Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 15. decembris

Nr.9/2 – 2.1-22-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Nr.111/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

(Nr.111/Lp9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(8)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Nodokļa maksātāji

(1) Nodokļa maksātājs ir persona, kura:

2) pirmā Latvijas Republikas teritorijā:

a) realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu),

1.  3.panta pirmās daļas 2.punktā:

papildināt "a" apakšpunktu pēc vārdiem "(arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu)" ar vārdiem "vai ogles, koksu un lignītu (brūnogles)";

 

 

 

 

1.  3.panta pirmās daļas 2.punktā:

papildināt "a" apakšpunktu pēc vārdiem "(arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu)" ar vārdiem "vai ogles, koksu un lignītu (brūnogles)";

b) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot, vai iepakojumā iegādātas preces (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot,

c) sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;

papildināt punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto ogles, koksu un lignītu (brūnogles), izņemot ogles, koksu un lignītu (brūnogles), kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot;".

 

 

 

 

papildināt punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto ogles, koksu un lignītu (brūnogles), izņemot ogles, koksu un lignītu (brūnogles), kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot;".

 

2. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Nodokļa iekļaušana komercdarbības izmaksās

Nodokļa maksātājs komercdarbības izmaksās iekļauj nodokli par dabas resursu ieguvi un lietošanu limitos noteiktajos apjomos, par vides piesārņojumu limitos noteiktajos apjomos, par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes, par videi kaitīgu preču, iepakojuma un ogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) realizāciju vai izmantošanu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, par vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu realizāciju mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā, par radioaktīvo vielu izmantošanu un par transportlīdzekļiem. Nodokļa maksājumus, kas aprēķināti atbilstoši šā likuma 21.pantam un 31.panta trešajai daļai, visas šā likuma 31.pantā minētās soda naudas un nokavējuma naudas nodokļa maksātājs nedrīkst iekļaut komercdarbības izmaksās."

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 2. pantu.

Neatbalstīts

Atbalstīts

 

4.pants. Ar nodokli apliekamie objekti un nodokļa likmes

(1) Ar nodokli apliek:

1) dabas resursus atbilstoši šā likuma 1. un 2.pielikumam, kā arī parka vīngliemežu (Helix pomatia L.) vākšanu tālākai saimnieciskai izmantošanai;

2) zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzes;

3) atkritumu apglabāšanu un piesārņojošu vielu emisiju vidē atbilstoši šā likuma 3., 4. un 5.pielikumam;

4) stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā, atbilstoši šā likuma 4.pielikumam;

5) videi kaitīgas preces atbilstoši šā likuma 6.pielikumam;

6) preču un izstrādājumu iepakojumu (turpmāk arī — iepakojums) un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus atbilstoši šā likuma 7.pielikumam. Ar nodokli apliek arī to iepakojumu, ko pakalpojumu sniedzējs pievieno izstrādājumiem un kas pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;

7) radioaktīvās vielas atbilstoši šā likuma 8.pielikumam;

8) transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirmā daļa.

3. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) ogles, koksu un lignītu (brūnogles) atbilstoši šā likuma 9.pielikumam."

 

 

 

 

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) ogles, koksu un lignītu (brūnogles) atbilstoši šā likuma 9.pielikumam."

8.pants. Atbrīvojums no nodokļa par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem

(1) Nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

4.  8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izlietotā iepakojuma vai" ar vārdiem "izlietotā iepakojuma un";

 

 

 

 

3.  8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izlietotā iepakojuma vai" ar vārdiem "izlietotā iepakojuma un";

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijai vai tās padotībā esošai iestādei dokumentus, kas apliecina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

2) kārtību, kādā nodokļa maksātājs iesniedz Vides ministrijai vai tās padotībā esošai iestādei dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja izveidotās izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

3) prasības izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī prasības iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri nemaksā nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem;

4) kārtību, kādā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, iesniedz auditētu pārskatu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu, aprēķināto nodokli, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

5) kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu, un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu, aprēķināto nodokli, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju.

 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) dokumentus, ar kuriem apliecina, ka iepakojums, kurš bijis saskarē ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, pēc iepakoto vielu izlietošanas attīrīts līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu, un šo dokumentu iesniegšanas kārtību.";

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) dokumentus, ar kuriem apliecina, ka iepakojums, kurš bijis saskarē ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, pēc iepakoto vielu izlietošanas attīrīts līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu, un šo dokumentu iesniegšanas kārtību.";

(3) Vides ministrija vai normatīvajos aktos noteikta tās padotībā esoša iestāde kontrolē iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī 10 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atbrīvošanu no nodokļa, rakstveidā informē par to attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā nodokļu maksātāji reģistrēti, un sniedz tai nepieciešamās ziņas.

(4) Nodokļa maksātājs, kurš realizē gan vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, gan pirmais realizē preces iepakojumā vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādātas preces iepakojumā, lai saņemtu nodokļa atbrīvojumu, nodrošina gan izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas, gan vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanu un piemērošanu.

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem piemēro tādas pašas pārstrādes un reģenerācijas normas (pa gadiem) kā iepakojumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepakojuma apsaimniekošanu. Izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus var apsaimniekot, piemērojot vienotu apsaimniekošanas sistēmu.

(6) Ja apsaimniekošanas līgumu ar Vides ministriju noslēdz apsaim­niekotājs, tas rakstveidā informē savus līgumpartnerus par noslēgto līgumu un piemērojamo atbrīvojumu no nodokļa samaksas, norādot vides ministra tā lēmuma datumu un numuru, kurš pieņemts par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu, kā arī norādot, kuriem izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem piemēro atbrīvojumu, un laikposmu, uz kādu piešķirts atbrīvojums.

