Grozījumi Sēklu aprites likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Sēklu aprites likumā

 

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 11.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 13., 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 2.panta 3.punkta "a" apakšpunktu.

 

2. Papildināt 4.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Izmaiņas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā veic Valsts augu aizsardzības dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas."

 

3. Izteikt 5.panta 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) saiņojuma lielumu un veidu augu sugu sēklām, kam tas paredzēts normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī etiķetes saturu un veidu;".

 

4. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"Sēklu sertifikācija un šķirnes sējumu reģistrācija".

 

5. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

 

"8.1 pants. Šķirnes sējumu reģistrācija

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē šķirnes sējumus normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību noteiktajā kārtībā."

 

6. 11.1 pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas prasības nosaka Ministru kabinets.";

 

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"(10) Valsts augu aizsardzības dienests šķirnes atšķirīguma, viendabīgu­ma un stabilitātes noteikšanas vadlīnijas ievieto savā interneta mājaslapā."

 


7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Izņēmuma gadījumi sēklu tirdzniecībā

(1) Komisijas 2006.gada 8.februāra Regulā (EK) Nr.217/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (turpmāk – Komisijas Regula Nr.217/2006), noteiktais kontaktpunkts ir Valsts augu aizsardzības dienests.

(2) Ja radušās īslaicīgas grūtības sēklu apgādē un Latvijā trūkst attiecīgās šķirnes sēklu, Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Komisijas Regulu Nr.217/2006 izsniedz atļauju uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām. Atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu tirdzniecībai, par kurām ir iesniegts pieteikums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā, nosaka Ministru kabinets."

 

8. Papildināt VII nodaļu ar 21.pantu šādā redakcijā:

 

"21.pants. Valsts nodeva

Valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā maksā:

1) sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs, tirgotājs vai ievedējs – par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

2) selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks, šķirnes uzturētājs vai to pilnvarotie pārstāvji – par šķirnes uzturēšanu, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā;

3) bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājs – par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi."

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 11.1 panta pirmās daļas 3.punktā un 16.pantā minētos noteikumus."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze


Likumprojekta “Grozījumi Sēklu aprites likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2006.gada 8.februārī ir pieņemta Eiropas Savienības Komisijas Regula (EK) Nr.217/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (turpmāk – Regula). Komisijas Regula ir pieņemta lai vienkāršotu un paātrinātu atļauju piešķiršanas procedūru, nodrošinot, ka Komisijas un dalībvalstu rīcībā ir visa nepieciešamā informācija pieprasījuma novērtēšanai un atbildes sniegšanai un ka saskaņošanas procedūra ir piemērots instruments starp Komisiju un dalībvalstīm.

2004.gada 1.decembrī ir pieņemts Eiropas Savienības Komisijas Lēmums 2004/842/EC, par īstenošanas noteikumiem, ar ko dalībvalstis var atļaut laist tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts pieteikums iekļaušanai valsts lauksaimniecības augu šķirņu vai dārzeņu šķirņu katalogā (turpmāk – Lēmums). Līdz ar to likumu nepieciešams papildināt ar 16.pantu.

Pašlaik nav Ministru kabineta noteikumu par šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanu, bet šī joma attiecas arī uz trešajām personām. Līdz ar to likumu nepieciešams papildināt ar 11.1panta pirmās daļas 3.punktu.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma Nr.45 35.§ ”Par valsts pārvaldes iestāžu ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, un citiem pašu ieņēmumiem”, ir nepieciešams maksas pakalpojumus par Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistra un Latvijas augu šķirņu kataloga kārtošanu un iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi pārveidot par valsts nodevas objektu. Līdz ar to likumu nepieciešams papildināt ar 21.pantu.

Valsts sekretāru sanāksmē 10.augustā ir izsludināts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, kas paredz noteikt jaunus valsts nodevas objektus.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Zemkopības ministrija lūdz likumprojektu „Grozījumi Sēklu aprites likumā” izskatīt vienotā paketē ar likumprojektiem – „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”; „Grozījumi Ciltsdarba likumā”; ,,Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”; ,,Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”; ,,Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā”; ,,Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz Regulā noteikto prasību nodrošināšanu, nosakot attiecīgo institūciju, kurā persona var iesniegt iesniegumu atļaujas saņemšanai uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām.

Likumprojekts, Valsts augu aizsardzības dienestam papildus jau esošajiem uzdevumiem, paredz vadlīnijas šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes noteikšanai ievietot savā interneta mājas lapā.

