Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz likumprojektu “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (nr.353/9) izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

 

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētājs                                                                Māris Krastiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (nr.353/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā  lasījuma redakcija

 

Nr.

Priekšlikumi  otrajam lasījumam

(16)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

 Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

 Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 6., 22.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Personas apliecība

(1) Latvijā tiek izsniegtas šādas personas apliecības:

1) pilsoņa personas apliecība;

2) nepilsoņa personas apliecība;

3) personas apliecība personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;

4) nerezidenta, tas ir Latvijā akreditētas ārvalsts vai starptautiskas organizācijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības personāla locekļa, personas apliecība;

5)  personas apliecība personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība.

(2)...(4)...

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta pirmās daļas 3.punktu.

 

 

4.pants. Pase

(1) Latvijā tiek izsniegtas šādas pases:

1) pilsoņa pase;

2) nepilsoņa pase;

3) diplomātiskā pase;

4) dienesta pase;

5) bezvalstnieka ceļošanas dokuments;

6) bēgļa ceļošanas dokuments.

(2) Pilsoņa un nepilsoņa pase, bezvalstnieka un bēgļa ceļošanas dokuments ir ceļošanas dokuments, ko izsniedz saskaņā ar likumu pilnvarota valsts pārvaldes iestāde. Saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem ceļošanas dokuments tā turētājam dod tiesības šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu un ir paredzēts ceļošanai uz ārvalstīm.

(3) Ceļošanas dokuments personai līdz piecpadsmit gadu vecumam tiek izsniegts pēc šīs personas vecāku vēlēšanās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss.";

 

 

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pase ir ceļošanas dokuments, ko izsniedz saskaņā ar likumu pilnvarota valsts pārvaldes iestāde."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  4.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss.";

 

 

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pase ir ceļošanas dokuments, ko izsniedz saskaņā ar likumu pilnvarota valsts pārvaldes iestāde."

 

5.pants. Personas apliecību un pasu saturs

(1)...(8)...

(9) Nerezidentu personas apliecībās, personas apliecībās personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība, un bezvalstnieku ceļošanas dokumentos, kas izsniegti bezvalstniekiem, kuri ieceļojuši Latvijas Republikā un nevar pierādīt, ka likumīgi uzturas tajā, netiek izmantoti Iedzīvotāju reģistra dati, un tajos netiek ierakstīts personas kods.

 

 

 

1.

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Izslēgt 5.panta devītajā daļā vārdus “un bezvalstnieku ceļošanas dokumentos, kas izsniegti bezvalstniekiem, kuri ieceļojuši Latvijas Republikā un nevar pierādīt, ka likumīgi uzturas tajā”.

 

 

Atbalstīts, papildināt likumproj. ar jaunu pantu, mainīt turpmāko numerāciju

 

3. Izslēgt 5.panta devītajā daļā vārdus “un bezvalstnieku ceļošanas dokumentos, kas izsniegti bezvalstniekiem, kuri ieceļojuši Latvijas Republikā un nevar pierādīt, ka likumīgi uzturas tajā”.

6.pants. Personas apliecību un pasu paraugi, izsniegšanas un nodošanas kārtība un derīguma termiņi

(1) Pilsoņu, nepilsoņu un nerezidentu personas apliecības ir kartes tipa dokumenti.

 

(2) Pases, kā arī personas apliecības personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība, ir grāmatiņas tipa dokumenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Personas apliecību un pasu paraugus, to izsniegšanas un nodošanas kārtību, kā arī derīguma termiņu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

3. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētie dokumenti ir grāmatiņas tipa dokumenti."

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 6.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Personas apliecību un pasu izsniegšanas un nodošanas noteikumi un pasu paraugi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

   Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personas apliecību paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.”;

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pasu paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.”

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pasu paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija

Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Personas apliecību paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat.

6.priekšl.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat.

