Likumprojekts "Par elektroenerģijas nodokli"

Likumprojekts

Par elektroenerģijas nodokli

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Elektroenerģijas tirgus likumā, Enerģētikas likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā elektroenerģiju apliek ar elektroenerģijas nodokli (turpmāk – nodoklis) Latvijas Republikā.

(2) Šis likums attiecas uz personām, kas veic elektroenerģijas ražošanu, sadali, piegādi, tirdzniecību un citas darbības ar elektroenerģiju.

(3) Šis likums neattiecas uz autonomiem ražotājiem, kuri elektroenerģiju ražo un patērē pašu vajadzībām, ievērojot šādus nosacījumus:

1) kopējā ražošanas jauda nepārsniedz divus megavatus;

2) elektroenerģijas ražošanai izmanto energoproduktus, kas aplikti ar akcīzes nodokli, ogles, kas apliktas ar dabas resursu nodokli, vai elektroenerģiju, kas aplikta ar elektroenerģijas nodokli.

 

3.pants. Nodokļa objekts

Ar nodokli ir apliekama galalietotājam piegādātā elektroenerģija. Ar nodokli ir apliekama arī elektroenerģija, kas piegādāta pašu patēriņam, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

 

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta pirmajā daļā minētās personas, kas piegādā elektroenerģiju galalietotājiem un ir noslēgušas līgumus vai citādi vienojušās par elektroenerģijas piegādi (pārdošanu).

2) autonomie ražotāji, izņemot autonomos ražotājus, kuri atbilst šā likuma 2.panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

 

5.pants. Nodokļa likme

Nodokļa likme elektroenerģijai ir 0,71 lats par megavatstundu.

 

6.pants. Nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kura iegūta:

1) no atjaunojamiem energoresursiem;

2) hidroelektrostacijās;

3) koģenerācijas elektrostacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem;


4) kuģos, kas nav privāti izpriecu kuģi.

(2) No nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kuru izmanto:

1) elektroenerģijas ražošanai;

2) siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijā;

3) preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā un pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos;

4) mājsaimniecību lietotāji.

(3) Ievērojot šā panta ceturtās daļas nosacījumus, no nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kas piegādāta citu Eiropas Savienības dalībvalstu (turpmāk – dalībvalsts) vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām:

1) saistībā ar diplomātiskajām vai konsulārajām attiecībām;

2) starptautiskām organizācijām, kas par tādām atzītas to valstu iestādēs, kurās šīs organizācijas atrodas, kā arī šo organizāciju biedriem saskaņā ar starptautiskajām šo organizāciju dibināšanas konvencijām vai to mītnes zemes nolīgumiem;

3) jebkuras Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts bruņotajiem spēkiem, izņemot dalībvalsti, kurā iekasē elektroenerģijas nodokli, kā arī bruņotajiem spēkiem, kas minēti Eiropas Padomes 1990.gada 3.decembra lēmuma 90/640/EEK 1.pantā, šo bruņoto spēku patēriņam, kā arī civilpersonālam, kas tos pavada, vai šo bruņoto spēku virtuves vai ēdnīcu vajadzībām;

4) patēriņam saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav dalībvalstis, vai starptautiskajām organizācijām, ja vien attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajiem citu dalībvalstu vai citu ārvalstu pārstāvjiem vai organizācijām Latvijas Republikā ir atļauts saņemt elektroenerģiju, ja tām ir izsniegts dokuments, kas noteikts Komisijas 1996.gada 10.janvāra Regulā (EK) Nr.31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu.

(5) Elektroenerģijai, kuru piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par megavatstundu.

(6) Šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minētajos gadījumos elektroenerģiju atbrīvo no nodokļa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

7.pants. Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

 

(1) Nodokļa maksātājs veic elektroenerģijas ražošanas, sadales, piegādes un citu darbību uzskaiti.

(2) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(3) Nodokļa maksātājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par elektroenerģiju, kura taksācijas periodā piegādāta galalietotājiem, samaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Aprēķinot nodokli, nodokļa maksātājs no gala patērētājam piegādātās elektroenerģijas daudzuma atskaita elektroenerģijas daudzumu, kas ir atbrīvots no nodokļa saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo daļu.