Likumprojekts paredz valsts nodevas par Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistra un Latvijas augu šķirņu kataloga kārtošanu un iesniegumu izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neskar nodarbinātības, bezdarba līmeņa, konkurences, kā arī sēklu cenu un ievešanas, izvešanas jomu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts neskar uzņēmēju tiešās un netiešās izmaksas, kā arī laika patēriņu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads 2006.

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2007.

2008.

2009.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

iesnieguma izvērtēšana atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins: valsts pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Kopējais ieņēmumu apjoms, kuru ir paredzēts pārveidot par valsts nodevu 2007.gadā ir plānots 25770 latu apmērā. Tai skaitā ieņēmumi par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi – 20000 latu apmērā. Šis pakalpojuma veids (Nr.11) iekļauts 2006.gada 21.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” ar piezīmi, ka tas stājās spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Kā arī ieņēmumi par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā – 750 latu apmērā, ieņēmumi par iesnieguma izvērtēšanu par izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā – 800 latu apmērā, ieņēmumi par iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā – 600 latu apmērā, ieņēmumi par šķirnes uzturēšanu Latvijas augu šķirņu katalogā – 3500 latu apmērā, ieņēmumi par šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā – 120 latu apmērā. Sakarā ar to, ka šie maksas pakalpojumi no 2007.gada 1.janvāra tiks pārveidoti kā valsts nodevas, samazināsies Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu apjoms, kuru būs nepieciešams aizstāt ar valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem. Par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Valsts augu aizsardzības dienestam 2007.gadam un turpmākiem gadiem saistīto izdevumu segšanai lems Ministru kabinets valsts budžeta projekta veidošanas procesā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Papildus jāizdod šādus Ministru kabineta noteikumus:

- „Šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”;

- „Noteikumi par atļaujas saņemšanas kārtību sēklu tirdzniecībai ar pazeminātu dīgtspēju”;

- „Noteikumi par atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu tirdzniecībai, par kurām ir iesniegts pieteikums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā”.

Normatīvo aktu projekti tiks izstrādāti līdz 2007.gada 1.decembrim.

- „Noteikumi par valsts nodevu par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai, izmaiņu veikšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai, uzturēšanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā un iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi”.

Normatīvais akta projekts ir izstrādāts un to jāizdod līdz 2007.gada 1.janvārim.

Ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē šā gada 10.augustā.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Savienības Komisijas regula (EK) Nr.217/2006, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām (turpmāk – Regula).

Regulā minētās normas ar likumprojektu tiek pārņemtas daļēji. Pilnībā tās tiks pārņemtas, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus „Noteikumi par atļaujas saņemšanas kārtību sēklu tirdzniecībai ar pazeminātu dīgtspēju”. Tos paredzēts izstrādāt līdz 2007.gada 1.decembrim.

2004.gada 1.decembra Eiropas Savienības Komisijas lēmums 2004/842/EC, par īstenošanas noteikumiem, ar ko dalībvalstis var atļaut laist tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts pieteikums iekļaušanai valsts lauksaimniecības augu šķirņu vai dārzeņu šķirņu katalogā (turpmāk – Lēmums).

Lēmums ar likumprojektu tiek pārņemtas daļēji. Pilnībā tas tiks pārņemts, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus „Noteikumi par atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu tirdzniecībai, par kurām ir iesniegts pieteikums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā”. Tos paredzēts izstrādāt līdz 2007.gada 1.decembrim.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

1. 7.panta pirmā un otrā daļa (spēkā esošais 16.pants)

2. 7.panta trešā daļa (spēkā esošais 16.pants)

Regulas 2.panta 1); 3) punkts, 5.panta 1) punkts.

Lēmuma 1. - 38.pants.

Atbilst

 

 

Atbilst daļēji

 

 

 

Pilnībā Lēmums tiks pārņemts, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus „Noteikumi par atļaujas izsniegšanas kārtību tādu šķirņu sēklu tirdzniecībai, par kurām ir iesniegts pieteikums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā”. Tos paredzēts izstrādāt līdz 2007.gada 1.decembrim.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un Latvijas sēklaudzētāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Normatīvā akta projektā ietvertie nosacījumi sēklu apritē tika apspriesti sanāksmē ar Latvijas sēklaudzētāju asociāciju.

Atbalsta.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Šā normatīvā akta izpildes kontroli veiks Valsts augu aizsardzības dienests esošā finansējuma ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā. Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk - VAAD) amatpersonu izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt VAAD nolikuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu n eskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                             M.Roze

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

I.Smilga

 

 

K.Vīksne

08.11.2006. 12:23

1566

K.Vīksne

7027313, Kristine.Viksne@zm.gov.lv