Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 15. decembris

Nr.9/2 – 2.1-25-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”” (Nr. 114/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

(Nr.114 /Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

2) akcīzes nodokļa marka — alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa marka, kuru piestiprina alkoholisko dzērienu iepakojumam (pudelei vai citam iepakojumam) vai tabakas izstrādājumu iepakojumam (paciņai vai citam iepakojumam) un kura apliecina, ka marķētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem ir legāla izcelsme un tie ņemti valsts kontrolē atbilstoši noteiktajiem akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem;

 

 

1. papildināt. 1.panta otro daļu ar 2.1, 2.2 un 2.3 punktu šādā redakcijā:

„2.1) bojātas akcīzes nodokļa markas ir akcīzes nodokļa markas, kas ir kļuvušas nelietojamas alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas vai marķēšanas procesā;

2.2) nederīgas akcīzes nodokļa markas ir akcīzes nodokļa markas, kurām to ražošanas procesā ir radušies defekti, kā rezultātā tās nevar izmantot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanā;

2.3) neizmantotas akcīzes nodokļa markas ir akcīzes nodokļa markas, kuras nodokļa maksātājs ir saņēmis, bet nav piestiprinājis alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai;”.

 

1

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 1.panta otrās daļas 2.1. 2.2 un 2.3 punktus šādā redakcijā:

„2.1) bojāta akcīzes nodokļa marka - akcīzes nodokļa marka, kas ir kļuvusi nelietojama alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas vai marķēšanas procesā;

2.2) nederīga akcīzes nodokļa marka  - akcīzes nodokļa marka, kurai tās ražošanas procesā ir radušies defekti, kā rezultātā to nevar izmantot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanā;

2.3) neizmantota akcīzes nodokļa marka -  akcīzes nodokļa marka, kuru nodokļa maksātājs ir saņēmis, bet nav piestiprinājis alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai;”.

Atbalstīts

Atbalstīts

1. papildināt. 1.panta otro daļu ar 2.1, 2.2 un 2.3 punktu šādā redakcijā:

”2.1) bojāta akcīzes nodokļa marka - akcīzes nodokļa marka, kas ir kļuvusi nelietojama alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas vai marķēšanas procesā;

2.2) nederīga akcīzes nodokļa marka  - akcīzes nodokļa marka, kurai tās ražošanas procesā ir radušies defekti, kā rezultātā to nevar izmantot alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanā;

2.3) neizmantota akcīzes nodokļa marka -  akcīzes nodokļa marka, kuru nodokļa maksātājs ir saņēmis, bet nav piestiprinājis alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai;”.

 

 

2.pants. Likuma darbības joma

(2) Šā likuma 8.panta piektā daļa, 25.panta trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā un astotā daļa, 26.panta trešā, ceturtā un piektā daļa, 31. un 32.pants neattiecas uz bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju.

 

2. 2.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šā likuma nosacījumi (tajā skaitā par nodokļa samaksu, dokumentu iesniegšanu un citi) neattiecas uz tādu akcīzes preču uzglabāšanu, pārvietošanu un iznīcināšanu, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta.”;

 

 

 

 

2. 2.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šā likuma nosacījumi (tajā skaitā par nodokļa samaksu, dokumentu iesniegšanu un citi) neattiecas uz tādu akcīzes preču uzglabāšanu, pārvietošanu un iznīcināšanu, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta.”;

(8) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana par tādu licenču, atļauju, apliecību vai izziņu apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.”

 

 

 

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana saistībā ar tādu licenču vai atsevišķu to nosacījumu, atļauju, apliecību, sertifikātu vai izziņu izsniegšanu, pārreģistrāciju, apturēšanu vai anulēšanu, kuras paredzētas uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos, neaptur šā lēmuma darbību.”

4.pants. Ar nodokli apliekamie tabakas izstrādājumi

(1) Ar nodokli apliekami šādi tabakas izstrādājumi:

1) cigāri un cigarillas;

2) cigaretes;

3) smēķējamā tabaka:

a) smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai,

b) cita smēķējamā tabaka.

(2) Par cigāriem un cigarillām uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi (ja tos var smēķēt tādus, kādi tie ir):

1) tabakas rullīši, kuri pilnībā izgatavoti no dabīgas tabakas;

2) tabakas rullīši ar dabīgas tabakas ārējo aptinumu;

3) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir) un iekšējo aptinumu, kas abi ir no homogenizētas tabakas, ja izstrādājuma svars, neieskaitot filtru vai iemuti, nav mazāks par 1,2 gramiem un ja ārējais aptinums ir spirāles formā ar šauro leņķi vismaz 30° pret izstrādājuma garenvirziena asi;

4) tabakas rullīši ar sasmalcinātu jauktas tabakas pildījumu un ar tādu homogenizētas tabakas ārējo aptinumu parastā cigāru krāsā, kurš pilnībā aptver izstrādājumu un attiecīgos gadījumos arī tā filtru (bet ne iemuti, ja izstrādājumam tāds ir), ja izstrādājuma svars, neieskaitot filtru vai iemuti, nav mazāks par 2,3 gramiem un izstrādājuma apkārtmērs vismaz tā trešdaļas garumā nav mazāks par 34 milimetriem.

