Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2006. gada 14. decembris

Nr.9/2 – 2.1-18-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"” (Nr. 108/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz  29 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

(Nr.108/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “uzņēmējdarbība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komercdarbība” (attiecīgā locījumā) un vārdu “uzņēmējsabiedrība” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “kapitālsabiedrība” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “uzņēmējdarbība” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komercdarbība” (attiecīgā locījumā) un vārdu “uzņēmējsabiedrība” (attiecīgā locījumā) — ar vārdu “kapitālsabiedrība” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

(2) Likumā lietoti arī šādi termini:

1) atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus:

b)    Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības speciālās ekonomiskās zonas komersantam izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,

6) uzkrātā ieguldījumu summa — visu to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kas veikti:

a) sākot ar taksācijas periodu, kurā tā ir noslēgusi ar zonas vai brīvostas pārvaldi līgumu par ieguldījumu veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā, līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins, — uzņēmējsabiedrībai, kura ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants vai Rīgas brīvostas licencēta uzņēmējsabiedrība,

11) zonas uzņēmējsabiedrība — Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants, ar kuru zonas pārvalde noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

2.  1.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā, 6.punkta “a” apakšpunktā un 11.punktā vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “kapitālsabiedrība” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

2.  1.pantā:

aizstāt otrās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā, 6.punkta “a” apakšpunktā un 11.punktā vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “kapitālsabiedrība” (attiecīgā locījumā);

12) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa ieguldījumi [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un līdz 25 procentiem no kopējās ieguldījumu vērtības — nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai)], kuri atbilst visiem turpmāk šajā punktā minētajiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu,

b) saistīti ar jaunas uzņēmējsabiedrības dibināšanu, esošās uzņēmējsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī ar bankrotējušas uzņēmējsabiedrības vai tādas uzņēmējsabiedrības aktīvu pārņemšanu, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi,

c) tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža.

izteikt otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

“12) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kap itālsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa ieguldījumi [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai)], kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas kapitālsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu vai brīvostas vai zonas valdes lēmumā,

b) atbilst Eiropas Komisijas 2006.gada 24.oktobra regulas (EK) Nr.1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemē­rošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk — Komisijas regula Nr.1628/2006) 2.panta “c” apakšpunktā, kā arī 4.panta 2., 5. un 8.punktā noteik­tajām prasībām.”

 

 

 

 

izteikt otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

“12) zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības veiktie ieguldījumi — tie zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veiktie ilgtermiņa ieguldījumi [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un nemateriālie ieguldījumi (izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai)], kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas kapitālsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas kapitālsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu vai brīvostas vai zonas valdes lēmumā,

b) atbilst Eiropas Komisijas 2006.gada 24.oktobra regulas (EK) Nr.1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemē­rošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (turpmāk — Komisijas regula Nr.1628/2006) 2.panta “c” apakšpunktā, kā arī 4.panta 2., 5. un 8.punktā noteik­tajām prasībām.”

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) apliekamo personu preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk — brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kuras pilnībā atbilst šā likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3. Izslēgt 3.panta otrās daļas 2.punktā vārdu „pilnībā”.

 

 

 

 

3. Izslēgt 3.panta otrās daļas 2.punktā vārdu „pilnībā”.

5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus piešķir zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā;

2) veic uzņēmējdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā. Par uzņēmējdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:

a) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

b) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

c) preču tranzīts no speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas vai uz to,

d) citas darbības, kurām nav preču–naudas darījuma izpildes rakstura.

(3) Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš vai likvidēta brīvosta;

2) izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas vai brīvostas pārvalde un zonas vai licencēta uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek atcelts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā;

4) tiesa atceļ zonas vai brīvostas pārvaldes un zonas vai licencētas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas vai brīvostas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

5) tiek likvidēta vai reorganizēta zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

4. Papildināt 5.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:

1) šā likuma 1.pielikuma 1.punktā minētajām transporta nozares kapitāl­sabiedrībām;

2) šā likuma 2.pielikumā minētajām tērauda rūpniecības nozares kapitāl­sabiedrībām;

3) šā likuma 3.pielikumā minētajām sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrībām;

4) šā likuma 4.pielikuma 1.punktā minētajām lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām;

5) šā likuma 5.pielikumā minētajām zivsaimniecības nozares kapitāl­sabiedrībām;

6) šā likuma 6.pielikumā minētajām akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām;

7) šā likuma 7.pielikuma 1.punktā minētajām kuģu būves nozares kapitāl­sabiedrībām."