(4) Autonomais ražotājs, kurš neatbilst šā likuma 2.panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem, aprēķināto nodokli par taksācijas periodā saražoto elektroenerģiju samaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

(5) Nodokļa maksātājs nodokli par elektroenerģiju, kas taksācijas periodā patērēta paša vajadzībām (tajā skaitā administrācijas ēkām), izņemot elektroenerģiju, kas tiešā veidā izlietota elektroenerģijas ražošanā, sadalē un pārvadē, samaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

 

8.pants. Nodokļa deklarēšana

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 25 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(2) Nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

9.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem Latvijas Republikā

(1) Atbildība par šā likuma pārkāpumiem noteikta šajā likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām" un citos normatīvajos aktos kontroles jomā.

(2) Latvijas Republikā aizliegts piegādāt elektroenerģiju, nemaksājot nodokli, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Ja tiek piegādāta elektroenerģija, kas nav norādīta deklarācijā un par kuru netiek maksāts nodoklis, Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen no nodokļa maksātāja valsts budžetā nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmes, kas bija spēkā dienā, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā dienā, kad minētās darbības konstatētas.

(5) Ja cita kontroles iestāde (piemēram, Valsts energoinspekcija, Valsts policija), nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta otrajā vai trešajā daļā minētās darbības, nemaksājot nodokli, attiecīgā iestāde sastāda aktu, pieņem lēmumu (norādot budžetā papildus iemaksājamā nodokļa samaksas termiņu), iepazīstina ar to minēto personu un iesniedz lēmumu Valsts ieņēmumu dienestā. Ja nodokļa maksātājs norādītajā laikā nesamaksā nodokli, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības norādīto summu piedzīt bezstrīdus kārtībā.

(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kas veikusi šā panta trešajā daļā minētās darbības.

(7) Nodokļa maksātājam aizliegts piegādāt vai tirgot elektroenerģiju, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, tādai personai, kurai nav tiesību uz šo atbrīvojumu vai atvieglojumu.

(8) Ja netiek ievērotas šā panta septītajā daļā noteiktās prasības, no attiecīgā nodokļa maksātāja piedzen nodokli un soda naudu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(9) Personām, kas saņēmušas elektroenerģiju, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus saskaņā ar šo likumu, aizliegts to izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam nodokļa atbrīvojumam vai atvieglojumam) vai nodot citai personai, kurai nav tiesību to saņemt.

(10) Ja netiek ievērotas šā panta devītajā daļā noteiktās prasības, par minētajām darbībām personai, kas ir saņēmusi elektroenerģiju, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, un ir pārkāpusi elektroenerģijas izmantošanas mērķi, iestājas atbildība saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteikta atbildība par pārkāpumiem nodokļu jomā.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 5.pantā noteiktā nodokļa likme stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

2. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 5.pantā noteiktā nodokļa likme, elektroenerģiju apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm:

1) no 2007.gada 1.janvāra – 0,35 lati par megavatstundu;

2) no 2008.gada 1.janvāra – 0,45 lati par megavatstundu;

3) no 2009.gada 1.janvāra – 0,55 lati par megavatstundu.

 

3. Ministru kabinets:

1) līdz 2007.gada 15.februārim izdod šā likuma 8.panta otrajā daļā minētos noteikumus;

2) līdz 2007.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 6.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no šādām direktīvām:

1) Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai;

2) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju.

 


Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta “Par elektroenerģijas nodokli”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Eiropas Savienība 2003.gadā pieņēma jaunu direktīvu - Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (turpmāk – direktīva 2003/96/EK). Saskaņā ar šo direktīvu Eiropas Savienības dalībvalstīm no 2004.gada ir jāpiemēro nodoklis elektroenerģijai pēc minimālajām likmēm 0,5 eiro (0,35 lati) par megavatstundu, ja elektroenerģiju izmanto komercdarbībai, un 1 eiro (0,70 lati) par megavatstundu, ja elektroenerģiju izmanto ne-komercdarbībai.