(3) Par cigaretēm uzskatāmi šādi tabakas izstrādājumi:

1) tabakas rullīši, kurus var smēķēt tādus, kādi tie ir, un kuri nav cigāri vai cigarillas;

2) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ievietoti cigarešu papīra čaulītēs;

3) tabakas rullīši, kas bez rūpnieciskas apstrādes ietīti cigarešu papīrā.

(4) Par smēķējamo tabaku uzskatāma:

1) sagriezta vai citādi sasmalcināta tabaka, kura satīta vai sapresēta gabalos un kuru var smēķēt bez turpmākas rūpnieciskas apstrādes;

2) tabakas atlikumi, kuri nav minēti šā panta otrajā un trešajā daļā un kurus var smēķēt.

(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāma šā panta ceturtajā daļā minētā smēķējamā tabaka, kurā vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapas vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.

(6) Izstrādājumi, kas tikai daļēji sastāv no tabakas, bet citādi atbilst šā panta otrās daļas nosacījumiem, uzskatāmi par cigāriem vai cigarillām, ja tiem ir:

1) dabīgas tabakas ārējais aptinums;

2) homogenizētas tabakas ārējais un iekšējais aptinums;

3) homogenizētas tabakas ārējais aptinums.

(7) Izstrādājumi, kas pilnībā vai daļēji sastāv no citām vielām, nevis tabakas, bet citādi atbilst šā panta trešās vai ceturtās daļas nosacījumiem, uzskatāmi attiecīgi par cigaretēm vai smēķējamo tabaku.

3. Papildināt 4.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Izstrādājumus, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Veselības ministrija, neuzskata par tabakas izstrādājumiem.”

 

 

 

 

 

3. Papildināt 4.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Izstrādājumus, kuru sastāvā nav tabakas un kurus lieto vienīgi medicīniskiem mērķiem, ko apliecina Veselības ministrija, neuzskata par tabakas izstrādājumiem.”

 

5.pants. Ar nodokli apliekamie naftas produkti

(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 27. un 29.preču pozīcijā, noteikti šā likuma pielikumā.

(3) Ar nodokli apliekami arī produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 34. un 38.preču pozīcijā, kā arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kādā Kombinētās nomenklatūras grupā tie ietverti), ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.

4. Izteikt 5.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 27. un 29.nodaļā, kā arī citās Kombinētās nomenklatūras nodaļās, noteikti šā likuma pielikumā.

(3) Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kurā Kombinētās nomenklatūras nodaļā tie ietverti), kas nav minēti šā likuma pielikumā, ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.”

 

 

 

 

4. Izteikt 5.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras 27. un 29.nodaļā, kā arī citās Kombinētās nomenklatūras nodaļās, noteikti šā likuma pielikumā.

(3) Ar nodokli apliekami arī citi produkti (neatkarīgi no tā, kurā Kombinētās nomenklatūras nodaļā tie ietverti), kas nav minēti šā likuma pielikumā, ja minētie produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu.”

8.pants. Noliktavas turētājs

 (4) Tikai akcīzes preču noliktavā atļauta:

3) naftas produktu sajaukšana (arī sajaukšana ar citām vielām, kas nav naftas produkti šā likuma izpratnē) un jebkuras citas ar naftas produktiem veiktās darbības, kuru rezultātā tie maina savas ekspluatācijas, fizikālās vai ķīmiskās īpašības, izņemot gadījumus, kad brīvajās zonās vai brīvajās noliktavās no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved naftas produktus, kuriem piemēro parasto apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā, ar nosacījumu, ka pēc parastās apstrādes tie netiek izlaisti brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā vai tos piegādā lidmašīnām un citiem gaisa satiksmes transportlīdzekļiem (turpmāk - gaisakuģis) vai kuģiem un citiem peldlīdzekļiem (turpmāk - kuģis) saskaņā ar šā likuma 18.pantu;

5. Aizstāt 8.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdus “ķīmiskās īpašības, izņemot” ar vārdiem un skaitļiem “ķīmiskās īpašības un kuru rezultātā iegūtais produkts ir ar nodokli apliekams objekts, izņemot šā likuma 18.panta pirmās daļas 2.punktā minēto gadījumu un”.

 

 < /p>

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 8.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdus “ķīmiskās īpašības, izņemot” ar vārdiem un skaitļiem “ķīmiskās īpašības un kuru rezultātā iegūtais produkts ir ar nodokli apliekams objekts, izņemot šā likuma 18.panta pirmās daļas 2.punktā minēto gadījumu un”.

 

 

 

13.pants. Nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) cigāriem un cigarillām (par 1000 cigāriem vai cigarillām) — 11 latu;

2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai — 21 lats,

b) citai smēķējamai tabakai — 14 lati.

6. 13.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli “17,8” ar skaitli “22,5” un skaitli “32,2” — ar skaitli “34,5”;

 

aizstāt pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktā skaitli “21” ar skaitli “23”;

 

 

 

 

6. 13.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli “17,8” ar skaitli “22,5” un skaitli “32,2” — ar skaitli “34,5”;

 

aizstāt pirmās daļas 3.punkta “a” apakšpunktā skaitli “21” ar skaitli “23”;

(2) Ar nodokli apliekamā cigarete (ar filtru vai bez tā) ir tāda cigarete, kuras garums nepārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti).