 

 

 

 

4. Papildināt 5.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde nepiešķir šādām kapitālsabiedrībām:

1) šā likuma 1.pielikuma 1.punktā minētajām transporta nozares kapitāl­sabiedrībām;

2) šā likuma 2.pielikumā minētajām tērauda rūpniecības nozares kapitāl­sabiedrībām;

3) šā likuma 3.pielikumā minētajām sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrībām;

4) šā likuma 4.pielikuma 1.punktā minētajām lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrībām;

5) šā likuma 5.pielikumā minētajām zivsaimniecības nozares kapitāl­sabiedrībām;

6) šā likuma 6.pielikumā minētajām akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrībām;

7) šā likuma 7.pielikuma 1.punktā minētajām kuģu būves nozares kapitāl­sabiedrībām."

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai uzņēmējsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura pārsniedz Komisijas regulas Nr.70/2001 1.pielikumā noteiktos kritērijus, — 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst Komisijas regulas Nr.70/2001 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem, — 65 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.

5.  8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura pārsniedz Komisijas 2004.gada 28.februāra regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktos kritērijus, — 50 procentus no uzkrātās iegul­dījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 1.punkta “b” apakšpunktu);

2) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas 2004.gada 28.februāra regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam, — 60 pro­centus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 1.punkta pēdējo teikumu);

3) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas 2004.gada 28.februāra regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam, — 70 pro­centus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 1.punkta pēdējo teikumu);

4) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kas definēta šā likuma 4.pielikuma 2.punktā (lauksaimniecības produktu apstrādes un tirdzniecības kapitālsabiedrība):

a) mazai un vidējai kapitālsabiedrībai — 50 procentus no uzkrātās iegul­dījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 10.punkta “a” apakšpunktu),

b) kapitālsabiedrībai, kura nav maza vai vidēja kapitālsabiedrība, bet kurā ir mazāk par 750 darbiniekiem un kuras apgrozījums ir mazāks par 200 miljo­niem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu, — 25 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 10.punkta “b” apakš­punktu).”;

 

 

 

 

5.  8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz šādus attiecīgajai kapitālsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura pārsniedz Komisijas 2004.gada 28.februāra regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktos kritērijus, — 50 procentus no uzkrātās iegul­dījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 1.punkta “b” apakšpunktu);

2) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas 2004.gada 28.februāra regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktajam vidējas kapitālsabiedrības statusam, — 60 pro­centus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 1.punkta pēdējo teikumu);

3) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kura atbilst Komisijas 2004.gada 28.februāra regulas (EK) Nr.364/2004, ar ko groza regulu (EK) Nr.70/2001, iekļaujot tās darbības jomā atbalstu pētniecībai un attīstībai, 1.pielikumā noteiktajam mazas kapitālsabiedrības statusam, — 70 pro­centus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 1.punkta pēdējo teikumu);

4) zonas kapitālsabiedrībai vai licencētai kapitālsabiedrībai, kas definēta šā likuma 4.pielikuma 2.punktā (lauksaimniecības produktu apstrādes un tirdzniecības kapitālsabiedrība):

a) mazai un vidējai kapitālsabiedrībai — 50 procentus no uzkrātās iegul­dījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 10.punkta “a” apakšpunktu),

b) kapitālsabiedrībai, kura nav maza vai vidēja kapitālsabiedrība, bet kurā ir mazāk par 750 darbiniekiem un kuras apgrozījums ir mazāks par 200 miljo­niem eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto iepriekšējā gada vidējo valūtas maiņas kursu, — 25 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (saskaņā ar Komisijas regulas Nr.1628/2006 4.panta 10.punkta “b” apakš­punktu).”;

 

(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likumā attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķu nozaru uzņēmējsabiedrībām un valsts atbalstu reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem.

izslēgt trešo daļu;

 

 

 

 

izslēgt trešo daļu;

(4) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība papildus šajā likumā noteiktajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai, Eiropas Komisija nosaka maksimāli pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „Eiropas Komisija” ar vārdiem „Ministru kabinets”.

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „Eiropas Komisija” ar vārdiem „Ministru kabinets”.

