LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811           tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada  14.decembris

Nr.9/2 – 2.1-5-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr. 100/Lp9) izskatīšanu 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                  K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Pārtikas

aprites uzraudzības likumā”

 

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr., 2004, 23.nr., 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(12) Ministru kabinets nosaka pārtikas kvalitātes shēmu prasības, kā arī to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību.”

 

2.  10.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets nosaka transportlīdzekļu grupas, kam nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja pārtikas pārvadāšanai, kā arī atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzeklim, kas iesaistīts pārtikas pārvadāšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu un Eiropas Parlamenta Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr.853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim, kas iesaistīts pārtikas pārvadāšanā, maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

3.  21.pantā:

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdus “īpaša rakstura sertifikāta” ar vārdiem “tradicionālo īpatnību”;

papildināt otro daļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

“141) izveidot un uzturēt šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto pārtikas pārvadāšanas atļauju datubāzi;”;

 

papildināt otro daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

“16) uzraudzīt un kontrolēt institūcijas, kas pārbauda to personu darbību, kuras piedalās pārtikas kvalitātes shēmās.”

 

4. Papildināt pārejas noteikumu 3.punktu ar 16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“16) līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 4.panta divpadsmitajā daļā un 10.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos noteikumus.”

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.