 

 

 

 

 

 

(3) Par cigareti, kuras garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), nodoklis maksājams dubultā apmērā. Par cigareti, kuras garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), nodoklis maksājams trīskāršā apmērā utt.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro dubultā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro trīskāršā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), likmes apmēru nosaka pēc iepriekš minētā principa.”

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 90 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro dubultā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 180 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), bet nepārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), šā panta pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā noteiktā likme ir jāpiemēro trīskāršā apmērā. Cigaretēm, kuru garums pārsniedz 270 milimetrus (neieskaitot filtru vai iemuti), likmes apmēru nosaka pēc iepriekš minētā principa.”

14.pants. Nodokļu likmes naftas produktiem

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 192 lati;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 281 lats;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 164 lati;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) - 164 lati;

5) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) - 83 lati;

6) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem), - 164 lati;

7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka (par 1000 kilogramiem), - 10 latu.

7. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli “192” ar skaitli “209”, skaitli “281” — ar skaitli “294”, skaitli “164”— ar skaitli “178” un skaitli “83” — ar skaitli “87”;

izteikt pirmās daļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50ºC ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) — 178 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50ºC ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) — 11 lati.”;

 

 

 

 

 

 

7. 14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli “192” ar skaitli “209”, skaitli “281” — ar skaitli “294”, skaitli “164”— ar skaitli “178” un skaitli “83” — ar skaitli “87”;

izteikt pirmās daļas 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50ºC ir mazāka par 25 mm2/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, izņemot šīs daļas 7.punktā minētās degvieleļļas (par 1000 litriem) — 178 lati;

7) degvieleļļai, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50ºC ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 kilogramiem) — 11 lati.”;

 

 

(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 14 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais).

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 15 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — kurināmais).”;

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmās daļas 3., 4. un 6.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 15 lati par 1000 litriem, ja attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šā likuma 28.pantu un tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk — kurināmais).”;

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, izņemot šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto produktu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piemēro šā panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi, ja tos realizē vai paredz realizācijai, izmanto vai paredz izmantošanai par kurināmo. Šajā gadījumā uz eļļas atkritumiem neattiecas norma par iezīmēšanu (marķēšanu).”;

 

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, izņemot šā panta pirmās daļas 7.punktā minēto produktu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piemēro šā panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi, ja tos realizē vai paredz realizācijai, izmanto vai paredz izmantošanai par kurināmo. Šajā gadījumā uz eļļas atkritumiem neattiecas norma par iezīmēšanu (marķēšanu).”;

(3) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 182 lati par 1000 litriem, ja attiecīgajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots viens no šādiem produktiem:

1) etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido no 4,5 līdz 5,0 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu), ar nosacījumu, ka ETBE atsevišķi vai ETBE un absolūtā spirta saturs kopā veido no 10 līdz 12 tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina: 

1) pēc likmes 199 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) pēc likmes 31,5 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 85,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma.”;

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina: 

1) pēc likmes 199 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma;

2) pēc likmes 31,5 lati par 1000 litriem, ja absolūtā spirta saturs veido 85,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma.”;

(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 155 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 114 lati par 1000 litriem, ja biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(5) Biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 kilogramiem.

 

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 170 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 125 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(5) Rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 litriem.”; 

 

 

 

 

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem naftas produktiem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem naftas produktiem nodokli aprēķina:

1) pēc likmes 170 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) pēc likmes 125 lati par 1000 litriem, ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā naftas produktu daudzuma.

(5) Rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto par kurināmo vai degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 litriem.”; 

(6) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajiem naftas produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par 1000 kilogramiem, ja attiecīgie naftas produkti tiek piegādāti personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu.

 (7) Ministru kabinets nosaka šā panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minēto produktu aprites un attiecīgā nodokļa administrēšanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Ja produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu un nodokļa likme nav noteikta šajā likumā, piemēro nodokli atbilstoši to izmantošanai pēc ekvivalenta degvielas vai kurināmā likmes, kas noteikta šā panta pirmajā un otrajā daļā. Uz kurināmo attiecas nosacījumi par produktu iezīmēšanu (marķēšanu) saskaņā ar šā likuma 28.pantu.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Ja produkti tiek realizēti vai paredzēti realizācijai, izmantoti vai paredzēti izmantošanai par degvielu, kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu un nodokļa likme nav noteikta šajā likumā, piemēro nodokli atbilstoši to izmantošanai pēc ekvivalenta degvielas vai kurināmā likmes, kas noteikta šā panta pirmajā un otrajā daļā. Uz kurināmo attiecas nosacījumi par produktu iezīmēšanu (marķēšanu) saskaņā ar šā likuma 28.pantu.”