4.priekšl.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

4. 6.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Personas apliecību un pasu izsniegšanas un nodošanas noteikumi un pasu paraugi”;

 

 

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētie dokumenti ir grāmatiņas tipa dokumenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pasu paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.”;

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Personas apliecību paraugus, to izsniegšanas kārtību un iemeslus, kā arī derīguma termiņus nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Personas apliecību, pilsoņu un nepilsoņu pasu, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentu izsniegšana

 

 

 

 

 

(1)_Personas apliecības, pilsoņu un nepilsoņu pases, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentus izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 

(2) Nerezidentu personas apliecības izsniedz Ārlietu ministrija.

 

(3) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atrodas Iekšlietu ministrijas pārraudzībā, un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

4.  7.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 "Personas apliecību, pilsoņu un nepilsoņu pasu, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentu izsniegšana un ceļošanas dokumentu izsniegšana personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss";

 papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "ceļošanas dokumentus" ar vārdiem "un ceļošanas dokumentus personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pilsoņu un nepilsoņu personas apliecības un pases, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentus un ceļošanas dokumentus  personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.”;

 

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Izslēgt 7.panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5.  7.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu  šādā redakcijā:

 "Personas apliecību, pilsoņu un nepilsoņu pasu, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentu izsniegšana un ceļošanas dokumentu izsniegšana personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss

(1) Pilsoņu un nepilsoņu personas apliecības un pases, bezvalstnieku un bēgļu ceļošanas dokumentus un ceļošanas dokumentus  personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.”;

 

 

 

izslēgt trešo daļu.

11.pants. Personas pienākumi

(1) Latvijas pilsonim un nepilsonim, kas dzīvo Latvijā un ir sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pienākums saņemt personas apliecību vai pasi, ja viņa rīcībā nav derīgas personas apliecības vai pases.

(2) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu).

(3) Persona, kura sasniegusi 14 gadu vecumu, personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību saņem personiski.

(4) Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, tās personas apliecību, pasi vai atgriešanās apliecību saņem šīs personas vecāki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

 Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Bezvalstniekam, bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir pienākums saņemt ceļošanas dokumentu, ja viņa rīcībā nav derīga ceļošanas dokumenta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Bezvalstniekam, bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir pienākums saņemt ceļošanas dokumentu, ja viņa rīcībā nav derīga šāda dokumenta.”

16.pants. Lietošanai nederīga personas apliecība, pase un atgriešanās apliecība

(1) Personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība ir lietošanai nederīga, ja:

1) beidzies tās derīguma termiņš;

2) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

3) mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

4) mainījies personas tiesiskais statuss;

5) mainījušās citas šā likuma 5.panta pirmajā daļā norādītās ziņas par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;

6) tās vietā izsniegta jauna personas apliecība, pase vai atgriešanās apliecība;

7) tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju;

8) tā neatbilst noteiktajam paraugam;

9) personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības turētājs rakstveidā ziņojis par personas apliecības, pases vai atgriešanās apliecības zudumu Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādei, dokumenta izdevējiestādei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai;

10) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu).

(2) Ministru kabinets nosaka nederīgo personu apliecinošu dokumentu un to neaizpildīto veidlapu veidus, kas iekļaujami nederīgo dokumentu reģistrā, kā arī nederīgo dokumentu reģistra izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Izteikt 16.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā;

“7) tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt dokumentā norādīto informāciju vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;”;

 

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

Izteikt 16.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) izmainīta tās sākotnējā informācija;”.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 16.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas sākotnējā satura izmaiņas;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, skat. 12.priekšl.

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 16.panta pirmajā daļā:

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā;

“7) tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt dokumentā norādīto informāciju vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas sākotnējā satura izmaiņas;”.

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1)...5) ...

 

 

13.

Iekšlietu ministrs I.Godmanis

papildināt Pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 6.panta trešā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.”

Daļēji atbalstīts, skat. 14.priekšl.

 

 

 

 

 

14.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī”.

 

 

 

Atbalstīts

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

15.

 

 

 

& nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.martam izdod šā likuma 6.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.martam ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.378 “Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

Atbalstīts

 

7. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.martam izdod šā likuma 6.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.martam ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.378 “Noteikumi par pilsoņu personas apliecībām, nepilsoņu personas apliecībām, pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

16.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumi Nr.307 “Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, ir piemērojami ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.martam.”

 

 

 

Atbalstīts

 

8. Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumi Nr.307 “Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, ir piemērojami ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.martam.”