(7) Atbrīvojumu no nodokļa samaksas iepakojumam, kurš bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, piemēro šādos gadījumos:

1) ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izlietošanas attīra līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu, un var to dokumentāri pierādīt, un iepakojumu apsaimnieko saskaņā ar šā panta prasībām;

2) ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izlietošanas nav iespējams attīrīt līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu, šo iepakojumu apsaimnieko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un var to dokumentāri pierādīt."

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem piemēro tādas pašas pārstrādes un reģenerācijas normas (pa gadiem) kā iepakojumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepakojuma apsaimniekošanu. Izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus var apsaimniekot, piemērojot vienotu apsaimniekošanas sistēmu.

(6) Ja apsaimniekošanas līgumu ar Vides ministriju noslēdz apsaim­niekotājs, tas rakstveidā informē savus līgumpartnerus par noslēgto līgumu un piemērojamo atbrīvojumu no nodokļa samaksas, norādot vides ministra tā lēmuma datumu un numuru, kurš pieņemts par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu, kā arī norādot, kuriem izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem piemēro atbrīvojumu, un laikposmu, uz kādu piešķirts atbrīvojums.

(7) Atbrīvojumu no nodokļa samaksas iepakojumam, kurš bijis saskarē ar bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem ķīmiskajiem produktiem, piemēro šādos gadījumos:

1) ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izlietošanas attīra līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu, un var to dokumentāri pierādīt, un iepakojumu apsaimnieko saskaņā ar šā panta prasībām;

2) ja iepakojumu pēc iepakoto vielu izlietošanas nav iespējams attīrīt līdz tādai pakāpei, ka tas vairs nav uzskatāms par bīstamo atkritumu, šo iepakojumu apsaimnieko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un var to dokumentāri pierādīt."

9.pants. Atbrīvojums no nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm

(1) Nodokli par videi kaitīgām precēm nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacīju miem:

1) ir izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu;

2) ir noslēdzis ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos nolietotu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir noslēdzis ar Vides ministriju līgumu par nolietotu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu).

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijai vai tās padotībā esošai iestādei dokumentus, kas apliecina videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu un apsaimniekotāja līgumpartneru piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

2) kārtību, kādā nodokļa maksātājs iesniedz Vides ministrijai vai tās padotībā esošai iestādei dokumentus, kas apliecina nodokļu maksātāja izveidotās videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu;

3) prasības videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu izveidei un piemērošanai, kā arī prasības videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri nemaksā nodokli par videi kaitīgām precēm;

4) kārtību, kādā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par videi kaitīgām precēm, iesniedz auditētu pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, aprēķināto nodokli, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

5) kārtību, kādā nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, un nemaksā nodokli, iesniedz pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, aprēķināto nodokli, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

6) videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas apjomu noteikšanas kārtību videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros, ja šo preču atkritumu reģenerācijas apjomi nav noteikti citos normatīvajos aktos.

(3) Vides ministrija vai normatīvajos aktos noteikta tās padotībā esoša iestāde kontrolē videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības programmas izpildi, kā arī 10 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atbrīvošanu no nodokļa, rakstveidā informē par to attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kurā nodokļu maksātāji ir reģistrēti, un sniedz tai nepieciešamās ziņas.

5. Papildināt 9.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apsaimniekošanas līgumu ar Vides ministriju noslēdz apsaim­niekotājs, tas rakstveidā informē savus līgumpartnerus par noslēgto līgumu un piemērojamo atbrīvojumu no nodokļa samaksas, norādot vides ministra tā lēmuma datumu un numuru, kurš pieņemts par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu, kā arī norādot, kuriem videi kaitīgo preču veidiem piemērojams atbrīvojums, un laikposmu, uz kādu piešķirts atbrīvojums.

(5) Persona, kura ieved un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtas, nemaksā nodokli, ja piegādes līgumā ir ietvertas garantijas, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas tiks nosūtītas atpakaļ piegādātājvalstij."

 

 

 

 

4. Papildināt 9.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja apsaimniekošanas līgumu ar Vides ministriju noslēdz apsaim­niekotājs, tas rakstveidā informē savus līgumpartnerus par noslēgto līgumu un piemērojamo atbrīvojumu no nodokļa samaksas, norādot vides ministra tā lēmuma datumu un numuru, kurš pieņemts par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu, kā arī norādot, kuriem videi kaitīgo preču veidiem piemērojams atbrīvojums, un laikposmu, uz kādu piešķirts atbrīvojums.

(5) Persona, kura ieved un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtas, nemaksā nodokli, ja piegādes līgumā ir ietvertas garantijas, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas tiks nosūtītas atpakaļ piegādātājvalstij."

12.pants. Dabas resursu ieguves un lietošanas limitēšana

(1) Lai iegūtu vai lietotu dabas resursus, nodokļa maksātājam jāsaņem vides aizsardzības un zemes dzīļu izmantošanas normatīvajos aktos noteiktā atļauja, licence vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums.

(2) Lai izmantotu saimnieciskajā darbībā dabas resursus, kuri iegūti pazemes un virszemes būvju būvniecībā, virszemes ūdensobjektu ierīkošanā, to gultnes tīrīšanā vai padziļināšanā, kā arī lai izmantotu saimnieciskajā darbībā iegūtos derīgos izrakteņus, par kuriem nav samaksāts nodoklis, nepieciešams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemt dabas resursu lietošanas atļauju.

6. Papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodoklis par dabas resursiem, kuri iegūti pazemes un virszemes būvju būvniecībā, virszemes ūdensobjektu ierīkošanā, to gultnes tīrīšanā vai padziļināšanā un tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, jāmaksā neatkarīgi no tā, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu ir vai nav jāsaņem dabas resursu lietošanas atļauja. Ja dabas resursi tiek izmantoti nevis saimnieciskajā darbībā, bet personiskām vajadzībām sava zemes īpašuma robežās, nodoklis par dabas resursiem nav jāmaksā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu dabas resursu lietošanas atļauja nav nepieciešama, nodokli par saimnieciskajā darbībā izmantotajiem dabas resursiem aprēķina kā par dabas resursu ieguvi limita ietvaros."