18.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi naftas produktiem

(5) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksā nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs veic:

a) saimniecisko darbību — lauksaimniecības produkcijas ražošanu, par ko samaksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā,

b) grāmatvedības uzskaiti par lauksaimniecības produkcijas ražošanu likumos noteiktajā kārtībā;

2) vienā kalendāra gadā rēķina 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;

3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

a) naudas līdzekļi pārskaitīti no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins),

b) izmantotas kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) izdarītas skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kontā kredītiestādē, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona;

4) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta konkrētajā kalendāra gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksāšana;

5) ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, — atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību (arī iesniedzamos dokumentus, dokumentu iesniegšanas termiņus, nodokļa atmaksāšanas termiņus, kā arī iestādes, kuras veic lauksaimniecībā izmantotās zemes pārbaudes), kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā panta piekto daļu.

8. Papildināt 18.panta piektās daļas ievadaļu, 2., 3. un 4.punktu un šā panta sesto daļu pēc vārdiem “dīzeļdegviela (gāzeļļa)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

8. Papildināt 18.panta piektās daļas ievadaļu, 2., 3. un 4.punktu un šā panta sesto daļu pēc vārdiem “dīzeļdegviela (gāzeļļa)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela” (attiecīgā locījumā).

21.pants. Citi atbrīvojumi

(21) No nodokļa Latvijas Republikā tiek atbrīvotas akcīzes preces, kas ir zudušas citās dalībvalstīs (pārvietojot akcīzes preces uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šā likuma 25.pantu), ņemot vērā šā likuma 25.panta astotajā daļā minētajos dokumentos uzrādīto un attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprināto informāciju par zudumiem. Akcīzes preču noliktavas turētājs, kas nosūtījis akcīzes preces, maksā akcīzes nodokli par zudumiem, ņemot vērā zudumu apjomu un citus saņēmēja dalībvalsts nosacījumus. Akcīzes nodokli maksā tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti, pēc šīs dalībvalsts akcīzes nodokļa likmēm un citiem nosacījumiem. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē šā akcīzes nodokļa iekasēšanu un pārskaitīšanu tās dalībvalsts budžetā, kurā zudumi konstatēti.

9. 21.pantā:

aizstāt 2.1 daļas ceturtajā teikumā vārdus “Valsts ieņēmumu dienests” ar vārdiem “Pēc attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrācijas pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests”;

 

 

 

 

 

9. 21.pantā:

aizstāt 2.1 daļas ceturtajā teikumā vārdus “Valsts ieņēmumu dienests” ar vārdiem “Pēc attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrācijas pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests”;

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta, ja minētās akcīzes preces iznīcina, taču minēto akcīzes preču iznīcināšana neatbrīvo no atbildības personu, uz kuru attiecas šā likuma XI nodaļā noteiktā atbildība.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) No nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai valstij piekritīgā manta, ja minētās akcīzes preces iznīcina, taču minēto akcīzes preču iznīcināšana neatbrīvo no atbildības personu, uz kuru attiecas šā likuma XI nodaļā noteiktā atbildība.”

22.pants. Nodokļa aprēķināšana

(2) Aprēķinot nodokli, šā likuma 12.panta 5.punktā minēto alkoholisko dzērienu daudzums litros Ministru kabineta paredzētajā kārtībā nosakāms atbilstoši to daudzumam 20°C.

10. Papildināt 22.panta otro daļu pēc vārdiem un skaitļa “šā likuma 12.panta” ar vārdiem “pirmās daļas”.

 

 

 

 

 

10. Papildināt 22.panta otro daļu pēc vārdiem un skaitļa “šā likuma 12.panta” ar vārdiem “pirmās daļas”.

 

23.pants. Nodokļa maksāšana

(2) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, ieved Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā valsts budžetā pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē, izņemot šā likuma 25.pantā minētos gadījumus.

11. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 25.pantā minētos gadījumus” ar vārdiem un skaitli “tās akcīzes preces, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem”;

 

 

 

 

11. 23.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 25.pantā minētos gadījumus” ar vārdiem un skaitli “tās akcīzes preces, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem”;

(3) Noliktavas turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču noliktavas, samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, izņemot šā likuma 25.pantā minētos gadījumus.

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli “izņemot šā likuma 25.pantā minētos gadījumus” ar vārdiem un skaitli “izņemot par tām akcīzes precēm aprēķināto nodokli, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem”;

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli “izņemot šā likuma 25.pantā minētos gadījumus” ar vārdiem un skaitli “izņemot par tām akcīzes precēm aprēķināto nodokli, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.panta nosacījumiem”;

 (8) Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu.

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu un gadījumu, kad nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta septīto daļu. Ja attiecīgā persona nodokli samaksā pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu.”;

 

 

 

 

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Fiziskā vai juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, aprēķināto nodokli samaksā valsts budžetā ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas Latvijas Republikā vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu un gadījumu, kad nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis saskaņā ar šā panta septīto daļu. Ja attiecīgā persona nodokli samaksā pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu.”;

(13) Šajā pantā noteiktā maksāšanas kārtība attiecas arī uz akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām. Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir nonākušas realizācijai Latvijas Republikā atbilstoši šā likuma 27.pantam un nodoklis par attiecīgajām akcīzes precēm maksājams atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām.