 

6. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

“8.1 pants.             Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai lieliem ieguldījumu projektiem

Zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības lieliem ieguldījumu projektiem, kuru ietvaros plānotās veicamo ieguldījumu izmaksas pārsniedz 50 miljonu eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu dienā, kad noslēgts līgums par šādu ieguldījumu veikšanu starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību, piemēro šādus nosacījumus:

1) nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, bet Ministru kabinets lemj par maksimāli pieļaujamiem procentiem, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu, kas nepārsniedz:

a) 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas ieguldījumu projektam līdz 50 miljoniem eiro,

b) 25 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem eiro,

c) 17 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus eiro;

2) zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par šādu ieguldījumu veikšanu iesniedz Finanšu ministrijai Komisijas regulas Nr.1628/2006 2.pielikumā noteikto informāciju;

3) ja plānotās veicamo ieguldījumu izmaksas pārsniedz 100 miljonus eiro un piemērojamais tiešo nodokļu atvieglojumu apmērs šādam ieguldījumu projektam pārsniedz 28 miljonus 125 tūkstošus eiro, par plānoto lielo ieguldījumu projektu atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai un ieguldījumu projekta īstenošanu uzsāk tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par atbalsta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.pantu.”

 

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

“8.1 pants.             Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai lieliem ieguldījumu projektiem

Zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības lieliem ieguldījumu projektiem, kuru ietvaros plānotās veicamo ieguldījumu izmaksas pārsniedz 50 miljonu eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu dienā, kad noslēgts līgums par šādu ieguldījumu veikšanu starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību, piemēro šādus nosacījumus:

1) nepiemēro šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, bet Ministru kabinets lemj par maksimāli pieļaujamiem procentiem, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas kapitālsabiedrības vai licencētas kapitālsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu, kas nepārsniedz:

a) 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas ieguldījumu projektam līdz 50 miljoniem eiro,

b) 25 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas projekta daļai no 50 līdz 100 miljoniem eiro,

c) 17 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas projekta daļai, kas pārsniedz 100 miljonus eiro;

2) zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par šādu ieguldījumu veikšanu iesniedz Finanšu ministrijai Komisijas regulas Nr.1628/2006 2.pielikumā noteikto informāciju;

3) ja plānotās veicamo ieguldījumu izmaksas pārsniedz 100 miljonus eiro un piemērojamais tiešo nodokļu atvieglojumu apmērs šādam ieguldījumu projektam pārsniedz 28 miljonus 125 tūkstošus eiro, par plānoto lielo ieguldījumu projektu atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai un ieguldījumu projekta īstenošanu uzsāk tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par atbalsta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.pantu.”

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, aprēķinot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piemērojusi šā likuma 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz attiecīgi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā noteiktos procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

 

1

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

papildināt likumprojektu ar 7.pantu šādā redakcijā:

„7. Aizstāt 10.pantā un 11.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus „8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā” ar vārdiem un skaitļiem „8.panta pirmās daļas 1., 2., 3.punktā, 4.punkta a vai b apakšpunktā vai 8.1 panta 1.punktā”.”

Atbalstīts

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju

7. Aizstāt 10.pantā un 11.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus „8.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktā” ar vārdiem un skaitļiem „8.panta pirmās daļas 1., 2., 3.punktā, 4.punkta a vai b apakšpunktā vai 8.1 panta 1.punktā”.

12.pants.Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu

(5) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, pašvaldībai un Finanšu ministrijai informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām vai licencētām uzņēmējsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir izsniegta atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) kurām izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā zaudējusi spēku;

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību".

7. 12.pantā:

izteikt piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) kuras pārtrauc komercdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar Komerclikumu.”;

 

 

 

 

8. 12.pantā:

izteikt piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

„3) kuras pārtrauc komercdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar Komerclikumu.”;

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde pēc Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, pašvaldības vai Finanšu ministrijas pieprasījuma iesniedz tai ar zonas kapitālsabiedrību vai licencēto kapitālsabiedrību noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu kopiju un līguma pielikumu — plānoto ieguldījumu grafiku.”

 

 

 

 

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde pēc Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, pašvaldības vai Finanšu ministrijas pieprasījuma iesniedz tai ar zonas kapitālsabiedrību vai licencēto kapitālsabiedrību noslēgtā līguma par ieguldījumu veikšanu kopiju un līguma pielikumu — plānoto ieguldījumu grafiku.”

 

8. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants.             Informācijas par tiešo nodokļu atlaižu piemē­rošanu glabāšana

Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides šā likuma ietvaros, glabā datus par veiktajiem ieguldījumiem un saņemtajām tiešo nodokļu atlaidēm 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.”