 

 

 

 

5. Papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodoklis par dabas resursiem, kuri iegūti pazemes un virszemes būvju būvniecībā, virszemes ūdensobjektu ierīkošanā, to gultnes tīrīšanā vai padziļināšanā un tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, jāmaksā neatkarīgi no tā, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu ir vai nav jāsaņem dabas resursu lietošanas atļauja. Ja dabas resursi tiek izmantoti nevis saimnieciskajā darbībā, bet personiskām vajadzībām sava zemes īpašuma robežās, nodoklis par dabas resursiem nav jāmaksā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu dabas resursu lietošanas atļauja nav nepieciešama, nodokli par saimnieciskajā darbībā izmantotajiem dabas resursiem aprēķina kā par dabas resursu ieguvi limita ietvaros."

15.pants. Nodokļa aprēķināšana par vides piesārņošanu, veicot C kategorijas piesārņojošas darbības

(3) Ja iekārtu operatori veic C kategorijas piesārņojošas darbības nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktu nosacījumu un nav arī iespējams aprēķināt piesārņojošo vielu apjomu, nodokļa apmērs ir 50 latu gadā.

7. Papildināt 15.panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja nodokļa maksātājs iekārtā veic vairākas C kategorijas piesārņojošas darbības, bet ir saņēmis vienu C kategorijas piesārņojošas darbības apliecināju­mu, tad nodokli 50 latu apmērā maksā par visām iekārtā veiktajām C kategorijas piesārņojošām darbībām. Ja nodokļa maksātājs ir saņēmis vairākus C kategorijas piesārņojošu darbību apliecinājumus, tad par katru darbību, kurai izsniegts apliecinājums, maksā 50 latus."

 

 

 

 

6. Papildināt 15.panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja nodokļa maksātājs iekārtā veic vairākas C kategorijas piesārņojošas darbības, bet ir saņēmis vienu C kategorijas piesārņojošas darbības apliecināju­mu, tad nodokli 50 latu apmērā maksā par visām iekārtā veiktajām C kategorijas piesārņojošām darbībām. Ja nodokļa maksātājs ir saņēmis vairākus C kategorijas piesārņojošu darbību apliecinājumus, tad par katru darbību, kurai izsniegts apliecinājums, maksā 50 latus."

19.pants. Nodokļa aprēķināšana par ūdeņu ieguvi

Nodokli par virszemes un pazemes ūdeņu (izņemot minerālūdeņus) ieguvi maksā, ja ūdeņu ieguve pārsniedz 10 kubikmetrus diennaktī, neatkarīgi no tā, vai nodokļa maksātājam ir nepieciešama atļauja. Ja nodokļa maksātājam attiecīgajā atļaujā ūdeņu ieguves limits noteikts mazāks par 10 kubikmetriem diennaktī, nodokli saskaņā ar šā likuma 21.pantu maksā tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts virs limita, atbilstoši šā likuma 2.pielikumā noteiktajai nodokļa likmei.

8. Izteikt 19.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nodokli par virszemes un pazemes ūdeņu (izņemot minerālūdeņus) ieguvi maksā, ja ūdeņu ieguve pārsniedz 10 kubikmetrus diennaktī."

 

 

 

 

7. Izteikt 19.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nodokli par virszemes un pazemes ūdeņu (izņemot minerālūdeņus) ieguvi maksā, ja ūdeņu ieguve pārsniedz 10 kubikmetrus diennaktī."

IV nodaļa. Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm,

par iepakojumu, par vienreiz lietojamiem galda traukiem

un piederumiem, par radioaktīvajām vielām un

par transportlīdzekļiem

9. Papildināt IV nodaļas nosaukumu pēc vārdiem "par iepakojumu" ar vārdiem "par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)".

 

 

 

 

8. Papildināt IV nodaļas nosaukumu pēc vārdiem "par iepakojumu" ar vārdiem "par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)".

23.pants. Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm

(1) Nodokli par videi kaitīgām precēm aprēķina atbilstoši nodokļa likmēm pa preču veidiem saskaņā ar šā likuma 6.pielikumu.

(2) Nodokli par videi kaitīgu preču realizāciju Latvijā aprēķina latos par katru preces fizisko vienību vai svara vienību vai procentos no preces realizācijas cenas (bez pievienotās vērtības nodokļa).

10. 23.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokli par videi kaitīgu preču realizāciju Latvijā vai par videi kaitīgu preču izmantošanu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai aprēķina latos par katru preces fizisko vienību vai svara vienību.";

 

 

 

 

9. 23.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokli par videi kaitīgu preču realizāciju Latvijā vai par videi kaitīgu preču izmantošanu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai aprēķina latos par katru preces fizisko vienību vai svara vienību.";

(3) Nodokli par videi kaitīgu preču izmantošanu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai aprēķina latos par katru preces fizisko vienību vai svara vienību vai procentos no preces iegādes cenas (bez pievienotās vērtības nodokļa).

(4) Ja nodokļa maksātājs gan realizē Latvijā videi kaitīgas preces, gan savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iegādātas videi kaitīgas preces, nodokli aprēķina latos par katru preces fizisko vienību vai svara vienību vai procentos no preces realizācijas cenas (bez pievienotās vērtības nodokļa).

izslēgt trešo un ceturto daļu;

 

 

 

 

izslēgt trešo un ceturto daļu;

(5) Videi kaitīgu preču svaru, skaitu vai iegādes vai realizācijas cenu pamato ar uzskaites dokumentiem. Nodokļa maksātājs nodrošina videi kaitīgu preču uzskaiti, lai pamatotu nodokļa aprēķinus.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Videi kaitīgu preču svaru vai skaitu pamato ar uzskaites dokumentiem. Nodokļa maksātājs nodrošina videi kaitīgu preču uzskaiti, lai pamatotu nodokļa aprēķinus."