 

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(13) Šajā pantā noteiktā maksāšanas kārtība attiecas arī uz akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām. Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir nonākušas realizācijai Latvijas Republikā un nodokli par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis. Nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis, samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23.pantu. Importētājs, kas saņēmis akcīzes nodokļa markas, nodokli samaksā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepriekš minēto nosacījumu iestāšanās brīža.”;

 

 

 

 

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

“(13) Šajā pantā noteiktā maksāšanas kārtība attiecas arī uz akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa markām. Ja nodokļa maksātājs par akcīzes precēm, kuras marķē ar akcīzes nodokļa ma rkām, nesamaksā nodokli saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas, uzskatāms, ka akcīzes preces ir nonākušas realizācijai Latvijas Republikā un nodokli par attiecīgajām akcīzes precēm atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām maksā nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis. Nodokļa maksātājs, kurš akcīzes nodokļa markas ir saņēmis, samaksā nodokli saskaņā ar šā likuma 23.pantu. Importētājs, kas saņēmis akcīzes nodokļa markas, nodokli samaksā ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepriekš minēto nosacījumu iestāšanās brīža.”;

 

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(16) Nodokli par eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, samaksā saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, 10.1, vienpadsmito vai divpadsmito daļu.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(16) Nodokli par eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā, samaksā saskaņā ar šā panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, 10.1, vienpadsmito vai divpadsmito daļu.”

24.pants. Nodokļa deklarēšana

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā vienu darbdienu pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa.

 

12. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23.panta astotajā daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa  deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksāja saskaņā ar šā likuma 23.panta otro daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.”;

 

 

 

 

12. 24.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs vai nodokļa maksātāja pārstāvis iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23.panta astotajā daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa  deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksāja saskaņā ar šā likuma 23.panta otro daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz.”;

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapu apstiprina Ministru kabinets.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Nodokļa deklarāciju veidlapas un to aizpildīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Nodokļa deklarāciju veidlapas un to aizpildīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets.”

26.pants. Nosacījumi, pārvietojot no citas dalībvalsts vai uz citu dalībvalsti akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā

(1) Fiziskā un juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, pirms akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam rakstveida informāciju, atbilstošu nodrošinājumu, kā arī samaksā nodokli par šīm precēm saskaņā ar šo likumu, izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas šā likuma 21.panta trešajā daļā minētais atbrīvojums.

 

13. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskā persona, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu, un juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, pirms akcīzes preču nosūtīšanas no attiecīgās dalībvalsts iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju un samaksā nodokli vai iesniedz atbilstošu nodrošinājumu. Ja attiecīgās dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir iecēlis nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā, tad nodrošinājumu iesniedz un nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir pieprasījis nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu, tad Valsts ieņēmumu dienests attiecīgajam nodokļa maksātājam to var izsniegt pēc tam, kad nodoklis par informācijā norādītajām akcīzes precēm ir samaksāts Latvijas Republikā.”

 

 

 

 

13. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fiziskā persona, izņemot šā likuma 21.panta trešajā daļā minēto gadījumu, un juridiskā persona, kas Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem akcīzes preces, kuras jau laistas brīvā apgrozījumā citā dalībvalstī, pirms akcīzes preču nosūtīšanas no attiecīgās dalībvalsts iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju un samaksā nodokli vai iesniedz atbilstošu nodrošinājumu. Ja attiecīgās dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir iecēlis nodokļa maksātāja pārstāvi Latvijas Republikā, tad nodrošinājumu iesniedz un nodokli samaksā nodokļa maksātāja pārstāvis šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja dalībvalsts pārsūtītājtirgotājs ir pieprasījis nodokļa samaksu apliecinošu dokumentu, tad Valsts ieņēmumu dienests attiecīgajam nodokļa maksātājam to var izsniegt pēc tam, kad nodoklis par informācijā norādītajām akcīzes precēm ir samaksāts Latvijas Republikā.”

27.pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana

(3) Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

3) alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus uzglabā, pārvieto vai realizē saskaņā ar šā likuma 25.pantu vai kuriem piemēro šā likuma 2.panta ceturtās daļas nosacījumus.

14. 27.pantā:

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus un skaitli “realizē saskaņā ar šā likuma 25.pantu” ar vārdiem un skaitli “realizē vai piegādā, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu”;

 

 

 

 

 

 

14. 27.pantā:

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus un skaitli “realizē saskaņā ar šā likuma 25.pantu” ar vārdiem un skaitli “realizē vai piegādā, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 25.pantu”;

 

 

(8) Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz attiecīgais nodokļa maksātājs, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Ja nodokļa maksātājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī, nodokļa marku iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kuram ir izsniegtas nodokļa markas.”;

 

 

 

 

 

papildināt astoto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī, nodokļa marku iegādes izdevumus sedz nodokļa maksātājs, kuram ir izsniegtas nodokļa markas.”;

 

(9) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas finanšu ministra noteiktajā kārtībā tiek iznīcinātas. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kurš atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta desmitajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz nodokļa maksātājs, kurš pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienests iznīcina.”;

 

 

 

 

izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienests iznīcina.”;

(10) Ja Valsts ieņēmumu dienests nodokļa maksātājam izsniedzis bojātas vai nederīgas akcīzes nodokļa markas, šā panta astotajā un devītajā daļā minētie izdevumi attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāsedz. Valsts ieņēmumu dienests atdotās bojātās vai nederīgās akcīzes nodokļa markas apmaina pret jaunām akcīzes nodokļa markām.