 

 

 

 

9. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants.             Informācijas par tiešo nodokļu atlaižu piemē­rošanu glabāšana

Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura saņem tiešo nodokļu atlaides šā likuma ietvaros, glabā datus par veiktajiem ieguldījumiem un saņemtajām tiešo nodokļu atlaidēm 10 gadus kopš gada, kurā pēdējoreiz zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība piemērojusi tiešo nodokļu atlaides saskaņā ar šā likuma nosacījumiem.”

Pārejas noteikumi

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“13. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti līdz 2006.gada 31.decembrim, saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

14. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, saskaņā ar līgumu par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību līdz 2006.gada 30.decembrim. Lai zivsaimniecības nozarē strādājoša kapitālsabiedrība varētu saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajiem ieguldījumiem pēc 2007.gada 1.janvāra, noslēgtajā līgumā precīzi jāatrunā ieguldījumu plāni, ieguldījumu summas un termiņi, kādos ieguldījumus veiks. Tiešo nodokļu atvieglojumus ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, piemēro saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“13. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti līdz 2006.gada 31.decembrim, saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.

14. Zonas kapitālsabiedrība vai licencēta kapitālsabiedrība, kura darbojas šā likuma 5.pielikumā minētajā zivsaimniecības nozarē, pēc 2007.gada 1.janvāra turpina piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, saskaņā ar līgumu par ieguldījumu veikšanu, kurš noslēgts starp zonas pārvaldi un zonas kapitālsabiedrību vai brīvostas pārvaldi un licencētu kapitālsabiedrību līdz 2006.gada 30.decembrim. Lai zivsaimniecības nozarē strādājoša kapitālsabiedrība varētu saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajiem ieguldījumiem pēc 2007.gada 1.janvāra, noslēgtajā līgumā precīzi jāatrunā ieguldījumu plāni, ieguldījumu summas un termiņi, kādos ieguldījumus veiks. Tiešo nodokļu atvieglojumus ieguldījumiem, kas veikti pēc 2007.gada 1.janvāra, piemēro saskaņā ar likuma normām, kuras bija spēkā līdz 2006.gada 31.decembrim.”

Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

(Atsauce 31.03.2004. likuma redakcijā)

Likumā iekļauta atsauce uz Komisijas 2001.gada 12.janvāra regulu (EK) Nr.70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (publicēta “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” L 10, 13.01.2001.).

10. Izteikt informatīvo atsauci uz Komisijas regulu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.ga­da 24.oktobra regulu (EK) Nr.1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 302, 1.11.2006., 29.lpp.)."

 

 

 

 

11. Izteikt informatīvo atsauci uz Komisijas regulu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Komisijas regulu

Atbalstu šā likuma ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.ga­da 24.oktobra regulu (EK) Nr.1628/2006 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu valstu reģionālajam ieguldījumu atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī L 302, 1.11.2006., 29.lpp.)."

 

11. Papildināt likumu ar 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

1.pielikums

Transporta nozares kapitālsabiedrības

1. Transporta nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsa­biedrības, kas sniedz šādus transporta (pārvadājumu) pakalpojumus (to snieg­šanai ir nepieciešama licence):

1) jūras transporta pakalpojumi;

2) gaisa transporta pakalpojumi;

3) sauszemes autotransporta pakalpojumi;

4) dzelzceļa transporta pakalpojumi;

5) pilsētas transporta pakalpojumi;

6) iekšzemes ūdenstransporta pakalpojumi;

7) kombinētā transporta pakalpojumi.

2. Kapitālsabiedrības, kuru darbība saistīta ar ostas pakalpojumu nodroši­nāšanu (piemēram, loču, velkoņu pakalpojumi, stividorpakalpojumi) ostas teritorijā vai ārpus tās, šā likuma izpratnē nav uzskatāmas par transporta nozares kapitālsabiedrībām.

 

 

 

 

12. Papildināt likumu ar 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

1.pielikums

Transporta nozares kapitālsabiedrības

1. Transporta nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsa­biedrības, kas sniedz šādus transporta (pārvadājumu) pakalpojumus (to snieg­šanai ir nepieciešama licence):

1) jūras transporta pakalpojumi;

2) gaisa transporta pakalpojumi;

3) sauszemes autotransporta pakalpojumi;

4) dzelzceļa transporta pakalpojumi;

5) pilsētas transporta pakalpojumi;

6) iekšzemes ūdenstransporta pakalpojumi;

7) kombinētā transporta pakalpojumi.