 

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Videi kaitīgu preču svaru vai skaitu pamato ar uzskaites dokumentiem. Nodokļa maksātājs nodrošina videi kaitīgu preču uzskaiti, lai pamatotu nodokļa aprēķinus."

 

11. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Nodokļa aprēķināšana par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)

(1) Nodokli par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm) aprēķina atbilstoši šā likuma 9.pielikumā minētajām likmēm par katru akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) svara vienību atkarībā no to siltumspējas.

(2) Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) svaru un siltumspēju pamato ar uzskaites dokumentiem. Lai pamatotu nodokļa aprēķinus, nodokļa maksātājs nodrošina akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) uzskaiti atbilstoši to siltumspējai.

(3) Ja uzskaites dokumentos akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) siltumspēja ir norādīta noteiktā intervālā, nodokļa aprēķināšanai izmanto intervāla augstāko robežu.

(4) Akmeņoglēm, koksam un lignītam (brūnoglēm), kuras izmanto elektroenerģijas ražošanai, kā arī siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā, piemēro 0 % nodokļa likmi."

 

 

 

 

10. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Nodokļa aprēķināšana par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)

(1) Nodokli par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm) aprēķina atbilstoši šā likuma 9.pielikumā minētajām likmēm par katru akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) svara vienību atkarībā no to siltumspējas.

(2) Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) svaru un siltumspēju pamato ar uzskaites dokumentiem. Lai pamatotu nodokļa aprēķinus, nodokļa maksātājs nodrošina akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) uzskaiti atbilstoši to siltumspējai.

(3) Ja uzskaites dokumentos akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) siltumspēja ir norādīta noteiktā intervālā, nodokļa aprēķināšanai izmanto intervāla augstāko robežu.

(4) Akmeņoglēm, koksam un lignītam (brūnoglēm), kuras izmanto elektroenerģijas ražošanai, kā arī siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā, piemēro 0 % nodokļa likmi."

27.pants. Kārtība, kādā tiek maksāts nodoklis un iesniegti pārskati par aprēķināto dabas resursu nodokli

(1) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā uzskaita iegūto vai izmantoto dabas resursu veidu un apjomu, vides piesārņojumu un videi kaitīgas preces, iepakojumu, vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus un radioaktīvās vielas;

2) nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtību;

3) pārskata formu par aprēķināto dabas resursu nodokli un tās aizpildīšanas kārtību.

12.  27.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "aizpildīšanas" ar vārdiem "un iesniegšanas";

 

 

 

 

11.  27.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "aizpildīšanas" ar vārdiem "un iesniegšanas";

(2) Pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (turpmāk — pārskats) nodokļa maksātājs pēc saskaņošanas ar Valsts vides dienestu iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, ja nodokļa maksātājs ieguvis vai lietojis dabas resursus vai piesārņojis vidi. Pārskats par iepriekšējo ceturksni iesniedzams elektroniskā veidā Valsts vides dienesta attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 10.datumam.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (turpmāk – pārskats) par iepriekšējo ceturksni, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20.janvārim. Pārskatu elektroniskā veidā vai papīra formā iesniedz arī Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam vai šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos – līdz 20.janvārim.";

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt likuma 27.panta otrās daļas otro teikumu.

 

Atbalstīts

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (turpmāk – pārskats) par iepriekšējo ceturksni, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20.janvārim.

(7) Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pārskatu par iepriekšējo ceturksni, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus, kad pārskats par iepriekšējo gadu iesniedzams līdz nākamā gada 20.janvārim.

papildināt septīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Nodokļa maksātājs, kurš ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 8. vai 9.pantam, pārskatu attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei nesniedz par periodu, kurā ticis piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas. Par šo periodu nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijai vai tās pakļautībā esošajai iestādei normatīvajos aktos par kārtību, kādā piemēro atbrīvojumus no nodokļa samaksas par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un videi kaitīgām precēm, noteiktu pārskatu par aprēķināto nodokli.";

 

 

 

 

papildināt septīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Nodokļa maksātājs, kurš ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 8. vai 9.pantam, pārskatu attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei nesniedz par periodu, kurā ticis piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas. Par šo periodu nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz Vides ministrijai vai tās pakļautībā esošajai iestādei normatīvajos aktos par kārtību, kādā piemēro atbrīvojumus no nodokļa samaksas par iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un videi kaitīgām precēm, noteiktu pārskatu par aprēķināto nodokli.";

 

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Persona, kuras saimnieciskajai darbībai ir sezonas raksturs un kura maksā nodokli par dabas resursu ieguvi un lietošanu un vidē emitēto piesārņojumu, pārskatu attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei iesniedz par attiecīgo taksācijas periodu, kad jāmaksā nodoklis."

 

 

 

 

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Persona, kuras saimnieciskajai darbībai ir sezonas raksturs un kura maksā nodokli par dabas resursu ieguvi un lietošanu un vidē emitēto piesārņojumu, pārskatu attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei iesniedz par attiecīgo taksācijas periodu, kad jāmaksā nodoklis."

28.pants. Nodokļa maksājumu ieskaitīšana budžetā

(4) Nodokļa maksājumus par videi kaitīgām precēm, iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, transportlīdzekļiem, iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu skaitā, par prettiesisku dabas resursu ieguvi un lietošanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

13.  28.pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārda "iepakojumu" ar vārdiem "akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)";

 

 

 

 

12.  28.pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārda "iepakojumu" ar vārdiem "akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)";

(6) Nokavējuma naudu, kas piedzīta par šā likuma pārkāpumiem, ieskaita valsts pamatbudžetā un vietējo pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajam sadalījumam.

aizstāt sestajā daļā vārdus "kas piedzīta par šā likuma pārkāpumiem" ar vārdiem "par nodokļa maksājumiem".

 

 

 

 

aizstāt sestajā daļā vārdus "kas piedzīta par šā likuma pārkāpumiem" ar vārdiem "par nodokļa maksājumiem".

