcijas, ministrs saskaņo ar Valsts civildienesta pārvaldi to, vai attiecīgais valsts aģentūras  direktora amats ir valsts civildienesta ierēdņa amats. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar 10.1 pantu  šādā redakcijā:

"10.1pants. Valsts aģentūras direktora disciplināratbildība

(1) Valsts aģentūras direktors, kurš nav valsts civildienesta ierēdnis, par savu pienākumu izpildi ir disciplināri atbildīgs saskaņā ar Darba likumu.

(2) Valsts aģentūras direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis, par savu pienākumu izpildi ir disciplināri atbildīgs saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts civildienesta  ierēdņu disciplināro atbildību."

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar 10.1 pantu  šādā redakcijā:

"10.1pants. Valsts aģentūras direktora disciplināratbildība

(1) Valsts aģentūras direktors, kurš nav valsts civildienesta ierēdnis, par savu pienākumu izpildi ir disciplināri atbildīgs saskaņā ar Darba likumu.

(2) Valsts aģentūras direktors, kurš ir valsts civildienesta ierēdnis, par savu pienākumu izpildi ir disciplināri atbildīgs saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts civildienesta  ierēdņu disciplināro atbildību."

 

11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

(1) Valsts aģentūras direktora atalgojumu nosaka ministrs saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā vienotajā darba samaksas sistēmā valsts aģentūru direktoriem paredzēto atalgojuma skalu.

 

(2) Valsts aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka valsts aģentūras direktors ministra apstiprinātā valsts aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras valsts aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

Valsts aģentūras direktora, ierēdņu un darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba samaksas sistēmu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

Valsts aģentūras direktora, ierēdņu un darbinieku darba samaksu nosaka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba samaksas sistēmu."

 

13.pants. Pārvaldes līgums

(1) Pārvaldes līgums ir vienošanās par valsts aģentūrai nodoto valsts pārvaldes funkciju veikšanu atbilstoši ministra apstiprinātajai valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai. Pārvaldes līgumu valsts vārdā paraksta ministrs, bet valsts aģentūras vārdā — valsts aģentūras direktors.

(2) Pārvaldes līgumā nosaka:

1) valsts aģentūras darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, to skaitā publisko pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas rādītājus;

2) valsts aģentūras funkciju veikšanai paredzamos finanšu līdzekļus un to avotus, ja nepieciešams, citus paredzamos resursus un to avotus;

3) valsts aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kārtību un kritērijus;

4) kārtību, kādā valsts aģentūra sniedz pārraudzības institūcijai kārtējo un gada pārskatu;

5) pārvaldes līguma grozīšanas nosacījumus un kārtību;

6) kārtību, kādā izdarāmi grozījumi pārvaldes līgumā, ja tiek izdarīti grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā vai citos likumos;

7) valsts aģentūras darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību un kārtību, kādā viņiem tiek piemērotas sankcijas atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;

8) pārvaldes līguma darbības termiņu, kas nevar būt īsāks par trim gadiem;

9) citus jautājumus, kurus ministrs un valsts aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

(3) Valsts aģentūras gadskārtējais darbības plāns un gadskārtējais budžets ir pārvaldes līguma sastāvdaļas, kuras katru gadu pēc to apstiprināšanas pievieno pārvaldes līgumam.

(4) Ministra maiņa pati par sevi nav pamats pārvaldes līguma pārskatīšanai.

(5) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

(6) Pārvaldes līgums ir publiski pieejams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 13.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) valsts aģentūras direktora, ierēdņu un darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību un koplīguma noslēgšanas iespēju;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 13.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) valsts aģentūras direktora, ierēdņu un darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību un koplīguma noslēgšanas iespēju;".