2. Kapitālsabiedrības, kuru darbība saistīta ar ostas pakalpojumu nodroši­nāšanu (piemēram, loču, velkoņu pakalpojumi, stividorpakalpojumi) ostas teritorijā vai ārpus tās, šā likuma izpratnē nav uzskatāmas par transporta nozares kapitālsabiedrībām.

 


 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

2.pielikums

Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras ražo šādus produktus:

 

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods

(saskaņā ar Padomes 2001.gada 6.augusta regulu (EK) Nr.2031/2001, kas groza Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEC) Nr.2658/87 par muitas tarifiem un statistisko nomenklatūru un kopējiem muitas tarifiem 1.pielikumu)

1.

Čuguns

7201

2.

Ferosakausējumi

7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11

3.

Dzelzsrūdas tiešajā reducēšanā iegūtie feroprodukti un pārējie porainie feroprodukti

7203

4.

Dzelzs un neleģēts tērauds

7206

5.

Dzelzs vai neleģēta tērauda pusfabrikāti

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71

6.

Dzelzs vai neleģēta tērauda plakani velmējumi

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

7.

Dzelzs vai neleģēta tērauda karsti velmēti stieņi, brīvi tītos saišķos

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

8.

Pārējie dzelzs un neleģēta tērauda stieņi

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

9.

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10

10.

Nerūsējošs tērauds

7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

11.

Nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

12.

Nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

13.

Citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

14.

Citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

15.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

16.

 Sliedes un gulšņi

7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20

 

17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303; 7304

18.

Metinātas dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

 

7305

 

 

 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

2.pielikums

Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

Tērauda rūpniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras ražo šādus produktus:

 

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods

(saskaņā ar Padomes 2001.gada 6.augusta regulu (EK) Nr.2031/2001, kas groza Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEC) Nr.2658/87 par muitas tarifiem un statistisko nomenklatūru un kopējiem muitas tarifiem 1.pielikumu)

1.

Čuguns

7201

2.

Ferosakausējumi

7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11

3.

Dzelzsrūdas tiešajā reducēšanā iegūtie feroprodukti un pārējie porainie feroprodukti

7203

4.

Dzelzs un neleģēts tērauds

7206

5.

Dzelzs vai neleģēta tērauda pusfabrikāti

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71

6.

Dzelzs vai neleģēta tērauda plakani velmējumi

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

7.

Dzelzs vai neleģēta tērauda karsti velmēti stieņi, brīvi tītos saišķos

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

8.

Pārējie dzelzs un neleģēta tērauda stieņi

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

9.

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10

10.

Nerūsējošs tērauds

7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

11.

Nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

12.

Nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

13.

Citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

14.

Citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

15.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

16.

 Sliedes un gulšņi

7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20

 

17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303; 7304

18.

Metinātas dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

 

7305

 


 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

3.pielikums

Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības

Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras nodarbojas ar:

1) visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūziju vai teksturēšanu;

2) polimerizāciju (ieskaitot polikondensāciju), ja tā izmantoto iekārtu ziņā apvienota ar ekstrūziju;

3) palīgprocesiem, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai arī cita tās grupas kapitālsabiedrība, kurā ietilpst potenciālais atbalsta saņēmējs, un kas attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.

 

 

 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

3.pielikums

Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības

Sintētisko šķiedru ražošanas nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras nodarbojas ar:

1) visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūziju vai teksturēšanu;

2) polimerizāciju (ieskaitot polikondensāciju), ja tā izmantoto iekārtu ziņā apvienota ar ekstrūziju;

3) palīgprocesiem, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai arī cita tās grupas kapitālsabiedrība, kurā ietilpst potenciālais atbalsta saņēmējs, un kas attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

4.pielikums

Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības

Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitāl­sabiedrības, kuras veic:

1) Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto produktu primāro ražošanu (lauksaimniecību) un tādu produktu ražošanu un tirdzniecību, kuri atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija regulas (EEK) Nr.1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā, 3.panta 2.punktā;

2) lauksaimniecības produktu apstrādi un tirdzniecību, izņemot šā pielikuma 1.punktā noteiktos piena vai piena produktu aizstājējus.