30.pants. Nodokļa administrācijas kompetence

(1) Dabas resursu lietošanu, realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču, iepakojuma un radioaktīvo vielu apjomu un izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu izpildi kontrolē Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes.

14. Papildināt 30.panta pirmo daļu pēc vārdiem "videi kaitīgu preču" ar vārdiem "akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu)".

 

 

 

 

13. Papildināt 30.panta pirmo daļu pēc vārdiem "videi kaitīgu preču" ar vārdiem "akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu)".

31.pants. Atbildība par nodokļa bāzes samazināšanu un citiem likuma pārkāpumiem

(1) No nodokļa maksātāja tiek piedzīta arī soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā atbilstoši pamatlikmēm šādos gadījumos:

1) par pārskatos nenorādīto (slēpto) dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vidē ievadītā piesārņojuma apjomu;

2) par pārskatos nenorādīto (slēpto) realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču, iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai radioaktīvo vielu apjomu.

15.  31.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "iepakojuma" ar vārdiem "akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu)";

 

 

 

 

14.  31.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "iepakojuma" ar vārdiem "akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu)";

(3) Ja nodokļa maksātājs ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, bet nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs attiecīgo apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā un neizpilda līgumā ar Vides ministriju ietvertās saistības, Vides ministrija 10 dienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka līgumsaistības netiek ievērotas, pieņem lēmumu par pienākumu maksāt nodokli un rakstveidā par to informē apsaimniekotāju, nodokļa maksātāju un Valsts ieņēmumu dienestu, lēmumā norādot aprēķināto nodokļa summu. Ja ticis piemērots atbrīvojums no nodokļa, pamatojoties uz Vides ministrijas noslēgto līgumu ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, Valsts ieņēmumu dienests no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja piedzen nesamaksāto nodokli trīskāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts konkrētā pārskata periodā, nosakot nesamaksātā nodokļa samaksas termiņu. Lai turpinātu saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam nepieciešams Vides ministrijas lēmums par to, ka tiek piemērota atbilstošā apsaimniekošanas sistēma.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja nodokļa maksātājs ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, bet nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs attiecīgo apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā un neizpilda līgumā ar Vides ministriju ietvertās saistības, Vides ministrija 10 dienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka līgumsaistības netiek ievērotas, pieņem lēmumu par pienākumu maksāt nodokli un rakstveidā par to informē apsaimniekotāju, nodokļa maksātāju un Valsts ieņēmumu dienestu, lēmumā norādot aprēķināto nodokļa summu. Vides ministrija lēmumā norāda pilnu iekasējamo summu, ko veido nesamaksātais nodoklis trīskāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts konkrētā pārskata periodā, un samaksas termiņu, pēc kura Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīda kārtībā. Lai turpinātu saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam nepieciešams Vides ministrijas lēmums par to, ka tiek piemērota atbilstošā apsaimniekošanas sistēma."

3

Juridiskais birojs

Papildināt daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

‘’Nodokļa maksātājs noteikto nodokļa maksājumu atbilstoši lēmumam veic 30 dienu laikā pēc iepazīšanās ar lēmumu.’’.

Atbalstīts

Atbalstīts

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja nodokļa maksātājs ir atbrīvots no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, bet nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs attiecīgo apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro nepilnā apmērā un neizpilda līgumā ar Vides ministriju ietvertās saistības, Vides ministrija 10 dienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka līgumsaistības netiek ievērotas, pieņem lēmumu par pienākumu maksāt nodokli un rakstveidā par to informē apsaimniekotāju, nodokļa maksātāju un Valsts ieņēmumu dienestu, lēmumā norādot aprēķināto nodokļa summu. Vides ministrija lēmumā norāda pilnu iekasējamo summu, ko veido nesamaksātais nodoklis trīskāršā apmērā par apjomu, kāds nav reģenerēts konkrētā pārskata periodā, un samaksas termiņu, pēc kura Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīda kārtībā. Nodokļa maksātājs noteikto nodokļa maksājumu atbilstoši lēmumam veic 30 dienu laikā pēc iepazīšanās ar lēmumu. Lai turpinātu saņemt atbrīvojumu no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8. vai 9.pantam, nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam nepieciešams Vides ministrijas lēmums par to, ka tiek piemērota atbilstošā apsaimniekošanas sistēma."

Pārejas noteikumi

10. Par iepakojuma apjomu, kas līdz 2006.gada 31.decembrim nav pārstrādāts vai reģenerēts saskaņā ar Iepakojuma likumā un citos iepakojuma apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normām, papildus aprēķinātajam un samaksātājam nodoklim aprēķina un maksā soda naudu trīskāršā nodokļa likmes apmērā. Soda naudu par neapstrādāto vai nereģenerēto iepakojuma apjomu nodokļa maksātājs aprēķina un samaksā pēc Iepakojuma likumā noteiktā ikgadējā ziņojuma iesniegšanas Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei vai Vides pārraudzības valsts birojam. Ja reģionālā vides pārvalde, pārbaudot ikgadējo ziņojumu, konstatē, ka izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normas nav izpildītas, vides valsts inspektors sastāda pārbaudes aktu un iepazīstina ar to nodokļa maksātāju. Pārbaudes aktu un lēmumu par budžetā papildus iemaksājamo nodokļa summu reģionālā vides pārvalde iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (norādot papildus aprēķinātās summas samaksas termiņu, ja nodokļa maksātājs maksājumus nav veicis). Nodokļa maksātājs nodokļa papildu maksājumus atbilstoši pārbaudes aktam veic 20 dienu laikā pēc iepazīšanās ar pārbaudes aktu.

