Juridiskā komisija otrais lasījums

 

2007. gada ___ oktobrī

Nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (Nr.299/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                  otrais lasījums

 

‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

(Nr. 299/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(3)

 

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

1. Papildināt kodeksu ar 155.15 pantu šādā redakcijā:

"155.15 pants. Ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšana

Par ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu komersantam, saimnieciskās darbības veicējam un tūristu grupas vadītājam – fiziskajai personai līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai – līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu komersantam, saimnieciskās darbības veicējam un tūristu grupas vadītājam – fiziskajai personai līdz trīssimt latiem, bet juridiskajai personai – līdz piecsimt piecdesmit latiem."

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Juridiskais birojs

 Izteikt 155.15 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

    „izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām –līdz trīssimt latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Juridiskais birojs

Izteikt 155.15 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

         „uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām –līdz piecsimt piecdesmit latiem.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

1. Papildināt kodeksu ar 155.15 pantu šādā redakcijā:

"155.15 pants. Ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšana

Par ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām –līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu  fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt piecdesmit latiem.

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.–114., 118., 134.–136.pantā, 137.1 panta ceturtajā daļā, 138., 139.pantā, 139.1panta pirmajā daļā, 149.4–149.33 pantā, 155.panta pirmajā daļā, 159.4–159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 179.1, 181., 183., 183.1, 202.1, 204.4, 204.6, 204.14 un 204.15 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4–149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136., 170.1 pantā un 171.panta pirmajā daļā;

3) Valsts policijas apakšvienību komandieri, viņu vietnieki, inspektori, jaunākie inspektori, kārtībnieki, Valsts policijas struktūrvienību vecākie inspektori un inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4–149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums;

4) Valsts policijas pilnvarotas amatpersonas – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 — 149.33 pantā un fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli.

2. Papildināt 214.pantu aiz skaitļiem un vārdiem "155.4 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdu "155.15 pantā".

 

 

 

 

2. Papildināt 214.pantu pēc skaitļa un vārdiem "155.4 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.15 pantā".

 

Pārejas noteikumi

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem". 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

4. Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā. 

5. Kodeksa 103.8 un 103.9 pants, grozījums 230.pantā par papildināšanu ar 103.9 pantu un grozījums 230.5 pantā par papildināšanu ar 103.8 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 

6. Kodeksa 204.16 pants un grozījums 236.10 pantā par papildināšanu ar 204.16 pantu stājas spēkā 2007.gada 1.jūnijā.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 "7. Kodeksa 155.15 pants un grozījums 214.pantā par papildināšanu ar 155.15 pantu stājas spēkā vienlaikus ar Eiropas Padomes lēmumu par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām."

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

                „Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

         „10. Kodeksa 155.15 pants ir piemērojams pēc Eiropas Padomes lēmuma par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām spēkā stāšanās.””

 

 

atbalstīts

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Kodeksa 155.15 pants piemērojams pēc Eiropas Padomes lēmuma par robežkontroles atcelšanu uz Eiropas Savienības iekšējām robežām spēkā stāšanās."