izslēgt desmitās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus „bojātās vai”;

 

 

 

 

 

izslēgt desmitās daļas pirmajā un otrajā teikumā vārdus „bojātās vai”;

 

(11) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestā saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas, nodoklis attiecīgajam nodokļa maksātājam nav jāmaksā. Nodoklis nav jāmaksā arī gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam citas dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī. Nodokli nemaksā par ražošanas procesā neatgriezeniski zudušajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām, ja Valsts ieņēmumu dienestam iesniegti attiecīgi akcīzes nodokļa marku neatgriezenisku zudumu apliecinošie dokumenti. Neatgriezeniski zudušo akcīzes nodokļa marku apjoms nedrīkst pārsniegt 0,05 procentus no saņemtā akcīzes nodokļa marku daudzuma vienā kalendāra gadā.

papildināt vienpadsmitās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem „bet neizmantotās” ar vārdu „nederīgās”;

 

 

 

 

 

papildināt vienpadsmitās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem „bet neizmantotās” ar vārdu „nederīgās”;

 

(12) Ja nodokļa maksātājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, saskaņā ar attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījumu samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.

 

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parāda segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam bojātās akcīzes nodokļa markas, par akcīzes precēm, kuras bija izlaistas brīvam apgrozījumam, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem tikai gadījumā, ja preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Nodokļa maksātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgu dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.”

 

 

 

 

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parāda segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem. Ja nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam bojātās akcīzes nodokļa markas, par akcīzes precēm, kuras bija izlaistas brīvam apgrozījumam, samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem tikai gadījumā, ja preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Nodokļa maksātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgu dokumentu, kas apliecina, ka minētās akcīzes preces ir izvestas uz citu dalībvalsti vai uz valsti, kas nav dalībvalsts. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodokļa maksātāja rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc šā panta astotajā un devītajā daļā minēto izdevumu segšanas.”

30.pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām un informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā, katru gadu līdz 1.februārim nosaka un nosūta publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā.

15. Aizstāt 30.panta pirmajā daļā vārdus “informāciju par mazumtirdzniecības cenu” ar vārdiem “informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu”.

 

 

 

 

 

15. Aizstāt 30.panta pirmajā daļā vārdus “informāciju par mazumtirdzniecības cenu” ar vārdiem “informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu”.

 

32.pants. Nodrošinājuma piemērošana

(1) Nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgo akcīzes preču daudzumu, ar kuru tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta sestajā daļā minētos gadījumus. Nodrošinājumu attiecīgajām akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.

16. 32.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

 

 

 

16. 32.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

(2) Nodrošinājumu iesniedz atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 12., 13.pantā vai 14.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Nodrošinājumu akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.” ;

 

 

 

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

„(21) Nodrošinājumu akcīzes precēm piemēro līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis vai tās ir atbrīvotas no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.” ;

(3) Nodrošinājumu iesniedz:

1) par visām akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot akcīzes preces, par kurām iesniegts nodrošinājums, saņemot par tām akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;

2) par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu;

3) citos šajā likumā noteiktajos gadījumos.

izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) par visām akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot akcīzes preces, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, par kurām attiecīgās akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesniedzis nodrošinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;

2) par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu, izņemot gadījumu, kad nodoklis samaksāts pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 23.panta astoto daļu;”.

 

 

 

 

izteikt trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) par visām akcīzes precēm, kuras atrodas akcīzes preču noliktavā un kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot akcīzes preces, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, par kurām attiecīgās akcīzes preču noliktavas turētājs ir iesniedzis nodrošinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas saskaņā ar šā likuma 27.panta sesto daļu;

2) par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā likuma 25. vai 26.pantu, izņemot gadījumu, kad nodoklis samaksāts pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 23.panta astoto daļu;”.

33.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikā

(3) Latvijas Republikā aizliegts ražot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

17. 33.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „šajā likumā” ar vārdiem „normatīvajos aktos”;

 

 

 

 

 

 

17. 33.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus „šajā likumā” ar vārdiem „normatīvajos aktos”;

 

 

(6) Konfiscētās akcīzes preces iznīcina, pārstrādā vai izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtas administratīvo pārkāpumu lietā vai par kurām ir pieņemts lēmums (spriedums) par to piekritību valstij, iznīcina, pārstrādā vai izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Akcīzes preces, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta kriminālprocesā, izņemtas administratīvo pārkāpumu lietā vai par kurām ir pieņemts lēmums (spriedums) par to piekritību valstij, iznīcina, pārstrādā vai izmanto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”;

 (16) Personām, kas saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam vai atvieglojumam) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.

 

izteikt sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(16) Personām, kas saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro šā likuma 14.panta otrajā vai sestajā daļā noteikto normu vai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam, atvieglojumam vai likumā noteiktajai attiecīgajai normai) vai nodot citai personai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.”;

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabinets

izteikt sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(16) Personām, kas saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro šā likuma 14.panta otrajā vai sestajā daļā noteikto normu vai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam, atvieglojumam vai likumā noteiktajai attiecīgajai normai) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.”