16. Pārejas noteikumos:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Par iepakojuma apjomu, kas līdz 2006.gada 31.decembrim nav pārstrādāts vai reģenerēts saskaņā ar Iepakojuma likumā un citos iepakojuma apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normām, papildus aprēķinātajam un samaksātajam nodoklim aprēķina un maksā soda naudu trīskāršā nodokļa likmes apmērā. Soda naudu par neapstrādāto vai nereģenerēto iepakojuma apjomu nodokļa maksātājs aprēķina un samaksā pēc Iepakojuma likumā noteiktā ikgadējā ziņojuma iesniegšanas Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei vai Vides pārraudzības valsts birojam. Ja reģionālā vides pārvalde, pārbaudot ikgadējo ziņojumu, konstatē, ka izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normas nav izpildītas, vides valsts inspektors sastāda pārbaudes aktu un iepazīstina ar to nodokļa maksātāju. Ja nodokļa maksātājs soda naudu nav samaksājis, lēmumu par budžetā papildus iemaksājamo nodokļa summu reģionālā vides pārvalde iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, norādot papildus aprēķinātās summas samaksas termiņu. Nodokļa maksātājs nodokļa papildu maksājumus atbilstoši lēmumam veic 20 dienu laikā pēc iepazīšanās ar lēmumu. Ja nodokļa maksātājs soda naudu nesamaksā norādītajā termiņā, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīda kārtībā.";

 

 

 

 

15. Pārejas noteikumos:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Par iepakojuma apjomu, kas līdz 2006.gada 31.decembrim nav pārstrādāts vai reģenerēts saskaņā ar Iepakojuma likumā un citos iepakojuma apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normām, papildus aprēķinātajam un samaksātajam nodoklim aprēķina un maksā soda naudu trīskāršā nodokļa likmes apmērā. Soda naudu par neapstrādāto vai nereģenerēto iepakojuma apjomu nodokļa maksātājs aprēķina un samaksā pēc Iepakojuma likumā noteiktā ikgadējā ziņojuma iesniegšanas Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei vai Vides pārraudzības valsts birojam. Ja reģionālā vides pārvalde, pārbaudot ikgadējo ziņojumu, konstatē, ka izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas normas nav izpildītas, vides valsts inspektors sastāda pārbaudes aktu un iepazīstina ar to nodokļa maksātāju. Ja nodokļa maksātājs soda naudu nav samaksājis, lēmumu par budžetā papildus iemaksājamo nodokļa summu reģionālā vides pārvalde iesniedz attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, norādot papildus aprēķinātās summas samaksas termiņu. Nodokļa maksātājs nodokļa papildu maksājumus atbilstoši lēmumam veic 20 dienu laikā pēc iepazīšanās ar lēmumu. Ja nodokļa maksātājs soda naudu nesamaksā norādītajā termiņā, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīda kārtībā.";

 


 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Līdz 2007.gada 1.jūlijam Ministru kabinets izdara nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.504 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība"."

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt Pārejas noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

‘’14. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. jūlijam izdod jaunus šā likuma 4.panta trešās daļas 1. un 2.punktā,
4.panta ceturtajā daļā, 12.panta otrajā daļā, 14.pantā, 15.panta pirmajā daļā, 16.panta otrajā daļā, 17.pantā,
20.pantā, 23.panta sestās daļas 1. un 2.punktā, 24.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā, 27.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007. gada 1. jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.504 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Neatbalstīts

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

‘’14. Ministru kabinets līdz 2007. gada 1. jūlijam izdod jaunus šā likuma 4.panta trešās daļas 1. un 2.punktā,
4.panta ceturtajā daļā, 12.panta otrajā daļā, 14.pantā, 15.panta pirmajā daļā, 16.panta otrajā daļā, 17.pantā,
20.pantā, 23.panta sestās daļas 1. un 2.punktā, 24.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā, 27.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007. gada 1. jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.504 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 


 

 

17. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes direktīvu 96/61/EK;

2) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

3) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju."

 

 

 

 

16. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes direktīvu 96/61/EK;

2) Padomes 2003.gada 27.oktobra direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

3) Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz enerģētikas produktiem un elektroenerģiju."

 


 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Dabas resursu nodokļa likuma

4.pielikums 

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu un stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā

ailes turpinājums ↓↓↓

 

 

 

 

 

 

 

Nr. p.k.

Emisijas klasifikācija

Mērvie-nība

Likme laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam (Ls)

Likme laikposmā no 2008.gada 1.jūlija (Ls)

1.

 Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no stacionāras tehnoloģiskas iekārtas (izņemot šā likuma 10.pantā noteiktos atbrīvojumus)

tonna

0,10

0,10

0,30

2.

 Cietās daļiņas (smagos metālus nesaturošie putekļi)

tonna

0,30

0,30

0,30

3.

 Oglekļa monoksīds (CO)

tonna

5,50

5,50

5,50

4.

  Amonjaks (NH3) un pārējie neorganiskie savienojumi

tonna

13,00

13,00

13,00

5.

 Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx — slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2), gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)

tonna

30,00

30,00

60,00

6.

 Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju

tonna

800,00

800,00

800,00

7.

 Stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitētais siltumnīcefekta gāzu apjoms, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu daudzumā likuma “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā*

tonna

40 EUR ekvivalents latos

100 EUR ekvivalents latos

100 EUR ekvivalents latos

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

18.  4.pielikumā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

5

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt likumprojekta 18.pantu,

Atbalstīts

Atbalstīts

17. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

 

2.

Cietās daļiņas (smagos metālus nesaturošie putekļi)

tonna

0,30*

4,00

4,00

 

izsakot visu likuma 4.pielikumu jaunā redakcijā, vienlaikus neveidojot likuma pielikumā piezīmes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

 

7.

Stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitētais siltumnīcefekta gāzu apjoms, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu daudzumā likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā**

tonna

40 EUR ekvivalents latos

100 EUR ekvivalents latos***

100 EUR ekvivalents latos***

 

 

 

 

 

 

* Aprēķinot nodokļa maksājumu, valūtas kursa pārrēķinam izmantojams Latvijas Bankas noteiktais kurss taksācijas perioda pēdējā dienā.

 

 

izteikt piezīmes šādā redakcijā:

"* Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.de­cembrim ir četri lati.