 

 

 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

4.pielikums

Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības

Lauksaimniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitāl­sabiedrības, kuras veic:

1) Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto produktu primāro ražošanu (lauksaimniecību) un tādu produktu ražošanu un tirdzniecību, kuri atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija regulas (EEK) Nr.1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā, 3.panta 2.punktā;

2) lauksaimniecības produktu apstrādi un tirdzniecību, izņemot šā pielikuma 1.punktā noteiktos piena vai piena produktu aizstājējus.

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

5.pielikums

Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības

Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitāl­sabiedrības, kuras ražo Padomes 1999.gada 17.decembra regulas (EK) Nr.104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju 1.pantā minētos zivsaimniecības produktus.

 

 

 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

5.pielikums

Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības

Zivsaimniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitāl­sabiedrības, kuras ražo Padomes 1999.gada 17.decembra regulas (EK) Nr.104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju 1.pantā minētos zivsaimniecības produktus.

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

6.pielikums

Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras iegūst vai ražo Padomes 2002.gada 23.jūlija regulas (EK) Nr.1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai 2.panta "a" apakšpunktā minētās ogles.

 

 

 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

6.pielikums

Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības

Akmeņogļu rūpniecības nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsabiedrības, kuras iegūst vai ražo Padomes 2002.gada 23.jūlija regulas (EK) Nr.1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai 2.panta "a" apakšpunktā minētās ogles.

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

7.pielikums

Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības

Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsa­biedrības, kuras veic:

1. Kuģu būvi, remontu vai pārbūvi, kur:

1) kuģu būve ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve;

2) kuģu remonts ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu remonts vai atjaunošana;

3) kuģu pārbūve ir tādu pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu pārbūve, kuru tilpība nav mazāka par 1000 bruto tonnām, ar nosacījumu, ka pārbūve ietver būtiskas izmaiņas kravas telpas izvietojumā, korpusā, piedziņas sistēmā vai pasažieru izmitināšanā;

4) pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģi ir:

a) kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām un kuras izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai,

b) kuģi īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži), kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

c) velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW,

d) zvejas kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

e) šā punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kuri ir peldoši un pārvietojami;

5) pašpiedziņas jūras kuģis ir kuģis, kuram, izmantojot savu dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tas būtu piemērots patstāvīgai kuģošanai tāljūrā.

2. Karakuģu (kuģi, kuri saskaņā ar to uzbūves īpatnībām un spēju ir īpaši paredzēti izmantošanai vienīgi militāriem nolūkiem, piemēram, karakuģi un citi kuģi uzbrukumam vai aizsardzībai) un citu militāriem nolūkiem paredzētu kuģu būvi, remontu un pārbūvi, ar nosacījumu, ka šādiem kuģiem veiktās darbības nav slēptas darbības, kas veiktas par labu tirdzniecības kuģu būvei."

 

 

 

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"

7.pielikums

Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības

Kuģu būves nozares kapitālsabiedrības šā likuma izpratnē ir kapitālsa­biedrības, kuras veic:

1. Kuģu būvi, remontu vai pārbūvi, kur:

1) kuģu būve ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve;

2) kuģu remonts ir pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu remonts vai atjaunošana;

3) kuģu pārbūve ir tādu pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu pārbūve, kuru tilpība nav mazāka par 1000 bruto tonnām, ar nosacījumu, ka pārbūve ietver būtiskas izmaiņas kravas telpas izvietojumā, korpusā, piedziņas sistēmā vai pasažieru izmitināšanā;

4) pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģi ir:

a) kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām un kuras izmanto pasažieru un (vai) preču pārvadāšanai,

b) kuģi īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži), kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

c) velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW,

d) zvejas kuģi, kuru tilpība nav mazāka par 100 bruto tonnām,

e) šā punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kuri ir peldoši un pārvietojami;

5) pašpiedziņas jūras kuģis ir kuģis, kuram, izmantojot savu dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tas būtu piemērots patstāvīgai kuģošanai tāljūrā.

2. Karakuģu (kuģi, kuri saskaņā ar to uzbūves īpatnībām un spēju ir īpaši paredzēti izmantošanai vienīgi militāriem nolūkiem, piemēram, karakuģi un citi kuģi uzbrukumam vai aizsardzībai) un citu militāriem nolūkiem paredzētu kuģu būvi, remontu un pārbūvi, ar nosacījumu, ka šādiem kuģiem veiktās darbības nav slēptas darbības, kas veiktas par labu tirdzniecības kuģu būvei."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.