Latvijā pirms direktīvas pieņemšanas elektroenerģija ar nodokli netika aplikta, un pirms iestāšanās Eiropas Savienībā Latvija panāca pārejas periodu direktīvas 2003/96/EK prasību piemērošanai. Latvijai piešķirtais pārejas periods tika ietverts Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvā 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju (turpmāk – direktīva 2004/74/EK).

     Saskaņā ar šo pārejas periodu nodoklis elektroenerģijai Latvijai ir jāsāk piemērot no 2007.gada 1.janvāra. Līdz 2010.gadam nodokļa likme elektroenerģijai var būt uz pusi mazāka par direktīvā 2003/96/EK noteiktajām minimālajām likmēm, bet no 2010.gada 1.janvāra nodokļa likmēm ir jāsasniedz direktīvā noteiktais minimālais līmenis.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts ievieš Latvijā nodokli elektroenerģijai atbilstoši direktīvu 2003/96/EK un 2004/74/EK prasībām. Nodokļa likme, kas tiks piemērota 2007.gadā, būs uz pusi mazāka par direktīvā 2003/96/EK noteikto minimālo līmeni, un līdz 2010.gadam tā pakāpeniski tiks palielināta, no 2010.gada 1.janvāra sasniedzot šo direktīvā noteikto minimālo līmeni.

Atbilstoši likumprojektam gala patērētājiem piegādātajai elektroenerģijai no 2007.gada 1.janvāra tiks piemērots nodoklis  Ls 0,35 par megavatstundu, no 2008.gada 1.janvāra – Ls 0,45 par megavatstundu, no 2009.gada 1.janvāra – Ls 0,55 par megavatstundu un no 2010.gada 1.janvāra – Ls 0,71 par megavatstundu.

Nodoklis pēc vienas likmes tiek piemērots gan elektroenerģijai, kas tiek izmantota komercdarbībai, gan elektroenerģijai, kas netiek izmantota komercdarbībai.

Izmantojot direktīvās pieļautos nodokļa atbrīvojumus un atvieglojumus, likumprojektā paredzēts, ka no nodokļa ir atbrīvota elektroenerģija, kura iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem (biomasas, saules, vēja enerģijas, hidroelektrostacijās) un koģenerācijas elektrostacijās, kas atbilst normatīvajos aktos par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem.

No nodokļa atbrīvota arī elektroenerģija, kuru izmanto mājsaimniecību lietotāji (iedzīvotāji), kā arī elektroenerģija, kas tiek izmantota preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem.

Elektroenerģijai, kuru piegādā komersantiem ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, piemēro nodokļa atvieglojumu un nodokli aprēķina pēc likmes 0 latu par megavatstundu.

Elektroenerģijas nodokļa maksātāji būs Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta pirmajā daļā minētās personas, kuras piegādā elektroenerģiju gala patērētājiem, tajā skaitā elektroenerģijas ražotāji, sadales sistēmas operatori, elektroenerģijas tirgotāji, kā arī autonomie ražotāji, kas ražo elektroenerģiju pašu patēriņam.

Nodokļa taksācijas periods būs viens kalendāra mēnesis. Nodokļa maksātājam nodoklis būs jāiemaksā valsts budžetā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, un ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroenerģijas nodokļa deklarācija.

3. Cita informācija

Nav.

 

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Nodokļa ieviešana elektroenerģijai par 0,2-0,8% palielinās pašreizējos elektroenerģijas tarifus juridiskām personām, līdz ar to nodokļa ieviešanai būs inflāciju palielinoša ietekme, taču, ņemot vērā nodokļa zemo līmeni, tā būs niecīga.

Nodokļa ieviešana elektroenerģijai stimulēs energoresursu efektīvu izmantošanu un ar nodokļa atbrīvojumu palīdzību veicinās videi draudzīgāku energoresursu izmantošanu un Latvijas atkarības mazināšanos no pārsvarā importētā videi kaitīgākā fosilā kurināmā.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts neradīs sociālās sekas.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts veicina atjaunojamo energoresursu un videi mazāk kaitīgu tehnoloģiju (augsti efektīva koģenerācija) izmantošanu elektroenerģijas ražošanā.

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2006

2007

2008

2009

 

1.      Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

+472

+631

+800

+634

2.      Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3.      Finansiālā ietekme

-

+472

+631

+800

+634

4.      Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Kompensējošie pasākumi nav nepieciešami.