** Aprēķinot nodokļa maksājumu, valūtas kursa pārrēķinam izmantojams Latvijas Bankas noteiktais kurss taksācijas perioda pēdējā dienā.

*** Attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas emitēts laikposmā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, piemēro likmi – 40 EUR ekvivalents latos."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&n bsp;

ailes turpinājums ↓↓↓

skatīt  27. lpp.

 

 

Dabas resursu nodokļa likuma
4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu un stacionāras tehnoloģiskas

 iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā

 

1. Aprēķinot nodokļa maksājumu, valūtas kursa pārrēķinam izmantojams Latvijas Bankas noteiktais kurss taksācijas perioda pēdējā dienā.

2. Attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas emitēts laikposmā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, piemēro likmi – 40 EUR ekvivalents latos.

 

  Nr. p.k.

Emisijas klasifikācija

Mērvienība

Likme laika periodā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim (Ls)

Likme laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 30.jūnijam (Ls)

Likme laika periodā no 2008.gada 1.jūlija (Ls)

  1.

 Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no stacionāras tehnoloģiskas iekārtas (izņemot šā likuma 10.pantā noteiktos atbrīvojumus)

Tonna

0,10

 

0,10

0,10

0,30

  2.

 Cietās daļiņas (smagos metālus nesaturošie putekļi)

Tonna

0,30

 

4,00

4,00

4,00

  3.

 Oglekļa monoksīds (CO)

Tonna

5,50

5,50

5,50

5,50

  4.

  Amonjaks (NH3) un pārējie neorganiskie savienojumi

Tonna

13,00

13,00

13,00

13,00

  5.

 Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx – slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2), gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm)

Tonna

30,00

30,00

30,00

60,00

  6.

  Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju

Tonna

800,00

800,00

800,00

  800,00

  7.

 Stacionāras tehnoloģiskas iekārtas emitētais siltumnīcefekta gāzu apjoms, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu daudzumā likuma “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā

Tonna

40 EUR ekvivalents latos

40 EUR ekvivalents latos

100 EUR ekvivalents latos

100 EUR ekvivalents latos

 

 


 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Dabas resursu nodokļa likuma

6.pielikums 

Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm

19.  6.pielikumā:

papildināt pielikumu ar tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"1. Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm no 2006.gada";

 

 

 

 

skatīt  31.lpp.

 

izslēgt tabulas 2.punktu;

 

 

 

 

skatīt tabulu  33.lpp.

 

 

 

 

 

 

 

ailes turpinājums ↓↓↓

 

6

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Aizstāt likuma 6.pielikuma 6.10. un 6.11. pozīcijā vārdus „dzīvsudrabu saturošas spuldzes”  ar vārdiem „gāzizlādes spuldzes”.

Atbalstīts

Atbalstīts

skatīt tabulu  34.lpp.

 

Nr. p.k.

Preces veids

Mērvienība

Likme laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 30.jūnijam (Ls)

Likme laikposmā no 2006.gada 1.jūlija

(Ls)

1.

Smēreļļas

kg

0,03

0,05

2.

Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti (svina):

 

 

 

2.1.

līdz 50 Ah

gabals

1,50

1,50

2.2.

no 51 līdz 100 Ah

gabals

3,00

3,00

2.3.

no 101 līdz 150 Ah

gabals

4,50

4,50

2.4.

no 151 un vairāk Ah

gabals

6,00

6,00

2.5.

citi

no vērtības latos

15 %

20 %

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas)

kg/onp (ozona noārdīšanas potenciāls)

1,00

1,00

4.

Visu veidu riepas

kg

0,06

0,10

5.

Eļļas filtri

gabals

0,10

0,10

6.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.1 panta pirmajai daļai:

 

 

 

6.1.

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus)

kg

0

0,65

6.2.

liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji

kg

0

1,05

6.3.

maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

kg

0

1,35

 6.4.

informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos telefonus)

kg

0

1,35

6.5.

monitori

kg

0

1,05

6.6.

mobilie telefoni

kg

0

0,90

6.7.

plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)

kg

0

0,65

6.8.

televizori

kg

0

1,05

 

6.9.

elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

kg

0

1,35

6.10.

dzīvsudrabu saturošas spuldzes

gabals

0,10

0,40

6.11.

apgaismes iekārtas (izņemot dzīvsudrabu saturošas spuldzes)

kg

0

1,00

6.12.

monitoringa un kontroles instrumenti

kg

0

0,90

6.13.

rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi

kg

0

1,35

6.14.

medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)

kg

0

0,90

6.15.

tirdzniecības automāti

kg

0

1,35

 

 

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 6.pielikumu ar 7.pozīciju šādā redakcijā:

 

 

Atbalstīts

skatīt tabulu 35.lpp.

 

 

 

Nr.p.k.

Preces veids

Mērvienī-ba

Likme laikposmā no 2007.gada 1.aprīļa

 

 

 

 

 

 

7.

Krāsas, lakas, pigmenti, sikatīvi un mastikas:

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Krāsas, lakas, pigmenti un sikatīvi

kg

0,03

 

 

 

 

 

 

7.2.

Tepes, līmes, sveķu cementi un citas mastikas

kg

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

papildināt pielikumu ar jaunu tabulu šādā redakcijā:

 

2. Nodokļa likmes par elektriskajiem akumulatoriem un

galvaniskās strāvas avotiem

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p.k.

Preces veids

Mērvie-nība

Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.martam (Ls)

Likme laikposmā no 2007.gada 1.aprīļa (Ls)

 

 

 

 

 

 

1.

Elektriskie akumulatori, svina

kg

0,20

0,20

 

 

 

 

 

 

2.

Elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni

kg

1,20

1,20

 

 

 

 

 

 

3.

Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

kg

3,25

3,25

 

 

 

 

 

 

4.

Citi elektriskie akumulatori

kg

5,10

5,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt likumprojekta 19.pantu, izsakot visu likuma 6.pielikumu jaunā redakcijā.