Atbalstīts

Atbalstīts

izteikt sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

„(16) Personām, kas saņēmušas akcīzes preces, kurām piemēro šā likuma 14.panta otrajā vai sestajā daļā noteikto normu vai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts tās izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam, atvieglojumam vai likumā noteiktajai attiecīgajai normai) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību tās saņemt

 

(17) Ja netiek ievērotas šā panta sešpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta sešpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.

papildināt septiņpadsmitās daļas otro teikumu ar vārdiem un skaitli “vai nav ievērojusi šā likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteikto”;

 

 

 

 

papildināt septiņpadsmitās daļas otro teikumu ar vārdiem un skaitli “vai nav ievērojusi šā likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteikto”;

(18) Personām, kas saņēmušas iezīmētus (marķētus) naftas produktus, aizliegts tos nodot citai personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

aizstāt astoņpadsmitajā daļā vārdus “kurai nav tiesību tos saņemt” ar vārdiem “ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi”;

3

 

Ministru kabinets

Izslēgt grozījumus 33.panta astoņpadsmitajā daļā.

Atbalstīts

Atbalstīts

 

(20) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai arī citādi, nekā noteikts likumā. Persona, kas izmanto iezīmētos (marķētos) naftas produktus par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai arī citādi, nekā noteikts šajā likumā, par izdarīto pārkāpumu atbild saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

aizstāt divdesmitās daļas pirmajā teikumā vārdus “nekā noteikts likumā” un otrajā teikumā vārdus “nekā noteikts šajā likumā” ar vārdiem “nekā noteikts normatīvajos aktos”.

4

 

 

 

Ministru kabinets

Izslēgt grozījumus 33.panta divdesmitajā daļā.

Atbalstīts

Atbalstīts

 

Pārejas noteikumi

2. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2.punktā datumu “2010.gada 1.janvārī” ar datumu “2009.gada 1.janvārī”;

 

 

 

 

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 2.punktā datumu “2010.gada 1.janvārī” ar datumu “2009.gada 1.janvārī”;

3. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm, tās apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2004.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

2) no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

 

 

 

 

 

 

4) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

aizstāt 3.punkta 4.apakšpunktā datumu „2007.gada 31.decembrim” ar datumu „2007.gada 30.jūnijam”;

 

 

 

 

 

aizstāt 3.punkta 4.apakšpunktā datumu „2007.gada 31.decembrim” ar datumu „2007.gada 30.jūnijam”;

 

5) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 9,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 10,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

 

izteikt 3.punkta 5. un 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) no 2007.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a)a) 10 lati par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a)a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;”;

 

 

 

 

izteikt 3.punkta 5. un 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) no 2007.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 10 lati par 1000 cigaretēm,

b) 25 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim — summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot “a” un “b” apakšpunktā minētās nodokļa likmes:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;”;

12. Palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, komersanti, kas veic komercdarbību ar naftas produktiem, dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa naftas produktiem, veic to viņiem piederošo naftas produktu krājumu inventarizāciju, kuri minēti šā likuma 14.panta pirmajā daļā, un par inventarizācijā konstatēto naftas produktu daudzumu 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa) samaksā valsts budžetā akcīzes nodokli, kura lielumu aprēķina kā starpību starp akcīzes nodokli pēc likmes, kas ir spēkā inventarizācijas dienā (dienā, kad stājas spēkā jauna akcīzes nodokļa likme), un akcīzes nodokli pēc likmes, kas bija spēkā līdz dienai, kad mainījās akcīzes nodokļa likmes, kā arī par veikto inventarizāciju iesniedz inventarizācijas sarakstu Valsts ieņēmumu dienestam. Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.

aizstāt 12.punktā vārdus “Palielinoties akcīzes nodokļa likmēm” ar vārdiem un skaitļiem “Līdz 2007.gada 30.jūnijam, palielinoties nodokļa likmēm”;

 

 

 

 

 

aizstāt 12.punktā vārdus “Palielinoties akcīzes nodokļa likmēm” ar vārdiem un skaitļiem “Līdz 2007.gada 30.jūnijam, palielinoties nodokļa likmēm”;

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12.1 Ar 2007.gada 1.jūliju, palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, personām, kas saņēmušas licenci alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai, un personām, kas saņēmušas licenci apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, jāveic attiecīgo akcīzes preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa, inventarizācijas aktus jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un jāveic akcīzes nodokļa likmju starpības samaksa 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa). Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.”;

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12.1 Ar 2007.gada 1.jūliju, palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, personām, kas saņēmušas licenci alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu vairumtirdzniecībai, un personām, kas saņēmušas licenci apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, jāveic attiecīgo akcīzes preču krājumu inventarizācija pēc stāvokļa dienā, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa, inventarizācijas aktus jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un jāveic akcīzes nodokļa likmju starpības samaksa 15 dienu laikā (ieskaitot dienu, kad notiek akcīzes nodokļa likmju maiņa). Ja akcīzes nodokļa likmes tiek samazinātas, akcīzes nodokļa starpību neatmaksā.”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“17. Šā likuma 14.panta trešās daļas 2.punkts stājas spēkā 20 07.gada 1.jūlijā.

18. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta 2.1 un septītajā daļā un 24.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.485 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”;

2) Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumi Nr.498 “Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.97 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām”.”

