Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrāciju ar valsts reģistrācijas numura zīmes izsniegšanu vai reģistrāciju bez valsts reģistrācijas numura zīmes izsniegšanas maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

2. Papildināt 10.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Par traktortehnikas, tās piekabes noņemšanu no uzskaites un datu izslēgšanu no traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.45 35.§ „Informatīvais ziņojums par valsts pārvaldes iestāžu ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem” tika dots uzdevums, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā izvirzītajiem kritērijiem un likumā „Par nodokļiem un nodevām” sniegto valsts nodevas definīciju, izvērtēt valsts pārvaldes iestāžu sniegtos maksas pakalpojumus, sagatavot priekšlikumus par maksas pakalpojumu pārveidošanu par valsts nodevas objektiem un iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus tiesību aktu projektus. Zemkopības ministrija un valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” ir izvērtējušas sniegtos maksas pakalpojumus un konstatējušas, ka daļa no valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilst valsts nodevas objektiem.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 10.panta otrā daļa nav uzskatāma par pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par valsts nodevām. Ministru kabineta noteikumi, kas paredz noteikt valsts nodevas apmēru, izdodami saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajā speciālajā likumā paredzētu pilnvarojumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt Ceļu satiksmes likumā jaunus valsts nodevas objektus – par darbībām, kas saistītas ar traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju ar vai bez valsts reģistrācijas numuru izsniegšanu, traktortehnikas, tās piekabju noņemšanu no uzskaites.

3. Cita informācija

Likumprojekts „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” ir saistīts ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””. Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada 10.augustā (prot. Nr.30 28.§) izsludināts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (VSS-1113).

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Komersantam jāmaksā tikai valsts nodevas un nav papildus jāmaksā par valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” maksas pakalpojumiem.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais 2006.

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007.

2008.

2009.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Plānotie valsts nodevu apmēri, kuri tiks iemaksāti valsts budžetā (tūkst. Ls):

1. 2007.gadā – 241,5;

2. 2008.gadā – 265,65;

3. 2009.gadā – 292,205.

Par valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu, aizvietojot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai ar traktortehnikas, tās piekabju reģistrāciju ar valsts reģistrācijas numuru izsniegšanu un izmaiņu izdarīšanu traktortehnikas reģistrā saistīto izdevumu segšanai 2007.gadā un turpmākajiem gadiem lems Ministru kabinets gadskārtējā valsts budžeta projekta veidošanas procesā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā paredz izdod Ministru kabineta noteikumus par valsts nodevu maksāšanas apmēru.

Līdz ar to nepieciešams grozīt esošos Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumus Nr.59 „Noteikumi par valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”, paredzot svītrot tos maksas pakalpojumus, kuri tiek pārveidoti par valsts nodevām.

Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada 20.jūlijā (prot. Nr.27 26.§) izsludināts noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.59 „Noteikumi par valsts aģentūras „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”” (VSS-1014).

Izdarāmi grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību. Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada 10.augustā (prot. Nr.30 28.§) izsludināts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” (VSS-1113).

2. Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Projekts nosūtīts atzinuma sniegšanai Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomei.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiks saņemts atzinums.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

Likuma normu ievērošanu un izpildi nodrošinās valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” atbilstoši savai kompetencei.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks ievietots Ministru kabineta mājas lapā, laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis'', Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā, kā arī Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Administratīvā procesa likumā un Ceļu satiksmes likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                             M.Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

G.Melkins

13.11.2006. 11:18

995

G.Melkins

7027207, Gints.Melkins@zm.gov.lv