Atbalstīts

Atbalstīts

18. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

 

 

ailes turpinājums ↓↓↓

 

Likuma „Dabas resursu nodokļa likums”
6.pielikums

Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm līdz 2006.gada 31.decembrim

 

Nr. p.k.

 

Preces veids

 

Mērvienība

Likme laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 30.jūnijam (Ls)

Likme laikposmā no 2006.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim (Ls)

1.

Smēreļļas

kg

0,03

0,05

2.

Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti (svina):

 

 

 

 2.1.

līdz 50 Ah

gabals

1,50

1,50

 2.2.

no 51 līdz 100 Ah

gabals

3,00

3,00

2.3.

no 101 līdz 150 Ah

gabals

4,50

4,50

2.4.

no 151 un vairāk Ah

gabals

6,00

6,00

 2.5.

citi

no vērtības latos

15 %

20 %

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1,00

 

1,00

4.

Visu veidu riepas

kg

0,06

0,10

5.

Eļļas filtri

gab.

0,10

0,10

6.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.1 panta pirmā daļai:

 

 

 

6.1.

Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas

(izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapjus)

kg

0

 

 

0,65

6.2.

liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji

kg

0

 

1,05

6.3.

Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

kg

0

1,35

6.4.

Informācijas  tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus)

kg

0

 

1,35

6.5.

Monitori

kg

0

1,05

6.6.

Mobilie telefoni

kg

0

0,90

6.7.

Plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)

kg

0

 

0,65

6.8.

Televizori

kg

0

1,05

6.9.

Elektriskie un  elektroniskie instrumenti  (izņemot liela izmēra  stacionārus ražošanas  mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

kg

0

1,35

6.10.

Dzīvsudrabu saturošas spuldzes

gabals

0,10

0,40

6.11.

Apgaismes ķermeņi (izņemot dzīvsudrabu saturošas spuldzes)

kg

0

 

1,00

6.12.

Monitoringa un  kontroles instrumenti

kg

0

 

0,90

6.13.

Rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi

kg

0

 

1,35

6.14.

Medicīniskās  ierīces (izņemot implantētās un inficētās  medicīniskās ierīces)

kg

0

 

0,90

6.15.

Tirdzniecības  automāti

kg

0

1,35

 

 

Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm no 2007.gada 1.janvāra

 

Nr. p.k.

Preces veids

Mērvienība

Likme laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.martam (Ls)

Likme laikposmā no 2007.gada 1.aprīļa

(Ls)

1.

Smēreļļas

kg

0,05

0,05

2.

Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti:

 

 

 

 2.1.

elektriskie akumulatori, svina

kg

0,20

0,20

 2.2.

elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni

kg

1,20

1,20

 2.3.

galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

kg

3,25

3,25

 2.4.

citi elektriskie akumulatori

kg

5,10

5,10

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1,00

1,00

4.

Visu veidu riepas

kg

0,10

0,10

5.

Eļļas filtri

gab.

0,10

0,10

6.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.1 panta pirmā daļai:

 

 

 

6.1.

Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas

(izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapjus)

kg

0,65

0,65

6.2.

liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas, ledusskapji

kg

1,05

1,05

6.3.

Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas

kg

1,35

1,35

6.4.

Informācijas  tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus)

kg

1,35

1,35

6.5.

Monitori

kg

1,05

1,05

6.6.

Mobilie telefoni

kg

0,90

0,90

6.7.

Plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)

kg

0,65

0,65

6.8.

Televizori

kg

1,05

1,05

6.9.

Elektriskie un  elektroniskie instrumenti  (izņemot liela izmēra  stacionārus ražošanas  mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti)

kg

1,35

1,35

6.10.

Gāzizlādes spuldzes

gabals

0,40

0,40

6.11.

Apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)

kg

1,00

1,00

6.12.

Monitoringa un  kontroles instrumenti

kg

0,90

0,90

6.13.

Rotaļlietas, sporta un a tpūtas piederumi

kg

1,35

1,35

6.14.

Medicīniskās  ierīces (izņemot implantētās un inficētās  medicīniskās ierīces)

kg

0,90

0,90

6.15.

Tirdzniecības  automāti

kg

1,35

1,35

7.

Krāsas, lakas, pigmenti, sikatīvi un mastikas:

 

 

 

7.1.

Krāsas, lakas, pigmenti un sikatīvi

kg

0

0,03

7.2.

Tepes, līmes, sveķu cementi un citas mastikas

kg

0

0,05

 

 


 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

 

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

20. Papildināt likumu ar 9.pielikumu šādā redakcijā:

Dabas resursu nodokļa likuma

9.pielikums

Nodokļa likmes par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)

 

 

 

 

 

19. Papildināt likumu ar 9.pielikumu šādā redakcijā:

 Dabas resursu nodokļa likuma

9.pielikums

Nodokļa likmes par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)

 

 

Nr.

p.

k.

Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) klasifikācija

Mēr-vie-nība

Likme laikpos-mā no 2007.ga-da 1.janvāra līdz 2009.ga-da 31.de-cembrim (Ls)

Likme laikpos-mā no 2010.ga-da 1.janvā-ra (Ls)

 

 

 

 

Nr.

p.

k.

Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) klasifikāci-ja

Mēr-vienī-ba

Likme laikpos-mā no 2007.ga-da 1.janvāra līdz 2009.ga-da 31.de-cembrim (Ls)

Likme laikpos-mā no 2010.ga-da 1.janvā-ra (Ls)

 

1.

Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddoku-mentos norādītu siltumspēju (GJ/t)

GJ/t

0,11

0,21

 

 

 

 

1.

Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddoku-mentos norādītu siltumspēju (GJ/t)

GJ/t

0,11

0,21

 

2.

Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddoku-mentos nav norādīta siltumspēja

 

t

3

6

 

 

 

 

2.

Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddoku-mentos nav norādīta siltumspēja

t

3

6

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.