5.      Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nodokļa ieņēmumi aprēķināti, ņemot vērā likmju pakāpenisku paaugstināšanu ar katru gadu.

Aprēķinā ņemti vērā nodokļa atbrīvojumi ražošanas pusē – no atjaunojamajiem energoresursiem un videi draudzīgās koģenerācijas stacijās, un nodokļa atbrīvojumi un atvieglojumi patēriņa pusē – mājsaimniecību lietotājiem, elektrotransporta patēriņam un ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai.

6.      Cita informācija

Pārējās direktīvu 2003/96/EK un 2004/74/EK normas, kas attiecas uz nodokļa piemērošanu energoproduktiem, ir pārņemtas ar likumu „Par akcīzes nodokli”.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojektā ir ietverts pilnvarojums uz Ministru kabineta noteikumiem:

1)      par kārtību, kādā elektroenerģiju atbrīvo no elektroenerģijas nodokļa. Ministru kabineta noteikumus paredzēts izstrādāt līdz 2007.gada 1.aprīlim.

2)      par elektroenerģijas nodokļa deklarāciju veidlapām. Ministru kabineta noteikumus paredzēts izstrādāt līdz 2007.gada 15.februārim.

Paralēli likumprojektam izstrādāti un Ministru kabinetā iesniegti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”. Nepieciešams izstrādāt grozījumus „Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā”.

2. Cita informācija

Nav.

 

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekta normas atbilst ES sekundāro tiesību aktu prasībām.

Likumprojekts atbilst Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju, prasībām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

 

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

2.panta trešā daļa (likums neattiecas uz autonomiem ražotājiem, ražotājiem, kuri atbilstoši Enerģētikas likumam elektroenerģiju ražo un patērē paša vajadzībām, ievērojot attiecīgus nosacījumus)

21.pants 5.punkts

Atbilst

 

3.pants (nodokļa objekts)

2.pants 2.punkts

Atbilst

 

5.pants (nodokļa likme)

10.pants 1.punkts

Atbilst

 

6.panta pirmā daļa (nodokļa atbrīvojumi elektroenerģijai)

15.pants 1.punkts b) un c) apakšpunkti

Atbilst

 

6.panta otrās daļas 2.punkts (nodokļa atbrīvojums elektroenerģijai, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai)

14.pants 1.punkts a) apakšpunkts

Atbilst

 

6.panta otrās daļas 2.punkts (nodokļa atbrīvojums siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai)

15.pants 1.punkts c) apakšpunkts

Atbilst

 

6.panta otrās daļas 3.punkts (nodokļa atbrīvojums preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem)

15.pants 1.punkts e) apakšpunkts

Atbilst

 

6.panta otrās daļas 4.punkts (nodokļa atbrīvojums mājsaimniecību lietotājiem)

15.pants 1.punkts h) apakšpunkts

Atbilst

 

Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/74/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK par dažu dalībvalstu iespēju piemērot nodokļu līmeņa pagaidu atbrīvojumus vai samazinājumus attiecībā uz energoproduktiem un elektroenerģiju, prasībām.

Pārejas noteikumi

1.pants 2.punkts

 

 

5. Cita informācija

Pārējās direktīvu 2003/96/EK un 2004/74 normas, kas attiecas uz nodokļa piemērošanu energoproduktiem, ir pārņemtas ar likumu „Par akcīzes nodokli”.

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība ar Finanšu ministrijas preses dienesta starpniecību regulāri ir tikusi informēta par nodokļa ieviešanas nepieciešamību, lai izpildītu Eiropas Savienības direktīvu prasības, paredzamajiem nodokļa atbrīvojumiem un atvieglojumiem un plānotajām nodokļa likmēm.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojektā paredzēto normu īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām. Likumprojekta normu administrēšanu veiks Valsts ieņēmumu dienests likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” noteikto funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc tā pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un pēc tam arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                                                        O.Spurdziņš

 

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I.Krūmane
E.Strazdiņa
M.Radeiko
M.Jurušs

 

 

 

 

 

05.12.2006. 16:24

1400

I.Vēja, 7083846

Ieva.Veja@fm.gov.lv