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“17. Šā likuma 14.panta trešās daļas 2.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

18. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 5.panta piektajā daļā, 14.panta 2.1 un septītajā daļā un 24.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam piemērojami attiecīgi šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.485 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”;

2) Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumi Nr.498 “Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”;

3) Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.97 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām”.”

Likuma “Par akcīzes nodokli”

pielikums

 

Naftas produkti, kuriem piemērojams likumā “Par akcīzes nodokli”noteiktais akcīzes nodoklis

 

1. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

1.1. benzols;

1.2. toluols;

1.3. ksilols;

1.4. aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, no kuru tilpuma ne mazāk par 65% (ieskaitot zudumus) destilē 250°C (ASTM D 86 metode):

1.4.1. izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo,

1.4.2. izmantošanai citām vajadzībām;

1.5. neattīrītās vieglās eļļas, no kuru tilpuma 90% vai vairāk pārtvaicējami līdz 200°C, un pārējās eļļas;

1.6. dabiskais gāzes kondensāts;

1.7. vieglās eļļas un preparāti:

1.7.1. specifiskiem pārstrādes procesiem,

1.7.2. ķīmiskām pārvērtībām procesos (izņemot specifiskus pārstrādes procesus),

1.7.3. citām vajadzībām:

1.7.3.1. speciālie benzīni [lakbenzīns (baltais spirts) un pārējie],

1.7.3.2. motorbenzīni (izņemot aviācijas benzīnu) ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l,

1.7.3.3. benzīna tipa reaktīvo dzinēju degviela,

1.7.3.4. pārējās vieglās eļļas,

1.7.3.5. naftas produkti ar svina saturu ne vairāk kā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu);

1.8. metanols (metilspirts);

1.9. zemākie alkiltretbutilēteri [metiltretbutilēteris (MTBE) un etiltretbutilēteris (ETBE)].

2. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem:

2.1. motorbenzīni:

2.1.1. aviācijas benzīns,

2.1.2. pārējie motorbenzīni, kuros svina saturs ir vairāk nekā 0,013 g/l,

2.1.3. naftas produkti ar svina saturu vairāk nekā 0,013 g/l, kuriem pievienots etilspirts vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu).

3. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

3.1. vidējās eļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

3.2. vidējās eļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

3.3. vidējās eļļas citām vajadzībām;

3.4. reaktīvā degviela.

4. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

4.1. gaistošās eļļas (gāzeļļas) specifiskiem pārstrādes procesiem;

4.2. gaistošās eļļas (gāzeļļas) ķīmiskām pārvērtībām procesos;

4.3. gaistošās eļļas (gāzeļļas) citām vajadzībām;

4.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt;

4.5. dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienota biodīzeļdegviela.

5. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem:

5.1. degvieleļļas specifiskiem pārstrādes procesiem;

5.2. degvieleļļas ķīmiskām pārvērtībām procesos;

5.3. degvieleļļas citām vajadzībām;

5.4. degvieleļļas, to aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka.

6. Preces, kurām piemēro akcīzes nodokli, kāds noteikts naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem:

6.1. sašķidrinātas naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži:

6.1.1. propāns,

6.1.2. butāni,

6.1.3. etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns,

6.1.4. pārējie (izņemot dabasgāzi);

6.2. naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži gāzveida stāvoklī (izņemot dabasgāzi).

19. Pielikumā:

aizstāt 4.4. un 5.4.apakšpunktā mērvienības apzīmēju “cSt” ar mērvienības apzīmējumu “mm2/s”;

izslēgt 4.5.apakšpunktā vārdus “muitas kontrolē”;

papildināt pielikumu ar 1.10., 1.11., 1.12., 2.2., 2.3., 2.4., 3.5., 3.6., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 5.5. un 5.6.punktu šādā redakcijā:

“1.10. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

1.11. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

1.12. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

2.2. gatavi antidetonatori (uz svina savienojuma bāzes un citādi) un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

2.3. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

2.4. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

3.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

3.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

4.6. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

4.7. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

4.8. biodīzeļdegviela, kas iegūta no augu eļļas;

4.9. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

5.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

5.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā.”

 

 

 

 

 

19. Pielikumā:

aizstāt 4.4. un 5.4.apakšpunktā mērvienības apzīmēju “cSt” ar mērvienības apzīmējumu “mm2/s”;

izslēgt 4.5.apakšpunktā vārdus “muitas kontrolē”;

papildināt pielikumu ar 1.10., 1.11., 1.12., 2.2., 2.3., 2.4., 3.5., 3.6., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 5.5. un 5.6.punktu šādā redakcijā:

“1.10. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

1.11. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

1.12. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

2.2. gatavi antidetonatori (uz svina savienojuma bāzes un citādi) un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

2.3. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

2.4. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

3.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

3.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

4.6. gatavi antidetonatori un citādas gatavās piedevas minerāleļļām, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas;

4.7. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

4.8. biodīzeļdegviela, kas iegūta no augu eļļas;

4.9. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā;

5.5. lietošanai gatavās saistvielas, ķīmiskie produkti (arī produkti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur;

5.6. eļļas atkritumi, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā.”

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.